super podręcznik taktyki walki asg.pdf

(1125 KB) Pobierz
Microsoft Word - 46536204-22B3-28F40B.doc
Witamy w Airsoft Tactical Book!
Książkę, którą za chwilę zaczniesz czytać mój zespół poświęcił taktykom walki
w Air Soft Gun. Zawiera ona bardzo dużo elementów, więc myślę, że każdy i nie
tylko maniak ASG znajdzie coś dla siebie. Większość materiałów powstało z
doświadczenia podczas walk oraz podczas rozmów z innymi graczami. Jeśli
Twoje zainteresowania wiążą się z prowadzeniem walki ( nie tylko w ASG), to
ta pozycja również jest dla Ciebie. Pamiętaj, jeśli chcesz zrozumieć całą treść,
czytaj wszystko po kolei z należytą uwagą. Jeśli masz pytania oraz sugestie,
napisz do mnie, będę bardzo wdzięczny.
www.asgtb.xt.pl
Adres e-mail do zespołu :
atb_book@o2.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone by Piotr Rawski © 2007 . Wersja 1.01.0 Rozrzeszona
ISBN 978-83-925719-0-2
84897718.001.png
Oświadczenie
Niniejsza książka jest tylko w wersji elektronicznej. Żadna jej część ani fragment nie może
być kopiowany bez zgody autora. Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w tej
publikacji mają charakter informacyjny. Autor kieruje te informacje dla graczy ASG lub
Paintball, przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności (w tym ochrony zdrowia i
życia graczy). Celem autora jest przekazanie informacji dotyczących tylko i wyłącznie gier
ww. typu . Publikacja ta nie może być używana w inny sposób. Przekazywane informacje
mogą mieć charakter militarny, lecz nie mogą służyć one do szkolenia oddziałów
wojskowych ani związanych z nimi. Autor nigdy nie miał i nie ma związków z żadną grupa
paramilitarną, bojowa czy organizacją przestępczą. Wszelkie użyte słowa przez autora, w tym
pojęcia i skróty, maja charakter przenośni i nie mogą być interpretowane inaczej, w tym
dosłownie (Np. słowa: broń, walka, ogień, strefa śmierci, strefa ostrzału, kula, pocisk i inne).
Wszelkie informacje użyte z tej publikacji nie mogą być podstawą do roszczeń (w tym
odszkodowań). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z użytkowania
tej publikacji i związanych z nią, Osoba czytająca, musi być zapoznana z tym oświadczeniem.
Robi to na własną odpowiedzialność i w pełni zgadza się z tym oświadczeniem i przyjmuje
jego warunki. W treści nie ma żadnych tekstów ani fotografii o charakterze pornograficznym,
demoralizującym, drastycznym oraz obraźliwych dla żadnej nacji/narodu/grupy społecznej.
Nie jest także kierowana przeciwko ani sojuszniczo nikomu.
Publikacja ta jest chroniona prawami autorskimi. Rozpowszechnianie lub kopiowanie
całości lub części bez pisemnej zgody autora jest zabronione pod karą grzywny lub
pozbawienia wolności.
SPIS TREŚCI ZBIORU:
STRUKTURY I PODSTAWY :
I Zasady Airsoft - wszelkie ogólno przyjęte zasady, regulamin
II Sekcje, podział i budowa współdziałania. Doświadczenie
III Komunikacja
TAKTYKA:
IV Wstęp do taktyki
V Jak myśli przeciwnik i my
VI Zielona Taktyka
VII Formacje
VIII Zasadzka i obrona przed nią
IX Natarcie
IX A Natarcie na linię
X Obrona i jej organizacja
XI Obrona podczas okrążenia
XII Okrążanie
XIII Wycofanie
XIV Zwiad
XV Teren i jego wykorzystanie
XVI Pokonywanie przeszkód terenowych
Taktyki walki i ich kombinacje
XVII Flankowanie z ogniem zaporowym
XVIII Dezorientacja i niszczenie rajdu
XIX Wykrywanie snajpera
KILKA SŁÓW O… :
XX Maskowanie i skryte podejście
XXI Obrona budynku
XXII Zabezpieczanie terenu
XXIII Podstawowe zasady bezpieczeństwa
XXIV Na koniec kilka zdań...
Rozdział I
Prawo ASG (Zasady)
Preambuła
Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako
niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i
jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu
zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający
zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz
uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi
miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne
przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju.
Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej
życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie
jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i
rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek
niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników.
Część ogólna
Podstawowe pojęcia
Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy
się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia
oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grupy toczy pomiędzy sobą symulowane walki, które
mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.
Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej,
miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do
zasilania broni ASG.
Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g,
przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz
respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.
Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w
miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie
walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu
walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.
Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze,
bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny
zakaz strzelania z broni ASG.
Część szczegółowa
I. Zasady bezpieczeństwa
Środki ochrony oczu:
Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione
jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu
najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z
amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.
Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu,
zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów,
do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni
ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.
Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie
środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez
każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi
podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających
W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków
odurzających.
Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.
Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używa środków odurzających, może być
natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:
Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez
organizatora walk.
Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:
istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,
miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób,
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:
uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim
znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,
dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna
itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają,
Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:
Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie
organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np.
telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku
walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej
spoczywa na organizatorze.
Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne,
ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.
II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz
obowiązujących norm prawnych
Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w
inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.
Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być
uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze
wszelkich spotkań i walk airsoft.
Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za
wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury
Zgłoś jeśli naruszono regulamin