fotogc-4.pdf

(2937 KB) Pobierz
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Fotografia cyfrowa.
Ilustrowany przewodnik
SPIS TREŒCI
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autor: Anna Owczarz
ISBN: 83-7361-657-8
Format: B5, stron: 168
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Naucz siê korzystaæ ze wszystkiego, co oferuje fotografia cyfrowa
Zamierzasz kupiæ cyfrowy aparat fotograficzny? A mo¿e ju¿ go masz? Pora na naukê
fotografowania. Wbrew pozorom samo wciœniêcie spustu migawki nie wystarczy do
zrobienia dobrego zdjêcia. Trzeba wiedzieæ, jakie mo¿liwoœci posiada aparat, jak
skadrowaæ zdjêcie i jak siê odpowiednio „ustawiæ”. Na szczêœcie fotografia cyfrow¹
ma tê zaletê, ¿e nieudane zdjêcia mo¿na jeszcze uratowaæ, korzystaj¹c z mo¿liwoœci ich
obróbki w komputerze. Przera¿a Ciê iloœæ zagadnieñ, które musisz poznaæ? Nie martw
siê — wszystkiego mo¿esz nauczyæ siê szybko, ³atwo i przyjemnie.
Dziêki ksi¹¿ce „Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik” dowiesz siê, co zrobiæ, aby
przestaæ „klikaæ” i zacz¹æ robiæ zdjêcia. Poznasz wszystkie mo¿liwoœci swojego
aparatu, nauczysz siê korzystaæ z programów tematycznych i rêcznych nastaw.
Dowiesz siê, jak fotografowaæ ró¿ne obiekty i jak radziæ sobie ze zmiennymi warunkami
oœwietleniowymi. Przeczytasz tak¿e o cyfrowej obróbce zdjêæ i ich drukowaniu.
Podstawowe parametry aparatu cyfrowego
Ogniskowa, g³êbia ostroœci i parametry ekspozycji
Kompozycja ujêcia
Portrety
Fotografowanie architektury, przyrody i zdjêcia nocne
Przenoszenie zdjêæ do komputera
Edycja i korekcja fotografii
Drukowanie zdjêæ
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
ONOWOŒCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
5184848.005.png 5184848.006.png 5184848.007.png 5184848.008.png
!"
"
#
$% &
'(( &
)%*+,-.+,-/ &
' 0
-%112 0
( 3
3
4 3
5((1 3
6 4%
2( 7
#%1 7
).2818 6"
$(% 6
-(% 66
11 6&
9 60
9 60
)8 6:
';1 6<
1 6<
=1 67
>(1
? 1 1!6
@%11 6
5184848.001.png
!""#$
@( &
+( &&
'1.1 &3
@.(1.(1 &7
$ &7
A (0"
)1(2!06
)%%%B9#
%2 03
& #8
07
C1..2
07
>1%%%%0
@2% 0
'%:
'11 :&
4 :&
1 :0
+2 ::
4811 :3
4;2 :<
4:7
)( :
4 3"
#(1( 36
) 2(
3:
D( 3:
'(3:
+E'D2E' 33
) 2( 3<
) 3
1 <
%
5184848.002.png
0 11 .
(.(1(1 <&
!<0
)1(!<0
4%1 7"
4%.1
(1! 7&
F ! 70
)1(!7<
'1( ! 7
4%"
4221(
)1( ! &
A (22 <
)%8 <
G8(
2
422%
2 (
F 1!"
- "
@ "6
G "&
1)1(2
8 ! ":
A ( "3
A 2;"3
)1( (2! "7
: 4122 "
>8
"
'(8118
, 6
4218
8)H4 &
&
5184848.003.png
!""#$
#2 <
91 7
3 =1 .(.( 6"
411!?,% 6"
F8 ! 6
F ! 60
)1((! 63
F8 2! 67
1%%.1
11! &
A % &
A % &&
'1.18(.
.(1(1! &:
'1 &:
>(; &:
'1( &7
F %18 ! &
F( ! 06
(1 06
(0&
F !0:
< - 07
41 07
)% %.1
81% 07
#% 0
%1 :"
> :&
- ,(.(11! :3
)%21
; :<
F% 3
9 3&
'
5184848.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin