szklo_syntetyczne.pdf

(1315 KB) Pobierz
405629183 UNPDF
$OMIOTOCZENIE
0RZEZROCZYSTYDACH 3ZKOSYNTETYCZNECIESZYSIÇNIESABNCYMPOWODZENIEM
PRZYBUDOWIEWIATGARAOWYCHINSPEKTÐWALTANOGRODOWYCHISZOP
*ESTDOSTÇPNEWWIÇKSZOyCIMARKETÐWBUDOWLANYCH
IATWEWOBRÐBCEsIDEALNEDLAMAJSTERKOWICZÐW
SZYBYZESZKASYNTETYCZNEGO
* EyLIKTOyCHCEMIEÃDACHPRZEPUSZ
0!.%,%:094+/-/2/79#(
CZAJCYPROMIENIEyWIATADZIENNE
GOZPOWODZENIEMMOEZASTOSOWAÃ
SZKOSYNTETYCZNE*ESTBARDZOODPOR
NENAUDERZENIACOWCZASIEULEWNEGO
DESZCZULUBCIÇKIEGOGRADUOKAZUJESIÇ
SZCZEGÐLNIEWANE$ACHATWOUTRZY
MAÃWCZYSTOyCIIJESTTAKWYTRZYMAYE
NIESZKODZIMUBEZPOyREDNIEDZIAANIE
SOÎCA3ZKOSYNTETYCZNEMONAOBRA
BIAÃPROSTYMINARZÇDZIAMINPZAPOMO
CWYRZYNAREKIWKRÇTAREKAKUMULA
TOROWYCHJESTPONADTOLEKKIEIPRZEDE
WSZYSTKIMTAÎSZEODPRAWDZIWEGOSZKA
3ZKOSYNTETYCZNETOJEDNAKOKREyLENIE
CAEJGRUPYMATERIAÐWPONIEWAJEST
UYWANEWODNIESIENIUDOCZTERECHCA
KIEMRÐNYCHTWORZYWSZTUCZNYCHPO
LICHLORKUWINYLU0#7POLISTYRENU
03SZKAAKRYLOWEGOLUBPOLIMETAKRY
LANUMETYLU0--IPOLIWÇGLANU07
0ODCZASWYBORUTRZEBARÐWNIEBRAÃPOD
UWAGÇKSZTATKOLORISTRUKTURÇPYT:E
STAWILIyMYKILKAPRZYKADÐW
094!&!,)34!02:%:2/#:934!
0949:7:/2!-)
094!&!,)34!/3425+452:%0,!342!-)/$5
#IÇCIEIMOCOWANIEPYTFALISTYCHITRAPEZOWYCH
#ZTERYTWORZYWASZTUCZNE
$OCIÇCIAPYTWPOPRZEK
FALILUBTRAPEZUNAJLEPIEJUYÃ
RÇCZNEJPILARKIELEKTRYCZNEJ
7POBLIUWYKONYWANEGO
CIÇCIAPYTÇUKADAMYNARÐWNEJ
PODKADCENPKOZIOKACH
LUBPYCIEDREWNIANEJ
7YZNACZAMYLINIÇCIÇCIA
IWZDUNIEJDOPYTYMOCUJEMY
ZAPOMOCyCISKÐWyRUBOWYCH
LUBD|WIGNIOWYCHLISTWÇ
PROWADNICOW.ALEYPRZYTYM
PAMIÇTAÃOZACHOWANIUODSTÇPU
RÐWNOLEGEGOMIÇDZYPODKADK
ATARCZPILARKI
0IRÇCZNMONACIÃJEDYNIE
BARDZOCIENKIEPYTY-OE
BYÃRÐWNIEWYKORZYSTYWANA
DOCIÇCIAZGRUBNEGO
:AKRÇTYIWYCIÇCIA
WNARONIKACHWYKONUJEMY
WYRZYNARK3PECJALNE
BRZESZCZOTYDOTWORZYW
SZTUCZNYCHSDOSTÇPNE
WMARKETACHBUDOWLANYCH
ISKLEPACHSPECJALISTYCZNYCH
094!42!0%:/7!"!27)/.!
0OLICHLOREKWINYLU0#7
/DPORNYNAKOROZJÇMRÐZ
IUDERZENIA.IEPODATNY
NASTARZENIESIÇTERMOPLASTYCZNY
FORMOWALNYPODWPYWEM
WYSOKIEJTEMPERATURY
PRZY#:ASTOSOWANIE
POSZYCIABALKONOWEPROFILEROLET
PYTYFASADOWEIFALISTE
0OLISTYREN03
0RZEZROCZYSTYJAKSZKO
LUBNIEPRZEZROCZYSTY
PRZEPUSZCZAJCYyWIATO
LUBMÇTNYKRUCHY
TERMOPLASTYCZNYPRZY#.AZWY
HANDLOWE(OSTYRON3TYRON
6ESTYRON:ASTOSOWANIEINSPEKTY
IPOKRYCIADACHOWEBASENÐW
0YTYNALEYUKADAÃNAZAKADKÇOSZEROKOyCI
JEDNEJPENEJFALIAWRAZIEDUYCHOBCIEÎ
SPOWODOWANYCHWIATREMsNASZEROKOyÃDWÐCHFAL
0YTYPRZYKRÇCASIÇCOTRZYFALE
0/$7°*.!094!+/-/2/7!
3ZKOAKRYLOWE0--
0OLIMETAKRYLANMETYLU
0RZEPUSZCZAWIÇCEJyWIATA
NISZKOSPRÇYNUJE
TWARDYNIETUKCYODPORNY
NAZADRAPANIATERMOPLASTYCZNY
.AZWAHANDLOWAPLEKSI
PLEKSIGLAS:ASTOSOWANIE
OSZKLENIAELASTYCZNEyWIETLIKI
IKOPUKI
0OLIWÇGLAN07
0RZEZROCZYSTYJAKSZKO
ODPORNYNAUDERZENIAIMRÐZ
TERMOPLASTYCZNYPRZY#
.AZWYHANDLOWE-AKROLON
,EXAN:ASTOSOWANIE
PRZEZROCZYSTEDACHYIyWIETLIKI
:EWZGLÇDUNAWYSZEKOSZTY
STOSOWANYTYLKOTAMGDZIEINNE
MATERIAYBYYBYZBYTMIÇKKIE
405629183.025.png 405629183.026.png 405629183.027.png 405629183.028.png 405629183.001.png 405629183.002.png
$OMIOTOCZENIE
iWIATOPRZEZDACH
&ORMOWANIEICZENIEPYTKOMOROWYCH
0YTYKOMOROWESWYKONANE
ZTERMOPLASTYCZNYCHTWORZYW
SZTUCZNYCHMONAJEZATEM
POPODGRZANIUFORMOWAÃ
*EyLICHCEMYZGIÃPYTÇPOD
OKREyLONYMKTEMWYCINAMY
FRAGMENTGÐRNEJPOWIERZCHNI
TAKBYJEDNADOLNAPOZOSTAA
WCAOyCI.ASTÇPNIEOPALARK
ROZGRZEWAMYMATERIAZOBU
STRONAZACZNIESIÇGIÃ
:GIÇTEPYTYUNIERUCHAMIAMY
AMATERIASIÇSCHODZI
INAKADAMYKLEJWNARONIKI
0OCZENIAPODKTEM
PROSTYMWYKONUJEMYKLEJEM
ROZPUSZCZALNIKOWYMLUBMAS
DOUSZCZELNIANIASPOIN.ALEY
PRZYTYMUNIERUCHOMIÃELEMENTY
PYTNPTAyMDOOPAKOWAÎ
AKLEJCAKOWICIEZWIE
WYKORZYSTUJESIÇNAPOKRYCIADACHOWE
ALTANPERGOLIIWIATGARAOWYCH0YTY
FALISTEITRAPEZOWEODPRZEZROCZYSTYCHPO
PRZEZBRZOWEIBIAEAPOPYTYZESTRUKTU
RPLASTRAMIODUDAJCEINTERESUJCEEFEK
TYyWIETLNESPRAWDZSIÇTAMGDZIEWANY
JESTPROSTYMONTAIOSONAPRZEDCZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI$OTEJGRUPYMATERIAÐW
NALETAKEPYTYDWUKOMOROWEZESZKA
AKRYLOWEGOPLEKSIALBOZPOLIWÇGLANU-A
KROLONGRUBOyCIODDOMM
.ADACHYNADOGRZEWANYMIPOMIESZCZE
NIAMINPOGRODAMIZIMOWYMIWYKORZYSTU
JESIÇPYTYTRZYCZTEROLUBSZEyCIOKOMORO
WEKTÐREDZIÇKISPECJALNYMPOWOKOMS
DOSKONAIZOLACJCIEPLN
.ARYNKUSDOSTÇPNERÐNERODZAJEPYT
KOMOROWYCHNPABSORBUJCEINIEPRZE
PUSZCZAJCEPROMIENI56ODPROWADZAJ
CEWCAOyCIWODÇDESZCZOWDZIÇKICZE
MUSPYWAZNICHTAKECAYKURZIBRUD
ATAKEIZOLACYJNEIREGULUJCETEMPERATU
RÇPODDACHEM
/BRÐBKAIMOCOWANIEPYTKOMOROWYCH
$OCIÇCIAPYTKOMOROWYCHDOBRA
BÇDZIEPIARÇCZNAODROBNYCHZÇBACH
ZNIEWIELKIMROZWARCIEMKTPOD
KTÐRYMZÇBYODGIÇTESODOSIPIY
NAZMIANÇWLEWIWPRAWSTRONÇ
7YKORZYSTUJCDOCIÇCIAPIÇSTOOW
LUBPILARKÇRÇCZNTRZEBAUWAAÃ
BYBRZESZCZOTWYSTAWANANIEWIELK
WYSOKOyÃ:AWSZENALEYPOSUGIWAÃ
SIÇPROWADNIC
:AOKRGLENIAWYKONUJEMY
WYRZYNARKZAOPATRZONWSPECJALNE
BRZESZCZOTYODPOWIEDNIODOBRANE
DOMATERIAU0#70--07
0ANELEZPYTKOMOROWYCH
NASZOPYOGRODOWELUBINNETEGO
TYPUBUDOWLEUKADASIÇPODOBNIE
JAKPANELEPODOGOWEZZATRZASKAMI
$OKONSTRUKCJINOyNEJMOCUJESIÇ
JEZWYKYMIWKRÇTAMIDODREWNA
ZPODKADK
7PRZYPADKUWODOSZCZELNYCH
BUDOWLINPOGRODUZIMOWEGO
NALEYZASTOSOWAÃSPECYFICZNESPOSOBY
MONTAUPYT
NPZAPOMOCMETALOWYCHPROFILI
IGUMOWYCHUSZCZELEK
0ROFILOWANEPYTYZESZKASYNTETYCZNEGOSWPRAWDZIE
CZÇSTOOKREyLANEMIANEMaODPORNYCHNAUDERZENIAq
ALEWTRAKCIEUKADANIALEPIEJPONICHNIECHODZIÃ
.ALEYPOOYÃNANICHDESKÇPOKTÐREJMONASTPAÃ
sWTENSPOSÐBSIYNACISKUROZKADAJSIÇNAWIÇKSZ
POWIERZCHNIÇ
0 YTYZTWORZYWASZTUCZNEGONAJCZÇyCIEJ
405629183.003.png 405629183.004.png 405629183.005.png 405629183.006.png 405629183.007.png 405629183.008.png
*%$9.9-!*34%2
+4°2%-5-/.!:!5&!£
.!2:§$:)!
)!+#%3/2)!
PODPOWIADAMYJAKIENARZÇDZIABÇDDLANASNAJLEPSZE
PODAJEMYNAJWANIEJSZEKRYTERIAWYBORUELEKTRONARZÇDZI
RADZIMYJAKUYWAÃNARZÇDZI
52:$:!.)%
)$%+/2/7!.)%
PODPOWIADAMYJAKEFEKTOWNIEURZDZIÃWNÇTRZE
POMAGAMYWDOBORZEMATERIAÐWOKUÃINARZÇDZI
DORADZAMYJAKKROKPOKROKUZBUDOWAÃMEBLE
2%-/.4
)-/$%2.):!#*!
PODPOWIADAMYJAKZAPLANOWAÃREMONT
DORADZAMYJAKNAJLEPIEJWYKONAÃPRACEWYKOÎCZENIOWE
OCENIAMYMATERIAYIPREPARATYNIEZBÇDNEPRZYREMONCIE
3ZUKAJWKIOSKACH
PODKONIECKADEGOMIESICA
$/-
)/4/#:%.)%
ARCHIWUMINFORMACJE
NAJCIEKAWSZEARTYKUY
WPLIKACHPDFZADARMONA
WWWDIYMAJSTERPL
POMAGAMYZBUDOWAÃALTANKÇIOGRODOWEyCIEKI
DORADZAMYJAKWYBRAÃNAJLEPSZKOSIARKÇ
PODPOWIADAMYJAKURZDZIÃPLACYKZABAWDLADZIECI
405629183.009.png 405629183.010.png 405629183.011.png 405629183.012.png 405629183.013.png 405629183.014.png 405629183.015.png 405629183.016.png 405629183.017.png 405629183.018.png 405629183.019.png 405629183.020.png 405629183.021.png 405629183.022.png 405629183.023.png 405629183.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin