genetyka_mod_2.pdf

(423 KB) Pobierz
MODU£ II – Kliniczne znaczenie dziedziczenia
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
Wstęp
1. Dziedziczenieautosomalne
1.1. Dziedziczenie monogenowe (nieciągłe, jakościowe)
1.1.1. Dziedziczeniedominujące — przykłady chorób
1.1.2. Dziedziczenie recesywne — przykłady chorób
1.2. Dziedziczenie poligenowe
1.1.1. Dziedziczenieciągłe (ilościowe)
1.1.2. Dziedziczenienieciągłe (jakościowe)
1.1.3. Bliźnięta mono- i dizygotyczne
1.1.4. Transgresja
1.1.5. Korelacja rodzinna i pojęcie odziedziczalności
2. Dziedziczeniesprzężone z płcią
2.1. Dziedziczenie z chromosomem X
2.1.1. Dziedziczeniedominujące — przykłady chorób
2.1.2. Dziedziczenie recesywne — przykłady chorób
2.2. Dziedziczenie z chromosomem Y
3. Genetyczneujęcie układu grup krwi
3.1. Dziedziczenie autosomalne kodominujące na przykładzie dziedziczenia grup krwi
3.2. Układ AB0
3.3. Układ Rh
3.4. Inneważniejsze układy grupowe krwi
4. Rola dziedziczenia układu zgodności tkankowej MHC (HLA)
4.1. Struktura i rola antygenów HLA u człowieka
4.2. DziedziczenieantygenówHLA
4.3. Wybraneprzykłady chorób i ich związków z układem HLA
4.4. HLA w odniesieniu do transplantologii
4.5. Genetyczneujęcie chorób autoimmunologicznych
1
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
Wstęp
W module tym uwaga studentów skoncentruje się na problemach związanych z
dziedziczeniem. Oddzielnie omawiane są zagadnienia związane z dziedziczeniem
autosomalnym recesywnym i dominującym. Przedstawiane problemy mają charakter
zdecydowanie kliniczny — dominują omówienia przykładowych, licznych jednostek
chorobowych. Znalazły tu swoje miejsce takie pojęcia, jak dziedziczenie cech
jakościowych, nieciągłych, a także transgresja, czyli przekroczenie zakresu cech
występujących u osobników dorosłych. Oddzielny temat omawia zagadnienia
dziedziczenia związanego z płcią. W tym dziale wymieniono także liczne jednostki
chorobowe, oddzielnie dziedziczące się z chromosomem X oraz Y. Należne miejsce,
jako istotny problem kliniczny, znalazła tematyka dziedziczenia układu grupowego
krwi. Ostatni temat omawia pojęcia związane z dziedziczeniem układu zgodności
tkankowej. Wymieniono przykładowe choroby i poruszono problemy transplantologii
oraz autoimmunizacji.
1. Dziedziczenie autosomalne
W obrębie 44 autosomów wyróżnia się 22 pary chromosomów homologicznych. W
każdym chromosomie określony gen zajmuje specyficzny locus . Geny autosomalne
ułożone są w pary — jeden pochodzi od matki, drugi od ojca. Jedna z dwóch form
genu nosi nazwę allelu . Jeżeli osobnik posiada dwa identyczne allele, nazywany jest
homozygotą , a jeżeli dwa różne — heterozygotą .
Każda właściwość warunkowana przez gen to cecha. Cecha może być:
— dominująca (ujawnia się u heterozygoty),
— recesywna (ujawnia się tylko u homozygoty),
— kodominująca (w heterozygocie ujawni się działanie obu alleli).
2
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
Cechy normalnego fenotypu ludzkiego (np. barwa włosów i oczu, kształt uszu i nosa,
grupy krwi) oraz cechy patologiczne (choroby genetyczne) dziedziczą się zgodnie z
prawami Mendla. Choroby uwarunkowane genetycznie wywoływane są przez
mutacje punktowe, aberracje chromosomowe i ploidie.
Choroby genetyczne dzieli się na trzy grupy:
1) choroby dziedziczące się monogenowo:
— autosomalnie (dominujące i recesywne),
— sprzężone z płcią (dominujące i recesywne),
2) choroby dziedziczące się poligenowo,
3) choroby spowodowane zaburzeniami w strukturze lub liczbie chromosomów.
1.1. Dziedziczenie monogenowe (nieciągłe, jakościowe)
Gdy jedna para genów determinuje daną cechę, to typ dziedziczenia określa się jako
dziedziczenie monogenowe (jednogenowe). Cecha monogenowa to cecha
uwarunkowana przez jedną parę alleli określonego genu. Cechy monogenowe są
nieciągłe (jakościowe), ze zmutowanymi allelami, wytwarzającymi odrębne fenotypy.
Choroby uwarunkowane monogenowo dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla.
Najczęściej spowodowane są mutacjami genów strukturalnych, a niekiedy też genów
regulujących.
1.1.1. Dziedziczenie dominujące — przykłady chorób
Choroby dziedziczące się autosomalnie dominująco powstają w wyniku mutacji
genów regulujących syntezę białek strukturalnych, na przykład kolagenu,
hemoglobiny.
W dziedziczeniu autosomalnym dominującym:
— cecha zwykle przekazywana jest z pokolenia na pokolenie i pojawia się w każdym
pokoleniu. Niekiedy jednak geny dominujące charakteryzują się niepełną
3
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
penetracją (tzw. zjawisko wyciszania typowych objawów chorobowych). Wówczas
dochodzi do dziedziczenia z przeskokiem pokoleniowym (zmienność ekspresji
cechy w rodzinie);
— pokrewieństwo nie wpływa na częstość występowania cechy;
— choroba występuje u heterozygot — przeciętnie połowa potomstwa jest chora;
— choroba występuje jednakowo często u obu płci;
— część chorób monogenowych ujawnia się w późnym wieku;
— częstość nowych mutacji rośnie wraz z wiekiem ojca.
Przykłady chorób dziedziczonych autosomalnie dominująco:
Achondroplazja (karłowatość chondrodystroficzna) — choroba chrząstek
wzrostowych kończyn. Częstość występowania — 1 : 25 000. Przyczyny choroby:
powstanie nowej mutacji w populacji lub dziedziczenie już istniejącego w populacji
genu karłowatości. Częstość mutacji rośnie wraz z wiekiem ojca. Objawy: krótkie
kończyny (małe dłonie i stopy — mikromelia), normalnej długości tułów z lordozą
lędźwiową, duża głowa z wystającym czołem i zapadniętą nasadą nosa, wzrost
kobiety — 123 cm, a mężczyzny — 132 cm.
Polidaktylia (wielopalczastość) — obecność dodatkowego palca (I lub V).
Częstość występowania — 1 : 25 000. Choroba ta występuje 10 razy częściej u
Murzynów niż Europejczyków. Przyczyny choroby: zaburzenia chromosomowe
(trisomia 13), zaburzenia monogenowe autosomalnie dominujące lub inne, ale
nieznane.
Syndaktylia (palcozrost) — zrost palców może dotyczyć kości lub tkanek miękkich.
Choroba ta często jest objawem towarzyszącym innym chorobom genetycznym, na
przykład zespołowi Aperta (akrocefalosyndaktylia). Etiologia jest bardzo różna.
Kamptodaktylia (skrzywienie palca) — skrzywienie paliczków w obwodowych
stawach międzypaliczkowych. Częstość występowania — 1 : 1500.
Brachydaktylia (krótkopalczastość) — skrócenie końcowych paliczków kciuka i
palucha oraz paliczków środkowych wszystkich palców rąk i stóp.
4
Kliniczne znaczenie dziedziczenia
Arachnodaktylia (zespół Marfana) — pająkowatość palców. Jest to układowe
uszkodzenie tkanki mezenchymalnej ze zmianami w układzie kostno-stawowym, w
układzie krążenia i w gałkach ocznych. Częstość występowania — 1 : 70 000.
Przyczyny choroby: uwarunkowane genetycznie uszkodzenie włókien sprężystych i
zaburzenie tworzenia kolagenu oraz substancji podstawowej tkanki łącznej. Objawy:
smukła sylwetka i wysoki wzrost ciała, bardzo długie palce rąk i stóp, klatka
piersiowa o kształcie „kurzym” lub „lejkowatym”, bardzo elastyczna skóra,
krótkowzroczność, wady wrodzone serca, tętniaki aorty, przepukliny.
Zespół błękitnych białkówek ( Osteogenesis imperfecta ) — polega na zakłóceniu
dojrzewania kolagenu (beleczki kostne są cienkie). Częstość występowania — 1 : 25
000. Przyczyny: zaburzenie funkcji osteoblastów. Objawy: kości długie, nadmiernie
łamliwe, niebieskie twardówki, przebarwienia zębów, czasami głuchota.
Zespół Sturge-Webera ( Neuroangiomatosis encephalofacialis )
naczyniakowatość twarzy i mózgu. Polega na jednostronnym występowaniu
znamienia naczyniowego, najczęściej w okolicach unerwienia nerwu trójdzielnego.
Naczyniak jest płaski, czerwono-siny, może występować na twarzy, w mózgu i
oponach mózgowych. Częstość występowania — 1 : 5 000. Objawy: jaskra,
padaczka, porażenie połowicze, nadmierna wrażliwość, wybuchowość, skłonność do
kłamstwa i nieodpowiedzialnych czynów.
Retinoblastoma (siatkówczak oka) — nowotwór gałki ocznej. Częstość
występowania — 1 : 20 000. Przyczyny: nowotwór powstaje w wyniku delecji genu z
ramienia długiego chromosomu 13 (najczęściej prążka 14). Zmutowany gen może
być dziedziczony albo pojawia się w wyniku mutacji spontanicznej.
Torbielowatość nerek — częstość występowania – 1 : 500. Objawy: przewlekłe,
ropne zapalenie dróg moczowych, kamica nerkowa, torbiele w nerkach, wątrobie i
śledzionie. Choroba ujawnia się w wieku dziecięcym i prowadzi do niewydolności
nerek i zgonu z powodu mocznicy.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin