SUKIENKA I TORBA lata 60-te.pdf

(838 KB) Pobierz
E 953 DL-Best of Sixties_PL
burda „Szycie krok po kroku“ E 953
Przebojowa moda lat 60. –opisy wykonania
Sukienka
nii. Na prostych brzegach
cz´Êci peleryny naprasowaç
paski flizofiksu szer. 3 cm.
Oderwaç warstw´ papieru.
Brzegi zawinàç na szer.
3 cm na lewà stron´ mate-
ria∏u, zaprasowaç. Z resztki
materia∏u skroiç ko∏nierz
d∏. 94 cm i szer. 10 cm.
Naprasowaç flizelin´
G785. Ko∏nierz z∏o˝yç
wzd∏u˝, zszyç ze sobà koƒ-
ce. Wywinàç. Spiàç ze so-
bà otwarte brzegi. Na
otwartym brzegu ko∏nierza
przyszyç taÊm´ wypust-
kowà; wypustka jest skie-
rowana w stron´ brzegu
z∏o˝enia. Koƒce wypustki zawinàç
ukoÊnie w dó∏. Ko∏nierz z taÊmà wy-
pustkowà przyszyç prawà stronà do
prawej na górnym brzegu peleryny.
Zapas szwu nasady ko∏nierza u∏o˝yç
na pelerynie, wypustk´ – w gór´.
Peleryn´ wàsko ost´bnowaç wzd∏u˝
szwu nasady ko∏nierza. Na we-
wn´trznej stronie peleryny przypiàç
na zapasie szwu nasady ko∏nierza
taÊm´ ze skosu, przyszyç jà r´cznie,
zawijajàc koƒce. Wzd∏u˝ prawego
przedniego brzegu peleryny przy-
szyç 3 guziki. Odleg∏oÊç od brzegu
wynosi 3,5 cm, odst´p pomi´dzy
guzikami = 8,5 cm. W odst´pie
7 cm przyszyç drugi rzàd guzików.
Na brzegach ko∏nierza przyszyç za-
trzaski, przednie brzegi ko∏nierza
powinny nachodziç na siebie na
szer. ok. 16 cm.
Potrzebne materia∏y:
czarny T-shirt, d˝ersej
w bia∏ym i czarnym kolorze,
flizofix (Freudenberg), kreda
krawiecka, centymetr, nici.
Wykonanie:
T-shirt obciàç ok. 3 cm pod linià
biustu. BezpoÊrednio na podwój-
nie z∏o˝onym czarnym d˝erseju na-
rysowaç klin przodu i ty∏u:
górny brzeg spódnicy = obwód
brzegu odci´tego T-shirtu
podzielony przez 2 + 1/3.
Przyk∏ad:
obwód dolnego
brzegu koszulki
= 90 cm
90 : 2 = 45 cm
45 : 3 = 15 cm
45 cm + 15 cm
= 60 cm.
Dolny brzeg spódnicy
= podwójny obwód brzegu
T-shirtu. Odleg∏oÊç mi´dzy tymi
dwoma liniami = d∏ugoÊç spód-
nicy. Kliny spódnicy skroiç z zapa-
sami szer. 1 cm. Zszyç ze sobà
boczne brzegi prawà stronà do
prawej. Spódnic´ przypiàç do
dolnego brzegu T-shirtu, uk∏adajàc
nadmiar materia∏u w fa∏dy na Êrodku
przodu i ty∏u. Przyszyç spódnic´.
x 15 cm, mniejszy
o wymiarach 10
x 10 cm. Zaokrà-
gliç rogi.
Nast´pnie nary-
sowaç kratk´ we-
wn´trznà, szer.
brzegu przy du-
˝ym kwadracie
wynosi ok. 4 cm,
przy ma∏ym ok.
3 cm. Wyciàç mo-
tywy. Oderwaç
warstw´ papieru.
Motywy umieÊciç
zgodnie z rysun-
kiem na sukience
i naprasowaç.
Ko∏nierz: zmierzyç brzeg podkroju
szyi T-shirtu. Z bia∏ego d˝erseju
skroiç ze skosu plis´ szer. 15 cm
i odpowiedniej d∏ugoÊci. Plis´ z∏o˝yç
wzd∏u˝ na pó∏, prawà stronà do
Êrodka. Zszyç ze sobà koƒce. Wywi-
nàç plis´, otwarte brzegi ujàç razem
i przyszyç od wewnàtrz do brzegu
podkroju szyi. Koƒce ko∏nierza po-
winny si´ spotkaç na Êrodku przo-
du. Ko∏nierz wywinàç na zewnàtrz.
Z bia∏ego d˝erseju skroiç wiàzanie
szer. 3 cm i d∏. 130 cm, z∏o˝yç
wzd∏u˝ na pó∏ i zszyç brzegi na szer.
5 mm. Wywinàç wiàzanie, zawiàzaç
je na szwie nasady spódnicy.
Peleryna
Schemat peleryny
Potrzebne materia∏y:
d˝ersej szer. 140 cm, d∏. 0,70 m, ta-
Êma wypustkowa, 6 guzików, 2 za-
trzaski do przyszycia, flizelina G785
i flizofix (Freudenberg), taÊma ze
skosu.
Wykonanie:
materia∏ z∏o˝yç na pó∏ w taki spo-
sób, aby pokry∏y si´ jego fabryczne
brzegi. Narysowaç peleryn´ zgodnie
ze schematem. Promieƒ do jej ze-
wn´trznego brzegu ma d∏. 60 cm,
do brzegu nasady ko∏nierza d∏. 30
cm. Peleryn´ skroiç wzd∏u˝ tych li-
Aplikacje: flizofix naprasowaç na le-
wà stron´ kawa∏ka bia∏ego d˝erseju
o wym. ok. 20 x 30 cm. Na papiero-
wej stronie flizofiksu narysowaç
dwa kwadraty: du˝y o wymiarach 15
© Copyright 2007 by Verlag Aenne Burda
str. 1 z 2
18926575.001.png
burda „Szycie krok po kroku” E 953, Przebojowa moda lat 60. – opisy wykonania str. 2 z 2
Torba
szewk´ u∏o˝yç
w torbie. Zaszyç
otwór. Wàsko
ost´bnowaç górny
brzeg torby. Na
rygielkach zaokrà-
gliç brzegi. Na
dwóch rygielkach
naszyç taÊm´ wy-
pustkowà. Zgru-
bienie wypustki
powinno wskazy-
waç Êrodek rygiel-
ka. Rygielki z wy-
pustkà przyszyç prawà stronà do
prawej rygielków bez wypustki, zo-
stawiajàc otwór d∏. 4 cm. Rygielki
wywinàç, ost´bnowaç brzegi tu˝
przy wypustce.
Uchwyt torby z∏o˝yç wzd∏u˝ na pó∏.
Zszyç ze sobà d∏u˝sze brzegi.
Uchwyt wywinàç i wypchaç watoli-
nà, zostawiajàc puste koƒce d∏. ok.
5 cm. Zaokràgliç koƒce i przyszyç
taÊm´ z wypustkà do wys. ok.
5 cm. Brzegi szwów zaprasowaç na
uchwyty, wypustki powinny wysta-
waç. Koƒce wypustek u∏o˝yç w dó∏
i przyszyç. Uchwyt ponownie z∏o˝yç
wzd∏u˝ na pó∏. Brzegi zszyç wàsko,
koƒczàc ok. 5 cm przed koƒcami.
Uchwyt przypiàç do torby: odle-
g∏oÊç od bocznych brzegów wynosi
10 cm, od górnego brzegu torby
5 cm. Koƒce uchwytów przyszyç
tu˝ przy wypustkach.
Rygielki przypiàç 3 cm poni˝ej gór-
nego brzegu torby w odleg∏oÊci
3 cm od uchwytów. Przyszyç koƒce
rygielków i guziki.
Jako spód wyciàç z tektury lub
sztywnego wk∏adu cz´Êç o wymia-
rach 40 x 10 cm. Skroiç podszewk´
o wym. 42 cm (d∏.) x 22 cm (szer.).
Podszewk´ z∏o˝yç wzd∏u˝ na pó∏,
zszyç d∏u˝sze brzegi na szer. 1 cm.
Podszewk´ wywinàç i wsunàç w nià
tektur´. Krótsze brzegi podszewki
symetrycznie zawinàç i wàsko ze
sobà zszyç. W∏o˝yç spód do torby.
Potrzebne materia∏y:
bawe∏niana cupra,
taÊma wypustkowa,
4 guziki,
watolina,
podszewka,
tektura lub inny sztywny
wk∏ad na dno torby.
Skroiç:
z bawe∏nianej cupry
cz´Êç o wymiarach
40 x 30 cm (przód i ty∏ torby) 2 razy,
bok torby o wymiarach
100 x 10 cm 1 raz,
odszycie o wymiarach
100 x 5 cm 1 raz,
rygielek o wymiarach
15 x 5 cm 4 razy
uchwyt o wymiarach
40 x 10 cm 2 razy
z podszewki
cz´Êç o wymiarach
50 x 60 cm 1 raz.
Cz´Êci torby nale˝y skroiç z zapasami
szer. 1 cm.
Szycie:
na przodzie i tyle torby lekko za-
okràgliç dolne rogi. Bok torby przy-
szyç do cz´Êci przodu i ty∏u, ujmu-
jàc przy tym taÊm´ z wypustkà.
Zszyç ze sobà krótsze brzegi odszy-
cia. Podszewk´ z∏o˝yç na pó∏, zszyç
brzegi d∏. 30 cm, zostawiajàc w jed-
nym szwie otwór d∏. 15 cm (do wy-
wini´cia). Podszewk´ z∏o˝yç w taki
sposób, aby szwy le˝a∏y na dole na
Êrodku podszewki. Przeszyç w po-
przek 5 cm nad rogiem. Podszewk´
przyszyç do odszycia – szew odszy-
cia powinien trafiç na szew pod-
szewki. Odszycie przyszyç prawà
stronà do prawej górnego brzegu
torebki. Szew powinien trafiç po
jednej stronie na Êrodek cz´Êci
bocznej. Wywinàç torb´ przez
otwór w szwie. Odszycie oraz pod-
Copyright 2007 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1,
D-77652 Offenburg. Modele, cz´Êci wykrojów i rysunki chronione sà prawem
autorskim. Wykorzystywanie ich do produkcji masowej jest zabronione.
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e na skutek
u˝ycia niew∏aÊciwych materia∏ów, niezgodnego z instrukcjami wykonania modeli
oraz za nieprawid∏owà, nieodpowiadajàcà intencjom projektanta interpretacj´ fasonów.
18926575.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin