Warunki techniczne pojazdów_rozp.pdf

(670 KB) Pobierz
Microsoft Word - 32_ujednolicony_20_06_2009_poprawki_07.doc
Dz.U.03.32.262
2004.04.04 zm. Dz.U.04.34.300
2004.05.01 zm. Dz.U.04.103.1085
2004.08.14 zm. Dz.U.04.169.1773
2007.05.31 zm. Dz.U.07.90.604
2007.10.20 zm. Dz.U.07.192.1393
2009.06.20 zm. Dz.U.09.75.639
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) 2)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
Nr 98, poz. 602, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:
Dział I
Przepisy ogólne
technicznym określonym w Konwencji o ruchu
drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8
listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz.
40 i 41).
3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) (4) "stosowaniu warunków technicznych w
zależności od daty zarejestrowania pojazdu po
raz pierwszy", rozumie się przez to stosowanie
tych warunków odpowiednio do daty pierwszej
rejestracji pojazdu, którą jest:
a) data pierwszej rejestracji pojazdu
zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej określona w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu, z zastrzeżeniem lit. b i
c,
b) data pierwszej rejestracji za granicą w
przypadku pojazdu zarejestrowanego po raz
pierwszy za granicą,
c) (5) data zarejestrowania pojazdu po raz
pierwszy podana przez organy, o których
mowa w art. 73 ust. 3 ustawy,
d) (6) 1 stycznia roku produkcji - w przypadku
pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dla
którego nie można ustalić daty pierwszej
rejestracji za granicą;
2) "Regulaminach EKG ONZ" - rozumie się
przez to Regulaminy Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych stanowiące załączniki do
Porozumienia dotyczącego przyjęcia
jednolitych wymagań technicznych dla
pojazdów kołowych, wyposażenia i części,
które mogą być stosowane w tych pojazdach,
oraz wzajemnego uznawania homologacji
udzielonych na podstawie tych wymagań,
§ 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje
się do:
1) (1) pojazdu specjalnego lub używanego do
celów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
oznakowania określonego dla pojazdu
uprzywilejowanego;
2) (2) pojazdu specjalnego lub używanego do
celów specjalnych Policji, Biura Ochrony
Rządu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli
skarbowej i Służby Celnej, Służby Więziennej i
straży pożarnej, z wyjątkiem oznakowania
określonego dla pojazdu uprzywilejowanego;
3) pojazdu zabytkowego;
4) tramwaju i trolejbusu, dla których warunki
techniczne określają odrębne przepisy.
1a. (3) W przypadku pojazdu nabytego na
licytacji publicznej, pojazdu zakupionego po
przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na
rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dla
których nie można ustalić daty pierwszej
rejestracji, warunki techniczne określone w
niniejszym rozporządzeniu stosuje się
odpowiednio od dnia 1 stycznia roku produkcji
pojazdu.
2. Pojazd zarejestrowany za granicą, a
znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, powinien odpowiadać warunkom
Dz.U.03.32.262 z późn. zm. Biblioteczka
279790974.002.png
sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958
r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136);
3) (7) ciężarze 1 tony - rozumie się przez to
ciężar spowodowany obciążeniem masą jednej
tony, który odpowiada 9,8 kiloniutona (kN);
4) (8) maksymalnej masie całkowitej - rozumie
się przez to największą masę pojazdu
obciążonego określoną w zależności od jego
konstrukcji przez producenta;
5) (9) maksymalnym nacisku osi - rozumie się
przez to największy nacisk kół na podłoże
danej osi pojazdu obciążonego, określony
przez producenta w zależności od konstrukcji
pojazdu oraz konstrukcji tej osi;
6) (10) masie ciągniętej - rozumie się przez to
masę odpowiadającą naciskom osi pojazdu
ciągniętego;
7) (11) maksymalnej masie ciągniętej - rozumie
się przez to największą masę ciągniętą
określoną przez producenta pojazdu;
8) (12) maksymalnym obciążeniu urządzenia
sprzęgającego pojazdu samochodowego -
rozumie się przez to masę odpowiadającą
największemu statycznemu naciskowi
pionowemu przenoszonemu przez urządzenie
sprzęgające, określoną przez producenta w
zależności od konstrukcji pojazdu oraz
konstrukcji tego urządzenia; masa ta nie
obejmuje masy urządzenia sprzęgającego
pojazdu samochodowego;
9) (13) maksymalnym obciążeniu urządzenia
sprzęgającego naczepy i przyczepy z osią
centralną - rozumie się przez to masę
odpowiadającą największemu statycznemu
naciskowi pionowemu przenoszonemu przez
urządzenie sprzęgające, określoną przez
producenta pojazdu;
10) (14) masie pojazdu nieobciążonego -
rozumie się przez to masę własną motocykla,
motoroweru i pojazdu czterokołowego;
11) (15) pojeździe czterokołowym - rozumie się
przez to niektóre pojazdy samochodowe
mające cztery koła, homologowane według
kategorii L.
5) autobusu przegubowego - 18,75 m;
6) autobusu dwuosiowego - 13,50 m;
7) autobusu o liczbie osi większej niż dwie -
15,00 m;
8) zespołu złożonego z autobusu i przyczepy
- 18,75 m;
9) zespołu złożonego z trzech pojazdów, w
którym pojazdem ciągnącym jest pojazd
wolnobieżny lub ciągnik rolniczy - 22,00 m;
10) motocykla, motoroweru lub roweru,
pojazdu czterokołowego oraz zespołu
złożonego z motocykla, motoroweru, roweru
lub pojazdu czterokołowego z przyczepą - 4,00
m.
2. (17) Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust.
12, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może
przekraczać 2,55 m i nie obejmuje ona lusterek
zewnętrznych, świateł umieszczonych na
bokach pojazdu oraz elementów elastycznych
wykonanych z gumy lub z innych tworzyw
sztucznych. Szerokość nadwozia pojazdu, który
przeznaczony jest do przewozu towarów w
określonej temperaturze, jeżeli jego ściany
boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość
nie mniejszą niż 45 mm każda, może wynosić
do 2,6 m.
3. Wymiary, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i
5-7, nie obejmują bagażnika mocowanego do
tylnej ściany autobusu oraz platformy
samozaładowczej mocowanej z tyłu pojazdu
samochodowego i przyczepy, przy czym nie
mogą one powodować przekroczenia tych
wymiarów o więcej niż 0,3 m.
4. Wysokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 11,
nie może przekraczać 4,00 m.
5. Odległość między osią sworznia siodłowego
urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem
naczepy nie może przekraczać 12,00 m.
6. Odległość mierzona równolegle do
podłużnej osi zespołu pojazdów, między
najdalej wysuniętym do przodu punktem
przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną
kierowcy a tylnym obrysem przyczepy, po
odjęciu odległości między tylnym obrysem
samochodu a przednim obrysem nadwozia
przyczepy, nie może przekraczać 15,65 m.
7. Odległość mierzona równolegle do
podłużnej osi zespołu pojazdów, między
najdalej wysuniętym do przodu punktem
przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną
kierowcy a tylnym obrysem przyczepy, nie
może przekraczać 16,40m.
8. Odległość między tylną osią pojazdu
samochodowego a przednią osią przyczepy w
zespole pojazdów nie może być mniejsza niż
3,00 m.
Dział II
Wymiary, masy i naciski osi pojazdu
§ 2. (16) 1. Długość pojazdu nie może
przekraczać w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, z wyjątkiem
autobusu - 12,00 m;
2) przyczepy, z wyjątkiem naczepy - 12,00 m;
3) pojazdu członowego - 16,50 m;
4) zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i
przyczepy - 18,75 m;
Dz.U.03.32.262 z późn. zm. Biblioteczka
279790974.003.png
9. Odległość między osią sworznia siodłowego
urządzenia sprzęgającego a dowolnym
punktem przedniej części naczepy nie może
przekraczać 2,04 m.
10. Wymienne nadwozia i standaryzowane
ładunki, w szczególności takie jak kontenery,
powinny zawierać się w wymiarach
maksymalnych określonych w ust. 1 pkt 1-9,
ust. 2, 4-7 i 9.
11. Wysokość motocykla, motoroweru oraz
niektórych pojazdów czterokołowych nie może
przekraczać 2,50 m.
12. Szerokość motocykla i motoroweru oraz
niektórych pojazdów czterokołowych nie może
przekraczać 2,00 m, a jednośladowego
motoroweru 1,00 m.
13. Przepisy ust. 6-8, 11 i 12 stosuje się do
pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po
dniu 31 grudnia 1998 r.
14. Przepisy ust. 9 stosuje się do pojazdów
zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31
grudnia 1993 r.
pneumatyczne lub równoważne, o którym
mowa w § 5c;
6) dwuosiowego pojazdu samochodowego -
18 ton;
7) trzyosiowego pojazdu samochodowego -
25 ton albo 26 ton, jeżeli oś napędowa jest
wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne, o którym
mowa w §5c, albo jeżeli każda z osi
napędowych jest wyposażona w opony
bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych
osi nie przekracza 9,5 tony;
8) czteroosiowego pojazdu samochodowego z
dwoma osiami kierowanymi - 32 tony, jeżeli oś
napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze
i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne,
o którym mowa w §5c, albo jeżeli każda z osi
napędowych jest wyposażona w opony
bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych
osi nie przekracza 9,5 tony;
9) trzyosiowego autobusu przegubowego - 28
ton.
2. Udział masy na oś lub osie napędowe
pojazdu lub zespołu pojazdów nie może być
mniejszy niż 25% w przypadku ich
maksymalnej masy całkowitej.
3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w
ruchu drogowym podstawą sprawdzenia
wymagań, o których mowa w ust 1 i 2, są
wartości rzeczywiste wymienionych mas.
4. Dopuszczalna masa całkowita samochodu
osobowego nie może przekroczyć maksymalnej
masy całkowitej określonej przez producenta.
Zasada ta dotyczy także nacisków osi, przy
czym:
1) w przypadku pojazdów przeznaczonych do
ciągnięcia przyczepy producent może określić
inną, wyższą wartość maksymalnego nacisku
osi tylnej stosowaną wyłącznie podczas
ciągnięcia przyczepy;
2) w przypadku wyposażenia pojazdu w
urządzenia sprzęgające producent podaje w
jego pobliżu maksymalne statyczne obciążenia
pionowe tego urządzenia;
3) suma maksymalnych nacisków osi nie
może być mniejsza niż maksymalna masa
całkowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy
maksymalnym nacisku na oś tylną oraz
maksymalnej masie całkowitej pojazdu nie
może być mniejszy niż 30 % maksymalnej
masy całkowitej;
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej
przez pojazd samochodowy przyczepy z
hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości
§ 3. (18) 1. Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2-13, nie może
przekraczać w przypadku:
1) pojazdu składowego zespołu pojazdów:
a) przyczepy dwuosiowe - 18 ton,
b) przyczepy trzyosiowe - 24 tony;
2) zespołu pojazdów mających 5 lub 6 osi:
a) dwuosiowy pojazd samochodowy i
trzyosiowa przyczepa - 40 ton,
b) trzyosiowy pojazd samochodowy i
dwuosiowa przyczepa - 40 ton;
3) (19) pojazdów członowych mających 5 lub 6
osi:
a) dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa
naczepa - 40 ton,
b) trzyosiowy ciągnik siodłowy i dwu- lub
trzyosiowa naczepa - 40 ton,
c) trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa
naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO
w transporcie kombinowanym - 44 tony;
4) zespołu pojazdów mających 4 osie,
składających się z dwuosiowego pojazdu
samochodowego i dwuosiowej przyczepy - 36
ton;
5) pojazdu członowego mającego 4 osie,
składającego się z dwuosiowego ciągnika
siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli
odległość pomiędzy osiami naczepy:
a) wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej
niż 1,8 m - 36 ton,
b) jest większa niż 1,8 m - 36 ton + 2 tony
tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona
w opony bliźniacze i zawieszenie
znamionowej
urządzenia
sprzęgającego,
Dz.U.03.32.262 z późn. zm. Biblioteczka
279790974.004.png
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego
pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla
tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego,
zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji
pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z
2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec
zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z
wartości znamionowej urządzenia
sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych
warunków.
5. (20) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej
przez samochód osobowy przyczepy bez
hamulca nie może przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla
tego pojazdu przez producenta lub połowy
dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu;
należy zastosować mniejszą wartość,
b) 750 kg.
6. Minimalne statyczne obciążenie pionowe
urządzenia sprzęgającego nie może być
mniejsze niż 25 kg, przy czym producent
pojazdu podaje w instrukcji obsługi
następujące dane:
1) maksymalne obciążenie urządzenia
sprzęgającego;
2) miejsce mocowania tego urządzenia do
konstrukcji pojazdu;
3) maksymalną odległość punktu sprzęgnięcia
od osi tylnej pojazdu.
7. Zespół pojazdów składający się z
samochodu osobowego i przyczepy,
obciążonych do wartości maksymalnych mas,
powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w
czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12
%.
8. Wymagania odnośnie mas motocykli,
motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz
przyczep do tych pojazdów określa załącznik
do dyrektywy 93/93/EWG, przy czym
dopuszczalna masa całkowita motocykla
jednośladowego nie może przekroczyć
maksymalnej masy całkowitej określonej przez
producenta, a maksymalna masa pojazdu
nieobciążonego dla pojazdów trzy- i
czterokołowych nie powinna przekraczać:
1) w przypadku pojazdów trójkołowych:
a) motorowery - 270 kg,
b) motocykle - 1.000 kg (bez uwzględniania
masy akumulatorów przy napędzie
elektrycznym);
2) w przypadku pojazdów czterokołowych:
a) pojazdy czterokołowe lekkie - 350 kg,
b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do
przewozu osób - 400 kg,
c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do
przewozu rzeczy - 550 kg (bez uwzględniania
masy akumulatorów przy napędzie
elektrycznym).
9. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów
trzy- i czterokołowych nie może przekroczyć
maksymalnej masy podanej przez producenta.
10. Dopuszczalna ładowność określona przez
producenta dla pojazdów trzy- i
czterokołowych nie może przekraczać w
przypadku:
1) motoroweru trójkołowego - 300 kg;
2) pojazdu czterokołowego lekkiego - 200 kg;
3) motocykla trójkołowego:
a) do przewozu rzeczy - 1.500 kg;
b) do przewozu osób - 300 kg;
4) pojazdu czterokołowego innego niż lekki:
a) do przewozu rzeczy - 1.000 kg;
b) do przewozu osób - 200 kg.
11. Motocykle, motorowery i pojazdy
czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie
określonej przez producenta, ale
nieprzekraczającej 50 % masy pojazdu
nieobciążonego.
12. Dopuszczalna masa całkowita ciągnika
rolniczego o kołach ogumionych nie może
przekraczać 14 t, a jej udział na jedną z osi 10
ton. Udział obciążenia osi przedniej dla
każdego stanu obciążenia ciągnika nie może
być mniejszy niż 20% jego masy własnej.
13. (21) Przepisy ust. 2 i 4 pkt 3 stosuje się do
pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po
dniu 31 marca 1998 r.
orzeczenia sądów
§ 4. (22) 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś
oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m
lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o
mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół
złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych
"osiami składowymi", w którym odległość
między sąsiednimi osiami składowymi jest nie
mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli,
motorowerów, samochodów osobowych i
ciągników rolniczych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów
zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia, dla których
przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną
od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie
sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1
m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z
dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami
składowymi", w którym odległość między
Dz.U.03.32.262 z późn. zm. Biblioteczka
279790974.005.png
sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza
niż 1 m i nie większa niż 2 m.
określa pkt 7.6. załącznika nr 1 dyrektywy
97/27/WE.
§ 5. (23) 1. Nacisk osi nie może przekraczać w
przypadku:
1) pojedynczej osi nienapędowej - 10 ton;
2) podwójnej osi przyczep i naczep, przy
odległości (d) między osiami składowymi:
a) mniej niż 1 m (d < 1,0) - 11 ton,
b) pomiędzy 1,0 m a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) -
16 ton,
c) pomiędzy 1,3 m a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) -
18 ton,
d) 1,8 m lub więcej (1,8 ≤ d) - 20 ton;
3) potrójnej osi przyczep i naczep, przy
odległości (d) między osiami składowymi:
a) 1,3 m i mniej niż 1,3 m (d ≤ 1,3) - 21 ton,
b) pomiędzy 1,3 m a 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) -
24 tony;
4) pojedynczej osi napędowej:
a) pojazdów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt
2 i 3 - 11,5 tony,
b) pojazdów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt
4, 5, 6, 7, 8 i 9 - 11,5 tony;
5) podwójnej osi napędowej, przy odległości
(d) między osiami składowymi:
a) mniej niż 1 m (d < 1,0) - 11,5 tony,
b) pomiędzy 1,0 m a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) -
16 ton,
c) pomiędzy 1,3 m a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) -
18 ton albo 19 ton, jeżeli oś napędowa jest
wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne, o którym
mowa w §5c, albo jeżeli każda z osi
napędowych jest wyposażona w opony
bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych
osi nie przekracza 9,5 tony.
2. W przypadku pojazdu uczestniczącego w
ruchu drogowym podstawą sprawdzenia
wymagań, o których mowa w ust. 1, są
wartości rzeczywiste.
3. (24) Oś, której obciążenie lub wysokość w
stosunku do drogi mogą być zmieniane za
pomocą urządzenia zamontowanego na stałe
w pojeździe, musi zostać odpowiednio
automatycznie obciążona lub obniżona, jeżeli
nacisk najbliższej (najbliższych) osi lub osi
przedniej pojazdu samochodowego osiągnął
wartość dopuszczalną. Obciążenie lub
obniżenie osi powinno nastąpić po ruszeniu
pojazdu najpóźniej do osiągnięcia prędkości 30
km/h.
§ 5b. (26) Wymagania w zakresie maksymalnej
masy ciągniętej określa pkt 2.2. załącznika nr
IV dyrektywy 97/27/WE.
§ 5c. (27) Warunki równoważności zawieszeń
dla osi napędowej lub osi napędowych pojazdu
określa załącznik nr II dyrektywy 96/53/WE.
Dział III
Warunki techniczne pojazdu
samochodowego i przyczepy
przeznaczonej do łączenia z tym
pojazdem
Rozdział 1
Warunki ogólne
§ 6. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o
"pojeździe", rozumie się przez to pojazd
samochodowy i przyczepę.
§ 7. 1. Zderzaki i klamki drzwi pojazdu nie
mogą powodować niebezpieczeństwa
zaczepienia innego uczestnika ruchu.
2. Daszek reflektora pojazdu albo krawędź
wystającej części reflektora lub nadwozia,
przykrywającej częściowo reflektor, powinny
być zaokrąglone.
3. (28) Przepisu ust. 2 nie stosuje się do
pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Pojazd, którego zwis tylny jest większy niż
600 mm i wzniesiony nad powierzchnię jezdni
więcej niż 700 mm przy zachowanej masie
własnej, powinien być wyposażony w tylny
zderzak lub urządzenie ochronne,
zabezpieczające przed wjechaniem pod niego
innego pojazdu, odpowiadające warunkom
określonym w ust. 1 oraz następującym
warunkom:
1) odległość dolnej krawędzi od powierzchni
jezdni nie może przekraczać 550 mm przy
zachowanej masie własnej pojazdu;
2) odległość od tylnego obrysu pojazdu nie
może przekraczać 400 mm;
3) szerokość nie może przekraczać w żadnym
miejscu największej szerokości tylnej osi,
mierzonej na skrajnych zewnętrznych punktach
kół (wyłączając odkształcenia opon
występujące w pobliżu ich styku z jezdnią), i
nie może być od niej mniejsza niż 100 mm z
każdej strony;
§ 5a. (25) Wymagania w zakresie zwrotności
pojazdów i zespołów pojazdów, z
zastrzeżeniem §6 ust. 1, §7 ust. 1 i §8 ust. 1
Dz.U.03.32.262 z późn. zm. Biblioteczka
279790974.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin