Zajscie awaryjne 2008.txt

(63 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
(150)(250)korekta juras23
{2038}{2062}Georgie. 
{2134}{2158}George. 
{2254}{2278}Georgie. 
{2494}{2517}Cholera. 
{2637}{2685}Georgina, telefon. 
{2685}{2709}Georgina. 
{2709}{2757}Co? Co?|sprawy? 
{2757}{2781}telefon dzwoni. 
{2781}{2829}My�l�,�e to do Ciebie. 
{3021}{3093}Jasne. Wszystko na mnie. 
{3189}{3237}Mogliby�my mie� telefon z automatyczn� sekretark�
{3237}{3309}Sam odbiera�by rozmowy. 
{3333}{3357}Cholera! 
{3405}{3453}Witaj. 
{3453}{3548}Daniel, Cze��. Wszystko gra?|Co si� sta�o? Dobra, uspok�j si�... 
{3548}{3716}Oh,to wspania�a wiadomo��. Mm. 
{3716}{3764}Kim Ona jest? 
{3764}{3836}Oh. Ah-ha. 
{3836}{3932}Nie, Bo�e, nie, ja naprawd� jestem|zadowolony, �e mnie obudzi�e�,|aby powiedzie� mi o tym. 
{3956}{4028}Dobrze, skoro...|I ja tak uwa�am, 
{4028}{4076}By�oby dobrze abym wkr�tce j� obejrza�.. 
{4100}{4148}Tak, jestem, jestem, 
{4148}{4220}Dobra. Dobrze, dobrze|jest to do zrobienia. Cze��. 
{4268}{4316}Rebecca urodzi�a dziecko. 
{4316}{4364}Tak. Dzidziu�|w ko�cu przyby�. 
{4364}{4412}Tak, to jest.|Ch�opak czy dziewczynka? 
{4412}{4446}Czy mia�o w�osy, ile wa�y�o? 
{4460}{4484}Nie umiem powiedzie�. 
{4484}{4527}Imi�?|Jak b�dzie mia�o na imi�? 
{4555}{4603}A jaki kolor oczu? 
{4603}{4675}Oczy, oczy.|Jakie oczy?. 
{4675}{4747}Bo�e, jakie ma oczy. 
{4819}{4891}Twoja siostra mia�a dziecko.|Nowe ma�e dziecko! 
{4891}{4915}Tak! 
{4915}{4939}Ubierz si�. 
{4939}{5011}Czy jeste� z�y?|Jest jeszcze ciemno. 
{5011}{5035}Zr�bmy to teraz. 
{5035}{5059}Jest �rodek nocy.
{5059}{5107}Zr�bmy to teraz. 
{5107}{5155}Ok, p�jd� do ca�odobowego gara�u. 
{5155}{5227}Dobry plan. Id�|przynie� 20l.Benzyny i jeden Twix. 
{5227}{5299}Twoja siostra mia�a dziecko.|I Teeny, mia�a dziecko. 
{5299}{5347}Wiem, UKOCHANA.|Kocham Ci�. 
{5467}{5538}Z rana p�jd� z mam� do miasta, poogl�da� dzieci�ce ciuszki
{5538}{5562}Dobry plan. 
{5682}{5754}Nie jeste� troszk� podekscytowany? 
{5754}{5826}Troszk�,|teraz ma�a zmiana, 
{5946}{5994}Ooh, Pi�kna Soli! 
{5994}{6114}Czy mo�esz sobie wyobrazi�, b�dziemy mieli|swoje w�asne kochane bardzo ma�e dziecko? 
{6114}{6138}Nie bardzo. 
{6340}{6355}Czy musisz? 
{6357}{6374}Tak. 
{6599}{6627}Szkoda, �e Ci� nie b�dzie. 
{6628}{6660} To tylko kilka nocy. 
{6661}{6689} Robert jest najwa�niejszy? 
{6689}{6737} Nie On, ale Alexandra. 
{6737}{6809} Alexandra? To bardzo �adne imi�. 
{6809}{6871} Nie jest z�e, takie na wz�r mody|lub co� w tym rodzaju. 
{6871}{6929} Mody? 
{6929}{6977} Wiesz. Jedna z tych dziewcz�t|bogatych tatusi�w,
{6978}{7049} kt�rzy zawsze wychodz� za kaucj�.|Jej Tata jest naszym sponsorem... 
{7049}{7097} Ona zamierza...|W Twoim nowym zamku? 
{7097}{7145} Nie, nie.|W przysz�ym tygodniu w Irlandii. 
{7179}{7189} Co? 
{7193}{7217} Bo�e, jestem sp�niony. 
{7217}{7289} Nie mo�esz pracowa� z kim� nieatrakcyjnym? 
{7289}{7361} Nie martw si�, Kochanie ona nie jest w moim typie. 
{7361}{7437} Ona wygl�da troch� jak|Rosyjski tenisista p�ci m�skiej. 
{7497}{7540} Kocham ci�. 
{7540}{7576} Ja te�! 
{8200}{8248} Hey Brian, jeste� tutaj. 
{8248}{8296} Twoja przyjaci�ka przyjecha�a - Brian. 
{8368}{8392} Dzie� Dobry, Jim. 
{8392}{8440} Dzie� Dobry, szefie. 
{8535}{8559} Dzie� Dobry, Brian. 
{8655}{8679} Dzie� Dobry, szefie. 
{8703}{8775} Wszystko sko�czymy,nie b�dzie zastrze�e�. 
{8775}{8847} Powiedz pozosta�ym pracownikom.|Nie chc� by mi przeszkadzano. 
{8847}{8895} Mam sporo pracy|Wszystko na mojej g�owie. 
{8895}{8967} No c�, nie b�dziemy przeszkadza�. 
{9039}{9111} Hey, Brian, uwa�aj bo zobaczy Tw�j ty�ek. 
{9111}{9183} Czy kto� m�g�by pom�c Brianowi? Zobaczcie jak mu ci�ko. 
{9183}{9231} Nie, nie trzeba, dam rad�. 
{9231}{9279} Zbyt ci�kie dla Ciebie? 
{9351}{9423} Poszukaj du�ej damskiej bluzki. 
{9720}{9734} Mam! 
{9744}{9782} Hello! 
{9782}{9806} Witaj! 
{9885}{9974} O Bo�e, kogo ja widz�.|Jak si� masz? 
{10010}{10118} Oh, M�j Bo�e.|To wygl�da strasznie. 
{10118}{10142} To ekscytuj�ce. 
{10142}{10190} Powinni pomy�le� o przecenie. 
{10262}{10358} Teraz, kochanie, nie we�miemy. 
{10454}{10478} �wi�ty Bo�e... 
{10478}{10501} Cholera! 
{10693}{10717} Witaj. 
{10909}{10981} Oh, sp�jrz, jakie ma�e ciuszki. 
{10981}{11053} wiem.
{11053}{11101} Tw�j biologiczny zegar dobiega ko�ca, 
{11101}{11173} i nie mo�na w��czy� go ponownie. 
{11173}{11269} Ale dla niekt�rych kobiet,|tego typu problemy mog� mie� wi�ksze objawy 
{11269}{11365} i dla tych kobiet,|doktor Dupompe 
{11365}{11437} jest wiod�cym|lekarzem w dziedzinie niep�odno�ci. 
{11437}{11508} Na pocz�tku menopauza mo�e wp�ywa� na wiele rzeczy
{11508}{11652} Cztery kobiety na dziewi�� osi�gaj�|menopauz� nawet,gdy maj� 34 lata. 
{11652}{11700} Tak jak w�a�nie stara Harriet. 
{11700}{11796} Auntie Harry?, Harry?|My�la�am, �e by�a lesbijk�. 
{11796}{11820} Chod� tu, kochanie! 
{11820}{11940} To Harriet. Ona zawsze mia�a problemy poni�ej pasa. 
{11940}{12036} Dr. Dupompe mo�e by� Twoj� nadziej�|w �wiecie niep�odno�ci. 
{12036}{12108} Objawy obejmuj� 
{12108}{12228} b�le g�owy, zmiany wagi cia�a, 
{12228}{12300} rosn� w�osy na twarzy. 
{12300}{12372} Je�li nie by�oby doktora Dupompe, 
{12372}{12420} Pozosta�abym bezdzietn� kobiet�. 
{12420}{12515} Aby mie� spokojne my�li,|odwied� nas 
{12515}{12611} na Dupompe Fertility|Zadbamy o Twoje zdrowie. 
{12707}{12731} Chcesz to kupi�?. 
{12731}{12779} To 150 funt�w! 
{12779}{12827} Bior�. 
{13019}{13043} Chod�, jeste�my|ju� sp�nione. 
{13043}{13115} Je�li chcesz si� uspokoi�, to tylko tam. 
{13163}{13259} Oh, Kochanie, prosz�, zwolnij. 
{13259}{13403} Tak, Arabell!|Znaleziono mi najbardziej|fantastycznego nowego guru 
{13403}{13475} kt�ry przygotowuje mnie do zmiany|mojego �ycia, jestem z nim um�wiona...., 
{13475}{13580} na dzi� o pi�tnastej.|Ja te�,|Robimy to rzadko? P�jdziemy tam razem? 
{13594}{13618} Wszystko b�dzie dobrze. 
{13618}{13666} Kochanie, wiedz.|Ja jestem z tob�, 
{13666}{13714} Nie mog�a� poczeka� na Zaka? 
{13714}{13786} Mam 33 lata a kobiety w mojej|rodzinie mia�y przedwczesn� menopauz�. 
{13786}{13858} Moja mama jest katoliczk�, ma tylko jedno dziecko, 
{13858}{13906} a Auntie Harry ma w�sy,czy nie.... 
{13920}{14026} Sp�jrz, Ive mia�a pi��|okres�w w ubieg�ym roku.|Pi�� z 12 mo�liwych. 
{14026}{14050} W porz�dku. 
{14050}{14098} Nie ma innego wyj�cia. 
{14242}{14314} Hello, Dupompe Fertility Clinic. 
{14314}{14386} B�d� dobrej my�li.|Jak tutaj jest czysto. 
{14386}{14482} Tak przyjemnie.|Przypomnij mi jeszcze raz dlaczego tu jeste�. 
{14482}{14553} Co Zak, my�li o tym wszystkim? 
{14553}{14601} Oh. Mmm. 
{14601}{14673} Oh, genialnie. 
{14673}{14745} Sp�jrz na mnie!|Zak pracuje naprawd�|ci�ko, nie chc� go martwi�. 
{14745}{14817} Wiesz, �e on staje si� �mieszny|w temacie kobiety i dzieci. 
{14817}{14913} Kochana, zamierzasz|dokona� zabiegu bez jego wiedzy?. 
{14913}{14957} Chc� mie� dziecko|bardziej ni� cokolwiek. 
{14961}{15033} Wiem, �e to my�lenie jest obrzydliwe|dla Ciebie, ale mo�e po prostu 
{15033}{15105} b�d� mi�a, ujmuj�ca|i zgadzaj si� na wszystko, co powiem. 
{15153}{15201} Hello? Tak, oczywi�cie. 
{15201}{15249} Miss Soli, prosz�. 
{15355}{15393} To moja najlepsza przyjaci�ka Clem. 
{15393}{15441} Witaj Miss Clem. 
{15441}{15560} Wygl�dacie panie na m�ode i zdrowe osoby. 
{15560}{15608} Oh. 
{15608}{15656} Dzi�kuj�, za komplement,|po tak kr�tkiej znajomo�ci. 
{15656}{15704} Zawsze to przyjemno��|zobaczy� m�ode, zdrowe kobiety, 
{15728}{15800} kt�re podchodz� powa�nie do swej p�odno�ci. 
{15824}{15872} Miss Clem,|nie masz defekt�w? 
{15872}{15968} Co, ja? Nie, Bogu Dzi�kowa�. 
{15968}{16040} Nie chc� rujnowa� mojego cia�a. 
{16040}{16064} Taka Szkoda,|Nie? Wi�c, 
{16088}{16136} Biznes, tak? 
{16136}{16184} Tak. 
{16184}{16328} Teraz s� laparoskopy|bardzo pomocne w lekkiej chirurgii. 
{16328}{16400} Nie ma jakiejkolwiek blizny. 
{16400}{16495} Szybciutko i bezbole�nie trafia w jajnik. 
{16495}{16543} Wa�ne by by�y dro�ne, a nast�pnie..... 
{16543}{16615} Dzi�kuj�, Clem. Kiedy b�dziemy wiedzie�,|�e wszystko jest w porz�dku? 
{16615}{16711} Wkr�tce. B�dzie dobrze,|Mam nadziej�, �e m�ode cia�o|pani jest w pe�ni zdrowe. 
{16711}{16855} Nie ma powodu do zmartwie�.|Zgadzasz si�? B�dziemy zaczyna�? 
{16855}{17023} Twoja przyjaci�ka mo�e wr�ci� do Ciebie|za oko�o trzy godziny. 
{17023}{17167} Jasne. Powodzenia. 
{17167}{17263} To nie jest �mieszne.|Jestem prawnikiem. 
{17263}{17311} Mmm. 
{17383}{17455} Piel�gniarka, prosz� przygotowa� na pocz�tek|pi�� miligram�w. 
{17455}{17502} Tak, doktorze. 
{17502}{17526} Dzi�kuj�. 
{17622}{17670} U�pimy, Miss Soli. 
{17670}{17814} Zabieg wykonamy pod narkoz�. 
{17814}{17838} Hmm. 
{18294}{18342} Cze��! 
{18342}{18366} Witaj! 
{18366}{18414} Ciesz�, �e jeste� z powrotem. 
{18414}{18438} Ooh! 
{18438}{18533} Tu w tych stronach mo�emy|odwiedzi� siostr� z dzieckiem. 
{18533}{18581} Co? Teraz?|Uprawiasz joking? 
{18629}{18677} Okay, okay. 
{18941}{19013} Nie kr�� si� ko�o jej "Brzucha oddania. " 
{19013}{19061} Nie pieprz, to wszystko jaka� bzdura, taki �art. 
{19061}{19085} Ta rze�ba jest bardzo �mieszna. 
{19085}{19133} To brzuch Twojej matki? 
{19133}{19181} Przynajmniej udawaj, �e interesujesz si� dzieckiem. 
{19181}{19205} Dobrze! 
{19277}{19325} Witaj. 
{19325}{19373} Witaj, Kochanie. 
{19373}{19421} Gratulacje. 
{19421}{19469} Ach, tak. 
{19469}{19564} Oczy. Jakie oczy, oczy.|Dwa z nich. Podobne do Twoich. 
{19564}{19636} Og�lnie nie tylko oczy. 
{19636}{19732} Ma bardzo �adn� twarz 
{19732}{19828} Po prostu jest on do ciebie podobny. 
{19828}{19900} Mi�o, �e zwr�ci�e� na to uwag�. 
{19900}{20020} Ale "on", To Ona i jest Twoj�|siostrzenic�, Arabella. 
{20020}{20164} Oh, czy to ma jakie� znaczenie? 
{20164}{20236} To jest ogromna r�nica. 
{20236}{20260} Oh. 
{20260}{20332} Ona jest tak pi�kna,|sp�jrz na ni�. 
{20332}{20380} Tak...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin