Bronisław Malinowski - Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci rodzinie i stosunkach pokrewieństwa przeł B Golda & G Kubica & Z Mach (1987).pdf

(2158 KB) Pobierz
102776971 UNPDF
Bronisław
Seks
i stłumienie
w społeczności dzikich
oraz inne studia o płci,
rodzinie i stosunkach pokrewieństwa
Przełożyli:
Barbara Golda
Grażyna Kubica
Zdzisław Mach
Warszawa 1987
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
102776971.009.png
Tytuły
oryginałów
patrz s. 457
Projekt obwoluty, okładki, wyklejki i stron tytułowych
MAREK ZALEJSKI
Redaktor
MARIA SZYMANIAK
Redaktor techniczny
ANNA GRZEGOROWSKA
Korektorzy
ANNA SCHUBERT
ISBN 83-01-01172-6
ISBN 83-01-07564-3 t. 6
SPIS TREŚCI
Nota redakcyjna
9
SEKS I STŁUMIENIE
W SPOŁECZNOŚCI DZIKICH
Wstęp
.
.
.
17
Część I. Powstawanie kompleksu
22
I. Przedstawienie problemu 22. II. Rodzina w prawie ojcowskim i pra­
wie macierzystym 26. III. Pierwsza scena rodzinnego dramatu 33.
IV. Ojcostwo w prawie macierzystym 37. V. Seksualizm wieku dzie­
cięcego 43. VI. Terminowanie w rzemiośle życia 47. VII. Seksualizm
późnego dzieciństwa 53. VIII. Okres dojrzewania 60. IX. Kompleks pra­
wa macierzystego 70.
Część II. Zwierciadło tradycji
.
76
I. Kompleks i mit w prawie macierzystym 76. II. Choroba i zbocze­
nie 77. III. Marzenia i czyny 81. IV. Nieprzyzwoitość i mit 90.
Część III. Psychoanaliza i antropologia
111
I. Dystans między psychoanalizą a naukami społecznymi Ul. II. „Kom­
pleks stłumiony" 115. III. „Pierwsza przyczyna powstania kultury" 118.
IV. Konsekwencje ojcobójstwa 122. V. Analiza pierwotnego ojcobój-
stwa 125. VI. Kompleks czy sentyment? 135.
• - Część IV. Instynkt i kultura
139
I. Przejście ed natury do kultury 139. II. Rodzina jako kolebka kul­
tury 142. III. Ruja i łączenie się w pary wśród zwierząt i ludzi 148.
IV. Związki małżeńskie 153. V. Miłość rodzicielska 157. VI. Trwałość
więzów rodzinnych u człowieka 164. VII. Plastyczność instynktów ludz­
kich 169. VIII. Od instynktu do sentymentu 171. IX. Macierzyństwo
i pokusa kazirodztwa 180. X. Autorytet i stłumienie 186. XI. Prawo oj­
cowskie i prawo macierzyste 192. XII. Kultura i „kompleks" 199.
102776971.010.png 102776971.011.png 102776971.012.png 102776971.001.png 102776971.002.png 102776971.003.png
INNE STUDIA O PŁCI, RODZINIE
I STOSUNKACH POKREWIEŃSTWA
Antropologiczne badanie życia seksualnego
207
Pojęcie ojcostwa w psychologii pierwotnej
233
Słowo wstępne 233. I. Pokrewieństwo t pochodzenie rodowe w spo­
łeczeństwie matrylinearnym 233. II. Męski i kobiecy organizm oraz po­
pęd płciowy w wierzeniach tubylców 238. III. Reinkarnacja i powrót
do życia ze świata duchów 242. IV. Nieznajomość fizjologicznego ojco­
stwa 250. V. Słowa i czyny jako dowody 256. VI. Nieślubne dzieci
w społeczeństwie matrylinearnym 264. VII. Szczególne roszczenia so­
cjologicznego ojcostwa 271.
Psychoanaliza i antropologia
276
Małżeństwo
280
Biologiczne podstawy kojarzenia się par 280. Miłość i małżeństwo 281.
Stosunki przedmałżeńskie 282. Zasada pochodzenia dziecka z małżeń­
stwa 284. Osłabienie więzów małżeńskich 286. Konkubinat 290. Prostytu­
cja 290. Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny 291. Podzielone
gospodarstwo domowe w matrylokalnym prawie macierzystym 294. Mał­
żeństwo Jako kontrakt ekonomiczny 295. „Małżeństwo przez kupno" 296.
Własność i dziedziczenie w małżeństwie 299. Małżeństwo Jako kon­
trakt prawny 299. Rozwód 301. Status męża i żony 302. Zasady uzna­
wanego prawnie pochodzenia 303. Sposoby zawierania małżeństwa 304.
Religijna i ceremonialna strona małżeństwa 308. Ceremonie zaręczyn
i ślubu 308. Symbolika rytuału ślubnego 309. Rozwiązanie małżeń­
stwa w rytuale 314. Społeczne uwarunkowanie małżeństwa. Endoga­
mia 316. Zakaz kazirodztwa 317. Egzogamia 318. Formy małżeństwa 319.
Poliandria 320. Poliginia 321. Monogamia 323. Teorie małżeństwa 324.
Przeszłość i teraźniejszość rodziny
327
Rodzicielstwo jako podstawa struktury społecznej
335
Od autora 335. Dziecko znowu u władzy 335. Antropologiczna obrona
rodziny 337. Rodzicielstwo prymitywne uwolnione od teorii i przesą­
dów 340. Zagadki systemu pokrewieństwa 345. Promiskuityzm kontra ro­
dzicielstwo 351. Funkcjonalny problem pokrewieństwa 358. Początkowa
sytuacja pokrewieństwa 360. Macierzyństwo indywidualne jako fakt
kulturowy i społeczny 364. Zasada legalności urodzenia i prawo do
swobody seksualnej 368. Wpływ rodzicielstwa na seksualizm 371. Pro¬
kreacja i tożsamość społeczna 377. Bezpośredni rozwój rodzicielstwa
i Jego jednostronne załamanie 379. Rodzicielstwo jako siła kierująca
procesem społecznym 385. Płeć jako czynnik budujący system pokre­
wieństwa 390. Rodzicielstwo i różnorodność horyzontów pokrewień­
stwa 392. Zagadka klasyfikacji terminologicznej 395. Funkcjonalna teo­
ria pokrewieństwa 400. Podsumowanie i wnioski 405.
Pokrewieństwo
410
Pokrewieństwo w kulturze ludzkiej 410. Rodzina jako źródło pokre­
wieństwa 411. Kontrowersje wokół pokrewieństwa 412. Sposoby określa­
nia pochodzenia 413. Hipertrofia więzi pierwotnych 414. Klany, połowy
102776971.004.png 102776971.005.png 102776971.006.png 102776971.007.png 102776971.008.png
i klasy krewnych 415. Hipoteza małżeństwa grupowego i grupowego
pokrewieństwa 418. Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe 416. Wie­
lość znaczeniowa każdego terminu klasyfikacyjnego 417. Początkowa
sytuacja pokrewieństwa 419. Pochodzenie biologiczne i socjologiczne 419.
Zycie seksualne a niepewność ojcostwa 420. Zasada ślubnego pochodze­
nia 420. Macierzyństwo naturalne 1 socjologiczne 422. Brak grupowego
ojcostwa 422. Rozszerzenie pokrewieństwa 423. Matka zastępcza 42-3.
Specjalne relacje prawa macierzystego i prawa ojcowskiego 425. Eli­
minacja seksu z życia codziennego 426. Dalsze rozszerzenie pokrewień­
stwa 428. Charakter rozszerzenia pokrewieństwa 429. Trwałość więzów
rodzinnych 430. Klan 1 rodzina 431. Podsumowanie 1 wnioski 434.
Zagadnienie pokrewieństwa w świetle najnowszych badań .
.
436
I. Żywe ludzkie pokrewieństwo a pseudoalgebra antropologów 436.
II. Funkcjonalna strona pokrewieństwa 440. III. Początkowa sytuacja
pokrewieństwa 444. IV. Proces rozszerzania się pokrewieństwa 448.
V. Utrwalanie 1 Jednostronne zniekształcenie pokrewieństwa 450.
VI. Klan i rodzina 453. VII. Wnioski i przewidywania 454.
Nota bibliograficzna
457
Zgłoś jeśli naruszono regulamin