Kable do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej.pdf

(346 KB) Pobierz
oczyszczalnie.indd
Kable do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej
Gospodarka wodno-ściekowa sta-
nowi ważny element infrastruktury
każdego kraju. W ciągu ostatnich lat
obserwujemy ciągły rozwój technolo-
gii uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków. Znaczną rolę w tym proce-
sie odgrywają nowoczesne techniki
pomiarowe i regulacyjne, napęd,
sterowanie i łączność. Właściwe
funkcjonowanie stacji uzdatnia-
nia wody lub oczyszczalni ścieków
jest uzależnione od zastosowania
odpowiedniej klasy urządzeń, mogą-
cych pracować przy narażeniach
środowiskowych występujących
nych czynników typowych dla środo-
wiska w którym pracuje.
Kable, przewody i osprzęt kablowy
(np. dławice), stosowany w insta-
lacjach wodociągów oraz przetwa-
rzania ścieków muszą w zależności
od miejsca zainstalowania spełniać
wysokie wymagania w następują-
cych zakresach kompatybilności śro-
dowiskowej i elektromagnetycznej:
• Odporność na wodę (w tym pełne
zanurzenie w wodzie w czasie
całego okresu eksploatacji),
• Odporność na środowisko agresywne
chemicznie (chlor, ozon i inne),
trów elektrycznych kabla (np. obni-
żona pojemność właściwa).
Ponadto stosowane kable
i przewody muszą być przysto-
sowane do pracy w układach
ze stosowanymi w gospodarce
wodno-ściekowej urządzeniami,
takimi jak np. przekształtniki, róż-
norodne przetworniki pomiarowe,
sieci komunikacji cyfrowej, układy
sygnalizacji. Poniżej prezentujemy
kilka przykładowych zastosowań
kabli i przewodów w obiektach
gospodarki wodno-ściekowej.
Przekształtnik
i silnik indukcyjny
np. w oczyszczalni ścieków, lub
mogących pracować w bezpośred-
nim kontakcie z wodą pitną. Prawi-
dłowa i bezawaryjna praca urządzeń
jest uzależniona między innymi
od zastosowanych połączeń kablo-
wych i osprzętu kablowego. Należy
w tym miejscu zauważyć, że problem
doboru kabla jest w Polsce często
niedoceniany. A przecież to właśnie
kable stanowią w sensie gabaryto-
wym istotną część instalacji, która
jest poddawana działaniu różnorod-
• Odporność na promieniowanie UV,
• Kompatybilność elektromagne-
tyczna (właściwe ekranowanie)
w przypadku kabli siłowych
i sygnałowych,
• Spełnienie wymagań dla instalacji
bezpieczeństwa,
• Spełnienie wymagań dla pracy
w strefach zagrożonych wybuchem,
• Podwyższone parametry odpor-
ności napięciowej (0,6/1kV),
• Spełnienie specyficznych wyma-
gań dotyczących innych parame-
Przekształtniki są niezastąpione
w regulacji pomp i wszelkiego
rodzaju napędów. Umożliwiają
nie tylko płynną i dokładną regula-
cję wydajności, ale również istotnie
zmniejszają zużycie energii. Dlatego
znajdują szerokie zastosowanie
wśród szeregu urządzeń stosowa-
nych w gospodarce wodno-ścieko-
wej, jak np. pompy z napędami prze-
kształtnikowymi w układach regulacji
przepływu, napędy dmuchaw w sys-
temach napowietrzania, itp. Jednak
ze względu na wysoką częstotliwość
impulsowania (we współczesnych
przekształtnikach typową częstotli-
wością jest 4,5 kHz, ale część prze-
kształtników pozwala na regulację
tej częstotliwości przez użytkow-
nika nawet do 15kHz) urządzenia te
są źródłem zakłóceń elektromagne-
tycznych, mogących wpłynąć nieko-
rzystnie na pracę innych urządzeń
znajdujących się w ich sąsiedztwie.
W całym układzie przekształtnik
– kabel – silnik, największym źró-
dłem zakłóceń jest kabel zasilający.
Dlatego, ze względu na zachowanie
kompatybilności elektromagnetycz-
5268013.020.png 5268013.021.png 5268013.022.png 5268013.023.png
Rys. 1. Kabel TOPFLEX-EMC-2YSLCY-J przeznaczony do zasilania silników
indukcyjnych z przekształtników częstotliwości.
i kontrola wielkości takich jak
poziomy, przepływy, stężenia tlenu,
stężenie ortofosforanów, tempera-
tura, gęstości, mętności i ciśnienia.
Połączenie urządzeń wymieniają-
cych dane ze sterownią centralną
można w prosty sposób zrealizować
za pomocą systemów BUS . Wyko-
rzystanie magistrali BUS daje duże
możliwości zaoszczędzenia kosz-
tów, dzięki zmniejszeniu ilości kabli
na rzecz jednego przewodu BUS.
W takim systemie informacja prze-
kazywana jest na przewód BUS,
który obiega wszystkich uczest-
ników magistrali. Tylko uczestnik
magistrali do którego skierowane
jest zapytanie przejmuje sygnał
i przetwarza go.
HELUKABEL oferuje przewody
do wszystkich rozpowszechnionych
systemów BUS. Najczęściej stoso-
wanym jest przewód Profibus L2 ,
dzięki zastosowaniu kilku rodza-
jów materiałów powłokowych (PVC,
PE, PUR), nadający się do układa-
nia w instalacjach wewnętrznych
i zewnętrznych (odporny na UV),
o wzmocnionej odporności na uszko-
dzenie w wyniku zginania, do połączeń
odpornych na ciągłe zginanie (łańcu-
chowych), do ułożenia w ziemi. Dodat-
kowo ekranowanie zastosowane
w przewodach Profibus zabezpiecza
magistralę przed wpływem zakłóceń
elektromagnetycznych.
Rys.2. Przewód Profibus L2 stosowany do łączenia ze sobą komponentów L2-BUS
nej tego układu, warunkiem koniecz-
nym jest stosowanie podwójnie ekra-
nowanego kabla specjalnego, prze-
znaczonego do tego rodzaju połą-
czeń. Musimy oczywiście pamiętać,
że właściwe ekranowanie wymaga
obustronnego uziemienia ekranu
kabla. W ofercie HELUKABEL, znaj-
dują się kable TOPFLEX EMC , które
wraz z dławikami HELUTOP stano-
wią kompletne rozwiązanie zapew-
niające spełnienie warunków kom-
patybilności elektromagnetycznej
przy zasilaniu silników indukcyjnych
z przekształtników częstotliwości.
Kable TOPFLEX EMC są produ-
kowane również w wersji uodpor-
nionej na działanie promieniowania
UV, w czarnej oponie zewnętrz-
nej, co umożliwia ich zastoso-
wanie w miejscach narażonych
na działanie promieni słonecznych.
Na uwagę zasługuje również kabel
nowej generacji TOPFLEX–EMC-
-3PLUS , zapewniający symetrię
napięcia zasilającego silnik induk-
cyjny. Kabel ten jest produkowany
również w wersji uodpornionej
na działanie promieniowania UV.
Dodatkowo zastosowanie specja-
listycznych kabli, które charakte-
ryzują się obniżoną pojemnością,
pozwala na zwiększenie odległości
pomiędzy szafą w której umiesz-
czono przekształtnik a silnikiem.
Transmisja danych
System sterownia obejmuje swym
zasięgiem praktycznie wszystkie klu-
czowe elementy instalacji nowocze-
snej oczyszczalni. W części techno-
logicznej są to pomiary, regulacje
Rys. 3. JE-H(St)H......Bd Kabel przeciwpożarowy FE 180/E30 do E90 (czerwony).
Płomienioodporny, bezhalogenowy, statycznie ekranowany kabel instalacyjny
do celów telekomunikacyjnych. Statyczny ekran zabezpiecza przez wpływem
silnych impulsów zakłócających.
5268013.001.png 5268013.002.png 5268013.003.png 5268013.004.png 5268013.005.png 5268013.006.png
Obwody Bezpieczeństwa
Aby zmniejszyć palność kabli
do obwodów bezpieczeństwa, sto-
suje się mieszanki polimerów, które
zawierają istotny procent środków
chroniących przed płomieniami.
Podczas spalania nie wydzielają one
toksycznych i korozyjnych gazów,
w szczególności fluoru i chloru, wią-
żących się z wodorem z palącego
się materiału izolacyjnego i otacza-
jącego powietrza w chlorowodór lub
fluorowodór. Środkiem chroniącym
kabel przed płomieniami, stoso-
wanym w procesie produkcji kabli
niepalnych jest wodorotlenek alumi-
nium. Związek ten podczas ogrzewa-
nia wydziela wodę, która jednocze-
śnie ochładza miejsce pożaru i jako
HMH-C . Kable te są produkowane
jako zapewniające trwałość izola-
cji podczas pożaru przez 180 min*
i podtrzymujące funkcje elektryczne
przez 90 min**
W skład obwodów bezpieczeń-
stwa wchodzą instalacje zasilające
urządzenia niezbędne do ugaszenia
pożaru, jak również instalacje sygna-
łowe i telekomunikacyjne, które
są odpowiedzialne za przesłanie
sygnału o ewentualnym zagrożeniu
pożarowym. Kable przeznaczone
do tych instalacji muszą być bez-
halogenowe (nie wydzielające tru-
jących gazów podczas palenia),
wykonane w wersji trudnopalnej
i samogasnącej. Odbywa się to przez
zastosowanie na materiały izolacyjne
i opony zewnętrzne tych kabli polimerów
* – oznaczone jako FE 180, test
wg. DIN VDE 0472 cz. 814, IEC 60331,
** – oznaczone jako E90, test
wg. DIN 4102 cz. 12
Strefy zagrożone
wybuchem
Jeżeli instalacja przebiega
w pomieszczeniu, w którym istnieje
możliwość emisji i gromadzenia się
gazów lub oparów łatwopalnych
(np. metanu), należy zastosować
specjalne przewody przeznaczone
do systemów instalacji iskrobezpiecz-
nych. Instalacje te nie są uziemione
i posiadają oddzielny obwód zasila-
nia. Kable przeznaczone do tego typu
instalacji są łatwo rozpoznawalne
dzięki niebieskiej oponie zewnętrznej
(RAL 5015) wykonanej ze specjal-
nego PVC. Przewody te są produko-
wane jako linki OZ-BL , linki ekrano-
wane OZ-BL-CY , linki ekranowane
parowane OZ-BL-PAAR-CY lub
przewody z żyłami jednodrutowymi
MOZ-BL .
Rys. 4. OZ-BL i OZ-BL-CY EMC , stosowany w rejonach zagrożonych eksplozją
jako samobezpieczny, oznaczony (niebieski) (typ zapłonu -i-) elastyczny kabel ste-
rowniczy i pomiarowy do instalacji samobezpiecznych w technice sterowania i
pomiarów.
Kable sygnałowe
i pomiarowe
Rys. 5. TRONIC-CY jest stosowany jako kabel sygnałowy i pomiarowy
w systemach komputerowych i aparaturze kontrolno pomiarowej. Jego mała
średnica zewnętrzna promuje go do stosowania w obwodach zminiaturyzowanych.
Coraz większa ilość układów
automatyki stosowanych we współ-
czesnych oczyszczalniach ścieków
i stacjach uzdatniania wody wymaga
stosowania wielu czujników, zbiera-
jących informacje o przebiegających
w obiekcie procesach. Wymusza
to stosowanie różnego rodzaju kabli
sygnałowych i pomiarowych. Zada-
niem tych kabli jest podłączenie
na bazie czystych węglowodorów,
przy spalaniu których nie powstają
żadne gazy korozyjne i toksyczne
a jedynie para wodna i dwutlenek węgla.
Nie stosuje się tutaj materiałów zawie-
rających np. chlor w łańcuchach mole-
kuł (polichlorek winylu PVC).
para wodna uniemożliwia dopływ
tlenu. W izolacji bezhalogenowej
wykonywane są nie tylko kable zasi-
lające N2HX , NHXH , ale również
telekomunikacyjne JE-H(St)H Bd
FE 180 E30-90 , lub do instalacji
sygnałowych JZ-500 HMH i JZ-500
5268013.007.png 5268013.008.png 5268013.009.png
(ekranowany), który dzięki podwyż-
szonej wytrzymałości napięciowej
izolacji (napięcie pracy 0,6/1 kV)
może być stosowany w obwodach
siłowych przekształtników.
Rys. 6. Przewód sterujący KOMPOFLEX JZ-500-C odporny na mikroby, przezna-
czony do instalowania w oczyszczalniach ścieków, szklarniach, stajniach.
Stabilizacja temperatury
czujników i przetworników pomia-
rowych, oraz transmisja sygnału
bez wprowadzania do niego zakłó-
ceń. Dlatego też kable sygnałowe
są ekranowane, przez co zapew-
niają ochronę elektromagnetyczną
sygnałów. Dzięki zastosowaniu
odpowiednich opon zewnętrznych
kable sygnałowe można stosować
zarówno w środowisku suchym jak
i mokrym, wewnątrz i na zewnątrz
budynków oraz w środowisku nie-
bezpiecznym (niebieska opona
zewnętrzna). Dobór kabla odpor-
nego na narażenia środowiskowe
występujące w miejscu jego zain-
stalowania zapewni dłuższy okres
jego eksploatacji i uchroni nas przed
nieprzewidzianą awarią. Często
stosowane kable TRONIC-CY oraz
PAAR-TRONIC-CY są wykonane
w olejoodpornej oponie zewnętrz-
nej z samogasnącego i płomienio-
odpornego PVC.
Często w przewodach sygnało-
wych stosuje się ekrany elektrosta-
tyczne wykonane z metalizowanej
folii (oznaczane jako (St) w symbolu
kabla) zapewniające 100% pokry-
cie powierzchni kabla, wyposażone
dodatkowo w żyłę spływową umożli-
wiającą dokładne uziemienie ekranu.
Jeśli kabel przenosi kilka sygnałów
może dojść do sytuacji, że sygnały
te wzajemnie się zakłócają. Należy
wtedy zastosować przewody o osobno
ekranowanych parach żył np. PAAR-
-TRONIC-CY-CY .
Środowisko
biologicznie czynne
Przy potrzebie stabilizacji tem-
peratury powierzchni i elementów
długich bardzo wygodnym rozwią-
zaniem jest zastosowanie kabli
grzejnych z rodziny HELUTERM .
Kable te, w specjalnych wykona-
niach, mogą pracować w środo-
wisku agresywnym chemicznie.
W przeciwieństwie do innych prze-
wodów, w których ciepło Joule’a
jest niepożądanym efektem ubocz-
nym, efekt ten jest świadomie wyko-
rzystywany w przewodach grzej-
nych. Aby podnieść opór a co za tym
idzie zwiększyć ilość wydzielanego
przez przewód ciepła, żyła robo-
cza przewodu grzejnego jest wyko-
nana ze specjalnych stopów (miedź
niklowa, miedzionikiel lub nichrom).
Do czujników termicznych stosuje się
przewody kompensacyjne, odporne
na wysokie lub niskie temperatury
(w zależności od zastosowanych
do produkcji materiałów).
Trudne warunki pracy i liczne
narażenia środowiskowe występu-
jące w obiektach gospodarki wodno-
-ściekowej wymuszają zastosowa-
nie kabli o podwyższonej odporności
oraz specjalnych właściwościach.
W ofercie HELUKABEL znajdą Pań-
stwo kable i przewody spełniające
wymogi narzucane przez to specy-
ficzne środowisko pracy i przezna-
czone do zastosowania w warun-
kach oczyszczalni ścieków lub stacji
uzdatniania wody.
Kable pracujące w oczyszczal-
niach ścieków mogą być narażone
na wpływ bakterii, drobnoustrojów
i grzybów. Izolacja oraz przede
wszystkim opona zewnętrzna kabli
pracujących w takich warunkach
powinna być wykonana ze spe-
cjalnego polimeru termoplastycz-
nego. Przewody te w warunkach
działania drobnoustrojów i grzybów
będą pracowały znacznie dłużej, niż
nieodporne na takie warunki prze-
wody w oponie zewnętrznej wyko-
nanej z PVC, które jest materiałem
powszechnie stosowanym w kablach
sterowniczych i sygnałowych.
Obecnie produkowane są kable
uodpornione na działanie środowi-
ska biologicznie czynnego, speł-
niające te same funkcje co kable
sterownicze w oponie PVC. Prze-
wody KOMPOFLEX JZ-500 oraz
KOMPOSPEED 500 i 600 są prze-
znaczone do pracy w warunkach
środowiska biologicznie czyn-
nego jako przewody sterownicze.
Dostępne są również w wersjach
kompatybilnych elektromagnetycz-
nie (ekranowanych).
Poza odpornością na drobnoustroje
charakteryzują się odpornością na pro-
mieniowanie UV, kwasy i ozon.
Na szczególną uwagę zasługuje
tu kabel KOMPOSPEED 600-C
5268013.010.png 5268013.011.png 5268013.012.png
tel. kom. 609 10 01 59
tel. kom. 607 60 48 79
tel. kom. 609 54 33 44
tel. kom. 693 44 90 34
Siedziba:
tel. kom. 607 57 70 02
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
Biura regionalne:
Poznań:
ul. Jawornicka 8
60-161 Poznań
tel. 061 868 95 91
tel./fax 061 868 51 32
Bielsko-Biała:
ul. Montażowa 7
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 033 821 12 96
tel./fax 033 821 12 97
Gdynia:
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel. 058 733 01 45
fax 058 733 01 46
Wrocław:
ul. Miłoszycka 75
51-502 Wrocław
tel./fax: 071 348 33 03
tel./fax: 071 348 36 05
tel. 046 858 01 00-16
fax 046 858 01 17
e-mail:biuro@helukabel.pl
www.helukabel.pl
5268013.013.png 5268013.014.png 5268013.015.png 5268013.016.png 5268013.017.png 5268013.018.png 5268013.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin