HEIDENHAIN Obrobka_na_frezarce_DMU60.pdf

(304 KB) Pobierz
13_Obrobka_na_frezarce_DMU60
1
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium
Obrabiarki CNC
Nr 13
Obróbka na frezarce CNC DMU60
ze sterowaniem Heidenhain iTNC530
Opracował:
Dr inŜ. Wojciech Ptaszyński
Poznań, 26 listopada 2007
2
1. Cel ć wiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez
operatora obrabiarki CNC w celu wykonania obróbki na nowoczesnej frezarce. Ćwiczenie
obejmuje przygotowanie obrabiarki do obróbki a zwłaszcza zamontowanie narzędzi do
magazynu oraz zwymiarowanie narzędzi, a takŜe określenie początku układu współrzędnych przy
pomocy sondy dotykowej.
2. Tryby pracy obrabiarki
2.1. Układ klawiatury układu sterowania iTNC530
1
4
2
5
6
3
7
8
9
Rys. 1. Pulpit układu sterowania
Obrabiarka DMU60 Monoblok jest wyposaŜona w standardową klawiaturę sterowania
iTNC530. Do najwaŜniejszych grup klawiszy tego pulpitu moŜemy zaliczyć:
prawej stronie pokazuje elementy obsługi pulpitu TE 530:
1 - Klawiatura alfanumeryczna dla wprowadzania tekstów, nazw plików i programów
DIN/ISO,
2 - Zarządzanie plikami (PGM MGR) i przywołanie operacji pomocniczych (np CALC –
kalkulator),
32308198.017.png 32308198.018.png
3
3 - Tryby pracy obrabiarki,
4 - Wyprowadzenie liczb i wybór osi oraz klawisze ENT – Enter (akceptacja) NO ENT –
rezygnacja z wprowadzania,
5 - Wprowadzanie elementów programu dialogowego,
6 - Klawisze kursora i instrukcja skoku GOTO,
7 - Dodatkowe klawisze edycji programu: TOOL DEF/CALL, CYCL DEF/CALL itd.,
8 - Potencjometry zmiany posuwu szybkiego i roboczego.
9 - Pulpit maszynowy –a aktywny w trybie pracy ręcznej:
Klawisz
Funkcja
Klawisz
Funkcja
Włączenie wrzeciona
Zmiana połoŜenia magazynu
narzędziowego
Wyłączenie wrzeciona
Otwarcie drzwi – tryb ręczny,
wrzeciono wyłączone
Zmiana kierunku obrotów
wrzeciona
Przesuw w osi X *
Uruchomienie programu
Przesuw w osi Z *
Zatrzymanie programu
Przesuw w osi Y *
* strzałki pokazują kierunek przesuwania elementami obrabiarki, a nie ruch narzędzia
względem układu współrzędnych.
2.2. Praca r ę czna
W tym trybie moŜliwe jest wstępne ustawianie maszyny, ustalenie połoŜenie osi
maszyny ręcznie (przy pomocy klawiszy pulpitu maszynowego), wyznaczenie punktu
odniesienia i nachylenie płaszczyzn obróbki. W tym trybie pracy wywołuje się równieŜ funkcje
pomiaru sondą dotykową.
2.3. Kółko elektroniczne
W tym trybie pracy kółko elektroniczne wspomaga ręczne przesunięcie osi w celu
ustawienia maszyny podobnie jak w trybie Praca ręczna.
Przenośne kółko elektroniczne HR 410 wyposaŜone jest w dwa przyciski zgody 3
(zezwalają na ruch osi przy otwartych drzwiach). Przesunięcie osi maszyny przy otwartych
drzwiach jest moŜliwe tylko, jeśli jeden z przycisków zgody pozostaje wciśnięty. Konsola kółka
elektronicznego ma następujące klawisze sterujące:
1 - Klawisz zatrzymania awaryjnego,
2 - Ręczne kółko obrotowe,
3 - Klawisze zgody,
4 - Przyciski wyboru osi,
32308198.019.png 32308198.020.png 32308198.001.png 32308198.002.png 32308198.003.png 32308198.004.png 32308198.005.png 32308198.006.png 32308198.007.png 32308198.008.png 32308198.009.png 32308198.010.png
4
5 - Przycisk przejęcia połoŜenia rzeczywistego do np. pola
długości narzędzia,
6 - Przyciski do ustalenia szybkości posuwu (powoli, średnio,
szybko),
7 - Kierunek, w którym ma przemieszczać się wybrana oś,
8 - Dodatkowe funkcje maszyny.
Ponadto na konsoli umieszczono czerwone lampki
wskazujące, jaką oś i jaki posuw wybrał operator.
W celu przesunięcia osi przy pomocy kółka
elektronicznego naleŜy:
- wybrać rodzaj pracy Kółko elektroniczne (na pulpicie układu
sterowania lub wciskając przycisk zgodny 3 ),
- trzymając naciśnięty przycisk zgody 3 wybrać oś klawiszem 4 ,
- wybrać posuw (trzy zakresy) 6 ,
- przemieścić aktywną oś w kierunku + lub – wciskając klawisz 7 ,
- lub przemieścić aktywna oś obracając kółkiem w prawo lub w lewo.
Po zakończeniu pracy w trybie kółka elektronicznego naleŜy, po zwolnieniu klawisza zgody,
wcisnąć klawisz B 8 (dodatkowe funkcje maszyny).
2.4. Tryb MDI (ręczne wprowadzanie danych)
W tym rodzaju pracy moŜna programować proste ruchy przemieszczenia, np. dla
frezowania płaszczyzny lub pozycjonowania wstępnego wprowadzając ruchy narzędzia
tak jak w trybie programowania, jednak program moŜe być wykonywany tylko blokowo.
2.5. Praca blokowa
Ten tryb pracy umoŜliwia uruchomienie programu wykonywania obróbki automatycznej
według kolejności wprowadzonych bloków. Wykonanie kolejnych linie programu
następuje po wciśnięciu klawisza START.
2.6. Praca automatyczna
Ten tryb pracy umoŜliwia uruchomienie programu wykonywania obróbki automatycznej
według kolejności wprowadzonych bloków. Program jest wykonywany od pierwszego
bloku do ostatniego lub do czasu wciśnięcia klawisza STOP. Przebieg programu
uruchamia się klawiszem START.
32308198.011.png 32308198.012.png
5
3. Tabeli narz ę dzi i pomiary długo ś ci narz ę dzi
Obrabiarka DMU 60 jest wyposaŜona w magazyn 24 narzędzi, dlatego teŜ narzędzia nie
definiuje się w samym programie, ale w tabeli narzędzi. Widok tabeli przedstawia rys. 2.
Rys. 2. Widok ekranu w czasie edycji tabeli narzędzi
Podstawowe dane (kolumny tabeli), które naleŜy wprowadzić to:
Nazwa kolumny
Opis
T *
Numer narzędzia
NAZWA *
Nazwa narzędzia – moŜliwe jest wywołanie narzędzia równieŜ po nazwie, Nazwa
narzędzia powinna odzwierciedlać w sposób jednoznaczny typ narzędzia (w
umowny sposób) np Frez10r2 0 frez
Æ
10 o promieniu naroŜa R2
L *
Długość narzędzia
R *
Promień narzędzia
R2
Promień naroŜa ostrza
LCUTS
Długość krawędzi tnącej w osi narzędzia
ANGLE
Maksymalny kąt zagłębienia dla
NMAX
Maksymalna prędkość obrotowa tego narzędzia
LCUT
Liczba ostrzy skrawających
Przed edycją tabelę narzędzi naleŜy udostępnić do edycji klawiszem ekranowym.
* Bezwzględnie wymagane
32308198.013.png 32308198.014.png 32308198.015.png 32308198.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin