Zwarcie.pdf

(229 KB) Pobierz
Nr_11_2001
C yan M agenta Y ellow blac K
napêdy i sterowanie
UWAGA! Kabel odporny
na zwarcia!
46,23 kA. Przewody wprowadz¹ dalsze
ograniczenie do ok. 16 kA.
W wyniku przep³ywu pr¹du zwarciowe-
go przewody zostan¹ poddane dzia³aniu
si³y dociskaj¹cej ok. 870 N przy jedno-
czesnym powstaniu impulsu mocy o war-
toci szczytowej dochodz¹cej do 9 MW
i wydzieleniu siê ciep³a wynikaj¹cego z
przep³ywu pr¹du zwarciowego.
W wyniku wy¿ej opisanego procesu
nale¿y siê spodziewaæ zniszczenia izolacji
na ca³ej d³ugoci po³¹czenia i uszkodzenia
punktów przy³¹czenia przewodów do szyn,
zanim nast¹pi zadzia³anie zabezpieczenia
g³ównego.
R OBERT P ASTUSZKA , M AREK T RAJDOS
Wprowadzenie czyli czy
lepsze jest wrogiem dobrego?
Typowym elementem konstrukcyjnym
szafy sterowniczej jest uk³ad przewodów
szynowych rozprowadzaj¹cych energiê
wzd³u¿ uk³adu szafowego. Uk³adowi szyn
towarzyszy g³ówne zabezpieczenie w po-
staci wy³¹cznika lub wk³adek bezpieczni-
kowych w podstawach b¹d roz³¹czniku.
Niekiedy obydwa zabezpieczenia wystê-
puj¹ ³¹cznie, niekiedy w przypadku za-
stosowania wy³¹cznika w wysuwnej kase-
cie bezpieczniki s¹ zbêdne (jako element
realizuj¹cy widoczn¹ przerwê). Opisane za-
bezpieczenie charakteryzuje z regu³y pr¹d
znamionowy o znacznej wartoci, a ca³y
uk³ad du¿a moc zwarciowa.
Poszczególne obwody si³owe i sterow-
nicze s¹ po³¹czone z uk³adem szynowym
równie¿ przewodami szynowymi, w przy-
padku du¿ych mocy, oraz jedno¿y³owymi
przewodami linkowymi dla mniejszych pr¹-
dów. Kolejnym elementem konstrukcji
w ka¿dej ga³êzi obwodu odejciowego jest
z regu³y roz³¹cznik bezpiecznikowy lub wy-
³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy. Jego zna-
miona oraz przekrój zastosowanego prze-
wodu s¹ oczywicie dostosowane do pr¹-
du pobieranego przez dany obwód i szcze-
gólnie w wypadku zasilania odbiorów
zwi¹zanych ze sterowaniem wielokrot-
nie mniejsze od zabezpieczenia g³ów-
nego. Jest to powodem niewystarczaj¹-
cego zabezpieczenia pierwszego odcin-
ka przewodów obwodów po³¹czonych
z uk³adem szynowym.
W wypadku zaistnienia zwarcia przed
pierwszym aparatem w danym obwodzie
niedoskonale chronione przewody ulegn¹
zniszczeniu, najczêciej wraz z miejscami
przy³¹czenia ich do szyn g³ównych, co
mo¿e staæ siê powodem powa¿nej awarii,
po¿aru itp. Tak wiêc szafa sterownicza
z pozoru wykonana zgodnie z regu³ami
sztuki mo¿e w pewnych przypadkach oka-
zaæ siê niedoskona³a. W zasadzie jedynym
racjonalnym rozwi¹zaniem problemu jest
zastosowanie przewodów o izolacji
wzmocnionej we w³aciwy sposób. To
znaczy odpornej na zwarcia. Na schema-
tach elektrycznych oznacza siê taki prze-
wód znakiem # (rys. 1).
Teoria i praktyka w pigu³ce
W celu zobrazowania potrzeby zasto-
sowania przewodu o podwy¿szonej wy-
trzyma³oci zwarciowej najlepiej pos³u-
¿yæ siê przyk³adem.
W uk³adzie zasilania TN-C 3x400 V AC
i pr¹dzie zwarciowym 50 kA pod³¹czono
Optymistyczne zakoñczenie
Satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zanie opisane-
go powy¿ej problemu daje zastosowanie
specjalnego kabla w izolacji gumowej typu
NSGAFÖU 3 kV firmy HELUKABEL ® .
Jest to kabel jedno¿y³owy, skonstru-
owany w postaci linki miedzianej pobie-
lanej w podwójnej izolacji (warstwa we-
Rys. 1.
Fragment
schematu
przyk³adowej
szafy
sterowniczej
szafê sterownicz¹ z uk³adem szynowym
4x120 mm 2 , o d³ugoci 3,0 m, do które-
go zosta³ pod³¹czony uk³ad oddzielnych
przewodów 3x2,5 mm 2 o d³ugoci 2 m,
u³o¿ony w korytku kablowym i dalej za-
bezpieczony wy³¹cznikiem nadmiarowo-
pr¹dowym 20-A.
W uk³adzie, na zaciskach wy³¹cznika
powsta³o zwarcie trójfazowe.
Spróbujmy oszacowaæ warunki, jakie
zaistniej¹ w przewodach obwodu pomoc-
niczego w takiej sytuacji.
Uk³ad szynowy o d³ugoci 3 m ograni-
czy wartoæ pr¹du zwarciowego do ok.
wnêtrzna 3GI3 wg normy DIN VDE
0207 cz. 20; warstwa zewnêtrzna poli-
chloroprenowa, w kolorze czarnym lub
czerwonym), ognioodporny. Dostêpne s¹
przekroje w zakresie od 1,5 mm 2 do 240
mm 2 . Kabel ten jest odporny na zwar-
cia do 1000 V.
T-System Projekt
tel. (0-42) 678 02 66
Helukabel Polska Sp. z o.o.
tel. (0-22) 725 66 80, 725 66 81
e-mail: biuro
Wygl¹d kabla typu
NSGAFÖU 3 kV
firmy HELUKABEL ® .
Katalog Przewody
i kable 2001, s. O 9
49
Napêdy i Sterowanie - Nr 01/2002 - str 49
helukabel.pl
Internet: www.helukabel.pl
@
5267893.001.png 5267893.002.png 5267893.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin