Walled.In. 2009 DVDRip.Xvid.TFE.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x352 23.976fps 700.1 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{1055}{1110}Tato?
{1212}{1269}Tato?!
{1292}{1347}Tato!
{1362}{1421}Tatusiu!
{1722}{1751}Tatusiu!
{1755}{1837}Tato, zabierz mnie st�d!
{1854}{1909}Tato!
{1953}{2027}Zabierz mnie st�d!
{2052}{2095}Nie!
{2099}{2166}Prosz�, tato!
{2340}{2402}Tatusiu...
{2644}{2749}/16 CIA� ZNALEZIONYCH|/W �CIANACH BUDYNKU
{2870}{2898}/Oficjalny raport koronera
{2902}{2992}/Przyczyna �mierci: uduszenie
{3207}{3297}/OFIARY POGRZEBANE W CEMENCIE
{3358}{3404}{y:b}ZAMUROWANI
{3511}{3614}/RAPORT POLICYJNY|/7 pa�dziernika 1993
{3830}{3885}/Architekt ofiar� "Murowanej Masakry"
{3889}{4030}/Architekt budynku Joseph Malestrazza|/znaleziony po�r�d zmar�ych
{4211}{4360}/G��wny podejrzany, Thomas Sullivan,|/poszukiwany w celu przes�uchania
{4392}{4473}/Wielokrotne morderstwo
{4578}{4742}/G��wny podejrzany o "Murowan� Masakr�",|/Thomas Sullivan, wci�� pozostaje na wolno�ci.
{4746}{4846}/Okaza�o si�, �e posiada on poka�n� kartotek�,|/zawieraj�c� wcze�niejsze wyrok za gwa�t.
{4850}{4984}/Architekt budynku, Joseph Malestrazza,|/jest jedn� z ofiar.
{5197}{5323}/Trudno b�dzie ustali�|/przyczyny "Murowanej Masakry".
{5362}{5432}/SPRAWA CICHNIE
{5566}{5646}PI�TNA�CIE LAT PӏNIEJ
{5902}{5967}Co tam masz?
{5974}{6033}Sto lat!
{6106}{6187}Ja chc� kawa�ek z rogu!
{6487}{6565}Panie profesorze? I jak pan uwa�a,|przyda�y si� na co� pa�skie zaj�cia?
{6569}{6661}My�la�em, �e nauczy�em Sam|konstruowania rzeczy.
{6665}{6702}Ale akceptuj� to, co j� uszcz�liwia.
{6706}{6771}�aden z niej architekt.|Sam jest z rodu Walczak�w.
{6775}{6859}Rozpierdzielamy wszystko.
{6938}{6975}Sam.
{6979}{7047}Podejd� tutaj.
{7188}{7328}Niewiarygodne... Pierwsza z rodziny|Walczak�w, ko�cz�ca college.
{7447}{7562}Tylko decyduj szybko.|Prezent jest w obu, ale mo�esz wybra� jedn�.
{7566}{7627}- Tato, daj spok�j.|- To niesprawiedliwe!
{7631}{7748}Nikt nie powiedzia�,|�e �ycie jest sprawiedliwe.
{7816}{7847}Masz ju� 25 lat.
{7851}{7894}Proponuj� ci uk�ad.
{7898}{7966}Tw�j pierwszy w�asny projekt wyburzania.
{7970}{8120}I je�li ci si� uda, nie b�dziesz|ju� moj� pracowniczk�, lecz partnerk�.
{8148}{8256}Tato... To naprawd�|wiele dla mnie znaczy.
{8266}{8373}Nie chcesz zobaczy�, co jest niebieskiej?
{8377}{8433}Je�li chodzi o t�...
{8437}{8497}to pom�g� mi nieco Peter.
{8501}{8580}Trzytygodniowa wycieczka po|cudach architektonicznych w Europie.
{8584}{8639}Zawsze o tym marzy�a�, prawda?
{8643}{8740}A na dodatek... s� tam dwa bilety.
{8880}{8937}/Mam znajomego, kt�ry lubi polowa�.
{8941}{9015}/Potrafi tropi� jelenia przez ca�e mile,|/w absolutnej ciszy,
{9019}{9079}/czekaj�c na okazj� do strza�u.
{9083}{9158}/I je�li udaje mu si� go zabi�,
{9162}{9257}/mawia, �e jest to jego|/najwznio�lejszy moment w �yciu.
{9261}{9325}/Tak w�a�nie czuj� si� ja,|/kiedy wyburzam budynek.
{9329}{9397}/Studiuj�c plany, poznaj�c struktur�,|/opracowuj�c plan burzenia,
{9398}{9491}/uk�adaj�c materia�y wybuchowe.
{9521}{9638}/To wszystko jest dla mnie|/jedynie gr� wst�pn�.
{9887}{9936}/Pete... Jeste� zazdrosny?
{9940}{10039}/Na szcz�cie dla mnie Malestrazza|/kopn�� w kalendarz, inaczej by�bym.
{10043}{10087}/Min�am znak.
{10091}{10203}/- Powinien by� zaraz za nim.|/- Nie widz� go jeszcze.
{10207}{10354}- Ci ludzie wci�� tam mieszkaj�, prawda?|/- Wed�ug twojego ojca, tak.
{10367}{10426}Oto i on.
{10430}{10523}- Halo?|/- Sam, nie s�ysz� ci�.
{12102}{12241}- W czym mog� pom�c?|- Witam, jestem z "Walczak", firmy wyburzaj�cej.
{12245}{12349}Nie spodziewa�am si� pani tak wcze�nie.
{12357}{12452}- Jest pani sama?|- P�ki co, tak.
{12525}{12582}Jimmy?
{12675}{12745}Jestem Mary Sutter, opiekuj� si� budynkiem.
{12749}{12836}Czy pan Collins powiedzia� pani,|�e najbli�szy hotel jest 50 mil st�d?
{12840}{12948}Tak, ale my�l�, �e b�dzie �atwiej,|je�li si� zatrzymam tutaj.
{12952}{13010}Dobrze.
{13420}{13513}- Gdzie by�e�?|- Bawi�em si� z psem, mamo.
{13517}{13578}Nie martw si�.
{13582}{13659}- To pani, na kt�r� oczekiwali�my.|- Tak szybko?
{13663}{13800}Poka� jej budynek, wyja�nij zasady,|i zaprowad� do pokoju 208.
{13921}{13992}I b�d� uprzejmy.
{14156}{14184}Palisz?
{14188}{14324}- C�, czasami...|- Zakaz palenia w budynku. Takie s� zasady.
{14379}{14459}To miejsce jest|w ca�kiem dobrej kondycji.
{14463}{14490}Tak.
{14494}{14612}Mama lubi dba� o wszystko.|Jest troch� pokr�cona.
{14728}{14764}Da�oby si�...
{14768}{14871}Da�oby si� w��czy� z powrotem �wiat�o?
{14970}{15057}�wiat�a wy��czaj� si� co 6 minut.|No wiesz, oszcz�dno�� i tak dalej.
{15061}{15192}Je�li chcesz tu sp�dzi� ca�y dzie�,|musisz w��cza� �wiat�o 240 razy.
{15196}{15238}I nigdy nie wchod� na �sme pi�tro.
{15242}{15334}- Nale�a�o do Malestrazzy.|- Architekt tu mieszka�?
{15338}{15477}To jedyne pi�tro, kt�rego mama nie sprz�ta.|Obejmuj� to zasady.
{15492}{15638}I jeszcze jedna zasada...|Nie wchod� na dach. To zbyt niebezpieczne.
{15694}{15733}Oto i pok�j.
{15737}{15815}Nie ma to jak w domu.
{16048}{16128}- Jak my�lisz, co on na to?|- S�ucham?
{16132}{16276}Malestrazza, kiedy dowie si�, �e|przyjecha�a� wysadzi� jego budynek.
{16339}{16389}/Peter?
{16393}{16434}Tak, zwariowana sprawa.
{16438}{16551}Wyobra� sobie po��czenie|Gotham City i bagiennego krajobrazu.
{16555}{16660}Malestrazza by� geniuszem,|ten budynek jest niesamowity.
{16664}{16754}Wygl�da jak motel, tylko jest wi�kszy.
{16759}{16899}Wiesz, �e pewien mieszkaj�cy tu dzieciak|gada o Malestrazzie, jakby ten wci��...
{16903}{16958}Halo?
{19249}{19304}Przepraszam,|nie wiedzia�am, �e pani tu jest.
{19309}{19390}Lubi pani czerwone wino?
{19435}{19537}Przynios�am te� troch�|chleba, makaronu i herbaty.
{19541}{19588}To nie za wiele, ale powinno|wystarczy� pani na dzisiaj.
{19592}{19709}- Dzi�kuj�, pani Sutter.|- Prosz� m�wi� mi Mary.
{19716}{19813}Wi�c ilu ludzi jeszcze tu mieszka?
{19836}{19871}Jedynie czterech.
{19876}{19953}- A ten apartament...?|- Zaoferowa�abym pani inny,
{19957}{20051}- ale to jedyny wolny i wcze�niej opuszczony.|- Nie, jest w porz�dku.
{20056}{20161}Chodzi mi o ostatnich lokator�w.|Dlaczego pozostawiono te wszystkie rzeczy?
{20165}{20275}Poniewa� nikt nie zjawi� si�,|by je zabra�.
{20325}{20436}- Zna pani histori� tego budynku?|- Nie. Powinnam?
{20441}{20555}W takim razie najlepiej b�dzie, je�li|b�dzie pani po prostu robi� swoje.
{20559}{20620}Dobranoc.
{20693}{20813}/12 listopada, 2008 roku.|/Raport wyburzeniowy nr 2893.
{20817}{20963}/Opracowany i zbudowany przez Joshepha Malestrazz�|/budynek zawiera 8 oddzielnych poziom�w.
{20968}{21047}/Posiada 120 mieszka�.
{22022}{22086}/Pok�j Julie
{22993}{23031}- Dzie� dobry.|- Dzie� dobry.
{23035}{23140}- Dobrze pani spa�a?|- Tak, by�o bardzo...
{23144}{23206}spokojnie.
{23246}{23329}Jest pani �adn� dziewczyn�.|Wybra�a pani dziwn� prac�.
{23333}{23428}- Nieustannie to s�ysz�.|- Sama pani wysadza budynki?
{23455}{23504}Nie, jestem in�ynierem.
{23509}{23623}Analizuj� struktur�, badam plany,|ustalam s�abe punkty,
{23624}{23684}wybieram materia�y wybuchowe.
{23685}{23781}Wtedy przekazuj� reszt�|zespo�owi burz�cemu.
{23785}{23922}- Powa�na praca dla m�odej pani in�ynier.|- To rodzinna firma.
{23927}{24037}O rany.|Howard nie chce zaprzesta� k��tni z bratem.
{24042}{24102}Denise, chc�, �eby� kogo� pozna�a.
{24103}{24199}Nazbiera� d�d�ownic.|Wyobra� sobie, same d�d�ownice.
{24201}{24289}- Pos�uchaj, pami�tasz o nakazie eksmisji?|- Jakim niby nakazie?
{24294}{24414}Musimy wszyscy opu�ci� budynek,|poniewa� zostanie zburzony.
{24419}{24451}A kim pani jest?
{24455}{24554}W�a�nie chcia�am ci to wyja�ni�.|To ona dowodzi wyburzaniem.
{24559}{24636}Niezbyt wdzi�czna dziewczyna, prawda?
{24878}{24953}/Aby wyburzy� budynek,|/os�abiasz jego konstrukcj�.
{24958}{25034}/A reszty dokona grawitacja.
{25038}{25078}/Ludzie s� zaszokowani,|/kiedy dowiaduj� si�,
{25080}{25207}/jak mia�o �adunk�w jest potrzebnych,|/je�li znasz si� na budynku.
{25212}{25321}/Czasami zajmuj� si� budynkami|/w idealnym stanie, pi�knie zaprojektowanymi,
{25325}{25378}/kt�re m�g�yby przetrwa� wieczno��.
{25383}{25443}/I kiedy go niszczysz,|zdajesz sobie spraw�,
{25444}{25545}/�e niszczysz r�wnie� wspomnienia|/by�ych mieszka�c�w.
{25547}{25636}No, kole�ko, chyba mamy tu problem.
{25640}{25773}�ciany s� 5 metr�w g��bsze ni� na planach.|To du�a r�nica.
{27647}{27708}O cholera!
{27767}{27846}/Ciekawo�� zabi�a kota
{28285}{28349}/12 listopada.|/Nazywa si� Sam.
{28353}{28422}/W ko�cu przyjecha�a|/i jest bardzo �adna.
{28427}{28521}/Obserwowa�em, jak pracuje,|/i zastanawia�em si�, czy mnie widzia�a.
{28525}{28660}/Jej praca polega na wysadzaniu budynk�w.|/Chcia�bym, aby pokaza�a mi, jak to robi�.
{28665}{28721}/M�g�bym jej opowiedzie�|/ca�� histori� tego miejsca.
{28726}{28819}/A przynajmniej tyle,|/ile powinna wiedzie�.
{28823}{28923}/Uwierzy we wszystko, co jej powiem.
{29061}{29151}Przykro mi, nie mo�na p�aci� kart�.|Czytnik si� zepsu�.
{29155}{29204}Macie mo�e dost�p do Internetu?
{29209}{29291}/Morderstwa w budynku Malestrazzy.|/Ofiary zagrzebane w cemencie.
{29296}{29334}/To chyba jakie� �arty.
{29339}{29496}/G��wny podejrzany, Thomas Sullivan,|/by� niezadowolonym pracownikiem fabryki.
{29500}{29566}/Cia�o architekta Josepha Malestrazzy|/zidentyfikowane przez mieszka�c�w.
{29571}{29614}/A to k�amczuch.
{29619}{29690}/PODOBNE ARTYKU�Y
{29715}{29784}/Samotny budynek prze�ywa|/trz�sienie ziemi w Meksyku.
{29788}{29958}/Budynek skonstruowany przez Malestrazz�.|/Jedyny, kt�ry przetrwa� trz�sienie ziemi...
{30318}{30398}Sp�jrz, kto si� zjawi�.
{30494}{30584}- Co s�ycha�?|- Tak tylko si� w��cz�. A co?
{30589}{30620}Nie powiniene� by� w szkole?
{30625}{30703}Nie, prowadz� kurs korespondencyjny.|Mama uwa�a, �e to lepsza metoda.
{30707}{30823}- Nie masz przyjaci�?|- Mam jednego. No i psa.
{30957}{31055}Wcze�niej by�o tu wi�cej takich dom�w,|ale wi�kszo�� z nich popad�a w ruin�.
{31059}{31127}Zamkni�to fabryk� i wszystkich wywia�o.
{31...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin