PTK - Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym.pdf

(125 KB) Pobierz
file://C:\Documents%20and%20Settings\Kuba\Desktop\standardy%20p
Standardy PTK
ZASADY POST Ę POWANIA w NADCI Ś NIENIU T Ę TNICZYM
STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA NADCI Ś NIENIA T Ę TNICZEGO i POLSKIEGO
TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Opracowane przez Komisję:
Członkowie: Halina Adamska-Dyniewska
Łódź
GraŜyna Broda
Warszawa
Jerzy Głuszek
Poznań
Tomasz Grodzicki - redaktor
Kraków
Andrzej Januszewicz
Warszawa
Włodzimierz Januszewicz
Warszawa
Kalina Kawecka-Jaszcz
Kraków
Krzysztof Narkiewicz
Gdańsk
Stefan Rywik
Warszawa
Marek Sznajderman - redaktor
Warszawa
Andrzej Więcek
Katowice
Podstawy epidemiologiczne zapobiegania nadci ś nieniu...
Definicja i klasyfikacja nadci ś nienia t ę tniczego
Badanie chorgo z nadci ś nieniem t ę tniczym
Post ę powania terapeutyczne
Najcz ę stsze przyczyny nadci ś nienia wtórnego
Sytuacje szczególne
Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Głównego PTNT w dniu 25.03.2000 r. i na zebraniu Komisji Klinicznej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dniu 20.05.2000 r.
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące zasad postępowania w nadciśnieniu
tętniczym zostały opracowane w oparciu o zalecenia WHO-ISH (1999 r.), VI Raport Połączonego Narodowego
Komitetu USA (1997 r.) oraz w oparciu o inne opublikowane narodowe raporty dotyczące tego zagadnienia, a
przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenia kliniczne wyłonionego zespołu autorskiego.
Istotą wprowadzanych zmian jest jednoznaczne obniŜenie dolnej granicy prawidłowego ciśnienia tętniczego
poniŜej wartości 140/90 mmHg, kierowanie się w postępowaniu terapeutycznym nie samą tylko wartością
ciśnienia, ale wprowadzonym pojęciem globalnego ryzyka określonego przez wartość ciśnienia, poziom
współistniejących innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, stopień uszkodzenia narządów oraz
chorób współistniejących.
Prowadzona terapia winna zawsze obejmować postępowanie niefarmakologiczne (zmiana stylu Ŝycia), a jako
leki pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia uznano leki z 6 podstawowych grup leków hipotensyjnych.
Zwrócono równieŜ uwagę na znaczenie edukacji pacjenta i jego współpracę z lekarzem.
PODSTAWY EPIDEMIOLOGICZNE ZAPOBIEGANIA NADCI Ś NIENIU T Ę TNICZEMU i JEGO
WŁA Ś CIWEGO LECZENIA w POPULACJI POLSKI
Badania epidemiologiczne, kliniczne i eksperymentalne wykazały, Ŝe współistniejące z nadciśnieniem inne
czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego działają synergistycznie, nasilając rozwój miaŜdŜycy i jej powikłań
narządowych. Obecnie w ocenie stopnia zagroŜenia zaleŜnego od nadciśnienia tętniczego szacuje się tzw.
globalne ryzyko, które uwzględnia, poza wysokością ciśnienia tętniczego, równieŜ inne czynniki ryzyka
sercowo-naczyniowego, zmiany narządowe oraz współistniejące choroby. Jak wynika z 12-letniej obserwacji
populacji Pol-MONICA Warszawa, globalne ryzyko zgonu z powodu chorób układu krąŜenia jest u obu płci 3-5-
krotnie wyŜsze u osób z nadciśnieniem niŜ u osób z prawidłowym ciśnieniem.
Globalne ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (IHD) osób z nadciśnieniem jest jeszcze
wyŜsze; męŜczyźni z nadciśnieniem umierają z powodu IHD 5-krotnie, a kobiety 8-krotnie częściej, niŜ osoby z
ciśnieniem prawidłowym. Wyraźny wzrost globalnego ryzyka zgonu występuje, jeŜeli z nadciśnieniem
tętniczym współistnieją inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i choroby, jak choroby serca, nerek,
cukrzyca itp. Przy współistnieniu z nadciśnieniem hipercholesterolemii, niskiego poziomu HDL, palenia
papierosów, otyłości, dodatniego wywiadu rodzinnego odnośnie chorób układu krąŜenia i objawów IHD,
globalne ryzyko zgonu z powodu chorób układu krąŜenia w okresie 12 lat jest u obu płci kilkadziesiąt razy
wyŜsze, niŜ ryzyko zgonu osób bez nadciśnienia i bez współistniejących czynników ryzyka sercowo-
naczyniowego.
Nadciśnienie jest częste w populacji polskiej i jest niedostatecznie kontrolowane (tabela I).
Tabela I. Rozdział (%) kategorii ciśnienia tętniczego w latach 1992/93 w populacji w wieku 35-64 lat
4925421.004.png
Efektywność kontroli0
Pol-MONICA
Warszawa
Pol-Monica
Kraków
MęŜczyźni
Kobiety
MęŜczyźni
Kobiety
OGÓŁEM ODSETEK NADCI Ś NIENIA
w tym:
45,7
36,2
44,3
43,2
Nadciśnienie nierozpoznane
46,4
31,4
50,5
28,9
Nadciśnienie rozpoznane, ale nie leczone
29,8
23,6
25,6
30,6
Nadciśnienie leczone, ale nie kontrolowane
19,8
36,1
18,4
29,9
Nadciśnienie leczone, prawidłowo kontrolowane
4,0
8,9
5,4
10,5
Z przeprowadzonej w ramach badania Pol-MONICA oceny względnego ryzyka zgonu oraz zgonu z powodu
chorób układu krąŜenia wynika, Ŝe izolowane nadciśnienie skurczowe jest silnym predyktorem zgonu,
zwłaszcza u męŜczyzn, i Ŝe ryzyko względne zaleŜne od izolowanego nadciśnienia skurczowego jest zbliŜone
do ryzyka związanego z nadciśnieniem skurczowo-rozkurczowym.
Aktualna sytuacja powinna zwrócić uwagę lekarzy lecznictwa podstawowego na konieczność lepszej prewencji pierwotnej oraz wykrywalności
nadciśnienia. Prewencja powinna uwzględniać: częste dokonywanie pomiarów ciśnienia, zwłaszcza u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym.
NaleŜy zalecać ograniczenie spoŜycia tłuszczów, alkoholu i soli (zwłaszcza dodawanej do posiłków). Celowe jest zwiększanie spoŜycia potasu
poprzez spoŜywanie owoców i warzyw, a takŜe zwalczanie otyłości oraz innych czynników ryzyka miaŜdŜycy, wywierających niekorzystny wpływ
na rokowanie w nadciśnieniu.
Drugi kierunek działalności prewencyjnej powinien dotyczyć chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz środowiska medycznego i powinien
polegać na zwiększeniu skuteczności leczenia i poprawie współpracy pacjenta z lekarzem.
DEFINICJA i KLASYFIKACJA NADCI Ś NIENIA T Ę TNICZEGO
Obecne stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego przyjmuje klasyfikację ciśnienia
tętniczego zaproponowaną przez ekspertów WHO/ISH (1999) (tabela II).
Tabela II. Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmHg)*
Kategoria
Ciśnienie
skurczowe
rozkurczowe
Prawidłowe
w tym:
optymalne
<130
i
<85
<120
i
<80
Wysokie prawidłowe
130-139
i/lub
85-89
Nadci ś nienie t ę tnicze
stopień 1 (łagodne)
w tym:
graniczne
140-159
i/lub
90-99
140-149
lub/i
90-94
Nadci ś nienie t ę tnicze
stopień 2 (umiarkowane)
160-179
i/lub
100-109
Nadci ś nienie t ę tnicze
stopień 3 (cięŜkie)
>=180
i/lub
>=110
Izolowane nadci ś nienie
skurczowe
w tym:
graniczne
>=140
i
<90
140-149
i
<90
*W przypadku gdy wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego naleŜą do róŜnych kategorii, naleŜy przyjąć kategorię wyŜszą
Jako kryterium rozpoznania nadciśnienia tętniczego przyjęto wartości ciśnienia skurczowego >=140 mmHg
i/lub ciśnienia rozkurczowego >=90 mmHg. Odnosi się to do osób nie otrzymujących leków hipotensyjnych.
NaleŜy podkreślić, Ŝe izolowane nadciśnienie skurczowe, zwłaszcza w starszym wieku, wiąŜe się z
podwyŜszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Raport WHO/ISH podkreśla, Ŝe termin nadciśnienie łagodne
nie musi być równoznaczny z dobrym rokowaniem i ma na celu jedynie odróŜnienie go od wyŜszych wartości
ciśnienia tętniczego.
Współczesna strategia leczenia nadciśnienia tętniczego wymaga uwzględnienia w kaŜdym przypadku nie tylko
wartości ciśnienia krwi, ale takŜe współistnienia innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, powikłań
narządowych oraz chorób współistniejących (np. cukrzycy) (tabela III). Zgodnie z raportem WHO/ISH (1999)
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego przyjmuje klasyfikację ryzyka mającą na celu ocenę rokowania.
Tabela III. Czynniki o znaczeniu rokowniczym
Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
Powikłania narządowe
Choroby współistniejące
I. Stosowane do stratyfikacji ryzyka
wysokość skurczowego i rozkurczowego
ciśnienia (na podstawie EKG,
echokardiogramu lub radiogramu
męŜczyźni >55 r.Ŝ.
kobiety >65 r.Ŝ.
palenie tytoniu
stęŜenie cholesterolu całkowitego <6,5
mmol/l (250 mg/dl) w surowicy mg/dl) (106-176
przerost lewej komory serca (na podstawie EKG,
echokardiogramu lub radiogramu
Choroba naczy ń mózgowych
udar niedokrwienny mózgu
krwotok śródmózgowy
przemijające napady
niedokrwienne
białkomocz i/lub nieco zwiększone stęŜenie
kreatyniny w surowicy (2,3-2,0 mg/dl) (106-176
mmol/L)
Choroba serca
blaszka mia Ŝ d Ŝ ycowa w badaniu
4925421.005.png
mmol/dl) w surowicy
cukrzyca
przedwczesna miaŜdŜyca w wywiadzie
rodzinnym
ultrasonograficznym lub radiologicznym (w tętnicach
szyjnych, biodrowych, udowych, w aorcie)
zawał serca
dławica piersiowa
przebyty zabieg rewaskularyzacji
niewydolność serca
uogólnione lub ogniskowe zw ęŜ enia naczy ń
t ę tniczych siatkówki
II. Inne niekorzystne czynniki rokownicze
Choroba nerek
zmniejszone stęŜenie cholesterolu frakcji
HDL w surowicy
zwiększone stęŜenie cholesterolu frakcji
LDL w surowicy
mikroalbuminuria w cukrzycy
upośledzona tolerancja glukozy
otyłość
siedzący tryb Ŝycia
zwiększone stęŜenie fibrynogenu w
surowicy
społeczno-ekonomiczna grupa duŜego
ryzyka
grupa etniczna duŜego ryzyka
region geograficzny duŜego ryzyka
nefropatia cukrzycowa
niewydolność nerek
(stęŜeniekreatyniny &gl;2,0 mg/dl
(176,8 mmoli/l)
Choroba t ę tnic obwodowych
tętniak rozwarstwiający aorty
objawowa miaŜdŜyca tętnic
kończyn dolnych
Zaawansowana retinopatia
nadci ś nieniowa
wylewy lub wysięki
obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
Grupa małego ryzyka globalnego obejmuje głównie męŜczyzn poniŜej 55 roku Ŝycia i kobiety poniŜej 65 roku
Ŝycia z łagodnym nadciśnieniem tętniczym, (ciśnienie skurczowe 140-159 mmHg i/lub ciśnienie rozkurczowe
90-99 mmHg) bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wśród osób tej kategorii globalne ryzyko
wystąpienia głównych incydentów sercowo-naczyniowych w ciągu następnych 10 lat jest zazwyczaj niŜsze niŜ
15%. Ryzyko to będzie szczególnie małe u osób z ciśnieniem skurczowym 140-149 mmHg lub z ciśnieniem
rozkurczowym 90-94 mmHg a więc w grupie osób wyodrębnionych spośród osób z nadciśnieniem łagodnym o
ciśnieniu określanym jako graniczne.
Grupa osób z globalnym ryzykiem średnim obejmuje chorych z szeroką rozpiętością wartości ciśnienia
tętniczego, określanego jako łagodne lub umiarkowane nadciśnienie (ciśnienie skurczowe 140-179 mmHg i/lub
ciśnienie rozkurczowe 90-109 mmHg) bez współistniejących lub ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego. W tej właśnie grupie chorych kliniczna ocena lekarza będzie najwaŜniejsza przy
podejmowaniu decyzji o konieczności wdroŜenia leczenia farmakologicznego oraz ustalenia okresu obserwacji
przed podjęciem tej decyzji. U osób o średnim globalnym ryzyku wystąpienia głównych incydentów sercowo-
naczyniowych, w okresie 10-letniej obserwacji ryzyko to wynosi zazwyczaj 15-20% i jest zbliŜone do 15% w
grupie pacjentów z nadciśnieniem łagodnym i z tylko jednym współistniejącym czynnikiem ryzyka sercowo-
naczyniowego. Jest ono natomiast większe przy wyŜszych wartościach ciśnienia (nadciśnienie umiarkowane)
lub przy dwu współistniejących czynnikach ryzyka sercowo-naczyniowego.
Do grupy duŜego ryzyka naleŜą chorzy z nadciśnieniem łagodnym lub umiarkowanym, u których stwierdza się
współistnienie trzech lub więcej innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, cukrzycę lub uszkodzenie
narządów waŜnych dla Ŝycia, oraz pacjenci z nadciśnieniem cięŜkim (ciśnienie skurczowe >=180 mmHg i/lub
ciśnienie rozkurczowe >110 mmHg) bez innych czynników ryzyka. U tych chorych globalne ryzyko głównych
powikłań sercowo-naczyniowych w ciągu następnych 10 lat wynosi juŜ 20-30%.
Do grupy bardzo duŜego ryzyka zalicza się chorych z cięŜkim nadciśnieniem oraz przynajmniej z jednym
współistniejącym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, jak równieŜ wszystkich chorych z klinicznymi
objawami chorób sercowo-naczyniowych lub chorób nerek.
Grupa ta charakteryzuje się największym globalnym ryzykiem wystąpienia głównych incydentów sercowo-
naczyniowych, przekraczającym 30% w ciągu 10 lat. Z tego powodu chorzy ci kwalifikują się do
natychmiastowego i najbardziej intensywnego postępowania terapeutycznego (tabela IV).
Tabela IV. Stratyfikacja globalnego ryzyka w celu ilościowej oceny rokowania
Grupy
Ciśnienie tętnicze (mmHg)
(nadciśnienie tętnicze łagodne)
skurczowe 140-159 lub
rozkurczowe 90-99
(nadciśnienie tętnicze
umiarkowane) skurczowe 160-179
lub rozkurczowe 100-109
(nadciśnienie tętnicze cięŜkie)
skurczowe >=180 lub
rozkurczowe >=110
Ryzyko globalne
I. bez czynników ryzyka sercowo-
naczyniowego
małe
średnie
du Ŝ e
II. 1 lub 2 czynniki ryzyka sercowo-
naczyniowego
średnie
średnie
bardzo du Ŝ e
III. 3 lub więcej czynników ryzyka
sercowo-naczyniowego lub powikłania
narządowe lub cukrzyca
du Ŝ e
du Ŝ e
bardzo du Ŝ e
IV. choroby współistniejące
bardzo du Ŝ e
bardzo du Ŝ e
bardzo du Ŝ e
BADANIE CHOREGO z NADCI Ś NIENIEM T Ę TNICZYM
Ocena kliniczna chorych, u których stwierdzono nadciśnienie tętnicze winna dotyczyć trzech zagadnień: 1)
określenia przyczyny podwyŜszonego ciśnienia (nadciśnienie pierwotne czy wtórne), 2) wykrycia ewentualnych
powikłań narządowych i innych chorób układu sercowo-naczyniowego, a takŜe stopnia ich zaawansowania, 3)
4925421.006.png
wykrycia innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Dane do takiej oceny powinny pochodzić z
dokładnie zebranych wywiadów, badania fizykalnego, badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych
(zaleŜnie od potrzeby).
Badanie podmiotowe
Zbierając wywiad naleŜy zwrócić uwagę na:
wiek chorego, czas trwania nadciśnienia, dotychczasowe wartości ciśnienia, stosowane leki hipotensyjne,
dane odnośnie sfery płciowej (przebieg ciąŜy, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych,
zaburzenia miesiączkowania, hormonalna terapia zastępcza, u męŜczyzn - zaburzenia potencji),
objawy choroby niedokrwiennej serca, chorób naczyniowych mózgu, chorób naczyń obwodowych,
cukrzycy, chorób nerek oraz ich leczenia,
wywiad rodzinny zawierający dane dotyczące nadciśnienia i jego powikłań, przedwczesnej choroby
niedokrwiennej serca, udaru, cukrzycy,
tryb Ŝycia pacjenta ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki zawodowe i środowiskowe oraz sytuację
rodzinną.
dane dotyczące nałogów (palenie tytoniu, alkohol, kofeina) oraz aktywności fizycznej,
stosowanie innych leków, które mogą przyczyniać się do rozwoju nadciśnienia, wpływać niekorzystnie na
jego przebieg lub zmniejszać skuteczność leczenia hipotensyjnego,
wykluczenie obecności objawów, mogących nasuwać podejrzenie nadciśnienia objawowego.
Badanie przedmiotowe
Podstawowym elementem badania przedmiotowego jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi:
w cichym pomieszczeniu w pozycji leŜącej i/lub siedzącej co najmniej dwukrotnie,
przy uŜyciu sfigmomanometru rtęciowego lub innego typu aparatu (dokładność tych aparatów musi być
jednak okresowo kontrolowana),
w trakcie pierwszej wizyty pomiar winien być wykonany na obu kończynach, a w trakcie następnych wizyt
na kończynie, na której stwierdzono wyŜsze ciśnienie,
u osób w starszym wieku, chorych na cukrzycę oraz inne choroby mogące powodować hipotonię
ortostatyczną, naleŜy dokonywać teŜ pomiaru w pozycji stojącej,
naleŜy stosować mankiet z poduszką gumową o szerokości 12-13 cm i długości 35 cm, jednak u osób
otyłych, jak równieŜ u dzieci, powinno się stosować mankiety o odpowiednich dla nich wymiarach,
ramię, na którym dokonuje się pomiaru, powinno być na wysokości serca, bez względu na pozycję ciała,
za ciśnienie rozkurczowe przyjmuje się obecnie zniknięcie tonów (faza V Korotkowa).
Całodobowy, automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego naleŜy rozwaŜyć
u chorych wykazujących nadmierne wahania ciśnienia tętniczego podczas jednej lub kolejnych wizyt,
u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie.
W razie niemoŜności wykonania całodobowego automatycznego monitorowania ciśnienia pomocne w tych
p rzypadkach mogą być pomiary ciśnienia wykonywane przez pacjenta w domu (po uprzednim sprawdzeniu
aparatu i odpowiednim przeszkoleniu).
U kaŜdego pacjenta naleŜy przeprowadzić pełne badanie przedmiotowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na
następujące elementy:
pomiar wzrostu i masy ciała,
szyja - ocena tętna w tętnicach szyjnych (obecność szmeru naczyniowego), stanu wypełnienia Ŝył oraz
badanie tarczycy,
serce - charakter i lokalizację uderzenia koniuszkowego, rytm serca, szmery oraz obecność III i IV tonu,
płuca - obecność rzęŜeń oraz objawów bronchospastycznych,
jama brzuszna - ocena obecności szmerów naczyniowych, nieprawidłowych tętnień w obrębie aorty oraz
guzów w rzucie nerek,
kończyny dolne - ocena tętna i ewentualnych szmerów nad tętnicami udowymi oraz obrzęków,
dokładna ocena stanu neurologicznego i ocena dna oka.
Badania dodatkowe U kaŜdego chorego, u którego ustalono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, naleŜy
wykonać podstawowe badania laboratoryjne:
morfologię krwi, OB,
oznaczenie stęŜenia sodu i potasu, kreatyniny i glukozy (na czczo),
oznaczenie stęŜenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL oraz triglicerydów w surowicy krwi (na
czczo),
badanie ogólne moczu,
spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne,
rentgenogram klatki piersiowej.
Decyzja co do przeprowadzenia rozszerzonego zakresu badań podejmowana jest w oparciu o
przeprowadzone badanie pacjenta, wyniki badań podstawowych i przebieg choroby. Zalicza się do nich:
podstawowe badanie echokardiograficzne,
badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej,
określenie stęŜenia wapnia, kwasu moczowego, tyreotropiny (TSH) w surowicy krwi.
Oznaczenie aldosteronu i aktywności reninowej osocza (warunki standardowe, przy jednoczesnym określaniu
wydalania sodu z moczem) oraz stęŜenia metoksykatecholamin w moczu naleŜy przeprowadzić w razie
potrzeby w referencyjnych ośrodkach specjalistycznych zajmujących się diagnostyką nadciśnienia. MoŜe
równieŜ zaistnieć potrzeba wykonania badania ultrasonograficznego dopplerowskiego (Duplex-doppler) tętnic.
Konsultacj ę specjalistyczn ą nale Ŝ y rozwa Ŝ y ć u chorego ze wskaza ń :
diagnostycznych:
- u osoby z nadciśnieniem tętniczym w wieku poniŜej 30 lat,
- gdy istnieje uzasadnione podejrzenie nadciśnienia wtórnego,
terapeutycznych:
- przy nadciśnieniu opornym na leczenie,
- gdy istnieje zwiększone ryzyko powikłań terapii hipotensyjnej (np. u chorych po udarze mózgu czy w
4925421.007.png
niewydolności nerek).
POST Ę POWANIE TERAPEUTYCZNE
Ogólne zasady leczenia
Celem prowadzonej terapii winno być obniŜenie globalnego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, z jednej
strony poprzez kontrolę współistniejących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a z drugiej poprzez
obniŜenie ciśnienia do wartości poniŜej 140/90 mmHg, jeŜeli stan chorego na to pozwala. W przypadku
chorych z cukrzycą zaleca się obniŜenie ciśnienia nawet poniŜej 130/85 mmHg (tabela V).
Tabela V. Cele leczenia hipotensyjnego
Skuteczne obniŜenie ciśnienia krwi
Przywrócenie prawidłowej struktury serca i naczyń
Korekcja innych czynników ryzyka
Korzystny wpływ na choroby współistniejące
Leczenie niefarmakologiczne
Leczenie niefarmakologiczne polegające na zmianie stylu Ŝycia stanowi nieodłączny element terapii
nadciśnienia tętniczego, a dołączenie farmakoterapii nie zwalnia od zalecania równolegle leczenia
niefarmakologicznego. W skład leczenia niefarmakologicznego wchodzi przede wszystkim:
redukcja nadwagi,
ograniczenie spoŜycia soli i tłuszczów zwierzęcych,
zaprzestanie palenia papierosów,
zwiększenie aktywności fizycznej,
ograniczenie spoŜywania alkoholu.
Leczenie farmakologiczne
Obecna strategia leczenia kładzie duŜy nacisk na jego indywidualizację, co zakłada wybór optymalnego dla
danego pacjenta postępowania leczniczego. WaŜne znaczenie ma wybór leku pierwszego rzutu, który u około
połowy chorych z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem moŜe być skuteczny w monoterapii. Obecne
zalecenia wyróŜniają 6 grup leków słuŜących temu celowi (tabela VI).
Tabela VI. Leki zalecane w monoterapii nadciśnienia
Leki moczopędne
Leki beta-adrenolityczne
Antagoniści wapnia
Inhibitory konwertazy angiotensyny
Leki alfa-1-adrenolityczne*
Antagoniści receptora angiotensyny II
*po przygotowaniu zasad ukazały się doniesienia o wzroście częstości występowania niewydolności serca u pacjentów leczonych doxazosyną
Nie wyklucza to jednak stosowania leków z innych grup farmakologicznych, jak np. agonistów receptorów
imidazolowych czy innych leków o działaniu ośrodkowym.
WaŜnym elementem postępowania leczniczego jest wykorzystanie dostępnych metod niefarmakologicznych,
które w łagodnych postaciach nadciśnienia mogą stanowić niekiedy jedyną formę leczenia, zawsze jednak
powinny towarzyszyć farmakoterapii, niezaleŜnie od liczby i rodzaju stosowanych leków oraz od stopnia
cięŜkości nadciśnienia.
U chorego z powikłaniami narządowymi, niezaleŜnie od wartości ciśnienia tętniczego, leczenie
farmakologiczne włączamy zawsze bezzwłocznie, tak jak wtedy gdy podczas wielokrotnych pomiarów ciśnienie
skurczowe przekracza wartość 180 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe wartość 110 mmHg (Ryc. 1).
Rycina I. Schemat wdraŜania farmakoterapii w zaleŜności od globalnego ryzyka
Ciśnienie skurczowe 140-179 mmHg lub rozkurczowe 90-109 mmHg podczas kilkakrotnych pomiarów przy róŜnych wizytach (stopień 1 lub 2
nadciśnienia tętniczego)
Ocenić inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, powikłania narządowe i choroby współistniejące
Zmiana stylu Ŝycia
Klasyfikacja wg globalnego ryzyka
bardzo duŜe
duŜe
umiarkowane
małe
rozpocząć farmako-
terapię
rozpocząć farmako-
terapię
monitorowanie ciśnienia i czynników ryzyka
sercowo-naczyniowego przez 3-6 miesięcy
monitorowanie ciśnienia i czynników ryzyka
sercowo-naczyniowego przez 6-12 miesięcy
4925421.001.png 4925421.002.png 4925421.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin