Co nam przyniesie system nawigacji satelitarnej Galileo.pdf

(200 KB) Pobierz
717312613 UNPDF
Jacek Januszewski
Co nam przyniesie
system nawigacji satelitarnej Galileo?
kacyjnych, a prace nad nim będą stymulować postęp technolo-
giczny w całej Europie.
Budowa systemu Galileo budzi, jak można było się spodzie-
wać, bardzo żywe zainteresowanie na całym świecie, zwłaszcza
w USA. 25 lutego 2004 r., po wielu miesiącach negocjacji, Unia
Europejska i USA zawarły porozumienie o zasadach funkcjonowa-
nia systemu Galileo równolegle z modernizowanym systemem
GPS i warunkach jednoczesnego korzystania z obydwu systemów.
Oficjalnie porozumienie to zostało podpisane w czerwcu 2004 r.
na spotkaniu na szczycie w Irlandii.
Z kolei w 2005 r. budowę systemu przedłużały przede wszyst-
kim spory Niemiec z pozostałymi państwami o przyszły udział
w zyskach z jego eksploatacji. Nasz zachodni sąsiad wręcz zagro-
ził zablokowaniem projektu, jeśli nie dostanie udziałów propor-
cjonalnych do ich nakładów finansowanych z budżetu państwo-
wego. Spory zostały zażegnane dopiero pod koniec 2005 r.
w wyniku mediacji Karela Van Mierta, byłego komisarza Unii  
Europejskiej. O ile bowiem centrala systemu Galileo zostanie  
zlokalizowana w Tuluzie, zaś jego administracja w Londynie, to
w Niemczech znajdować się będą dwa ośrodki kontroli systemu,
a pozostałe dwa będą we Włoszech i Hiszpanii. Zwiększony też
zostanie udział Niemiec w konsorcjum zajmującym się już samą
budową systemu. Dotychczas w konsorcjum tym przeważały fir-
my z Francji (Thales i Alcatel), Włoch (Finmeccanica), Hiszpanii
(AENA i Hispasat) i Wielkiej Brytanii (Inmarsat), zaś Niemcy re-
prezentowane były jedynie jako udziałowiec niemiecko-francu-
skiego koncernu lotniczo-zbrojeniowego EADS. Od tej pory
w konsorcjum budującym Galileo uczestniczyć też będą firmy
niemieckie, takie jak: T-Systems, Deutschen Zentrum Luft und
Raumfahrt oraz Förderbank Bayern. W budowie uczestniczyć ma-
ją również państwa spoza Unii Europejskiej – Chiny, Indie, Izrael
i Ukraina. Projektem Galileo i ewentualnym w nim udziałem zain-
teresowanych jest też kilka kolejnych państw, i to z całego świata,
takich jak: Argentyna, Australia, Kanada, Korea Południowa, Mek-
syk, Norwegia.
Pod koniec 2005 r. łączne koszty budowy systemu Galileo
szacowano na 3,6 mld euro, z czego Unia Europejska i Europej-
ska Agencja Kosmiczna zainwestowały już 600 mln euro.
Budowa segmentu kosmicznego rozpoczęła się 28 grudnia
2005 r., kiedy to za pomocą rosyjskiej rakiety Sojuz z bazy Bajko-
nur w Kazachstanie został wystrzelony pierwszy testowy satelita
systemu o nazwie Giove A. Start ten miał miejsce niejako w ostat-
nim momencie, gdyż w pierwszej połowie 2006 r. upływa termin
przydziału przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną ( Inter-
national Telecommunication Union – ITU) określonych pasm czę-
stotliwości dla systemu Galileo. W kilka miesięcy później z tej
samej bazy zostanie wystrzelony kolejny satelita – Giove B. Zada-
niem tych satelitów będzie przetestowanie funkcjonowania w wa-
runkach rzeczywistych ich najważniejszych elementów, czyli ato-
mowych wzorców czasu i parametrów wszystkich emitowanych
sygnałów.
W tej sytuacji państwa Unii Europejskiej zaczęły coraz bardziej
się skłaniać do budowy własnego systemu, który z jednej strony
zapewniałby dokładność co najmniej nie gorszą od nominalnej
w przypadku systemów GPS i GLONASS, z drugiej zaś stworzony
przez instytucje cywilne pozostawał nieprzerwanie pod ich kon-
trolą. W opublikowanym 10 lutego 1999 r. przez Komisję Euro-
pejską dokumencie Zaangażowanie Europy w nową generację sa-
telitarnych usług nawigacyjnych określono główne założenia tego
przedsięwzięcia. Pierwsza faza prac, zwana fazą definicji, rozpo-
częła się 19 lipca 1999 r., zaś zakończyła 22 listopada 2000 r.
Prac nad nowym systemem nie przerwano także po usunięciu
2 maja 2000 r. zakłócenia SA w systemie GPS, kiedy to dokład-
ność określanej za jego pomocą pozycji zwiększyła się kilkakrot-
nie (ze wspomnianych 100 do kilkunastu metrów). W Europie co-
raz częściej zaczęto jednak zadawać sobie inne pytanie – po co
budować za kilka miliardów euro nowy system, skoro GPS już ist-
nieje, dostępny jest dla wszystkich i przez swoje liczne wersje
i odmiany różnicowe spełnia wymogi dokładnościowe zdecydo-
wanej większości użytkowników?
Mimo to 26 marca 2002 r. ministrowie transportu 15 państw
Unii Europejskiej podjęli ostateczną decyzję o sfinansowaniu  
budowy nowego nawigacyjnego systemu satelitarnego Galileo.
Rozpoczęła się druga faza budowy, zwana fazą wdrażania. Tym-
czasem jeszcze w grudniu 2001 r. istniały bardzo poważne wąt-
pliwości, czy system ów w ogóle powstanie, gdyż państwa scep-
tycznie odnoszące się do tego projektu, takie jak Wielka Brytania,
Niemcy i Holandia, konsekwentnie odmawiały przekazywania na
program pieniędzy z funduszy publicznych. Ostatecznie jednak
zwolennikom projektu, zwłaszcza Francji, udało się przekonać
oponentów, że budowa systemu Galileo ma ekonomiczny sens,
nakręci koniunkturę w sektorze high-tech i usługach telekomuni-
24
1-2 /2006
Połowa lat 90. XX w. to okres dynamicznego rozwoju na-
wigacyjnych systemów satelitarnych. 17 lipca 1995 r. zo-
staje oficjalnie oddany do eksploatacji amerykański sy-
stem GPS, w styczniu 1996 r. – rosyjski system GLONASS.
Oba te systemy zostały stworzone przez instytucje woj-
skowe i dlatego też, choć udostępnione w pewnej części
użytkownikom cywilnym, nadal pozostają pod jurysdykcją
wojskową, przez którą są zresztą wciąż finansowane.
W kilku kolejnych latach odnotowano szybkie zmniejsza-
nie się liczby satelitów operacyjnych systemu GLONASS,
w związku z czym system ten przestał być globalnym
i w konsekwencji nie jest już brany pod uwagę. Jedno-
cześnie zwiększała się liczba tych użytkowników systemu
GPS, dla których z powodu zakłócenia Selective Availabi-
lity dokładność określanej za jego pomocą pozycji (blisko
100 m w płaszczyźnie horyzontalnej z prawdopodobień-
stwem 95%) okazywała się już niewystarczająca.
717312613.008.png 717312613.009.png 717312613.010.png
Twórcy systemu Galileo mają nadzieję, że jego uruchomienie
spowoduje rewolucję w usługach telekomunikacyjnych, podobną
do pojawienia się telefonii komórkowej. Przewiduje się też, że
budowa systemu, jego uruchomienie i późniejsza obsługa przy-
czynią się do stworzenia co najmniej 150 tys. wysoko kwalifiko-
wanych miejsc pracy, zaś roczne dochody z powstałych dzięki
systemowi usług szacuje się już na 10 mld euro.
bity po 9 satelitów równomiernie rozmieszczonych każda) plus 3
aktywne zapasowe. Wysokość orbity ma wynieść 23 616 km, zaś
kąt inklinacji 56°. Argumenty szerokości satelitów orbit sąsied-
nich zostaną, tak jak w systemie GLONASS, odpowiednio zróżni-
cowane. Długości geograficzne węzłów wstępujących każdych
dwóch sąsiadujących orbit różnić się będą o 120°. Nie wyklucza
się też, że konfiguracja końcowa obejmować będzie 30 satelitów
bez dzielenia ich na operacyjne i zapasowe.
Każdy satelita systemu Galileo transmitować będzie 10 syg-
nałów nawigacyjnych, oznaczonych numerami od 1 do 10, o pra-
woskrętnej kołowej polaryzacji RHCP ( Right Hand Cicular Polari-
sation ) w trzech pasmach częstotliwości (tabl.1).
Określanie pozycji użytkownika w Galileo
W systemie Galileo zasada określania współrzędnych użytkownika
jest taka sama, jak w przypadku funkcjonujących już systemów
GPS i GLONASS. Przypomnijmy więc, że współrzędne te określa
się na podstawie pomiaru odległości użytkownika od widocznych
przez niego satelitów, współrzędne których są znane. Te ostatnie
obliczane są bowiem w odbiorniku użytkownika na podstawie
znajomości elementów orbity poszczególnych satelitów. Elemen-
ty te wraz z almanachem systemu tworzą depeszę nawigacyjną.
We wszystkich trzech systemach każdy satelita emituje sygnały
na co najmniej dwóch częstotliwościach modulowanych w fazie
wspomnianą depeszą czerpaną z pamięci cyfrowej satelity. Pa-
mięć ta uaktualniana jest w określonych odstępach czasu przez
stacje naziemne danego systemu poprzez odbierający sygnał
z Ziemi odbiornik satelity.
Określanie odległości dzielącej odbiornik użytkownika od
znajdującego się na orbicie satelity, przy założeniu, że prędkość
fali radiowej jest wielkością stałą i znaną, sprowadza się do po-
miaru czasu przebiegu fali na drodze satelita – odbiornik, poprzez
porównanie czasu reprezentowanego przez sygnały docierające
i -tego satelity z czasem uzyskiwanym przez wzorzec odbiornika.
Pomiarowi takiemu odpowiada odległość topocentryczna ρ i , którą
można przedstawić w postaci symbolicznego równania linii pozy-
cyjnej, jako funkcję szerokości i długości geograficznej ( ϕ λ )
pozycji odbiornika użytkownika, wzniesienia anteny tegoż odbior-
nika w stosunku do powierzchni przyjętej elipsoidy odniesienia
( h ) oraz przesunięcia w czasie wzorca odbiornika w stosunku do
czasu systemu ( Δ  t u ):
ρ i = ρ ( ϕ , λ , h, Δ  t u )
Z punktu widzenia obliczeń matematycznych minimalna licz-
ba jednocześnie zmierzonych odległości ρ i niezbędna do okre-
ślenia przestrzenno-czasowych współrzędnych pozycji użytkow-
nika nie może być mniejsza od wymiaru wektora stanu (liczby
niewiadomych), czyli w tym przypadku i   ≥  4. Tym samym pozy-
cję użytkownika określa się za pośrednictwem czterech lub więcej
satelitów.
Im liczba satelitów danego systemu widocznych przez użyt-
kownika jest większa, i im zainstalowane na satelitach wzorce
czasu są dokładniejsze, tym większe prawdopodobieństwo, że
pozycja użytkownika obarczona będzie mniejszym błędem. Z uwa-
gi więc na to, że satelity Galileo zostaną wyposażone w pasywne
masery wodorowe, a wysokość ich orbit będzie większa niż
w przypadku systemu GPS, można z dużą dozą pewności stwier-
dzić, że błąd pozycji określonej za pomocą systemu Galileo bę-
dzie mniejszy od błędu, jakim w chwili obecnej obarczona jest
pozycja GPS.
Tablica 1
System Galileo, przewidywane częstotliwości nośne i nu-
mery emitowanych na nich sygnałów
Pasmo[MHz] Długośćfali[cm] Symbol Numerysygnałów
1164–1215 24,7–25,8 E5a i E5b 1, 2, 3, 4
1260–1300 23,1–23,8 E6 5, 6, 7
1559–1592 18,8–19,2 E2 – L1 – E1 (lub L1) 8, 9, 10
W systemie Galileo, tak jak w systemie GPS, możliwość jed-
noczesnego z niego korzystania przez praktycznie nieograniczoną
liczbę użytkowników zapewni technika wielokrotności z podziałem
kodowym CDMA.
Sześć nie szyfrowanych sygnałów, oznaczonych numerami 1,
2, 3, 4, 9 i 10, będzie dostępnych dla wszystkich użytkowników
korzystających z serwisu otwartego OS i bezpieczeństwa życia
SOL, ale możliwość wykorzystania poszczególnych sygnałów
uzależniona będzie od rodzaju odbiornika posiadanego przez
użytkownika. Sygnały o numerach 1, 3 i 9, to sygnały zawierające
dane, zaś transmitowane z nimi równolegle sygnały 2, 4 i 10, to
pozbawione jakichkolwiek danych tzw. sygnały pilotowe. Te ostat-
nie wykorzystywane będą bowiem jedynie do pomiarów pseudo-
odległości w odbiornikach dwuczęstotliwościowych w celu wyli-
czenia poprawki jonosferycznej.
Pozostałe cztery sygnały będą szyfrowane i dostępne tylko dla
wybranych użytkowników. Sygnały oznaczone numerami 6 (za-
wierające dane) i 7 (pilotowy bez danych) przeznaczone będą dla
użytkowników korzystających z serwisu komercyjnego CS, zaś
numerami 5 i 8 (obydwa z danymi) dla autoryzowanych użytkow-
ników serwisu regulowanego publicznie PRS.
Parametry wszystkich 10 sygnałów oraz informację o szyfro-
waniu owych sygnałów i zawartych w nich danych przedstawiono
w tablicach 2 i 3.
W systemie Galileo informacja nawigacyjna przekazywana
będzie w ramkach liczących 150 bitów. Prędkość przesyłu da-
nych będzie różna, ale czas trwania pojedynczej ramki ma być
zawsze nie dłuższy niż jedna sekunda. Jednym z wymogów jest
bowiem, by transmitowane przez satelity dane o nieprawidło-
wościach w ich pracy (tzw. alarm integrity ) były odbierane przez
użytkownika, jeśli już nie na bieżąco, to możliwie z najmniejszym
opóźnieniem.
Zadania segmentu naziemnego systemu Galileo są takie sa-
me jak każdego innego nawigacyjnego systemu satelitarnego.
Dodatkowo jednak segment ten zapewniać będzie przekazywanie
informacji na temat integralności systemu oraz realizowanie za-
dań wynikających z serwisu poszukiwania i ratowania.
Segment naziemny systemu Galileo można podzielić na dwa
oddzielne i niezależne segmenty:
Założenia i parametry systemu
Po kilku latach dyskusji zdecydowano, że segment kosmiczny sys-
temu Galileo obejmować będzie 27 satelitów operacyjnych (3 or-
1-2 /2006 25
717312613.011.png 717312613.001.png
Tablica 2
Dla czterech pierwszych spośród wymienionych
serwisów podano numery wykorzystywanych sygna-
łów (tabl. 4) oraz przewidywane dokładności okre-
ślania trójwymiarowych współrzędnych pozycji użyt-
kownika oraz czasu względem UTC (tabl. 5). Wartości
podane w tablicy 5 mogą się nieznacznie różnić od
danych sygnalizowanych w różnych opracowaniach
i publikacjach.
Serwis otwarty, zwany też serwisem wolnego
dostępu, OAS (Open Access Service), dostępny bę-
dzie bezpłatnie dla wszystkich bez ograniczeń,
umożliwiając użytkownikom określenie ich pozycji
i prędkości, zapewniając jednocześnie informację
o czasie. Główne aplikacje tego serwisu, dostoso-
wanego do bardzo szerokiego rynku odbiorców,
System Galileo, parametry sygnałów emitowanych przez satelity
Pasmoczęstotliwości Numer Kanał Częstotliwość Typmodulacji Częstotliwość P m
sygnału nośna[MHz] kodu[MHz] [dBW]
E5a 1 I 1176,45 BPSK (10) 10 – 158
2 Q 1176,45 BPSK (10) 10 – 158
E5b 3 I 1207,14 BPSK (10) 10 – 158
4 Q 1207,14 BPSK (10) 10 – 158
5 A 1278,75 BOC (10,5) 5,115 – 155
E6 6 B 1278,75 BPSK (5) 5,115 – 158
7 C 1278,75 BPSK (5) 5,115 – 158
8 A 1575,42 BOC ( n , m ) m · 1,023 – 155
E2–L1–E1 (L1) 9 B 1575,42 BOC (2,2) 2,046 – 158
10 C 1575,42 BOC (2,2) 2,046 – 158
P m – minimalna odbierana gęstość mocy.
związane będą z indywidualną nawigacją drogową, przesyłaniem
danych, systemami informacji komunikacyjnych, systemami za-
pewniającymi informacje o zagęszczeniu ruchu, mobilną telefo-
nią itp.
Na potrzeby serwisu otwartego zarezerwowano 6 sygnałów,
o numerach 1, 2, 3, 4, 9 i 10. W zależności od rodzaju posiada-
nego odbiornika użytkownicy wykorzystywać będą 2 sygnały (9
i 10), 4 (1, 2, 9 i 10) lub wszystkie 6. Odbiorniki będą odbierały
sygnały na jednej częstotliwości (SF – Single Frequency, L1),
dwóch (DF – Dual Frequency, L1+E5a), bądź trzech (IA – Impro-
ved Accuracy, poprawiona dokładność, L1+E5a+E5b); dodatko-
wo może być też wbudowany odbiornik systemu GPS. Opcja IA,
przewidziana do określania pozycji w obszarach miejskich wyso-
ce zurbanizowanych, zostanie przeanalizowania pod kątem braku
przeciwwskazań ze strony wymagań dokładnościowych dla serwi-
su SOL.
Tablica 3
System Galileo, szyfrowanie sygnałów i zawartych w nich
danych
Numer Szyfrowaniesygnału Szyfrowanie Szybkość
sygnału
danychwsygnale przesyłudanych
1 Nie Nie 50 sps/25 bps
2 Nie bez danych –
3 Nie Nie 250 sps/125 bps
4 Nie bez danych –
5 Tak/rządowe Tak 250 sps/125 bps
6 Tak/komercyjne Tak 1000 sps/500 bps
7 Tak/komercyjne bez danych
8 Tak/rządowe
Tak 250 sps/125 bps
9
Nie
Nie 250 sps/125 bps
10
Nie
bez danych
1) naziemny segment kontroli satelitów GCS ( Ground Control
System );
2) naziemny segment kontroli funkcjonowania całego systemu
GMS ( Ground Mission System ); segment ten zwany jest także
MCS ( Mission Control System ).
W porównaniu z segmentem systemu GPS, w systemie Gali-
leo zwraca uwagę przede wszystkim kilkukrotne zwiększenie licz-
by stacji śledzących (do 20, a nawet 25) oraz umieszczenie kilku
z nich w rejonach polarnych. Dzięki temu liczba stacji śledzących
w danym momencie jednego satelity znacznie wzrośnie, przy 20
stacjach każdy satelita ma być widziany średnio przez 5,8 stacji.
Tablica 4
System Galileo, numery sygnałów wykorzystywanych
przez poszczególne serwisy
Numer
SOL PRS
SF DF IA VA MC
1 + + + +
2 + + + +
3 + + +
4 + + +
5 +
6 + +
7 + +
8 +
9 + + + + + +
10 + + + + + +
Serwisy oferowane przez system
System Galileo oferować będzie 5 różnych serwisów zarówno
publicznych, jak i komercyjnych, każdy przeznaczony dla innej
grupy użytkowników.
1. Otwarty, dostępny bez opłat dla wszystkich użytkowników,
oznaczony symbolem OS (Open Service).
2. Komercyjny, dostępny odpłatnie dla wybranych użytkowników,
oznaczony symbolem CS (Commercial Service).
3. Bezpieczeństwa życia, dostępny bez opłat dla wszystkich użyt-
kowników, oznaczony symbolem SOL (Safety of Life).
4. Regulowany publicznie, dostępny bez opłat dla wybranych
użytkowników, oznaczony symbolem PRS (Public Regulated
Service).
5. Poszukiwania i ratowania, dostępny dla wszystkich zaintereso-
wanych, oznaczony symbolem SAR (Search and Rescue).
Tablica 5
System Galileo – przewidywane dokładności określania
poszczególnych współrzędnych
Serwis
Dokładność[95%]
współrzędnapozioma współrzędnapionowa określenieczasu
[m]
[m]
[ns]
OS SF/OS DF 15/4
35/8
50/30
CS
od 0,8 do 7 od 1 do 15 od 10 do 100
SOL
4
8
30
PRS
6,5
12 od 10 do 100
26
1-2 /2006
Serwis
sygnału OS CS
717312613.002.png 717312613.003.png
SerwiskomercyjnyCS   ( Commercial Service ), zwany też
serwisem kontrolowanego dostępu 1, CAS1 ( Controlled Access
Service 1 ), skierowany będzie do grupy użytkowników zawodo-
wych, zainteresowanych wysoką dokładnością i niezawodnością
systemu, takich jak: obsługa ruchu lotniczego i portowego, geo-
dezja, służby graniczne i celne, synchronizacja sieci, zarządzanie
transportem samochodowym, opłaty drogowe itp. Dostęp do ser-
wisu będzie odpłatny, kontrolowany na poziomie użytkownika
i usługodawcy. W serwisie tym przekazywane będzie komunikat
o kondycji i awariach systemu Galileo.
Na potrzeby serwisu komercyjnego zarezerwowano aż 8 syg-
nałów, o numerach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 i 10. W zależności od ro-
dzaju posiadanego odbiornika użytkownicy wykorzystywać będą 4
sygnały (6, 7, 9 i 10) lub wszystkie 8. W serwisie CS użytkownik
będzie bowiem miał do wyboru dwie wersje:
1) VA ( Value Added ) wykorzystującą kody oraz dane nawigacyjne
sygnałów w paśmie L1 serwisu OS oraz zakodowane dane
i kody odległościowe sygnałów w paśmie E6,
2) MC ( Multi Carrier ) wykorzystującą wersję VA oraz zakodowane
dane i kody odległościowe sygnałów w paśmie E5.
SerwisbezpieczeństważyciaSOL  ( Safety of Life Servise )
będzie globalnym serwisem dużej dokładności, mającym na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w obszarach
nie objętych tak dokładnym serwisem przez inne systemy. Serwis
ten będzie bezpłatny i podobnie jak serwis komercyjny będzie
posiadał gwarancję.
Serwis SOL, określany też niekiedy jako OPEN SERVICE +
INTEGRITY DATA , dostarczać będzie ostrzeżeń o utracie integral-
ności systemu w czasie określonej granicy alarmu czasowego.
Integralność danych zawartych w sygnale otwartym może być za-
szyfrowana, co otwiera możliwość wykorzystania danych o inte-
gralności systemu do rozwoju serwisów komercyjnych. Czas
między wystąpieniem alarmu a powiadomieniem użytkownika nie
powinien przekraczać 6 s.
Na potrzeby serwisu SOL zarezerwowano 6 sygnałów, o nu-
merach 1, 2, 3, 4, 9 i 10. Odbiorniki będą więc mogły odbierać
sygnały na trzech częstotliwościach, co umożliwi wyznaczenie
poprawki jonosferycznej drogą pomiarów. Użytkownik, na życze-
nie, będzie miał możliwość ustalenia czy odbierany sygnał jest
w rzeczywistości sygnałem systemu Galileo.
Serwis regulowany publicznie PRS   ( Public Regulated
Servise ), zwany też serwisem kontrolowanego dostępu 2, CAS2
( Controlled Access Service 2 ), przeznaczony będzie dla użytkow-
ników wymagających bardzo dużej dokładności, wysokiej jakości
sygnału i niezawodności transmisji. Przewiduje się, że serwis
PRS będzie certyfikowany zgodnie z wymogami obowiązującymi
dla różnych form transportu; ICAO – transport lotniczy, IMO –
morski oraz wszystkie przyszłe wymogi związane z Common
Transport Policy. W serwisie tym sygnał będzie kodowany, a sto-
sowane częstotliwości inne niż w pozostałych serwisach.
Na potrzeby serwisu PRS zarezerwowano 2 sygnały, o nume-
rach 5 i 8. Dokładność pozycji w płaszczyźnie horyzontalnej
i w pionie ma wynosić odpowiednio około 6,5 m i 12 m, a do-
kładność określenia czasu od 10 do 100 ns. Czas między wystą-
pieniem alarmu a powiadomieniem użytkownika nie powinien
przekraczać 10 s.
Serwis regulowany publicznie, poprzez stosowanie odpo-
wiednich technik, będzie zapewniał wyższy, niż w pozostałych
serwisach, poziom ochrony przeciwko zagrożeniom dla sygnału
Galileo.
SerwisposzukiwaniaizastosowaniaSAR   ( Search and
Rescue Service ), skoordynowany z funkcjonującym już systemem
COSPAS–SARSAT, będzie europejskim wkładem zmniejszającym
czas detekcji sygnału wzywania pomocy przez radiopławę, zwięk-
szającym jednocześnie dokładność sygnalizowanej przez nią po-
zycji. Sygnatariusze Konwencji COSPAS–SARSAT (USA, Rosja,
Francja, Kanada), którzy nadzorują jedyny tego rodzaju system
pokrywający swym działaniem cały glob, wyrazili zainteresowanie
aplikacją SAR, mającą stanowić jedną z usług zapewnianą przez
system Galileo.
W serwisie SAR zostanie wprowadzona nowa, bardzo ważna
funkcja, dzięki której użytkownik wyposażony w odbiornik GPS po
znalezieniu się w niebezpieczeństwie po wysłaniu sygnału wzy-
wania pomocy niemal natychmiast otrzymywać będzie potwier-
dzenie przyjęcia i zarejestrowania tego sygnału. Funkcja ta jest
szczególnie istotna ze względu na wciąż pojawiające się fałszywe
alarmy. Bardzo często bowiem operator radiopławy nie zdaje so-
bie sprawy, że została ona w sposób niezamierzony uruchomiona.
Otrzymanie potwierdzenia odebrania fałszywego alarmu umożliwi
bezzwłoczne jego odwołanie.
Perspektywy wykorzystania systemu w transporcie
Jedną z dziedzin gospodarki, której oddanie do eksploatacji przy-
niesie największe korzyści, jest z pewnością transport i to w przy-
padku wszystkich jego sektorów.
Sektor drogowy
Sektor ten będzie z pewnością jednym z największych odbiorców
usług systemów satelitarnych. W pierwszych latach XXI w. od-
biorniki systemów satelitarnych (w praktyce odbiorniki systemu
GPS) instalowane były jako wyposażenie fabryczne samochodów
osobowych, ale jedynie tych najwyższej klasy (np. Mercedes S,
BMW 750). Przewiduje się, że system Galileo znajdzie zastoso-
wanie w takich usługach, jak:
n nawigacja satelitarna – należy tu rozumieć nie tylko informo-
wanie kierowcy o bieżącej pozycji, czy też wyznaczanie optymal-
nej w danej chwili i w danych warunkach i ograniczeniach trasy
do punktu docelowego, ale również możliwość ustalenia położe-
nia pojazdu po jego kradzieży, czy też w razie awarii wzywanie
pomocy z automatyczną transmisją współrzędnych pojazdu i in-
formacją o przyczynie zaistniałego defektu; oddanie do eksploa-
tacji systemu Galileo zwiększy też, i to wyraźnie, możliwości wy-
korzystania systemów satelitarnych w obszarach miejskich
o gęstej, wysokiej zabudowie;
n monitorowanie i kierowanie ruchem – utrzymanie płynności
ruchu stanie się możliwe dzięki wyposażeniu ogółu pojazdów
w odbiorniki systemów satelitarnych i systemy prowadzenia
(przekazywanie informacji o położeniu pojazdu do centrum do-
wodzenia);
n zarządzanie flotą pojazdów – usługa dostępna już na rynku,
stanie się w pełni efektywna dopiero po wyposażeniu ogółu po-
jazdów w odpowiednie urządzenia; z tą chwilą firmy i instytucje
zajmujące się przewozem ludzi bądź transportem towarów, dzięki
nieprzerwanemu nadzorowi nad położeniem swych pojazdów,  
będą miały możliwość bieżącego podejmowania właściwych de-
cyzji;
1-2 /2006 27
717312613.004.png 717312613.005.png
n serwis awaryjno-ratunkowy – dzięki znajomości bieżącego po-
łożenia wybranego pojazdu (np. karetki pogotowia, wozu straża-
ckiego), otrzymywaniu informacji o ruchu ulicznym oraz możli-
wości sterowania sygnalizacją świetlną, usługa ta może znacznie
skrócić czas dotarcia prowadzonego pojazdu do punktu docelo-
wego; serwis ten będzie szczególnie przydatny w wielkich aglo-
meracjach miejskich, gdzie w niektórych wypadkach może przy-
czynić się nawet i do uratowania życia ludzkiego;
n system zaawansowanego doradcy kierowcy ( Advanced Driver
Assistance System – ADAS ) – system ten będzie między innymi
informował kierowcę o zbliżającym się niebezpieczeństwie, bądź
też przejmował częściową lub pełną kontrolę nad prowadzonym
przez niego pojazdem; przykładem może być zmniejszanie przez
system prędkości pojazdu w razie ograniczonej widzialności, jeśli
pojazd ten będzie zbyt szybko zbliżał się do ostrego zakrętu; prze-
widuje się, że w 2020 r. około 50% samochodów będzie już ko-
rzystało z systemu ADAS;
n  opłaty drogowe – zainstalowanie odbiornika systemu Galileo
w pojeździe umożliwi bieżące określanie jego położenia oraz za-
pamiętywanie przebytej trasy; wysłanie tych informacji do cen-
trum monitorującego pozwoli na wyliczenie dla każdego użytkow-
nika dróg należnej opłaty; pobieranie w ten sposób opłat za
korzystanie z wybranych autostrad bądź dróg i przejechanie nimi
określonej liczby kilometrów pozwoli z kolei uniknąć bardzo kosz-
townych inwestycji związanych z budową na drogach terminali,
specjalnie do tego celu.
wujący się w momencie, w której prędkość pociągu przekroczy
wartość dopuszczalną;
n   informacja dla pasażerów – informacja o godzinie przyjazdu  
i/lub odjazdu danego pociągu do/z wybranej stacji jest szczegól-
nie istotna w razie wystąpienia opóźnienia, i to nie tylko dla osób
na niego oczekujących, ale również w nim podróżujących; system
Galileo umożliwi także dostarczanie podróżnym dodatkowych in-
formacji, np. turystycznych;
n  przegląd tras kolejowych – możliwość kontroli stanu trasy bę-
dzie szczególnie przydatna w przypadku prowadzenia na niej prac
remontowych.
Sektor lotniczy
Zakłada się, że system Galileo będzie pomocny pilotom we
wszystkich fazach lotu, czyli przy starcie, podczas lotu i lądowa-
nia, i to w każdych warunkach meteorologicznych, spełniając przy
tym wymagania bezpieczeństwa. Okaże się to szczególnie przy-
datne na tych lotniskach i w tych rejonach świata, gdzie nadal nie
ma odpowiedniej struktury. Do przewidywanych zastosowań moż-
na zaliczyć:
n  transport komercyjny – zwiększenie dokładności w określaniu
trójwymiarowej pozycji pozwoli na zmniejszenie odległości dzie-
lącej samoloty w przestrzeni powietrznej; przewiduje się, że licz-
ba lotów, mimo chwilowego zmniejszenia po tragicznych wy-
darzeniach 11 września 2001 r., w ciągu 20 najbliższych lat się
podwoi;
n  kontrolę ruchu naziemnego – możliwość określania pozycji za
pomocą systemu Galileo i efektywnego wykorzystania jego ele-
mentów lokalnych przyczyni się z pewnością do zwiększenia bez-
pieczeństwa samolotów podczas ich kołowania po pasach star-
towych, gdyż w chwili obecnej nadzorujący ruch samolotów
kontrolerzy ruchu powietrznego mają tam do dyspozycji jedynie
naziemne radary;
n  śmigłowce ratunkowe – system Galileo okaże się bardzo przy-
datny w czasie lotu i lądowania (startowania) śmigłowców ra-
tunkowych w niesprzyjających warunkach meteorologicznych,
w szczególności przy ograniczonej widzialności, obecnie bowiem
warunki te, np. gęsta mgła, uniemożliwiają często sprowadzenie
śmigłowca na miejsce katastrofy, np. kolizji z udziałem kilkudzie-
sięciu pojazdów.
Sektor kolejowy
Możliwość wykorzystania systemu Galileo w sektorze kolejowym,
zdaniem Komisji Europejskiej, przyczyni się do ożywienia tego
rodzaju transportu, którego znaczenie pod koniec XX w. uległo
wyraźnemu zmniejszeniu. Dla sektora kolejowego realizowany
jest już projekt pilotażowy o nazwie GADEROS ( GAlileo DEmon-
strator for Railway Operation Systems ), którego głównym celem
jest badanie rynku kolejowego, szczególnie na liniach o małej
częstotliwości ruchu. Zakłada się system Galileo znajdzie zasto-
sowanie w takich dziedzinach, jak:
n  kontrola pociągów – przewiduje się, że dwie gałęzie europej-
skiego systemu kierowania ruchem kolejowym ERMTS ( European
Rail Traffic Management System ), mianowicie europejski system
kontroli pociągów ETCS ( European Train Control System ) i euro-
pejska struktura kierowania ruchem ETML ( European Traffic Ma-
nagement Layer ), swoje funkcjonowanie będą mogły oprzeć na
systemie Galileo; system ETCS zajmuje się kontrolą i ochroną
pociągów, zaś ETML kierowaniem ich ruchem i różnego rodzaju
regulacjami; oddanie do eksploatacji systemu Galileo przyczyni
się też z pewnością do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, szczególnie w tych obszarach, w których brak jest urządzeń
śledzących; na początku XXI w. nadal wiele linii kolejowych nie
jest wyposażonych w odpowiednie urządzenia do kontroli i kiero-
wania ruchem pociągów;
n   zarządzanie siecią kolejową i nadzór nad przewozem towarów
– użycie nawigacji satelitarnej pozwoli na zmniejszenie kosztów
związanych z dotychczas stosowanymi naziemnymi systemami
lokalizacji ruchu pociągów; wśród innych zastosowań można też
wymienić tzw. alarm zbliżeniowy, aktywujący się w momencie,
w którym odległość dzieląca dwa pociągi na tym samym torze
stanie się mniejsza od założonej, oraz alarm prędkościowy, akty-
Sektor morski
System Galileo przyniesie nowe rozwiązania w nawigacji morskiej
i wielu dziedzinach z nią związanych. W sektorze morskim reali-
zowany jest projekt pilotażowy o nazwie NAUPLIOS, którego
głównym celem jest wzrost bezpieczeństwa nawigacji morskiej,
między innymi poprzez jak najwcześniejszą identyfikację jedno-
stek wpływających na wody terytorialne danego państwa oraz nie-
przerwane monitorowanie statków przewożących ładunki niebez-
pieczne mogące zagrozić środowisku naturalnemu. Pierwsze
badania prowadzone są na sześciu statkach wyposażonych mię-
dzy innymi w odbiorniki systemu EGNOS i system automatycznej
identyfikacji AIS. Przewiduje się, że system Galileo znajdzie za-
stosowanie w takich dziedzinach, jak:
n   nawigacja przybrzeżna – możliwość określania pozycji przez
morskie jednostki pływające za pomocą odbiorników dwusyste-
mowych Galileo + GPS oznaczać będzie zwiększenie dokład-
ności otrzymywanej pozycji, a tym samym zwiększenie bezpie-
czeństwa żeglugi, szczególnie w nawigacji przybrzeżnej; ponadto
28
1-2 /2006
717312613.006.png 717312613.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin