przykładowa ocena.odt

(29 KB) Pobierz

                               INFORMACJA O  GOTOWOŚCI  DZIECKA

                      DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

    Zgodnie z paragrafem  3  ust. 5 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Równocześnie, biorąc pod uwagę paragraf 28 powyższego rozporządzenia w roku szkolnym 2009/2010 informację (wzór nr 70 – MEN-I/54/2)  o gotowości szkolnej do podjęcia  nauki w szkole podstawowej wydaje się rodzicom dziecka do dnia 15 czerwca 2010r.

     Przedmiotowa informacja nie jest świadectwem ukończenia przedszkola

                                                            (podpisano: Jacek Krawczyk

                                                              Dyrektor  Departamentu

                                                         Zwiększania Szans Edukacyjnych )  

 

Ponieważ po raz pierwszy nauczyciele zostali zobowiązani do dokonania skróconej informacji  wyników diagnozy gotowości szkolnej dziecka prowadzonej w przedszkolu w grupie pięcio i sześciolatków, poniżej podajemy przykłady oceny jakościowej gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (treści podane w arkuszu podkreślamy i wytłuszczamy, tekst proponowany przez nas – zostawiamy bez podkreśleń i wytłuszczenia).

 

Imię i nazwisko dziecka:  proponujemy dodatkowo podać datę urodzenie dziecka oraz wiek

                                            dziecka (lata i miesiące) w którym  dokonano diagnozy.

Rok szkolny

 

Forma wychowania przedszkolnego (formy te są podane na drugiej stronie arkusza).

 

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

I  Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania

    przedszkolnego  w obszarze:

 

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

  1. mocne strony dziecka:

np. stosuje się do norm społecznych, współpracuje chętnie i raczej bez konfliktów z rówieśnikami; pomaga rówieśnikom, dzieli się z nimi zabawkami,

potrafi inicjować zabawy, chętnie bierze udział w grupowych zajęciach i zabawach, jest lubiane przez inne dzieci; dobre relacje ma z dorosłymi, zwraca się o pomoc, gdy nie potrafi sobie poradzić; dziecko jest raczej pogodne,  zaciekawione zajęciami; interesuje się czynnościami szkolnymi; szybko adoptuje się do nowej sytuacji, jest otwarte  w stosunku do innych; stosuje się do poleceń dorosłego; częściowo zaczyna panować nad ekspresją emocji; próbuje pokonywać trudności, nie zniechęca się szybko itp.

  1. zauważone trudności:

np. przejawia postawy lękowe, niechętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach grupowych,   często siedzi z boku i trudno je namówić do wspólnej zabawy – izoluje się; dość często kłóci się z dziećmi, zdarzają się zachowania agresywne; nie potrafi  zgodnie bawić się z dziećmi; chce dominować w kontaktach z dziećmi, jak mu się nie udaje, to obraża się; dzieci niechętnie bawią się z nim; często nie reaguje na polecenia  nauczycielek w przedszkolu; niechętnie stosuje się do poleceń; zbyt tęskni za rodzicami, często ma smutny nastrój, czasem popłakuje i nie chce podać przyczyny, nie lubi zmian, trudno adoptuje się do nowych sytuacji; często jest napięte w kontaktach z osobami  dorosłymi;  ma kłopoty z pokonywaniem trudności  - nie próbuje, odmawia prób pokonywania trudności; łatwo rezygnuje w przypadku nawet małych trudności; jest impulsywne – łatwo płacze, łatwo wpada w złość itp.

  1. podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

zachęcano dziecko do zabaw, prowadzono zabawy z dzieckiem w małych 3-5 osobowych grupkach; omawiano z dzieckiem wprowadzone zasady i reguły postępowania; dobierano zajęcia łatwe dla dziecka i chwalono je za sukcesy; prowadzono zajęcia o różnym stopniu trudności dobierane do możliwości dziecka; stosowano często pochwały i zachęty itp.

  1. wskazówki dla rodziców:

wskazane ograniczanie oglądania TV i gier na komputerze;

wskazany stały tryb dnia dziecka, odpowiednia ilość snu; w celu łatwiejszego

nawiązywania kontaktów z dziećmi warto zapraszać znajome dzieci do domu i organizować wspólne zabawy; zachęcać dziecko do pokonywania trudności; często chwalić nawet za drobne osiągnięcia; zachęcać dziecko do wspólnych prac domowych, cieszyć się wspólną pracą, chwalić za pomoc, nie karać za niepowodzenia, nie stosować wymówek itp.

 

2. Umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania:

1)                 mocne strony dziecka:

przelicza  liczmany do (10, 15, 20 i więcej), podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów, dodaje i odejmuje w granicach 10 (15; 20 i więcej)  częściowo w pamięci, a częściowo na liczmanach; rozumie i potrafi wskazać: tyle samo liczmanów, więcej lub mniej, potrafi rozdzielić parzystą liczbę elementów na dwie równe części; zna liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci itp.);  zna figury geometryczne, potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów;  potrafi zdanie podzielić na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby, potrafi w wyrazach podać pierwszą samogłoskę i spółgłoskę; potrafi z podanych sylab złożyć wyraz; rozpoznaje litery drukowane, potrafi je odwzorować; potrafi wskazać w tekście określone litery; czyta proste wyrazy, czyta zdania lub  krótki tekst. Lubi słuchać opowiadań, czytania książek, rozumie treść i potrafi ją opowiedzieć itp. Prawidłowo ujmuje stosunki przestrzenne (prawo-lewo, nad, pod, obok, za, w górze, w dole itd.)

2)                 zauważone trudności: 

nie liczy nawet do pięciu (10), niechętnie liczy, często myli się przy liczeniu do pięciu elementów (do 10 elementów); nie zawsze podaje prawidłowo liczbę elementów w zbiorze; myli się w dodawaniu i odejmowaniu w granicach do 5 na konkretach; ma trudności w rozumieniu pojęć: mniej – więcej; myli podobne figury geometryczne; nie potrafi skojarzyć ich kształtu z odpowiednią nazwą; ma duże trudności z klasyfikowaniem elementów; niechętnie słucha czytania książek, nie zawsze rozumie przeczytaną treść; mimo ćwiczeń ma kłopot w wydzieleniu wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazach, nie wysłuchuje głosek na początku wyrazów; mimo ćwiczeń nie różnicuje kształtów liter, myli litery podobne kształtem do siebie, litery pisze w odbiciu lustrzanym; przestawia elementy szlaczków i liter itp. nie kojarzy litery z dźwiękiem jej odpowiadającym.; nie próbuje czytać, niechętnie odwzorowuje kształty liter; niechętnie, buduje  i układa wg wzoru; ma trudności w szukaniu różnic w podobnych obrazkach; nie lubi oglądania książek; myli strony prawo-lewo, ma trudności w rozumieniu zależności przestrzennych; w nauczonych wierszach nie zawsze utrzymuje rym i rytm itp.

3)                 podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka:

prowadzono dodatkowe ćwiczenia i zabawy w liczeniu na konkretach, dodatkowe zabawy i ćwiczenia spostrzegania wzrokowego (puzzle, dobieranki, loteryjki, rysowanie wg wzoru itp.); zabawy z określeniem stosunków przestrzennych; prowadzono ćwiczenia spostrzegania słuchowego; konieczne są dalsze zajęcia tego typu; sugerowano konsultację w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; dziecko od początku roku szkolnego powinno być objęte terapią i ćwiczeniami spostrzegania wzrokowego, spostrzegania słuchowego; konieczne ćwiczenia związane z liczeniem w szkole.

4)                 wskazówki dla rodziców: 

kontynuowanie w domu ćwiczeń prowadzonych w przedszkolu w zakresie liczenia (przeliczanie, dodawanie i odejmowanie na liczmanach, dzielenie elementów na równe liczbowo części; zabawy klockami – figurami geometrycznymi;  zabawy z rozpoznawaniem i rozróżnianiem liter, domino sylabowe, czytanie dziecku krótkich tekstów  i sprawdzanie, czy dziecko je zrozumiało; zabawy ruchowe rytmiczne, granie w gry planszowe itp.

 

3.  Sprawności  motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

1)                 mocne strony dziecka:

porusza się zwinnie, ruchy płynne, skoordynowane, dobrze utrzymuje równowagę; lubi zabawy ruchowe, prawidłowo posługuje się ołówkiem, przyjmuje prawidłową postawę przy rysowaniu, lubi rysować i kolorować; rysowane szlaczki utrzymuje w liniaturze; prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne,  samo próbuje pisać litery  pisane i pisze je we właściwym kierunku, poprawnie pisze ich kształty; dobrze wycina nożyczkami, lubi zabawy z plasteliną. chętnie  lepi figurki itp.

2)                 zauważone trudności:

unika zabaw ruchowych, niechętnie chodzi na zajęcia rytmiczne, nie wchodzi prawidłowo na szczeble drabinek itp.; porusza się dość ciężko, niezgrabnie, ma  trudności z utrzymaniem równowagi przy wykonywaniu przysiadów, skakaniu na jednej nodze; kładzie się na stoliku przy rysowaniu, często zmienia pozycję; ruchy nie są skoordynowane; niezbyt prawidłowo trzyma ołówek, nieprawidłowe ułożenie ręki przy rysowaniu; nie lubi rysować i kolorować, rysunki są typowe dla dzieci młodszych wiekiem; zniekształca szlaczki, ma trudności w mieszczeniu się w liniaturze,  niechętnie odwzorowuje litery drukowane i pisane; linie proste kreśli od dołu w górę, owale rysuje w nieprawidłową stronę mimo wielu ćwiczeń; ręka szybki się męczy – przerywa często rysowanie  i narzeka na ból ręki; ma trudności z wycinaniem, niechętnie lepi z plasteliny, woli wypełniać kontury plasteliną, niż samodzielnie coś lepić, często zmienia rękę przy rysowaniu lub lepieniu; buduje proste budowle z klocków,  wyższe wieże szybko przewracają się; obniżona jest koordynacja ruchów rąk i koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.

 

3)                 podjęte lub potrzebne działania wspomagające potrzeby dziecka:

zachęcano dziecko budowania z klocków różnego typu, do wylepiania i lepienia z plasteliny, do wycinania, nawlekania korali; zachęcano dziecko do kolorowania małych powierzchni i malowania pędzlem większych, dziecko rysowało po śladzie linie faliste, poziome  i pionowe, rysowało drogi w labiryntach itp.; ćwiczenia rąk i rysowanie odbywały się prawie codziennie, ale dziecko poczyniło małe postępy.

4)                 wskazówki dla rodziców:

dziecko codziennie powinno ćwiczyć rączki, powinno jednak pracować krótko, tak, by ręce nie zmęczyły się zbytnio; powinno: wycinać, wylepiać, rysować, malować za pomocą farb, mazaków (mały nacisk i mniejsze zmęczenie rąk), ołówka i różnych kredek; może rysować z odpowiednią nasadką albo używać grubszych lub trójkątnych kredek, dziecko powinno być zachęcane i chwalone za wysiłek.

 

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

1)                 mocne strony dziecka:

dziecko samodzielne przy czynnościach higienicznych; samo je, rozbiera się i ubiera również w odzież wierzchnią; samodzielnie zakłada różne typy obuwia; pamięta  o potrzebie mycia rąk i zębów; poprawia odzież, aby wyglądać schludnie;

utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta kredki, zabawki itp.; jest samodzielne jako dyżurny; jest zdecydowane w wyborze zabaw i zabawek,  samodzielnie planuje treść

wykonywanych rysunków  i innych prac plastycznych; jest samodzielne w wykonywaniu poleceń nauczyciela; pamięta i nie trzeba mu przypominać o zasadach zachowania się, o rozkładzie zajęć w przedszkolu; samo zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi itp.

2)                 zauważone trudności:

ma trudności w samodzielności przy czynnościach higienicznych – czasem prosi o pomoc; nie zawsze samodzielnie spożywa posiłki – czasem potrzebuje

zachęty, zwrócenia uwagi; ma trudności w pełnym samodzielnym rozbieraniu i ubieraniu się; ma kłopoty w ubieraniu okryć zimowych (czapka, szalik, obuwie) – czasem płacze i domaga się pomocy; nie jest samodzielne w planowaniu zabaw, nie podejmie decyzji co ma rysować, lepić itp.; w wielu sytuacjach szuka potwierdzenia i aprobaty nauczyciela – nie jest pewne poprawności wykonywanych czynności; nie potrafi samodzielnie ocenić swej pracy; często domaga się pomocy w czasie pełnienia dyżuru w przedszkolu; ma kłopoty z dostosowaniem się do rozkładu zajęć w przedszkolu – wymaga przypominania itp.

3)                 podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: 

zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności, dawano dziecku więcej czasu na wykonanie różnych czynności  (rysowania, lepienia, zabaw klockami i innymi zabawkami; na ubieranie się itp.); nadal należy dziecko zachęcać  w szkole i w domu, chwalić nawet za małe osiągnięcia; zachęcać do pomocy rówieśnikom nauczycielowi i rodzicom.

4)                 wskazówki dla rodziców:

należy zachęcać dziecko do samodzielności, nie pomagać zbytnio i nie wyręczać dziecka w różnych czynnościach,  należy dawać dziecku więcej swobody w wyborze zabaw, zajęć itp.; nie należy zbytnio krytykować dziecka za efekty samodzielnych zajęć; nie należy wykazywać dziecku jego nieudolności i braku wiary w możliwości dziecka; samodzielności sprzyja: własne łóżeczko, samodzielne zasypianie, samodzielna kąpiel i mycie; obowiązki w domu itp.

 

II Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

 

 

1)                 opis:

dziecko ma dużą potrzebę ruchu – szuka możliwości biegania, skakania; dziecko ma potrzebę akceptacji – domaga się zwracania na niego uwagi, chwalenia; podkreślania, że jest lubiane; dziecko ma niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa – źle znosi rozstania z bliskimi, stale szuka bliskości z nauczycielem; dziecko ma niezaspokojoną potrzebę uznania – stale domaga się pozytywnej oceny swej pracy (rysunków, ulepianek, budowli z klocków), ma potrzebę dominowania i pouczania dzieci; ma potrzebę opiekowania się innymi – pomaga słabszym rówieśnikom, podlewa kwiatki, interesuje się akwarium itp.; dziecko ma uzdolnienia plastyczne – dużo i chętnie rysuje; ma uzdolnienia muzyczne – lubi śpiewać, ma dobry słuch i poczucie rytmu; dziecko ma uzdolnienia matematyczne – dobrze liczy, inicjuje zabawy w sklep, w układanie w magazynie (przelicza przedmioty), wiedzą matematyczną znacznie przekracza wymagania programowe; ma dużą wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków, piasku i innych materiałów; ma dużą wyobraźnię i fantazję – tworzy własne bajki, opowiadania; dobrze opowiada, ma duży zasób słów; lubi zagadki i rebusy, lubi czytanie książek; samodzielnie czyta dość płynnie książeczki itp. (można wymieniać wiele innych potrzeb i zainteresowań dziecka).

2)                 podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu:

rozmawiano z rodzicami na temat potrzeb dzieci, tworzono sytuacje wychowawcze celem zaspokojenia potrzeb; dzieci grały różne role odpowiadające ich potrzebom w inscenizacjach; zachęcano dzieci do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw; dziecko korzystało z dodatkowych zajęć muzycznych, plastycznych, rytmicznych itp. na terenie przedszkola.

3)                 wskazówki dla rodziców:

przekazywano informacje o potrzebach dzieci, omawiano tworzenie w domu sytuacji wychowawczych sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dziecka;

podawano informacje o możliwościach i potrzebach rozwijania uzdolnień i predyspozycji, warto dziecko zapisać na zajęcia plastyczne, językowe, muzyczne. aktorskie, sportowe itp. w klubach,  Domach Kultury i innych placówkach.

 

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

                  dobrze skupia uwagę, spokojne na zajęciach i zainteresowane nimi, dziecko wrażliwe

                  emocjonalnie – wzrusza się i płacze przy niektórych bajkach  i opowiadaniach;

lubi układać historyjki – potrafi wnioskować; dziecko jest aktywne na zajęciach – często zgłasza się do odpowiedzi, wypowiada się zdaniami poprawną polszczyzną, ma duży zasób słów; bardzo chętnie pomaga w różnych czynnościach w przedszkolu itp.

dziecko szybko męczy się zajęciami – rozprasza się i potrzebuje odpoczynku; dziecko jest  bardzo ruchliwe – trudno mu usiedzieć spokojnie – wierci się, często zmienia pozycję; ma kłopoty ze skupieniem uwagi, krótko skupia uwagę; czasem  jest tak pobudliwe, że trudno jest je zdyscyplinować; dziecko ma utrzymującą się mimo ćwiczeń logopedycznych wadę wymowy; mówi zbyt szybko, a przez to mało zrozumiale; mówi bardzo głośno (może warto sprawdzić dziecku słuch?) i inne informacje i spostrzeżenia o dziecku.

 

Przykładowe oceny gotowości szkolnej dzieci  opracowała

 

                                                           Bożena Janiszewska

                                                                 psycholog

Warszawa, 04.06.2010 r.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin