Ziarno na gruncie skalistym - C.H. Spurgeon.pdf

(320 KB) Pobierz
300941749 UNPDF
Ziarno na gruncie skalistym
Ziarno na gruncie skalistym
Kazanie wygłoszone na nabożeństwie porannym w niedzielę, 14 września 1873 r. # 1
przez
Charlesa Haddona Spurgeona
w Metropolitan Tabernacle w Newington # 2
„Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko
wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało
spieczone, a że nie miało korzenia, uschło”
Ewangelia Marka 4, 5-6
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie • SPIS TREŚCI
Według tego podobieństwa ziarno Ewangelii spada na różnego rodzaju glebę. Niektóre
z tych cennych ziaren spadają na twardą ścieżkę, inne na opok ę # 3 , niektóre spadają
między ciernie # 4 i tylko pewna część, może nawet mniej niż jedno ziarno spośród
czterech, spada na ziemię dobrą # 5 i znajduje odpowiednie i trwałe warunki rozwoju.
Strona 1 z 29
300941749.004.png
 
Ziarno na gruncie skalistym
Zwiastujący Słowo Boże nie w każdym przypadku może liczyć na znaczny sukces. Może
oczekiwać, że na ogół efekty będą widoczne, ale nie może naiwnie przypuszczać, że
w każdym przypadku głoszone Słowo będzie skuteczne, ponieważ dla wielu jest to woń
śmierci ku śmierci, a nie woń życia ku życi u # 6 . Nawet wtedy gdy Pan Jezus głosił
Ewangelię, tylko niektórzy Go przyjmowali, a o służbie Słowem Bożym apostoła Pawła jest
napisane, że „jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli # 7 .
Każdy rozpoczynający tę świętą służbę głoszenia Słowa Bożego powinien być rozsądny
w swoich oczekiwaniach, aby szybko się nie zmęczył w tej trudnej pracy i nie porzucił jej
z powodu gorzkich rozczarowań.
Zauważmy, że w podobieństwie siewca nie ponosi winy za to, że ziarno spadło na glebę,
która okazała się niekorzystna. Nie czytamy żadnych słów krytyki na temat siewcy, tak
więc możemy wyciągnąć wniosek, że zrobił on dokładnie to, co było jego obowiązkiem,
a zatem zadaniem sługi Chrystusa jest sianie ziarna Ewangelii wśród wszystkich ludzi.
Pan Bóg odpowiednio kieruje Słowo Zbawienia do wybranych przez Niego serc, które On
Sam przygotował, aby to Słowo przyjęły. Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii
wszelkiemu stworzeniu # 8 i wychodząc na place i ulice miast a # 9 , ilu tylko spotkamy, mamy
zaprosić na wieczerz ę # 10 . Wielu jest wezwanych ale mało wybranych # 11 . Nigdzie nie jest
powiedziane, że wezwanie do upamiętania i wiary jest ograniczone tylko do tych
wybranych, jednak niektórzy głoszący Słowo Boże bardziej skupiają się na analizie gleb
aniżeli sianiu ziarna. Pozostawiając Bogu analizę gleby, przyjmuję z Jego rąk powierzone
mi zadanie i pragnę go wypełnić. Słuchaczu z gruntem skalistym, mam dla ciebie trochę
ziarna. Wy, którzy jesteście twardzi jak udeptana droga, mam trochę ziarna dla was.
I nawet wśród cierni, których w naszych czasach wszędzie pełno, spadnie ziarno jak
niebiański deszcz. I jeżeli Bóg łaskawie skieruje ziarno do Swoich wybranych, a oni,
podobnie jak dobra ziemia # 12 to ziarno przyjmą, to wszystko to stanie się przez Pana # 13 !
Nigdy nie stanie się tak dzięki moim umiejętnościom. Moim zadaniem jest sianie nad
każdą wod ą # 14 a Bóg daje wzrost # 15 . Najlepszy strzał z łuku, jaki się udał, dokonano ni
stąd ni zowąd, ale trafił króla Achaba w spojenie między pasem a pancerzem # 16 . Kiedy
więc napinam łuk i głoszę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wiara daje mi tę pewność, że
Sam Bóg pokieruje strzałą i osiągnie każdy Swój cel zgodnie z zamysłem # 17 Jego łaski.
Strona 2 z 29
300941749.005.png
 
Ziarno na gruncie skalistym
Czuję, że mam bardzo poważne zadanie do wykonania. Zawsze lubię wygłaszać kazania
na tematy budujące i pokrzepiające ale dzisiejszy problem dotyczy przesiani a # 18
i wypróbowania. Musimy zająć się pewnymi z pozoru dobrymi ludźmi, aby pokazać, że
wcale nie są tymi, za jakich się uważają. Musimy pozbierać ziarno z klepiska, wsypać go
do wiejadła, i może się okazać, że odpadnie wiele plew # 19 . Ta operacja nie jest przyjemna
dla naszego ciała i potrzeba działania Ducha Bożego, aby uczynić to we właściwy sposób,
w przeciwnym razie osoby słabej ale zarazem prawdziwej wiary będą bardzo
wstrząśnięte # 20 , a tego wcale nie chcemy. Poważne rozważanie musi być pokierowane
przez osobę z poważnym nastawieniem do tematu, a serca ludzi powinny poważnie
słuchać. Oby Bóg sprawił, aby tak było, a to kazanie niech będzie bardzo pomocne dla
każdego z nas, wierzącego czy niewierzącego.
Po pierwsze przeczytamy historię dotyczącą słuchaczy z gruntem skalistym . Po
drugie zaznaczymy zasadniczą wadę w ich charakterze i po trzecie będziemy próbowali
wyciągnąć właściwe wnioski z całości .
I. Po pierwsze mamy tutaj przedstawioną krótką biografię pewnych wyznawców
religijnych . SPIS TREŚCI
Przeczytajmy uważnie ten fragment. Po pierwsze jest powiedziane, że usłyszeli Słowo :
„zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują
z radością” # 21 . Mieli wielki przywilej słuchania Słowa Bożego. Słyszeli prawdziwą
Ewangelię – nie brali udziału w jakichś rytualistycznych fałszach czy filozoficznych
spekulacjach – to, co słyszeli było Słowem Bożym . Siewca nie siał żadnego kąkolu # 22 ,
lecz siał dobre ziarno. Szczęśliwi są ci, którym zwiastowana jest prawdziwa Ewangelia.
Niech Pan sprawi, aby liczba takich siewców się pomnażała i rosła liczba tych, którzy ich
wspierają! Jak możemy oczekiwać zbawienia ludzi, jeżeli nie będziemy słyszeć
zbawiającej duszę # 23 Ewangelii? Jeżeli słuchamy jedynie opinii, poglądów, pojęć
filozoficznych i przesądów – a nie rzeczywistego Słowa Bożego – to nie możemy
oczekiwać, że znajdziemy zbawieni e # 24 . Duch Święty nie zbawia ludzi za pomocą
kłamstw. Ale kiedy słuchamy Prawdy, która jest w Jezusie # 25 , możemy mieć nadzieję, że
Strona 3 z 29
300941749.001.png
 
Ziarno na gruncie skalistym
Duch Święty sprawi, iż okaże się ona skuteczna dla naszego zbawienia.
Musimy także pamiętać, że słuchanie nie wystarcza. „Tylko słuchacze” # 26 nie dostaną się
do Nieba: musimy słuchać i wykonywać Słowo. Opisywani ludzie byli dobrymi
słuchaczami, byli bardzo dobrymi słuchaczami i poszli nawet trochę dalej – przyjęli
Słowo . Nie stało się to przez działanie Ducha Świętego, i nie przeżyli przemieniającej
mocy tego Słow a # 27 , niemniej jednak to Słowo przyjęli. To znaczy, że nie spierali się
z tym Słowem. Zgodzili się z tym, co usłyszeli i uznali to za Bożą Prawdę. Przyjęte Słowo
miało nawet na nich pewien wpływ i do pewnego stopnia byli pod jego wrażeniem. Jeżeli
głoszone Słowo Boże dotyczyło gniewu Boga z powodu grzechu, ci ludzie byli tym bardzo
zaniepokojeni. Jeżeli słyszeli o miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusi e # 28 , byli tą
Prawdą zachęceni. Czasami nawet nie obeszło się bez płaczu z ich strony. Nie zawsze
byli jak te ławki, na których siedzieli – obojętni i bezduszni. Przyjęli Słowo Boże i to
poruszyło ich uczucia i emocje, odczuwali działanie tego Słowa i to prowadziło do wielu
zmian w ich życiu. Wrócili do domu i rozpoczęli sprzątanie i usuwanie brudu. Oczyścili
z zewnątrz kielichy i misy # 29 , i dopilnowali, aby groby, które nie oczyścili z trupich kości,
były jednak odpowiednio pobielan e # 30 , by w ten sposób nie bulwersować innych.
Poprawili się i zmienili jedynie zewnętrznie, i tylko do tego stopnia przyjęli Słowo Boże.
Czytamy o nich następnie, że przyjęli Słowo zaraz # 31 . Nie pojawiły się u nich żadne
pytania, wątpliwości czy spory. Głoszący Prawdę powiedział, „to jest Słowo Boże” i chętnie
mu uwierzyli, chociaż nie wiedzieli dlaczego. Podczas gdy inni pytali o pochodzenie Słowa
i uznawszy jego boskie pochodzenie zmagali się z tysiącem trudności, osoby ze skalistym
gruntem nie zadały sobie takiego trudu i w ogóle o tym nie myślały. To była religia ich ojca
i matki # 32 , dlatego w to uwierzyli, połknęli podane lekarstwo z zamkniętymi oczyma, i nic
ich to nie obchodziło, czy to była Prawda od Boga czy kłamstwo Szatana. Nawet nie
próbowali w duchowy sposób przemyśleć tej nauki. Zatwierdzili bezmyślnie wszystko,
czego ich uczono. Sami księża # 33 nie mogliby pragnąć bardziej uległych słuchaczy.
Słuchacze z gruntem skalistym nie przeżywali żadnych wewnętrznych walk, aby przyjść do
Zbawiciela, nie powstrzymywał ich żaden grzech, nie czuli żadnych obaw z powodu
wyrzutów sumienia, i nie byli wcale zatrwożeni tym, że Bóg może ich nie przyjąć. Nie
przeżywali żadnych prób i doświadczeń, aby w ten sposób przekonać się, czy ich
Strona 4 z 29
300941749.002.png
 
Ziarno na gruncie skalistym
upamiętanie jest właściwe i ich wiara jest taka, która jest przyjemna Bog u # 34 . Wyznali
wiarę jak człowiek wskakujący do basenu fikający koziołk a # 35 . Stwierdzili, że to musi być
odpowiednia religia i dlatego ją przyjmują. I w pewnym sensie tę Prawdę faktycznie przyjęli
– choć bez głębszego zastanowienia i poważnego osądzenia – natychmiast przyjęli Słowo.
Czytamy jeszcze, że przyjęli Słowo z radością # 36 . Początkowo przyjęcie Słowa Bożego
dało im szczęście. I niemało ludzi myśli, że odczuwana radość jest potwierdzeniem
nawrócenia. Ale wierzcie mi, że to naprawdę jest wątpliwy dowód nawrócenia.
Niewątpliwie jednym ze skutków przyjęcia Ewangelii do swojego serca jest napełnienie
radością i pokojem w wierze # 37 , ale jest wiele rodzajów radości i pokoju. Jest radość,
która nie jest owocem działania łaski Bożej ale uczynkiem ciała # 38 . Jest także pokój, który
jest wynikiem złudzenia i nie pochodzi od Ducha Bożego. Musimy uważać, abyśmy
pochopnie nie wyciągali wniosków co do naszego nawrócenia tylko dlatego, że czujemy
się „tacy szczęśliwi”. Człowiek bogaty, który poszedł do krainy umarłych także był
szczęśliwy gdy co dzień wystawnie ucztował # 39 . Rolnik, który powiedział, że zburzy swoje
stodoły, a większe zbuduje był szczęśliwy, gdy patrzył na swoje zboże # 40 ! Syn
marnotrawny był także szczęśliwy, gdy roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe
życi e # 41 . Ale wszystkie te rodzaje radości tak bardzo się różnią od tej, która jest owocem
Ducha Swiętego # 42 ! Ludzie przedstawieni w rozważanym wersecie patrzyli wyłącznie na
tę radosną stronę życia wiary. „Moja mama jest taką szczęśliwą chrześcijanką” – pomyślał
sobie słuchacz z gruntem skalistym. „Widziałem jak w ciężkiej próbie życia Duch Boży jej
dopomagał. Zauważyłem, że gdy w naszym domu umierali bliscy, ona pozostawała
spokojna. Ja także chwycę się Chrystusa i będę szczęśliwy tak, jak ona”. Słuchacze
z gruntem skalistym myśleli sobie jak szczęśliwy musi być człowiek, który otrzymał
przebaczenie, i rzeczywiście tak jest, ale oni skupiają się tylko i wyłącznie na tym.
Otrzymać ułaskawienie, stać się dzieckiem Bożym i być przyjętym przez Boga,
obdarzonym łaską w Umiłowanym # 43 – jak cenne muszą być te dary! Jaką radość daje
nam poczucie, że zostaliśmy dołączeni do grona świętych # 44 , możemy brać udział
w Wieczerzy przy Stole Pańskim i cieszyć się dobrą opinią w Zborze! Czy wszystkie te
drogi nie są drogami rozkoszy # 45 ? A w końcu pójść do Nieba, triumfalnie umrzeć, być
wziętym tam, gdzie jest Jezus pośród chwały – czy to nie są radosne przeżycia? Kto może
w to wątpić? Ale ci ludzie skupiali się tylko na tej stronie życia wierzących i nie pamiętali,
Strona 5 z 29
300941749.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin