Zachowanie prawdziwej jednosci C.H. Spurgeon.pdf

(373 KB) Pobierz
300941433 UNPDF
Zachowanie prawdziwej jedności
Zachowanie prawdziwej jedności
Kazanie wygłoszone na niedzielnym porannym nabożeństwie 1 stycznia 1865 r.
przez
Charlesa Haddona Spurgeona
w Metropolitan Tabernacle, Newington
„Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju” – List do Efezjan 4, 3
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie # 1 SPIS TREŚCI
Jak dobrze wiecie, od kilku lat wykorzystuję wersety na pierwsze niedzielne nabożeństwo
w nowym roku od szanowanego brata, duchownego Kościoła Anglii. W tym roku był
uprzejmy podać powyższy werset i mam nadzieję, że będzie on pożyteczny dla nas
wszystkich, i przypomni nam o naszych popełnionych błędach w sprawie „starania się
zachowania jedności Ducha w spójni pokoju” oraz o naszym obecnym obowiązku
zachowania jedności.
Strona 1 z 23
300941433.002.png
Zachowanie prawdziwej jedności
Ostatnio papież w gromki sposób nas wszystkich przeklina. Jego wypowiedzi są zgodne
z jego naturą. Nie możemy oczekiwać błogosławieństwa tam, gdzie żadne
błogosławieństwo nie spoczywa i jeśli rzucono na nas klątwę, to popłynął skażony zdrój ze
skażonego źródła # 2 . Jest takie stare powiedzenie: Anglia nigdy nie rozwija się pomyślniej,
jak właśnie wtedy, gdy papież ją przeklina. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas
bardzo pomyślny. Niech nas przeklinają złudzeni księża tak długo, jak tylko im się podoba,
a nasz Pan obróci to w błogosławieństwo. Dawniej, gdy niektóre ze społeczności Pańskich
zaczęły zrzucać z siebie jarzmo # 3 papiestwa, argument wysuwany przeciw
przeprowadzeniu reformacji, wskazywał na konieczność zachowania jedności. „Musimy
znosić ten obrzęd i tamten dogmat: bez względu na to, jak bardzo są one
niechrześcijańskie i bezbożne, musicie je znosić, »starając się zachować jedność Ducha
w spójni pokoju«”. Tak podpowiadał wąż starodawny # 4 w tamtych czasach. „Kościół jest
jeden: biada tym, którzy doprowadzają do podziałów! Być może Maria zajęła miejsce Pana
Jezusa, obrazy są czczone, łachmany ze znoszonych i podartych szat # 5 darzone są
czcią, odpuszczenia wszelkiego zła są kupowane i sprzedawane; możliwe, że tak zwany
Kościół stał się zgorszeniem i plagą na ziemi, ale jednak »starając się zachować jedność
Ducha w spójni pokoju«, musicie przyjąć potulnie taki stan rzeczy, gasić świadectwo
Ducha Świętego w was, trzymać prawdę zakrytą pod korcem i pozwolić na to, aby szerzyły
się fałsz i kłamstwo”. Taką właśnie sofistykę uprawiał Kościół rzymski. Gdy jednak temu
Kościołowi nie udało się zwieść ludzi mówiąc o miłości i jedności, zaczął wypowiadać się
swoim naturalnym głosem, z zapałem rzucać klątwy, gdzie popadnie: i niech sobie rzuca
klątwy tak długo, jak długo będzie istnieć! Bracia, argumentacja papistów jest zupełnie
nielogiczna i nierzeczowa, jeżeli przyjrzymy się temu wersetowi. Ten fragment nakazuje
nam starać się zachować jedność Ducha, ale wcale nie mówi o tym, że mamy starać się
zachować jedność zła, jedność zabobonów czy jedność duchowej tyranii. Jedność błędu,
fałszywej nauki i klerykalizmu budowana jest w duchu Szatana, nie mamy co do tego
wątpliwości, i całkowicie nie zgadzamy się z tym, że ta jedność może być utrzymywana
w Duchu Bożym. Musimy zburzyć jedność zła wszelkim orężem, którym dysponujemy.
Jedność Ducha, którą mamy zachowywać i o którą mamy dbać jest czymś zupełnie innym.
Pamiętajmy, że nie wolno nam czynić zła, aby tym sposobem osiągnąć dobro # 6 . A to
właśnie jest czynieniem zła: gaszenie świadectwa Ducha Bożego w nas, ukrywanie
prawdy, którą Bóg darował nam poznać, powstrzymywanie się od dawania świadectwa
Strona 2 z 23
300941433.003.png
Zachowanie prawdziwej jedności
o Bożej prawdzie i Bożym Słowie, i niewyrażanie sprzeciwu wobec grzechu i głupoty
ludzkiego myślenia. Taka postawa byłaby jednym z najgorszych grzechów. Nie odważamy
się popełnić grzechu gaszenia Ducha Świętego # 7 , nawet jeżeli miałoby to przyczynić się
do rozwijania jedności. Jedność Ducha nigdy nie wymaga od nas jakiegokolwiek
grzesznego wsparcia; taka jedność nie opiera się na tłumieniu prawdy lecz na jej
rozgłaszaniu. Jedność Ducha opiera się między innymi na świadectwie wierzących osób
mających duchowe poznanie, którzy dają świadectwo tej jedynej wiary objawionej przez
Boga w Jego Słowie. Lecz zupełnie inną jednością jest ta, która zatyka nasze usta
i powoduje, że jesteśmy podobni do niemego bydła, które jest karmione lub prowadzone
na rzeź, w zależności od życzenia kleru. Dr McNeil określił to we właściwy sposób
stwierdzając, że szczerze wierząca osoba w dzisiejszych czasach musi być
kontrowersyjna. Jesteśmy dziś posłani jak owce między wilki # 8 : czy może więc być układ
w takich warunkach? Jesteśmy jak światła w ciemności: czy może być społeczność
między nimi? # 9 Czy Chrystus nie powiedział: „Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść
pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz” # 10 . Rozumiecie więc, że to
jest jedyna prawdziwa metoda zachowania jedności Ducha, ponieważ Chrystus
wojownik # 11 jest Jezusem pokój czyniący. Ale aby zapewnić trwały, duchowy pokój,
należy zwalczyć falangę zła i roztrzaskać jedność ciemności. Proszę Boga w modlitwach,
aby zawsze zachował nas od takiej jedności, w której prawda staje się bezwartościowa,
Boże zasady ustępują polityce człowieka, i w której szlachetne, męskie cechy, jakimi
odznacza się prawdziwie wierząca osoba, zostaną zastąpione zniewieściałą afektacją
miłości. Niech Pan uchroni nas przed obojętnością na Jego Słowo i Jego wolę, ponieważ
taka postawa prowadzi do powstania ogromnej góry lodowej z połączenia zimnych mas
lodu, oziębiając wokoło powietrze. To jest podobne do jedności umarłych, których ciała
spoczywają w grobach, niczym się nie zajmują i nie mają żadnego udziału w świecie
żywych osób. Jest jednak taka jedność, która rzadko bywa zrywana: to jest jedność
demonów a te, które w niej wiernie służą wielkiemu możnemu seniorowi, nigdy się nie
kłócą i we wszystkim są zgodne – uchroń nas Boże Niebios przed tak straszną jednością!
To jest jedność szarańczy dążącej do jednego wyznaczonego celu, nasycenie siebie
kosztem innych, doprowadzając do ich zniszczenia, jedność fal ognia z Tofet # 12 , które
porywają miriady ludzi w coraz głębsze nieszczęście – uchroń nas Królu Niebios na
zawsze przed czymś takim! Niech Bóg nieprzerwanie posyła jakiegoś proroka, głośno
Strona 3 z 23
300941433.004.png
Zachowanie prawdziwej jedności
głoszącego całemu światu: „Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza
umowa z krainą umarłych nie ostoi się” # 13 . Oby znaleźli się mężowie Boży, którzy choć
będą szorstcy jak Amos i surowi jak Aggeusz, będą bez przerwy potępiać wszystkie
związki z błędną nauką i każdy kompromis z grzechem, i będą oświadczać, że są one
obrzydliwością w oczach Boga. Niech nam się nigdy nie wydaje, że taki oparty na Słowie
Bożym spór będzie sprzeczny z nauką wynikającą z mojego wersetu przewodniego.
Zniszczenie wszelkiego rodzaju jedności, która nie jest oparta na prawdzie, jest
warunkiem wstępnym dla zbudowania jedności Ducha. Po pierwsze, musimy całkowicie
zlikwidować te otynkowane mury # 14 – te chwiejące się ogrodzenia zbudowane ludzką
ręką – zanim będziemy mogli położyć solidne kamienie murów Jeruzalem, jedne na
drugich, aby w ten sposób stworzyć warunki dla trwałego i nieprzerwanego rozkwitu.
W powyższy sposób pragnąłem przygotować grunt dla dalszego wyjaśnienia naszego
wersetu.
Z wersetu jasno wynika, że jednak istnieje jedność Ducha. Po drugie, należy ją zachować
i po trzecie, należy tę spójnię wykorzystać. Gdy omówimy te poszczególne kwestie,
zajmiemy się praktycznym zastosowaniem tego wersetu: najpierw odniesiemy ten werset
do prawdziwie wierzących ludzi w kontekście relacji międzykościelnych, a następnie
omówimy go w kontekście członków tego samego Zboru.
I. Po pierwsze, istnieje taka jedność Ducha, o której mówi werset, którą warto
zachować • SPIS TREŚCI
Zauważmy, że nie jest to jakaś kościelna jedność , nie dąży ona do zachowania
jedności denominacji, mieszkańców danej miejscowości, diecezji, czy jakiejś parafii.
Prawdziwa jedność polega na „staraniu się zachowania jedności Ducha”. Mówi się
o Kościele episkopalnym, Kościele wesleyańskim czy Kościele prezbiteriańskim, ale nie
waham się twierdzić, że w Biblii w ogóle nie ma mowy o tego typu nazewnictwie ponieważ
w Biblii czytamy o siedmiu Zborach w Azji, Zborze w Koryncie, Filippi, Antiochii itd. Tak
więc możemy powiedzieć, używając języka Słowa Bożego, że w Anglii jest kilka tysięcy
parafii episkopalnych, w Szkocji kilka tysięcy pobożnych Zborów prezbiteriańskich, i są
Strona 4 z 23
300941433.005.png
Zachowanie prawdziwej jedności
także Zbory wesleyańskie z ustrojem wprowadzonym przez Jana Wesleya; lecz mówienie,
że wszystkie społeczności danego ustroju razem tworzą jeden Kościół jest niezgodne
z metodą Słowa Bożego, jest to tylko wymysł ludzki. Chociaż byłbym skłonny poprzeć
utworzenie związku naszych Zborów na wzór ustroju prezbyteriańskiego, to jednak nie
umiem stwierdzić inaczej, jak tylko, że w Słowie Bożym każda społeczność jest odrębna
i oddzielona od innych, i że całość jest połączona różnymi powiązaniami, co spaja
poszczególnych członków razem, lecz nie do tego stopnia, aby utracili swoją odrębność
i indywidualność. W Biblii wcale nie jest napisane: „starając się zachować kościelną
organizację dążącą do centralizacji” lecz mamy wezwanie aby „starać się zachować
jedność Ducha”.
Zauważamy, że nie jest powiedziane „starając się zachować jednolitość Ducha ”.
Duch nie uznaje jednolitości. Analogia jego działania w naturze jest sprzeczna z takim
myśleniem. Kwiaty nie są wszystkie zabarwione na ten sam kolor i nie pachną identycznie.
We wszelkim działaniu Boga jest ogromna różnorodność. Gdy rozważam Bożą
opatrzność, to widzę, że żadne wydarzenia nie następują w taki sam identyczny sposób –
historia jest tak różnorodna. Nie oczekuję, aby wszyscy chrześcijanie wymawiali Szibbolet
identycznie # 15 i widzieli wszystko w taki sam sposób. Jednocześnie cieszymy się, kiedy
widzimy, że jest „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich” # 16 ,
ale co do jednolitości stroju, werbalizmu liturgicznego czy formy nabożeństw – nie widzę
tego w Biblii. Ludzie mogą się modlić stojąc, siedząc, klęcząc czy leżąc z twarzą
skierowaną ku ziemi, mogą się spotkać z Jezusem nad rzeką # 17 , w przysionku
świątyni # 18 , w więzieniu # 19 czy w prywatnym domu # 20 , i mogą być jednością w Duchu,
mimo, że jeden przestrzega dnia, a drugi nie przestrzega # 21 .
Ale czym jest ta jedność w Duchu? Ufam, drodzy bracia, że wiemy czym jest ta jedność
ponieważ ją posiadamy i przeżywamy; jest całkowicie pewne, że nie możemy zachować
tej jedności w Duchu, jeżeli jej nie posiadamy. Zadajmy sobie to pytanie: „Czy mamy
jedność w Duchu?” Nikt nie może mieć tej jedności oprócz tych, którzy mają Ducha
a Duch mieszka tylko w wierzących osobach, które przeżyły nowe narodzenie. Dzięki
posiadaniu Ducha, prawdziwie wierząca osoba jest w jedności z każdym innym
człowiekiem duchowym # 22 i właśnie tę jedność ma starać się zachować. Ta jedność
Strona 5 z 23
300941433.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin