Åšpiewnik - Szanujmy wspomnienia.pdf

(1167 KB) Pobierz
(Microsoft Word - \214piewnik L\234 28 7-8.doc)
21976440.002.png
21976440.003.png
21976440.004.png
KRAKÓW, 1 MAJA 2008 R.
PIERWSZA MAJÓWKA
CZYLI WSKR ZESZAM Y DAWNE ZWYCZAJE
MAJÓWKA TO RADO ĺĘ
Rado Ļę przebywania z bliskimi i znajomymi, z niebem i ziemi Ģ .
Rado Ļę najpełniej wyra Ň a si ħ wspólnym Ļ piewaniem, które samo
w sobie jest rado Ļ ci Ģ .
Majówka to tak Ň e wspólne Ļ piewanie.
Krak ów od k ilk u lat uczy Was rado Ļ ci wspólnego Ļ piewania.
To jedyne, cudowne lek arstwo, k tóre uzale Ň nia bez sk utk ów ubocznych.
TU I TERAZ SPRAWD ń
JAK TO D ZIAŁA
KRAKÓW słynie ze swej ukrytej energii.
Odkryj dla Ļ wiata now Ģ energi ħ KRAKOWA!!
Pozwól jej działa ę . Sta ı i Ļ piewaj z nami!!
TWÓJ
21976440.005.png 21976440.001.png
1
PANOWIE, SZANUJM Y WSPOMNIENIA
muz. A.Zieli ı ski, sł. C.Jast rz ħ biec - Kozłowski
Co było, to było, co mo Ň e by ę – jest,
A b ħ dzie to, co b ħ dzie.
Lecz zawsze to miło, Ň e nie brak nam miejsc
Do których wracamy pami ħ ci Ģ .
Gonimy za szcz ħĻ ciem, si ħ gamy do gwiazd,
Na gwałt Ļ wiat chcemy zmienia ę ,
Lecz to najwa Ň niejsze, co Ň yje gdzie Ļ w nas.
Panowie, szanujmy wspomnienia.
Ref.:
Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich tre Ļę ,
Nauczmy si ħ je ceni ę .
Szanujmy wspomnienia, bo warto co Ļ mie ę ,
Gdy zbli Ň y si ħ nasz fin de siècle.
Jak było tak było, dzi Ļ prawo do ró Ň
Ma nawet Ň art i plotka.
Czy flirt był, czy miło Ļę , nie zmieni si ħ ju Ň
Ta pani w tamtego podlotka...
Z tygodnia na tydzie ı , oddala si ħ dzie ı
ĺ wiec Ģ cy w smudze cienia.
Lecz, Ň eby go widzie ę , wystarczy to chcie ę .
Panowie, szanujmy wspomnienia.
Ref.:
Szanujmy wspomnienia...
Panowie, szanujmy wspomnienia.
Wspomnienia s Ģ zawsze bez wad!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin