PAN TADEUSZ- OPRACOWANIE.pdf

(318 KB) Pobierz
Pan Tadeusz
22246971.002.png
PAN TADEUSZ
Adama Mickiewicza
opracowa³a
Urszula Lementowicz
Wydawnictwo BIBLIOS
Lublin 2006
22246971.003.png
Z serii Biblioteczka Opracowañ zeszyt nr 2
PAN TADEUSZ Adama Mickiewicza
opracowa³a Urszula Lementowicz
Projekt ok³adki:
Novum – Poli ART studio
Sk³ad komputerowy:
WYDAWNICTWO BIBLIOS
tel. (0-81) 750-27-56
Przygotowanie i druk:
Drukarnia ER-ART POLIGRAFIA
20-103 Lublin, ul. Rusa³ka 17
tel./fax (0-81) 536-06-06
© Copyright by Wydawnictwo BIBLIOS 1999
Wydawca:
WYDAWNICTWO BIBLIOS
20-851 Lublin 57
skrytka pocztowa 32
tel. (0-81) 750-27-56
tel. kom. 0-602355968
fax (0-81) 750-27-67
http: //www.biblios.pl
e-mail: bibl.wys@pro.onet.pl
Znak graficzny zastrze¿ony w Urzêdzie Patentowym RP.
¯adna czêœæ tej pracy nie mo¿e byæ powielana i rozpowszechniana
w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy.
ISBN 978-8386581-05-4
22246971.004.png
BIBLIOTECZKA OPRACOWAÑ to seria wydawnicza prezentuj¹ca
omówienia problemowe lektur szkolnych adresowane do uczniów
i nauczycieli szkó³ œrednich i podstawowych.
Nasze wydawnictwa pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ utwory literackie
i dostrzec ich walory artystyczne. Przeznaczone s¹ do wykorzystania
przy przygotowywaniu siê do lekcji, a tak¿e jako wygodna pomoc
w powtarzaniu wiadomoœci przed matur¹. Opracowania te powstaj¹
we wspó³pracy historyków literatury, nauczycieli jêzyka polskiego,
maj¹cych za sob¹ praktyczne doœwiadczenia pedagogiczne, œwietnie
orientuj¹cych siê, jakie zagadnienia i sposoby analizy tekstu bêd¹ dla
uczniów pomoc¹.
Badania rynkowe potwierdzaj¹ wysok¹ jakoœæ naszych opracowañ,
jej œwiadectwem jest sta³e zainteresowanie odbiorców naszymi publi-
kacjami.
Polecamy Pañstwu niniejsz¹ publikacjê z ¿yczeniami, aby przy-
nios³a oczekiwan¹ pomoc i wiele sukcesów w pracy uczniowskiej i pe-
dagogicznej.
Zespó³ Redakcyjny
22246971.005.png
PAN TADEUSZ Adama Mickiewicza
Okolicznoœci powstania utworu
Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka
z roku 1811 we dwunastu ksiêgach wierszem – rozbudowany tytu³
i podtytu³ wskazuj¹, gdzie i kiedy autor umieœci³ akcjê utworu. Nie ma
tu ¿adnej informacji o kszta³cie gatunkowym tekstu, zaœ okreœlenie hi-
storia znaczy po prostu: opowieœæ. Mickiewicz pisa³ ten utwór z prze-
rwami od jesieni 1832 r. do 13 lutego 1834 1 . Dzie³o jest wyrazem tê-
sknoty poety do kraju lat dziecinnych i wszystkiego, co siê z nim wi¹-
¿e. Jest zarazem prób¹ utrwalenia tego, co przemijaj¹ce – ostatnie
– przejawów kultury szlacheckiej (tradycje, obyczaje), obrazu bujnej,
zdrowej przyrody, dyskusji o sprawach narodowych. Zapewne u Ÿró-
de³ decyzji o napisaniu takiego utworu by³a sytuacja poety-wygnañca,
który znalaz³ siê wœród wielu dziel¹cych ten los Polaków, a tak¿e stan
nastrojów w gronie emigrantów przebywaj¹cych w Pary¿u – rozgory-
czonych niefortunnym biegiem spraw w kraju (upadek powstania i je-
go konsekwencje dla walcz¹cych oraz ich rodzin), sk³óconych, nie-
zdolnych do podjêcia konstruktywnych dzia³añ na rzecz ojczyzny.
Kiedy Mickiewicz przystêpowa³ do pracy nad Panem Tadeuszem,
chcia³ wskrzesiæ nadziejê na pomyœlny obrót spraw narodowych.
Swoje nadzieje, w¹tpliwoœci i ¿ale zawar³ w do³¹czonym póŸniej
do tekstu dwunastu ksi¹g Epilogu, w którym wyjaœnia, dlaczego pod-
j¹³ wysi³ek napisania takiego w³aœnie utworu, wspomina lata dzieciê-
ce, mówi o œrodowisku emigrantów i têsknocie do ojczyzny (praca
nad Panem Tadeuszem by³a szans¹ przeniesienia siê w myœlach w ro-
dzinne strony), o tym, jak wielk¹ nadziejê na odzyskanie niepodleg³o-
œci Polacy wi¹zali z Napoleonem (akcja zosta³a osadzona w latach
1811-1812), wreszcie wyjawia, ¿e za³o¿eniem pisarskim by³o stwo-
rzenie ksi¹g prostych, przystêpnych tak¿e dla ludu.
W tekœcie pojawia siê wiele akcentów patriotycznych, pozwalaj¹-
cych odczuæ klimat szlacheckiego ¿ycia w ma³ej, litewskiej (jednej
z wielu) wsi, ¿yj¹cej zarówno problemami wewnêtrznymi, jak rów-
5
22246971.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin