Ebiznesplanowanie.pdf

(598 KB) Pobierz
125788937 UNPDF
125788937.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek
inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego
przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub
innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Krzyworączka i Paweł Krzyworączka
rok 2009
Data: 9.07.2009
Tytuł: Ebiznesplanowanie – fragment utworu
Autor: Piotr Krzyworączka, Paweł Krzyworączka
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Skwarek
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autorzy oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności
ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw
patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą
również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania
informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
125788937.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................7
..........................................11
2. WPROWADZENIE DO EBIZNESPLANU ORAZ PROFIL E
FIRMY
....13
Wstęp
/
wprowadzenie
. ..................................................................................................14
Profil e
- firmy
. ..................................................................................................................15
Rozbudowany opis przedsiębiorstwa . .......................................................................15
Charakterystyka świadczonych e-usług . ...................................................................16
Misja przedsiębiorstwa . .............................................................................................17
Zadania . ...........................................................................................................................18
............................................................19
. ........................................................................20
Jakie macie doświadczenie przydatne do prowadzenia e
- firmie
.............................22
Jakie macie kwalifikacje, nabyte umiejętności? . ..........................................................22
Prezentacja zespołu jako wspólnoty . .............................................................................23
Motywacja zespołu; poświęcenie dla projektu . .............................................................23
- firmy…?
Zadania . ..........................................................................................................................24
...................................25
Ogólne tendencje panujące w gospodarce . ...................................................................25
Ocena realiów politycznych, technologicznych, geograficznych i
..........26
Przewidywana grupa odbiorców . ..................................................................................28
społecznych
..................................................................................................29
Zadania . ..........................................................................................................................30
............................................................................................31
Cel – określenie planów przedsiębiorstwa . ...................................................................32
Cel – unikaj stwierdzeń ogólnych na rzecz konkretów . ...............................................33
Zadania . ...........................................................................................................................35
.........36
Zatrudnienie pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji . ..........................................38
Organizacja pracy w firmie . ...........................................................................................39
Lokalizacja, otoczenie, dostawy, kontrola procesów . ...................................................40
Próg rentowności . ...........................................................................................................42
Zadania . ..........................................................................................................................43
..........................................................................44
Mocne strony . .................................................................................................................45
Słabe strony . ...................................................................................................................46
-
Skład osobowy, stanowiska w e
Szanse . .............................................................................................................................47
Zagrożenia . .....................................................................................................................49
Zadania . ..........................................................................................................................50
. .........................................................51
Produkt . ...........................................................................................................................51
Cena . ................................................................................................................................53
Dystrybucja . ....................................................................................................................54
Promocja i reklama . .......................................................................................................56
Zadania . ...........................................................................................................................57
...........................................................58
Rachunek zysków i strat . ...............................................................................................60
Bilans . ..............................................................................................................................61
Przepływy pieniężne . ......................................................................................................62
Ocena opłacalności . ........................................................................................................63
Zadania . ...........................................................................................................................65
........................................66
Brak świadomości istoty ebiznesplanu . .........................................................................67
Zwlekanie z napisaniem ebiznesplanu . .........................................................................67
Unikanie ukazywania słabych stron i
zagrożeń e
...............................................68
. ................................................69
Funkcja ebiznesplanu i jego obiektywizm . ...................................................................69
analiz rynkowych
. ........................................................71
Pomysłowość, inwencja – jak skonstruować ebiznesplan? . .........................................72
Czy warto podglądać innych? . ........................................................................................73
Czy konsultacje z osobą trzecią to dobry pomysł? . .......................................................73
Z czego korzystać przy tworzeniu ebiznesplanu? . ........................................................74
WNIOSKI
Czy jest to dokument ponadczasowy? . ..........................................................................75
Jak budować ebiznesplan? . ............................................................................................75
Czemu służą załączniki do ebiznesplanu? . ....................................................................76
POLECANE WITRYNY, BLOGI, FORA, KSIĄŻKI . .............................77
Witryny internetowe, blogi, fora . ...................................................................................77
Literatura . .......................................................................................................................78
...................................83
Ebiznesplan dla firmy doradczo
zegarkami – Reloj.pl
- szkoleniowej – KRZYWY.PL
..................................137
SŁOWNIK TERMINÓW . .................................................................164
8. PLAN E
-
MARKETINGOWY
- firmy
Bagatelizowanie znaczenia badań i
PODSUMOWANIE I
PRZYKŁADOWE EBIZNESPLANY . ..................................................80
Ebiznesplan dla sklepu internetowego z
EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment – kliknij po więcej
Piotr Krzyworączka, Paweł Krzyworączka
1. Najczęściej zadawane pytania
Nasz FAQ (z ang. Frequently Asked Questions ), czyli kilka najczę-
ściej zadawanych pytań dotyczących tradycyjnego biznesplanu.
Co to jest biznesplan?
Jest to dokument szczegółowo opisujący przedsięwzięcie finansowe
już istniejące lub takie, które dopiero ma powstać.
Po co pisać biznesplan?
Bez biznesplanu firma raczej nie ma szans na uzyskanie kredytu ban-
kowego, dotacji unijnej czy innej pomocy finansowej od potencjalne-
go inwestora. Biznesplan pisze się również na użytek wewnętrzny fir-
my, dla sprawnego jej funkcjonowania.
Jakie instytucje mogą dofinansować przedsięwzięcie?
Przede wszystkim banki, urzędy pracy, urzędy miast dysponujące
funduszami unijnymi, inni prywatni inwestorzy.
Komu potrzebny jest biznesplan: małym firmom, więk-
szym przedsiębiorstwom czy też wielkim korporacjom?
Każdej firmie. Począwszy od mikroprzedsiębiorstwa, poprzez średnie
firmy, skończywszy na wielkich międzynarodowych gigantach. Za-
sadnicza różnica jest taka, że mała firma walczy o mniejsze pieniądze
5
125788937.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin