08 - Clive Cussler - Skarb.pdf

(2211 KB) Pobierz
565833566 UNPDF
CLIVE CUSSLER
SKARB
(PrełożyłWacławNiepokólcycki)
AMBER
2001
Bibliotekalekandryjkaitniałanaprawdigdybypootałanietknitaprewojnyireligijnych
elotów,dałabynammożliwodponanianietylkoimperiówegipkiego,greckiegoirymkiego,alei
tychmało obecnie nanych cywiliacji,które powtały i upadły daleko poa baenemMora
ródiemnego
Wroku391chrecijaokicearTeodojukaałnicydipalidwytkiekigiiobray,w
którychdopatronoijakiegokolwiek,chodbynajodleglejegowiąkupogaotwem
Itniejeprypucenie,iżcdbiorówpotajemnieocalonoiwywieionoCoinimitało,gdie
jeukryto,pootajenadaltajemnicą
Prekursorzy
15 lipca A.D. 391
Terra incognita
WcerniwykutegowkalekorytarapreuwałiwolnopełającypłomykCłowiekubranyw
wełnianątunikigającąakolanaprytanąłiuniółlampkoliwnąnadgłowMglitewiatło
wydobyłomumiikowaneciałoleżącewtrumnieełotaikrytałuiruciłoniektałcony,drżący
cieonawygładonącianPrekilkachwilcłowiekwtunicepoglądałwniewidąceocy,pocym
opuciłlampkiodwróciłi
pojrałnadługirądnieruchomychktałtówtojącychwgrobowejciy,ktałtówtaklicnych,że
dawałyipowtaradwniekooconod,niknącwciemnociachdługiejjakini
JuniuVenatorruyłdalejurająclekkoandałamiponierównympodłożutopniowotunel
roerał i w ogromną galeri Jej bliko dieiciometrowe klepienie dla wmocnienia
uormowanebyłoweregłukówWwapiennychcianachwykutopiralnekanalikiodprowadające
woddoumieconychgłbokowdolebaenówByłytamtakżelicnewnkiwypełnionetyiącami
oobliwiewyglądającychokrągłychpojemnikówwykonanychbrąuGdybyniewielkiedrewniane
krynie ułożone równo jedna na drugiej porodku jakini, to niegocinne miejce mogłoby
prypominadrymkiekatakumby
Venatorpatryłnaumocowanedokryomiedianetablickiiprawdałichnumerynumerami
apianymiwwojurołożonymnamałymkładanymtolikuPowietrebyłoduneiuche,toteż
wkrótce pot acął żłobid rowki w pyle pokrywającym jego kór W dwie godiny póniej,
twierdiwy,żewytkootałokatalogowanejaknależy,Venatorwinąłwojepapiruyiwunął
jeaar,którąbyłprepaany
RzuciłotatnieuważnepojrenienapredmiotyłożonewjakiniiwetchnąłżalemWiediał,że
nigdyjużichnieobacyaniniedotknieOdwróciłiidierżącpredobąlampkacąłwracadtą
amądrogą,którąpryedł
Niebyłjużmłody - miałprawiepiddieiątiedemlatara,pomarconatwar,apadnite
polickioralekkiepowłócenienogamiwiadcyłyomceniużyciemMimotowgłbiducha
odcuwałogromnąatyakcjPowieronemuwielkieadanieakoocyłoiukceemZerca
spadłmuprytłacającyciżarTerapootawałojużtylkopretrwaddługądrogpowrotnądo
Rzymu.
MinąłcteryinnetunelewiodącewgłąbgóryJedennichbyłablokowanytoemodłamów
kalnychGdytropiawalił,ginłownimdwunatuniewolników Pootalitam,miażdżenii
pochowaniwmiejcu,wktórymnalelimierdVenatorniecułżaluLepiej,żeumarlitutajybko,
niżbymielicierpiedprelatawkopalniachceartwa,niedożywieniimrącychorób
krciłwlewykorytariedłkublademuwiatłudniaybwejciowy,rcniewykutywewnątr
niewielkiejgroty,mieryłdwaipółmetrarednicy- tyle,bymożnabyłopreunądnajwikee
kryo
Nagle od ybu dotarłodległy kryk Na cole Venatora pojawiła i marcka atrokania
PrypieyłkrokuZmrużyłocypredblakiemłoocawychodącwwiatłodnia,awahałii
pojrałkupoblikiemuoboowileżącemunalekkopochyłymterenieGrupalegionitówrymkich
taławokółkilkubarbaryokichkobietMłodadiewcynauiłowałakrykiemuciecPrawieudało
jejipredredprekordonżołniery,lecjedennichchwyciłjąadługiecarnewłoyarpnąłi
padłanakolana
LatiniuMacer,Gal,byłgłównymnadorcąniewolnikówPowitałVenatorakinieniemirekł
zadziwiającowyokimgłoem
- Czy wszystko gotowe?
Venatorkinąłgłową
- piotałukooconyZapiectujwejcie
- Uważajwojepolecenieawykonane
- Co to za zamieszanie w obozie?
Macerpojrałcarnymiocymanażołnieryiplunął
- GłupilegionicipodnieciliiinajechalijakąwiokpidmilnapółnoctądUrądilitammaakr
ZabiliconajmniejcterdieciorobarbaryocówTylkokilkunichbyłomżcynami,retato
kobietyidieciIpoco?NiedobyliłotaaniżadnychłupówgodnychachoduPowrócilikilkoma
petnymikobietamiiterarucająoniekoci
TwarVenatoratżała
- Cyopróctychkobietktowiokiachowałipryżyciu?
- Podobnodwajmżcyniuciekliwarola
- PodnioąalarmwinnychwiachObawiami,żeeveruwadiłkijwgniadoereni
- Severus! - Macerwyplułtoimiraemeliną- Tenprekltycenturionijegograjanicnierobią,
tylkopiąiwypijająnaeapaywinaNieccietąbandąleniów
- Zotaliwynajcidlanaejobrony- prypomniałmuVenator
- Przed kim? - pytałMacer- Predprymitywnymiludmi,któryjedąowadyigady?
- ZbierniewolnikówiybkoawalcietunelMuicietorobidbardodokładnieBarbaryocyw
żadenpoóbniemogąitampredotadponaymodjedie
- NiemaobawyZtegocowiem,niktwtymprekltymkrajunieopanowałjecetukikowaltwa
- Macer umilkł i wkaał maywny to kalnych odłamów wydobytych wntra góry i
umieszczonychnadwejciemdoybunapomociepali- Kiedytopadnie,bdiemógłpretad
ibadowojecennetarożytnociŻadenbarbaryocaidonichniedotanie,chodbyniewiadomo
jakdługodrapałgołymipaurami
UpokojonyVenatorodprawiłnadorciruyłkunamiotowiDomicjuaeveruaMinąłnak
oddiałulegionitów,rebrnegobykanaotruwłócniOdepchnąłwartownika,któryuiłował
agrodidmudrog
Zatałcenturionanakładanymkrele,wpatronegowobnażonąbrudnądiewcyn,aledwie
cternatoletnią,któraiediaławkuckiiawodiłaeverumiałnaobiekrótkącerwonątunik,
pitąnalewymbarkuNagieramionadobiłymunabicepachdwieopakibrąuByłyto
mukularneramionażołnieraaprawionegodomiecaitarcyeverunawetniepojrałna
niespodziewanego przybysza.
- wictotakpdaca,Domicjuu?- warknąłVenatorarkamem- Preciwtawiaiwoli
bożejgwałcącpogaokiediecko?
everuwolnopodniółimneareocynaVenatora
- Dieo jet byt pikny, by łuchad twojej chrecijaokiej gadaniny Mój bóg jet bardiej
tolerancyjny od twojego.
- Tak,tyjetepoganinem
- ToależyŻadennaniepotkałiewoimbogiemtwarąwtwarKtowie,którynama
racj
- Chrystus jest synem prawdziwego Boga.
everupojrałnaVenatorarodrażnieniem
- NaruamójpokójPowied,jakąmapraw,iwyjd
- bymógłidalejncadnadtymniecnymdieckiem?
everunieodpowiediałWtał,chwyciłdiewcynkaramii cinąłnałóżkopolowe
- Chceipryłącyd,Juniuu?Możeacniepierwy?
VenatorpatryłnacenturionaPreedłponimimnydrecRymkicenturiondowodący
oddiałempiechotymuibydtwardyTencłowiekbyłjednaktakżeokrutnyidiki.
- Naamijajetkoocona - rekłVenator- Macerijegoniewolnicyaraawaląwejciedo
piecaryMożemywijadobóiwracadnatatki
- Jutrominiejedenatymieiąc,odkądwypłynlimyEgiptuJedendieowicejnakorytanie
tutejszychuciechnieprawinikomuróżnicy
- NaymadaniemniebyłagrabieżBarbaryocybdąchcielipomtyJetnaniewielu,icha
mnótwo
- Jaimoilegionicipotraimytawidcołokażdejhordiebarbaryoców
- Twoiludieniewiecieli
- Ale nie zapomnieli,jakiwalcy- rekłeveruaroumiałymumiechem
- IechcąoddadżyciewobroniehonoruRymu?
- Cemumielibyoddawadżycie?Cemuktokolwieknamiałbyginąd?LatachwałyImperiumminły
NaeniegdywietnemiatonadTybrempremieniłoiwkupikoruderWnaychżyłachpłynie
bardomałorymkiejkrwiWikodmoichludipochodiprowincjiJaamjetemHipanem,
tyaGrekiem,JuniuuCyktowtychdniachchaouodcuwachodbyodrobinlojalnocidla
cesarza, któryrądimiatadalekonawchodie,gdieżadennanigdyniebył?Nie,Juniuu,ale
mimotomoiżołnierebdąwalcyli,botakijetichawódiatoimpłacą
- Możebarbaryocyniedadąiminnegowyboru
- Kiedypryjdienatoca,poradimyobietąhołotą
- LepiejuniknądkonliktuOdpływamypredmrokiem
łowaVenatoraprerwałgłonyłokot,którywtrąnąłiemiąWybiegłnamiotuipojrałna
cianurwikaNiewolnicywybilipodporypodtounagromadonychkałigrmiącalawina
kamienipłynłanawejciedojakini,grebiącjepodtonamiwielkichodłamówkalnychOgromna
chmurapyłuokryłagruowikoKiedyłokotucichł,utniewolnikówilegionitówwyrwałikryk
radoci
- koocone - powiediałVenatoradowoleniemTwarmiałnużoną - Mądrociwiekówą
bezpieczne.
everupodedłitanąłobokniego
- koda,żeniemożemypowiediedtegoamegooobie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin