Rozkaz 08 - Kill House.txt

(9 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:29: Tak? Kto tam?
00:01:33: My�licie, �e mo�ecie tak po prostu tu wej��?
00:01:35: Hej, co wy tu robicie?
00:01:37: Natychmiast przesta�cie!
00:01:41: Chyba znale�li�my cel. Odbi�r.
00:01:45: Nie mo�ecie tu po prostu wej�� i robi�, co chcecie!
00:01:48: Co wy sobie my�licie?
00:02:11: Rozkaz : 08|Dom �mierci
00:02:41: Trenuje tu 74 ludzi.
00:02:44: Lekcewa��c D-11 SAS...
00:02:47: ...cudzoziemc�w traktujemy na tych samych warunkach.
00:02:52: Zostawiam to tobie.
00:03:16: To wiadomo�� od cudzoziemc�w.
00:03:18: "Zlokalizowali�my fabryk� produkuj�c� chipy FREAK".
00:03:23: Oddzia� do zada� specjalnych z Hong Kongu natychmiast si� tym zaj��.
00:03:29: Ale wszystko, ��cznie z dowodami, zosta�o zniszczone.
00:03:32: Zaczynamy traci� tropy.
00:03:38: Pomy�le�, �e pozwalamy ateistom zasiada� przy Okr�g�ym Stole...
00:03:43: Dawniej to by�o nie do pomy�lenia.
00:03:46: Ale chyba nie mamy wyboru.
00:03:48: Nie uda�o nam si� z�apa� cz�owieka z brytyjskiego SAS.
00:03:54: Teraz potrzebujemy zdecydowane si�y militarnej.
00:03:57: Walter.
00:03:58: Tak, Integra-sama.
00:04:00: Potrzebujemy tych, kt�rzy nie zmieni� si� w upiory.
00:04:04: Jak sobie �yczysz.
00:04:10: Dobrze, teraz ludzie z dru�yny 7.
00:04:14: Jak ju� m�wi�am, po napotkaniu wroga mierzcie tylko w g�ow�.
00:04:19: Nawet, jak traficie gdzie indziej nie b�dzie si� to liczy�.
00:04:21: Je�li traficie kogo� ze swojej dru�yny,| test si� zako�czy a wy b�dziecie zdyskwalifikowani.
00:04:26: Id�cie za strza�kami wskazuj�cymi drog�.
00:04:29: Pytania?
00:04:31: Panienko...
00:04:32: Tak?
00:04:34: Czy to prawda, �e w waszej dywizji s� prawdziwe wampiry?
00:04:39: A je�li tak?
00:04:46: Z tym MP5 jest co� nie tak.
00:04:49: Huh? Co?
00:04:52: Widzisz, lufa jest zgi�ta.
00:04:57: Je�li szybko nie zdob�dziesz innego zostaniesz wyeliminowany.
00:05:34: Helikopter Jeden do dow�dztwa.
00:05:36: Pojazd zostanie zbadany.
00:05:39: Jest na pustyni Palo Alto.
00:05:41: Podejrzany zgin�� w samochodzie.
00:05:51: Technologia chipa FREAK, zamieniaj�cego ludzi w wampiry...
00:05:57: ...opiera si� na os�abieniu mechanizm�w bio-chipa.
00:06:05: Nadal nie wiemy, jak zamienia ludzi w wampiry.
00:06:11: Mog� tylko powiedzie�, �e je�li to nie magia...
00:06:18: ...to nie ma mo�liwo�ci, �eby przedmiot tak ma�y m�g� tego dokona�.
00:06:23: Wi�c mo�e na to by� tylko jedna odpowied�.
00:06:26: Ludzie maj� ju� w sobie FREAK.
00:06:31: Co?
00:06:33: M�wi� tylko, �e to mo�liwe.
00:06:37: Kierunek dochodzenia jest mylny.
00:06:42: Rol� Rycerzy Okr�g�ego Sto�u...
00:06:44: ...i Hellsing, przez lata...
00:06:48: ...by�o badanie nieludzi i przeciwnik�w Kr�lowej.
00:06:53: Od tej pory �cigamy ich i niszczymy.
00:06:59: Nawet, je�li wyprodukowani przez ludzi, FREAK s� tylko FREAK.
00:07:04: Bali si� wykrycia, wi�c zrezygnowali z fabryki.
00:07:10: Zabili tak�e jej projektant�w.
00:07:14: Naszym przeciwnikiem s�... ludzie.
00:07:18: Je�li zobacz� jakie� wi�ksze dzia�ania, zaraz si� schowaj�.
00:07:21: Nasze zadanie jest proste:
00:07:24: Znale�� i zniszczy�!
00:08:07: Teraz ju� nie mog� je�� takich rzeczy.
00:08:12: Wybacz ojcze, mimo, i� zosta�am policjantk�, ja...
00:08:35: Ojcze?
00:08:55: Kto tam?
00:08:56: Przyszed�em si� z tob� zobaczy�, Celes Wiktorio.
00:09:18: Prosz�.
00:09:19: Dzi�kuj�.
00:09:20: Nie mia�em czasu na obiad ani herbatk� o 15.
00:09:24: Sk�d pan wiedzia�, �e tu wr�ci�am?
00:09:28: Jak ju� m�wi�em, zajmuj� si� dochodzeniami.
00:09:31: Nie wiem nawet, kim pan jest ani dla kogo pracuje.
00:09:34: Przepraszam, jestem Harry Anders z Departamentu Obrony Narodowej.
00:09:39: Mo�esz m�wi� mi Harry.
00:09:41: Czego chcesz ode mnie?
00:09:44: Zanim ci powiem, mog� zje�� kawa�ek ciasta?
00:09:49: Prosz� bardzo.
00:09:52: Uwielbiam ciasto nerkowe.
00:09:56: Nie powinni�my si� spotyka�.
00:10:03: Jednak oboje mam ten sam obowi�zek wobec naszego kraju:
00:10:09: Zniszczenie upior�w i zbawienie ludzi.
00:10:13: Oczywi�cie.
00:10:15: W�a�nie... Dobre.
00:10:17: Chcesz, �ebym co� dla ciebie zrobi�a?!
00:10:20: Dok�adnie... Jeste� r�wnie m�dra, jak tw�j ojciec, Policjantko Wiktorio.
00:10:25: Zna�e� mojego ojca?
00:10:28: Dawno temu.
00:10:31: Porozmawiajmy o tym p�niej.
00:10:33: Chc�, �eby� gdzie� ze mn� pojecha�a.
00:11:07: Chyba nie b�dziesz tego potrzebowa�.
00:11:10: Tylko sprawdza�em...
00:11:13: ...bo jestem s�abym cz�owiekiem.
00:11:22: Kto tam?
00:11:24: Ty jeste� Helena-san, prawda?
00:11:26: Jestem Harry Anders z Departamentu Obrony Narodowej.
00:11:30: Przyszed�em z tob� porozmawia�. To wszystko.
00:11:34: Obiecuj�, �e nie zrobi� nic ponad to.
00:11:36: Kto tam?
00:11:40: Helena-san.
00:12:01: Dobry wiecz�r.
00:12:04: Dobry wiecz�r. Dzi�kuj�, �e si� ze mn� spotka�a�, Heleno.
00:12:09: W normalnych okoliczno�ciach nie spotka�abym si� z tob�.
00:12:13: Ta dziewczynka jest...
00:12:15: Niezbyt d�ugo w�drujesz w ciemno�ciach.
00:12:22: Wykorzystywa� t� m�od� dziewczyn� jako tarcz�...
00:12:25: Nie s�dzisz, �e to troch� tch�rzliwe?
00:12:27: ...Panie Anders?
00:12:30: Zgadzam si�.
00:12:32: Ale nie mia�em innego wyboru.
00:12:41: Odrodzi�a� si� w dobrym czasie.
00:12:43: Moment... a mo�e nigdy nie pozna�a� przyjemno�ci bycia kobiet�.
00:12:48: Helena-san... kiedy sta�a� si� nieumar��?
00:12:57: Bardzo dawno temu.
00:12:58: Ca�y czas tak wygl�da�a�?
00:13:01: Tak, zawsze taka by�am i zawsze taka b�d�.
00:13:09: Panie Anders, �yj� tu w spokoju.
00:13:15: Jak widzisz, nie mam mocy by zmieni� lub pom�c ludziom tego kraju.
00:13:21: O co chcia�e� mnie zapyta�?
00:13:24: Tak, jeste� nieumar��.
00:13:27: Nie znam w�a�ciwej terminologii...
00:13:31: ...ale jeste� jedn� z tych, kt�rzy �yli w ciemno�ciach.
00:13:36: Ale ostatnio, dok�adnie 18 miesi�cy temu...
00:13:39: ...znale�li�my wampira niepodobnego do ciebie.
00:13:43: Nie kontroluje si�, nie ma lito�ci...
00:13:45: ...i brutalnie atakuje ludzi zamieniaj�c ich w upiory.
00:13:51: Celes Wiktoria pracuje z Rycerzami z Hellsing.
00:13:57: Ja... zabijam tylko FREAK stworzonych przez ludzi...
00:14:01: ...to znaczy... sprz�tam.
00:14:04: Organizacja Hellsing zniszczy�a moich przyjaci�,| kt�rych zna�am przez wiele lat.
00:14:11: Przykro mi.
00:14:13: Nie musisz przeprasza�, m�oda damo.
00:14:24: Rozumiem, ten, kt�ry da� ci �ycie s�u�y komu�, ale...
00:14:31: M�wisz o moim Panu?
00:14:35: Jeste� b�ogos�awiona, Celes Wiktorio.
00:14:40: Produkowane przez ludzi, wadliwe wampiry| s� mechanicznie poprawiane...
00:14:44: ...przy u�yciu najnowocze�niejszych technologii.
00:14:49: Nie s� takie jak ty.
00:14:54: �ywi� si� nienawi�ci� i chciwo�ci�, |ale ich moce s� s�absze ni� moce "native".
00:15:01: Nie, nie maj� z wami szans. Jednak...
00:15:07: Nie jestem pod wra�eniem.
00:15:11: Nie jestem pod wra�eniem, ale oni z pewno�ci� zak��caj� nasze �ycia.
00:15:27: Firma produkuj�ca chipy FREAK zosta�a zniszczona.
00:15:33: Nie ma wi�c �adnych dowod�w do zbadania.
00:15:35: ...prawda?
00:15:38: Zwykle jestem agentem Departamentu Obrony Narodowej.
00:15:43: Ale teraz nie przyszed�em w ich imieniu.
00:15:46: Uwa�am jednak, �e B�g nam wybaczy,| je�li po��czymy si�y, by sprosta� temu zadaniu.
00:15:50: Uwa�am jednak, �e B�g nam wybaczy,| je�li po��czymy si�y, by sprosta� temu zadaniu.
00:15:58: Heleno, chc� informacji, kt�re posiadasz ty i twoi wsp�pracownicy.
00:16:03: Mimo, i� stworzeniu przez ludzi, nadal s� wampirami.
00:16:08: Wydaje mi si�, �e w�r�d was mog� by� zdrajcy.
00:16:13: Takie mam przeczucie.
00:16:15: Panie Anders.
00:16:19: Nie mamy czego� takiego jak "wsp�praca".
00:16:24: Ka�dy z nas jest osobn�, indywidualn� jednostk�.
00:16:27: Jeste�my wolni od terytori�w, s�awy i tym podobnych.| Jeste�my wolni od tego wszystkiego.
00:16:35: �ycie wieczne jest bardzo m�cz�ce. Nie chc� si� st�d rusza�.
00:16:41: Nawet podczas tych mijaj�cych lat, nie przeczyta�am wszystkich ksi��ek.
00:16:49: Ci, kt�rzy mi w tym przeszkadzaj� z pewno�ci� nie s� moimi przyjaci�mi.
00:16:55: Ta, kt�ry nami rz�dzi, pierwsza.
00:17:01: Nazywa�a si� Ewa, podstawa mitochondri�w.
00:17:05: Przepraszam, nie znam si� na tych rzeczach.
00:17:07: Wstyd mi.
00:17:10: W porz�dku, tylko t�umacz�, �e zawsze |musia� by� kto� pierwszy ze swojego gatunku.
00:17:15: �eby stworzy� nam podobnych, musia� by� pierwszy.
00:17:22: Tym jest Wampir?
00:17:24: Ale znam tylko to, co jest w tym smutnym i ponurym kraju.
00:17:28: Lubi� go, ale wola�abym zosta� tutaj.
00:17:33: Rozumiem.
00:17:36: Dobranoc Celes Wiktorio, Panie Anders.
00:17:46: Wygl�da�a na bardzo samotn�.
00:17:49: Jestem wdzi�czny, �e pojecha�a� ze mn�.
00:17:51: Chcia�bym ci� gdzie� zaprosi�.
00:17:55: Nie trzeba.
00:17:58: S�ysza�em, �e nie pijesz ludzkiej krwi?
00:18:02: Tylko krew medyczn�.
00:18:06: Gdybym by� m�odszy...
00:18:28: HARRY!
00:18:49: Co?
00:19:30: Zwalniam drug� cz�� czaru.
00:19:37: Alucard!!!
00:19:48: Alucard.
00:19:52: Anulowanie ograniczenia mocy.
00:19:55: Co to znaczy?
00:19:56: Co ty robisz?
00:19:58: Jakie to uczucie zosta� celem?
00:20:11: Co ci� tak �mieszy?
00:20:13: Wyja�nij mi to.
00:20:14: Co si� dok�adnie dzieje?
00:20:16: Do tej pory walczy�em z �a�osnymi s�abeuszami.
00:20:22: Ale ten jest inny.
00:20:26: Przyszed�...
00:20:27: ...prawdziwy...
00:20:29: ...z kontynent�w.
00:20:32: Prawdziwy przeciwnik.
00:20:34: Prawdziwy nieumar�y.
00:20:38: Jestem zadowolony.
00:20:39: Przyszed�, wi�c mog� sprawdzi� moj� prawdziw� si��.
00:20:43: Sprawi�, �e tak si� niepokoj�.
00:20:45: Jestem bardzo zadowolony.
00:22:38: Wi�c w nast�pnym odcinku Hellsing...
00:22:40: Rozstrzygni�cie mi�dzy pistoletami, duch Andersa i chuch Szakala.
00:22:43: Pierwsze zadanie Waltera.
00:22:44: Nag�e d�gni�cie Integry.
00:22:45:...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin