Podstawy Automatyki.pdf

(2824 KB) Pobierz
Microsoft Word - Podstawy Automatyki.doc
Materiały pomocnicze do wykładu:
Podstawy
Automatyki
Opracował:
doc. dr in . Marek elazny
Wprowadzenie
Niniejsze materiały pomocnicze nie stanowi samodzielnego tekstu
zast puj cego wykład.
Opracowano je, by ułatwi studentom słuchanie wykładów, by
uwolni ich od przenoszenia do własnych notatek wi kszo ci
rysunków i tablic prezentowanych podczas wykładu.
Materiały te stanowi b d istotn pomoc w przygotowaniu
słuchaczy do wicze , laboratoriów i egzaminu, je eli uzupełnione
zostan własnymi notatkami i komentarzami podczas wykładów.
Nale y bowiem pami ta , e wykład zawiera wiele dodatkowych
elementów i tylko jego wysłuchanie, poł czone z mo liwo ci
dyskusji i wyja nienia w tpliwo ci, daje gwarancj dobrego
opanowania przedmiotu PODSTAWY AUTOMATYKI.
- 2 -
Spis Tre ci:
0 POJ CIA PODSTAWOWE…………………………….………………………..….. - 5 -
1 OPIS MATEMATYCZNY UKŁADÓW LINIOWYCH ............................................. - 9 -
2 PODSTAWOWE ELEMENTY LINIOWE ..................................................................15
2.1 Zało enia upraszczaj ce .................................................................................................... 15
2.2 Elementy bezinercyjne (proporcjonalne)......................................................................... 17
2.3 Elementy inercyjne pierwszego rz du.............................................................................. 19
2.4 Elementy całkuj ce ............................................................................................................ 22
2.5 Elementy ró niczkuj ce..................................................................................................... 24
2.6 Elementy oscylacyjne......................................................................................................... 26
2.7 Elementy opó niaj ce ........................................................................................................ 30
3 UKŁADANIE SCHEMATÓW BLOKOWYCH............................................................32
3.1 Zasady budowy schematów blokowych ........................................................................... 32
3.2 W zły informacyjne i sumacyjne...................................................................................... 32
3.3 Przekształcanie schematów blokowych............................................................................ 36
3.4 Przykłady układania (tworzenia) schematów blokowych .............................................. 41
4 CHARAKTERYSTYKI CZ STOTLIWO CIOWE .....................................................43
4.1 Transmitancja widmowa. Rodzaje charakterystyk cz stotliwo ciowych. .................... 43
4.2 Logarytmiczne charakterystyki amplitudowa i fazowa elementu inercyjnego
pierwszego rz du ............................................................................................................................. 45
4.3 Charakterystyka amplitudowo-fazowa oraz logarytmiczne charakterystyki elementu
niczkuj cego rzeczywistego ...................................................................................................... 48
4.4 Charakterystyka amplitudowo-fazowa oraz logarytmiczne charakterystyki
amplitudowa i fazowa elementu drugiego rz du.......................................................................... 49
4.5 Logarytmiczne charakterystyki cz stotliwo ciowe szeregowego poł czenia
elementów ........................................................................................................................................ 54
5 UKŁADY LINIOWE DYSKRETNE (IMPULSOWE) .................................................55
5.1 Poj cia podstawowe ........................................................................................................... 55
6 REGULATORY PRZEMYSŁOWE..............................................................................60
6.1 Regulator PID..................................................................................................................... 60
6.2 Regulatory mikroprocesorowe.......................................................................................... 62
6.3 Wykorzystanie sterowników PLC do regulacji............................................................... 64
6.4 Regulacja lub sterowanie w trybie „soft-control”........................................................... 64
7 WYMAGANIA STAWIANE UKŁADOM AUTOMATYKI..........................................65
7.1
Stabilno ............................................................................................................................ 65
7.2
Dokładno statyczna......................................................................................................... 79
7.3
Jako dynamiczna ............................................................................................................ 81
- 3 -
8 DOBÓR RODZAJU I NASTAW REGULATORÓW ...................................................85
8.1 Wybór rodzaju (typu) regulatora ..................................................................................... 85
8.2 Dobór nastaw regulatora................................................................................................... 86
9 STRUKTURY UKŁADÓW REGULACJI....................................................................88
9.1
Uogólniona struktura jednoobwodowa ............................................................................ 88
9.2
Regulacja kaskadowa ........................................................................................................ 88
9.3
Regulacja stosunku ............................................................................................................ 90
9.4
Kaskadowa regulacja stosunku ........................................................................................ 91
9.5
Układy z pomocnicz korekcj dynamiczn : .................................................................. 91
9.6
Układy zamkni to-otwarte ................................................................................................ 92
- 4 -
0. POJ CIA PODSTAWOWE
Szeroki zakres zastosowa automatyki zmusza do u ywania bardzo ogólnych poj
podstawowych i reprezentacji graficznej w postaci schematów blokowych, które to poj cia i
schematy mog by stosowane zarówno przy omawianiu zagadnie teoretycznych jak i
aplikacji przemysłowych, medycznych, wojskowych lub w dowolnej innej - automatyzowanej
- dziedzinie działalno ci człowieka.
Kilka zasadniczych poj :
Sygnał - wielko fizyczna wyst puj ca w procesie sterowania b d ca no nikiem
informacji.
Informacja - warto lub kształt przebiegu sygnału.
Element automatyki (człon) - podzespół, zespół, przyrz d lub urz dzenie. w którym mo na
wyró ni sygnał wej ciowy i sygnał wyj ciowy - rys. a, lub sygnały wej ciowe i wyj ciowe -
rys. b.
Układ automatyki - zespół wzajemnie powi zanych elementów bior cych udział w
sterowaniu automatycznym danego procesu (uporz dkowany zgodnie z kierunkiem
przekazywania sygnałów)
Sterowanie automatyczne - oddziaływanie na proces, którego zamierzony przebieg chcemy
uzyska bez udziału człowieka, za pomoc urz dze nazywanych ogólnie aparatur
automatyki.
Wyró nia si :
- sterowanie w układzie otwartym
- sterowanie w układzie zamkni tym
Ogólny schemat otwartego układu sterowania przedstawiono ni ej:
Nomenklatura:
w - warto zadana wielko ci sterowanej
u - sygnał steruj cy
y - wielko sterowana
z - sygnały zakłócaj ce (zakłócenia)
- 5 -
6146376.021.png 6146376.022.png 6146376.023.png 6146376.024.png 6146376.001.png 6146376.002.png 6146376.003.png 6146376.004.png 6146376.005.png 6146376.006.png 6146376.007.png 6146376.008.png 6146376.009.png 6146376.010.png 6146376.011.png 6146376.012.png 6146376.013.png 6146376.014.png 6146376.015.png 6146376.016.png 6146376.017.png 6146376.018.png 6146376.019.png 6146376.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin