Wszyscy mają się dobrze - Everybodys Fine DVDRip XviD-NeDiVx.txt

(61 KB) Pobierz
{1611}{1681}W roli g��wnej:
{1886}{1944}W pozosta�ych rolach:
{4053}{4091}Scenariusz i re�yseria:
{4098}{4180}T�umaczenie:|sinu6
{4214}{4268}- Ci�gle zaj�ty?|- Owszem, zaj�ty.
{4270}{4319}- Niby czym?|- Ogr�dkiem.
{4320}{4389}Jasne, ogr�dek.|Po prostu t�sknisz za robot�, to wida�.
{4390}{4419}Wcale nie t�skni� za robot�.
{4420}{4516}Brakuje ci ruchu,|kumpli i wsp�lnych wyg�up�w.
{4517}{4573}- Tylko mi nie m�w, �e nie.|- No mo�e troch�.
{4574}{4613}Chcesz kupi� jakie� mi�so, czy nie?
{4614}{4667}Chc� kupi� mi�so.|W�a�nie je ogl�dam.
{4668}{4744}- Chcia�bym naprawd� dobry stek.|- Mam tu dla ciebie co� specjalnego.
{4745}{4776}Zapomnij o specja�ach.
{4777}{4853}Na weekend zje�d�aj� si�|do mnie moje dzieci.
{4854}{4916}B�d� mia� ca�� czw�rk� przy jednym stole.
{5111}{5214}Przepraszam.|Zna si� pan na tych winach?
{5215}{5274}- Na tych winach?|- Tak.
{5288}{5344}Ja je tu uk�adam.|Jest jaki� problem?
{5351}{5462}Nie. Chcia�em tylko kupi�|jakie� lepsze dla moich dzieci.
{5499}{5572}- Ale one nie s� dla dzieci.|- Wiem, �e nie dla dzieci.
{5573}{5617}Dla moich dzieci,|kt�re ju� nie s� dzie�mi.
{5618}{5700}Kt�re jest najlepsze...|z tych tutaj?
{5703}{5809}No c�...|Mamy wina z ca�ego �wiata.
{5810}{5892}Mamy wina angielskie, prosto z Francji.
{5893}{5985}Mamy wina w�oskie|z r�nych zak�tk�w Europy.
{6003}{6057}Chc� zrobi� wra�enie.
{6067}{6110}Z ca�� pewno�ci� pan zrobi.
{6111}{6210}Wyposa�ony jest w 7-stopniowy regulator|do sma�enia stek�w i drobiu.
{6229}{6313}Jest te� automatyczny spryskiwacz,|na wypadek zapalenia si� t�uszczu.
{6314}{6388}Pi�� lat gwarancji i promocyjna cena.
{6389}{6430}Samoobracaj�cy si� ro�en,
{6431}{6506}a przy zamkni�tej pokrywie|ilo�� tlenu jest na takim poziomie,
{6507}{6573}�e nie ma mo�liwo�ci,|aby t�uszcz sam si� zapali�.
{6624}{6689}- I tyle trzeba za niego da�?|- 648 dolar�w. Taka jest cena.
{6690}{6783}Jak na ten model to nie lada okazja.|Mniej ju� si� nie da.
{6822}{6892}- A za 600?|- Oczywi�cie. Za�atwione.
{6893}{6957}- Gdzie mam to...?|- Niech pan tam po�o�y.
{6970}{7050}- Kto� tu b�dzie imprezowa�.|- Takie tam rodzinne przyj�cie.
{7622}{7668}- Halo?|/- Tato, m�wi Robert.
{7669}{7693}Robert.
{7694}{7751}/Pos�uchaj, tato.|/Kiepska sprawa...
{7878}{7938}/- Przykro mi.|- Wielka szkoda.
{7939}{7985}Naprawd�.
{7986}{8083}Ominie ci� wytworne wino...
{8093}{8169}- niezwykle delikatny stek i...|/- Masz jakie� wie�ci od reszty?
{8173}{8229}Jak na razie wszyscy przyje�d�aj�.
{8230}{8283}Cz�� w pi�tek wieczorem,|reszta w sobot� rano.
{8306}{8392}- Jeszcze raz przepraszam, tato.|- Mnie te� jest przykro, Rob,
{8393}{8445}ale twoja orkiestra wa�niejsza, synu.
{8446}{8538}/- Trzymaj si�.|- W porz�dku. Ty te� si� trzymaj.
{9088}{9177}/Cze��, tato. Nie mam zbyt wiele czasu.|/Za moment zn�w wychodz� na scen�.
{9178}{9282}/Przylatuj� producenci z Pary�a|/i chc� nas zobaczy� na �ywo,
{9283}{9353}/nie b�d� wi�c mog�a|/przyjecha� w ten weekend.
{9364}{9455}/Przepraszam.|/Wiem, �e nie by�am w domu od pogrzebu,
{9467}{9570}/ale staram si� jak mog�.|/Kocham ci� i my�l� o tobie.
{9571}{9605}/Buziaki.
{9648}{9685}/Cze��, tato. Tu Amy.
{9686}{9743}/Przykro mi, �e musz� to zrobi�,
{9744}{9812}/ale w agencji straszny zam�t,
{9813}{9904}/na dodatek Jack ma gor�czk�.|/Nie by� dzisiaj w szkole.
{9905}{9988}/Przez to nie damy rady|/przyjecha� w ten weekend.
{10010}{10055}/Bardzo mi przykro, tato.
{10097}{10225}/Co gorsza, rozmawia�am dzi� z Davidem|/i on te� nie da rady.
{10226}{10281}/Jest bardzo zaj�ty.|/Co� z obrazami, czy jako� tak...
{10282}{10396}/W ka�dym razie obiecuj�,|/�e nied�ugo si� zobaczymy, dobrze?
{10419}{10454}/Kocham ci�.
{10751}{10775}/Nie mo�esz.
{10776}{10819}/Nie mo�esz sobie lata� po ca�ym kraju.
{10820}{10889}- Nie w twoim stanie.|- A kto m�wi� o lataniu?
{10902}{10950}S� przecie� autobusy, poci�gi.
{10951}{10988}Martwi� si� o twoje p�uca, Frank.
{10989}{11037}Lepiej martw si� o swoje.
{11038}{11067}Moje s� akurat w porz�dku.
{11068}{11165}Dobrze wiesz, �e przy zw��knieniu p�uc|musisz na siebie bardziej uwa�a�.
{11166}{11235}B�d� podr�owa� autobusami, poci�gami...
{11236}{11294}Kiepsk� sobie wybra�e� prac�, Frank.
{11309}{11365}Wdychanie opar�w PVC przez tyle lat...
{11407}{11490}Po prostu chc� si� zobaczy� z rodzin�.
{11506}{11581}Jean zawsze dba�a|o kontakt ze wszystkimi, a teraz...
{11590}{11641}Sam wiesz.|Teraz to m�j obowi�zek.
{11676}{11730}- Jak sobie radzisz?|- Dobrze.
{11743}{11802}- Dobrze?|- Tak. Dobrze.
{11840}{11891}Kiedy moja �ona umar�a,
{11892}{11961}ca�y czas z ni� rozmawia�em,|jakby wci�� �y�a.
{11962}{11996}Trwa�o to miesi�cami.
{12028}{12071}"Gdzie, do diab�a, s� moje szorty?"
{12091}{12159}Nie, nie. Nikogo tam nie ma.|Sam do siebie gadam.
{12175}{12205}Wariactwo, nie?
{12242}{12287}- Te� tak robisz, Frank?|- Nie.
{12288}{12366}- Nie?|- Jeszcze nie.
{12381}{12450}Wiem o co ci chodzi,|ale ta ca�a podr�...
{12465}{12537}Jest dla ciebie niewskazana.|Musisz na siebie uwa�a�.
{12553}{12594}Naprawd�.|Zosta� w domu.
{12620}{12702}Wiesz, co powiniene� zrobi�?|Sp�dza� wi�cej czasu w ogr�dku.
{12842}{12878}Ed stwierdzi�, �e wszystko w porz�dku.
{12905}{13025}Kaza� mi tylko zabra� ze sob� leki|i trzyma� si� autobus�w i poci�g�w.
{13052}{13152}Wr�c� z ca�� mas� zdj�� i nowinek.
{13213}{13261}Zaczn� od Davida w Nowym Jorku.
{13279}{13341}Je�li co� p�jdzie nie tak,|natychmiast wracam do domu.
{13426}{13517}Klucze mam, portfel mam.
{13566}{13659}Klucze mam, leki mam.
{13716}{13747}Aparat.
{13802}{13837}Klucze mam.
{14431}{14477}Nast�pny.
{14478}{14529}Nowy Jork, w jedn� stron�.
{14560}{14660}- 87 dolar�w.|- Tu jest 100.
{14702}{14756}- Jad� zobaczy� si� z synem.|- Bardzo dobrze.
{14774}{14838}- Wie pani, czym si� zajmuje?|- Poj�cia nie mam.
{14839}{14893}- Jest artyst�.|- Peron 7. Dzi�kuj�.
{14894}{14928}- Nast�pny.|- Dzi�kuj�.
{15372}{15441}Co pani s�dzi o moim dziele?
{15491}{15560}Patrzy pani na nie|odk�d opu�cili�my stacj�.
{15587}{15623}Przepraszam, ale nie rozumiem.
{15624}{15673}Prosz� nie patrze� na mnie,|tylko przez okno.
{15674}{15706}Prosz� powiedzie�, co pani widzi.
{15720}{15762}- Samochody?|- Nie.
{15779}{15841}- Drzewa?|- No tak, ale to nie to.
{15878}{15933}Domy?
{15934}{16005}Prosz� pami�ta�, �e patrzy pani na to,
{16006}{16114}- odk�d opu�cili�my dworzec.|- Okno. Szyba?
{16115}{16186}Nie.|Nie�le, blisko, ale...
{16222}{16294}- Ptaki.|- Nie. To nie s� ptaki.
{16412}{16509}- Ska�y.|- �adne tam ska�y. To �mieszne.
{16510}{16561}Ska�y.|Strzela pani na �lepo.
{16562}{16624}Raczej pozostan� przy tej pani.|Ju� pewnie wie.
{16625}{16670}Szczerze, nie mam poj�cia,|co ma pan na my�li.
{16671}{16720}Niech pani poszuka rytmu.
{16819}{16902}- S�upy telefoniczne?|- Blisko, blisko.
{16903}{16971}- Przewody?|- Dobrze. Dalej, �mia�o.
{16972}{17034}- Poddaj� si�.|- No dobrze. To jest to.
{17035}{17060}Przewody. Bardzo dobrze.
{17061}{17105}Co prawda nie wykona�em ich,|nie wiesza�em ich tam,
{17106}{17186}ale pokry�em je pow�ok� izolacyjn� z PVC,
{17187}{17267}chroni�c� przed wilgoci�,|upa�em i tym podobnymi.
{17268}{17361}Wi�c tak naprawd� patrzy pani nie na kabel,|lecz na moj� izolacj�.
{17362}{17439}Pokrywa�em ni�|tysi�c mil przewodu tygodniowo.
{17440}{17498}Bez przerwy.
{17499}{17600}Jak si� tak zastanowi� nad tymi|wszystkimi rozmowami, kt�re po nim bieg�y...
{17607}{17666}Dobre wie�ci i z�e wie�ci.
{17806}{17845}- Co� pani poka��.|- Pewnie.
{17846}{17940}To moje... dzieci.
{17971}{18009}Robert, dyrygent.
{18027}{18148}David, artysta. Rosie, tancerka.|Amy, gruba ryba w reklamie.
{18168}{18234}Setki kilometr�w kabla,|�eby mog�y zosta� tym, kim s�.
{18255}{18309}- �adne zdj�cie.|- Dzi�kuj�.
{18347}{18413}Setki kilometr�w kabla,|�eby mog�y zosta� tym, kim s�.
{18512}{18599}- Ska�y.|- Zgadza si�. Ska�y.
{18700}{18771}Wszyscy mieli przyjecha�|do mnie w odwiedziny,
{18772}{18835}mieli�my sobie urz�dzi�|rodzinne spotkanie,
{18836}{18911}a oni w ostatniej chwili odwo�ali przyjazd.
{20598}{20644}Zatrzasn��e� sobie drzwi, kochasiu?
{20679}{20718}Nie. Nie zatrzasn��em sobie drzwi.
{20719}{20781}M�j syn tu mieszka.|Czekam na niego.
{20787}{20857}Je�li chcesz, mo�esz p�j�� ze mn�.|Znam takie jedno miejsce.
{20858}{20899}To mi�e z twojej strony, ale nie.
{20900}{20936}- Na pewno?|- Nie, dzi�kuj�.
{20937}{20970}Chcesz zobaczy� moj� nog�?
{21030}{21062}A ty chcesz zobaczy� moj�?
{22710}{22741}David.
{22969}{23018}/Co b�dziesz robi�, kiedy doro�niesz?
{23019}{23062}/Chc� zosta� malarzem|/i malowa� obrazy.
{23063}{23186}/Nie malarzem. Malarze maluj� �ciany,|/a na �ciany sikaj� psy. B�dziesz artyst�.
{23187}{23251}/Arty�ci maluj� obrazy,|/kt�re odmieniaj� ludzkie �ycie.
{23252}{23290}/- To kim b�dziesz?|/- Artyst�.
{23291}{23357}/Ot� to. Artyst�.|/B�dziesz bardzo si� stara�?
{23358}{23384}/Tak, tato.
{23385}{23451}/- B�d� kiedy� z ciebie dumny?|/- Robi�, co mog�, tato.
{23935}{24000}/Niestety do wybrze�a dotrze ju� jutro.
{24001}{24113}/W tej chwili huragan Alice|/wieje z pr�dko�ci� 265 km/h.
{24114}{24188}/To najwy�szy, pi�ty stopie� huraganu.|/Ci�nienie...
{24189}{24224}Zanosi si� na pot�n� burz�.
{24253}{24324}- Co?|- Pot�na burza.
{24337}{24372}Mam 94 lata.
{24400}{24457}- Trzymam si� z dala od lekarzy.|- O rany.
{24478}{24556}Mam troje dzieci i sze�cioro wnuk�w.
{24570}{24600}S� zaj�ci.
{24601}{24672}Zbyt zaj�ci, by ze mn� porozmawia�.|Musz� si� umawia� na spotkania.
{24682}{24786}Zagubili si�.|Nikogo nie potrzebuj�.
{24819}{24885}Ludzie si� zmienili.|�ycie si� zmieni�o.
{24886}{24939}Dzi�, jak si� z kim� witasz,
{24940}{25032}to od razu musisz sprawdzi�|czy nadal masz wszystkie palce.
{25410}{25436}- Witam.|- Witam.
{25437}{25489}- O co chodzi?|- Dzwonek dzia�a?
{25490}{25520}Dzia�a.
{25521}{25614}M�j syn mieszka pod dziewi�tk�.|Nie wiem, czy jest w domu.
{25626}{25668}- Prosz� wej��.|- Dzi�kuj�.
{26586}{26613}David?
{27404}{27478}/"Chcia�em zrobi� ci niespodziank�,|/ale ci� nie zasta�em.
{27479}{2...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin