Pink Floyd - The Wall - DIVX - DVDRip - 640x272 - Toty.txt

(18 KB) Pobierz
00:03:10:To by�o tu� przed �witem
00:03:13:pewnego ranka czarnego, 44 roku.
00:03:20:Kiedy dow�dcy kazano siedzie� cicho
00:03:25:gdy zapyta�, czy jego ludzie zostan� wycofani.
00:03:33:A genera�owie dzi�kowali, kiedy ni�si rang�
00:03:37:na chwil� powstrzymali czo�gi wroga
00:03:43:A przycz�ek w Anzio utrzymano za cen� �ycia
00:03:48:kilkuset zwyk�ych ludzi
00:07:29:Wi�c czy pomy�la�e�
00:07:32:Mo�e chcia�by� p�j�� na przedstawienie.
00:07:39:Poczu� ten ciep�y dreszcz zamieszania
00:07:44:jak �ar gwiezdnego kadeta.
00:07:48:Powiedz mi, czy co� przeoczy�e�,S�oneczko?
00:07:53:Czy spodziewa�e� si� zobaczy� co� innego?
00:07:57:Je�eli chcia�by� pozna�
00:08:00:co kryje si� za tym zimnym spojrzeniem
00:08:03:B�dziesz musia� przedrze� si�
00:08:06:przez to ca�e przebranie.
00:10:34:Mamusia kocha swoje dziecko
00:10:39:I tatu� te� Ci� kocha.
00:10:44:I morze wydaje Ci si� ciep�e, kochanie
00:10:50:A niebo wydaje si� niebieskie
00:11:29:A gdy b�dziesz je�dzi� na �y�wach
00:11:33:Po cienkim lodzie nowoczesnego �ycia
00:11:39:Ci�gn�� za sob� cich� skarg�
00:11:44:Miliona za�zawionych oczu
00:11:50:Nie b�d� zdziwiony, gdy wy�om w lodzie
00:11:55:Pojawi si� pod twymi stopami.
00:12:01:Wymkn��e� si� ze swojej g��bi i swojej psychiki
00:12:06:Strachem znaczysz swoj� drog�
00:12:10:Rysuj�c �y�wami cienki l�d.
00:13:11:Tatu� polecia� za ocean
00:13:20:Pozostawi� tylko wspomnienie
00:13:30:Zdj�cie w rodzinnym albumie
00:13:40:Tatusiu, co jeszcze mi zostawi�e�?
00:13:52:Tatusiu, c� zostawi�e� mi po sobie?!?
00:14:00:W ko�cu to by�a
00:14:03:po prostu ceg�a w �cianie.
00:14:09:W ko�cu to by�o nic innego jak
00:14:13:po prostu ceg�y w �cianie.
00:17:34:A mi�o�ciwy kr�l Jerzy przes�a� mamie kilka s��w
00:17:39:gdy dowiedzia� si�, �e ojciec zgin��.
00:17:44:Wci�� go mamy gdzie� w domu, ten kawa�ek dyplomu
00:17:49:z drukiem z�otym i wszystkim co trzeba.
00:17:56:Odnalaz�em go kiedy� w domu
00:18:01:na dnie starej szafy
00:18:07:i wci�� mam �zy w oczach gdy widz�
00:18:11:kr�lewsk� piecz�� ciemn� i okr�g��
00:18:18:A mr�z by� siarczysty
00:18:23:gdy ruszy�y Tygrysy w ciemno�ci
00:18:29:I nikt nie ocala�
00:18:34:z Fizylier�w Kr�lewskich Kompanii C
00:18:40:Wszyscy tam pozostali,
00:18:45:i martwi i umieraj�cy
00:18:52:Tak w�a�nie Najwy�sze Dow�dztwo
00:18:58:zabra�o mi ojca.
00:20:00:Czy widzia�e� przestraszonych ludzi?
00:20:05:Czy s�ysza�e� spadaj�ce bomby?
00:20:09:Czy kiedykolwiek zastanawia�e� si�
00:20:12:dlaczego musieli�my ucieka� do schronu,
00:20:14:gdy obietnica odwa�nego, nowego �wiata
00:20:16:rozwija�a si� pod czystym, b��kitnym niebem?
00:20:36:Czy widzia�e� przestraszonych ludzi?
00:20:40:Czy s�ysza�e� spadaj�ce bomby?
00:20:45:Wszystkie p�omienie ju� przemin�y,
00:20:47:ale b�l trwa.
00:20:54:�egnaj, b��kitne niebo.
00:20:58:�egnaj, b��kitne niebo.
00:21:02:�egnaj.
00:22:43:Ty! Tak, ty! St�j spokojnie ch�optasiu!
00:23:09:Kiedy doro�li�my i poszli�my do szko�y
00:23:12:Byli tam pewni nauczyciele kt�rzy
00:23:15:Zraniliby dzieci na ka�dy znany im spos�b
00:23:21:Przez wylewanie w�asnych drwin
00:23:24:Na wszystko, co robili�my
00:23:26:I wytykanie ka�dej s�abo�ci
00:23:29:Mimo tego, �e dzieciaki starannie je ukrywa�y
00:23:33:-Co tu mamy kolego?
00:23:35:-Tajemnicze hieroglify?
00:23:37:-Jaki� szyfr?
00:23:40:-Ni mniej, ni wi�cej, wierszyki, s�uchajcie wierszyki!
00:23:44:-Kolega my�li, �e jest poet�.
00:23:48:"Moje pieni�dze, tak chyba s�dz�..."
00:23:51:...poskromi� ��dze...
00:23:54:...Nowy samoch�d, dobry doch�d...
00:23:58:...Je�eli mo�na, to pi�ka no�na""
00:24:01:-Kompletna bzdura, kolego.
00:24:04:-Wracaj do swojej pracy
00:24:07:-Powtarzajcie za mn�:
00:24:09:Akr to obszar o d�ugo�ci 1/8 mili i szeroko�ci 66 st�p...
00:24:16:Ale w mie�cie, jak powszechnie wiadomo
00:24:19:Gdy przychodzili do swoich dom�w w nocy, ich grube
00:24:22:I psychopatyczne �ony ch�osta�y ich
00:24:24:do ostatnich oznak �ycia.
00:24:45:My nie potrzebujemy edukacji
00:24:54:My nie potrzebujemy kontroli nad my�lami
00:25:03:Ani ciemnego sarkazmu w klasie
00:25:13:Nauczyciele zostawcie dzieciaki w spokoju
00:25:23:Hej! Nauczyciele zostawicie dzieciaki w spokoju!
00:25:31:W ko�cu to jest po prostu
00:25:34:kolejna ceg�a w murze.
00:25:40:W ko�cu jeste� po prostu
00:25:44:kolejn� ceg�� w murze.
00:25:50:My nie potrzebujemy edukacji
00:25:57:My nie potrzebujemy kontroli nad my�lami
00:26:04:Ani ciemnego sarkazmu w klasie
00:26:13:Nauczyciele zostawcie dzieciaki w spokoju
00:26:23:Hej! Nauczyciele zostawicie dzieciaki w spokoju!
00:26:31:W ko�cu to jest po prostu
00:26:35:kolejna ceg�a w murze.
00:26:41:W ko�cu jeste� po prostu
00:26:44:kolejn� ceg�� w murze.
00:29:02:Mamo, czy my�lisz, �e zrzuc� bomb�?
00:29:18:Mamo, czy my�lisz, �e spodoba si� im ta piosenka?
00:29:35:Mamo, czy my�lisz, �e b�d� pr�bowali mi dokucza�?
00:29:50:Mamo, czy powinienem wybudowa� mur?
00:30:20:Mamo, czy powinienem kandydowa� na prezydenta?
00:30:36:Mamo, czy powinienem ufa� w�adzom?
00:30:53:Mamo, czy wy�l� mnie na front?
00:31:08:Mamo, czy ja naprawd� umieram?
00:31:17:Uspok�j si�, kochanie, kochanie, nie p�acz.
00:31:26:Mama sprawi, �e wszystkie twoje koszmary si� spe�ni�.
00:31:31:Mama przeleje ca�y sw�j strach na ciebie.
00:31:36:Mama zatrzyma ci� tutaj pod swoim skrzyd�em.
00:31:42:Mama nie pozwoli ci lata�, ale mo�e pozwoli� ci �piewa�.
00:31:47:Mama sprawi, �e b�dzie ci wygodnie i ciep�o.
00:31:57:Oooo kochanie
00:32:04:Oooo kochanie
00:32:08:Oooo kochanie
00:32:10:Oczywi�cie, �e mamusia pomo�e ci  wybudowa� mur.
00:32:53:-Halo, jest tam kto�?
00:33:01:-Pami�tasz mnie z Urz�du Stanu Cywilnego?
00:33:14:Mamo, czy my�lisz, �e ona jest  wystarczaj�co dobra
00:33:23:dla mnie?
00:33:30:Mamo, czy my�lisz, �e ona jest niebezpieczna
00:33:40:dla mnie?
00:33:46:Mamo, czy ona doprowadzi do rozdarcia twojego ma�ego ch�opca?
00:34:02:Mamo, czy ona z�amie mi serce?
00:34:11:Uspok�j si� teraz kochanie, kochanie nie p�acz.
00:34:19:Mama sprawdzi wszystkie twoje dziewczyny dla ciebie.
00:34:25:Mama nie przeoczy nikogo niepewnego.
00:34:30:Mama poczeka dop�ki nie wr�cisz do domu.
00:34:35:Mama zawsze dowie si�, gdzie by�e�.
00:34:41:Mama sprawi, �e jej dziecko b�dzie zawsze zdrowe i czyste.
00:34:50:Oooo kochanie
00:34:57:Oooo kochanie
00:35:02:Oooo kochanie
00:35:04:B�dziesz dla mnie zawsze dzieckiem.
00:35:21:Mamo, czy to musi by� a� tak wysokie?
00:35:49:Halo..?
00:35:50:Tak, rozmowa na koszt Pani Floyd od Pana Floyda.
00:35:53:Czy akceptuje pani koszt rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi?
00:36:03:O, od�o�y� s�uchawk�!
00:36:05:Czy opr�cz pa�skiej �ony jest tam jeszcze kto�,
00:36:07:kto m�g�by odebra� telefon?
00:38:04:Czym zape�nimy puste przestrzenie
00:38:16:gdzie fale g�odu rosn�
00:38:24:Czy wyruszymy przez mo�e twarzy
00:38:34:w poszukiwaniu poklasku
00:39:01:Mo�e kupi� now� gitar�?
00:39:06:Mo�e wsi��� w mocny szmoch�d?
00:39:11:Mo�e prac� wzi�� na noc?
00:39:15:Mo�e kogo� waln�� w nos?
00:39:17:Nie gasi� �wiate�, zaw�adn�� nad �wiatem?
00:39:21:Wzi�� urlop w kraju, albo w Szangchaju?
00:39:24:Zakopa� ko�ci, zaprosi� go�ci?
00:39:27:Da� komu� go�dziki?
00:39:29:Zacz�� pi�, skromnie �y�?
00:39:32:Nie je�� mi�s, spa� wci�� mniej?
00:39:34:Ludzi wzi�� na smycz, oswoi� mysz?
00:39:38:Napcha� szmalu na strych?
00:39:40:Ukry� skarby, wzi�� si� w karby?
00:39:44:Nie spocz�� ni chwili d�u�ej,
00:39:49:Stoj�c plecami do muru.
00:40:26:Jestem nowym ch�opcem
00:40:31:Obcym w tym mie�cie.
00:40:36:Gdzie s� wszystkie uciechy?
00:40:41:Kto oprowadzi tego nieznajomego?
00:41:01:Oooo, potrzebuj� grzesznej kobiety.
00:41:11:Oooo, potrzebuj� nieczystej dziewczyny.
00:41:17:Czy kt�ra� z zimnych kobiet na tym pustkowiu
00:41:22:Sprawi, �e poczuj� si� prawdziwym m�czyzn�?
00:41:27:We� tego rock-and-roll'owego uciekiniera,
00:41:32:Oooo, kochanie, spraw, bym poczu� si� wolny.
00:41:51:Oooo, potrzebuj� grzesznej kobiety.
00:42:01:Oooo, potrzebuj� nieczystej dziewczyny.
00:43:41:M�j Bo�e! Jaki wspania�y pok�j!
00:43:51:To twoje gitary?
00:44:08:To miejsce jest wi�ksze ni� nasz apartament!
00:44:31:Czy mog� si� napi� wody?
00:44:38:Ty te� chcesz troch� wody?
00:44:57:O kurcze, sp�jrz na t� wann�? Chcesz si� wyk�pa�?
00:45:16:Co ogl�dasz?
00:45:22:Halo?
00:45:32:Dobrze si� czujesz?
00:45:35:Dzie� po dniu
00:45:38:mi�o�� szarzeje
00:45:42:Jak sk�ra umieraj�cego cz�owieka.
00:45:48:Noc po nocy,
00:45:51:udajemy �e wszystko jest w porz�dku
00:45:54:Ale mi przyby�o lat,
00:45:58:A ty zrobi�a� si� bardziej ozi�b�a.
00:46:01:Nic ju� nie sprawia rado�ci jak dawniej.
00:46:08:A ja czuj�
00:46:14:nadchodz�cy jeden z moich napad�w.
00:46:21:Czuj�
00:46:28:zimno �yletki
00:46:31:Ciasnot� banda�a
00:46:34:Sucho�� b�bna pogrzebowego.
00:46:42:Biegnij do sypialni,
00:46:44:W walizce po lewej
00:46:47:Znajdziesz m�j ulubiony top�r.
00:46:53:Nie b�d� taka wystraszona
00:46:55:To tylko przej�ciowa faza,
00:46:58:Jeden z moich z�ych dni.
00:47:03:Mo�e poogl�dasz telewizj�?
00:47:07:Albo wejdziesz pod ko�dr�?
00:47:09:Albo pokontemplujesz spokojn� autostrad�?
00:47:12:Mo�e co� zjesz?
00:47:15:Mo�e nauczysz si� lata�?
00:47:19:Chcesz?
00:47:20:Mo�e chcia�aby� zobaczy� mnie jak pr�buj�?
00:47:58:Mo�e wezwiesz gliny?
00:48:01:Czy uwa�asz, �e czas, bym przesta�?
00:48:05:Dlaczego uciekasz?
00:49:12:Oooo, kochanie.
00:49:17:Nie opuszczaj mnie teraz.
00:49:29:Jak mog�a� odej��?
00:49:42:Gdy wiedzia�a� jak Ci� potrzebuj�
00:49:54:By zbi� Ci� na miazg� w sobotni� noc
00:49:59:Oooo, kochanie.
00:50:04:Nie opuszczaj mnie teraz.
00:50:20:Jak mog�a� mnie tak potraktowa�?
00:50:27:Uciekaj�c.
00:50:35:Oooo, kochanie.
00:50:41:Dlaczego uciekasz?
00:51:38:Nie potrzebuj� r�k dooko�a mnie
00:51:46:I nie potrzebuj� proch�w na uspokojenie.
00:51:55:Zobaczy�em napis na murze.
00:52:03:Nie my�l, �e potrzebuj� czegokolwiek.
00:52:13:Nie! Nie my�l, �e potrzebuj� czegokolwiek!
00...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin