Diagnoza psychopedagogiczna_2(1).pdf

(145 KB) Pobierz
Diagnoza psychopedagogiczna_2.rtf
Rozdział 2
UWARUNKOWANIA
PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO
Proces diagnostyczny odbywa się w sytuacji swoistej niepewności, której doświadczają obie strony
relacji (badany i diagnosta), jednakŜe odpowiedzialność za przebieg tego procesu spoczywa na osobie
dokonującej rozpoznania. Problemy, które musi pokonać profesjonalnie prowadzący rozpoznanie
diagnosta, wyznaczają zarówno czynniki podmiotowe, dotyczące charakterystyki diagnosty (jego wiek,
wykształcenie, wiedza i doświadczenie), jak i przedmiotowe, dotyczące zebranego materiału
diagnostycznego (Kułakowska 1998). Ponadto twórcze i innowacyjne stosowanie strategii adekwatnych
do diagnozowanej sytuacji wiąŜe się ze specyficznymi kompetencjami diagnozującego.
Warto więc zastanowić się nad waŜnymi z punktu widzenia prawidłowości rozpoznania dyspozycjami
diagnosty i potencjalnymi kategoriami błędów, jakie moŜe popełnić, analizując złoŜony układ czynników,
składających się na sytuację wychowawczą jednostki i ocenę jej indywidualnych cech. Jest to istotne w
kontekście odpowiedzialności, jaką nakłada na badającego poznawczo-decyzyjny charakter dokony
wanej diagnozy.
Wśród dyspozycji podstawowych wyróŜnić naleŜy zatem:
- wiedzę merytoryczną - o procesach myślenia, pamięci, procesach
emocjonalnych, rozwiązywaniu problemów, mechanizmach społecznego funkcjonowania jednostki i
właściwościach funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i grupy ró-
wieśniczej;
- zdolność do jej wykorzystania, a więc umiejętność logicznego myślenia, pozwalającego twórczo
zestawiać ze sobą rózne informacje;
- podstawową umiejętność obserwowania i prowadzenia rozmowy, co wiąŜe się ze zdolnością do
pozyskiwania potrzebnych informacji, determinowaną przez wiele kompetencji podstawowych, po-
zwalających nawiązać kontakt diagnostyczny i twórczo go budować(Sztander 1999);
- określone sprawności techniczne, czyli zasób dostępnych technik diagnozowania, który w róŜnych
obszarach diagnozy jest zróŜnicowany; niezbędna jest tu zatem umiejętność adekwatnego doboru techniki
do rozpoznawanych problemów, specyfiki sytuacji i szczególnych cech obiektów diagnozy oraz
twórczego konstruowania lub prawidłowego stosowania podstawowych technik diagnostycznych; waŜna
jest takŜe umiejętność łączenia róŜnych technik w celu uzyskania pogłębionego i kompleksowego obrazu
diagnostycznego, co wiąŜe się z komplementarnym łączeniem metod tzw. obiektywnych, psycho-
metrycznych (skale, inwentarze, kwestionariusze, testy) i subiektywnych, klinicznych (wywiad, rozmowa,
obserwacja, analiza wytworów) oraz technik projekcyjnych.
Proces diagnostyczny dokonuje się w specyficznego rodzaju kontakcie, który róŜni się od zwykłego
kontaktu interpersonalnego. Jest to szczególny rodzaj interakcji między diagnostą a badanym, przy czym
mniej w tym kontekście interesuje nas treść i rezultat tej interakcji, zaś bardziej istotne są tu warunki jej
przebiegu. Jednym z waŜnych wyznaczników relacji diagnostycznej w tym ujęciu jest komunikacja nie-
werbalna między jej stronami, a w tym tzw. komunikacja proksemiczna, czyli polegająca na aranŜacji
przestrzeni - odległości i pozycji przestrzennej uczestników interakcji, która powinna być organizowana z
uwzględnieniem wielu kryteriów - bliskości kontaktu, treści rozmowy, płci, wieku i specyficznych
wymogów sytuacji, czy teŜ cech osobowych partnerów relacji, co zawsze odbywać musi się w sposób
zindywidualizowany i wymaga sporego doświadczenia, wraŜliwości i wiedzy diagnosty (Bartkowska-
Nowak 1988). WaŜne jest jednak takŜe to, co diagnosta przekazuje badanemu (treści przekazu), a
szczególnie, w jaki sposób formułuje komunikaty werbalne.
PoniewaŜ jedną z podstawowych technik diagnostycznych zawsze stanowi rozmowa i wywiad (choć
najczęściej towarzyszy im stosowanie innych technik pozyskiwania informacji), zostaną tu przedstawione
podstawowe problemy, zjawiska, które wpływają na ich efektywność.
Rozmowa i wywiad w swej klasycznej postaci, a taki jest najczęściej potrzebny w praktyce
psychopedagogicznej, odbywa się prawie zawsze w kontakcie diagnostycznym, będącym odmianą
kontaktu interpersonalnego (wywiad dla celów badań empirycznych, czyli czystego poznania odbywa się
w nieco mniej rygorystycznych warunkach i w innego rodzaju kontakcie). Trzeba mieć teŜ na uwadze, iŜ
dla celów diagnostycznych często niezbędne jest uzyskanie informacji dotyczących osobistego Ŝycia
badanego czy jego sposobu przeŜywania waŜnych sytuacji, a takŜe o jego potrzebach, motywach, jak
równieŜ traumatycznych doświadczeniach. Są to zawsze informacje intymne, skrywane często nawet
przed najbliŜszymi, stąd by je uzyskać, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków, w których
badany będzie mógł i chciał się otworzyć.
2.1. Kontakt diagnostyczny - podstawowe wyznaczniki, cechy i techniki budowania
kontaktu
Wanda Sztander (1991) opisując kontakt diagnostyczny, skupiła się na jego podstawowych cechach,
wskaźnikach pozwalających ocenić jego jakość, technikach nawiązywania, budowania i podtrzymywania
tegoŜ kontaktu oraz technikach pozwalających eliminować jego zaburzenia (opór).
Prawidłowy kontakt diagnostyczny, czyli charakter relacji między osobą badaną a diagnostą, moŜemy
zdefiniować jako. sytuację, w której spełnione są warunki pozwalające na otwarte i szczere wyraŜanie
myśli, uczuć i eksplorację treści waŜnych dla rozpoznania diagnostycznego, w odróŜnieniu od sytuacji,
gdy warunki te nie są spełnione, gdyŜ wówczas mówi się o zaburzeniach tego kontaktu, które wiąŜą się ze
zwiększonym prawdopodobieństwem błędnej diagnozy problemu osoby badanej.
Podstawowe cechy kontaktu diagnostycznego, w odróŜnieniu od zwykłego kontaktu
interpersonalnego, stanowią - zdaniem Wandy Sztander (1991) - cechy teoretycznie dosyć oczywiste,
jednak w praktyce często umykające z pola świadomości diagnosty. Są nimi:
- asymetria ról, co wiąŜe się z kontrolą przebiegu wywiadu ze względu na jego cel (narzucenie ram
tematycznych) i tworzeniem atmosfery dającej szansę otwarcia się badanemu, co naleŜy do pod-
stawowych wyznaczników roli diagnosty; osoba badana w pewnym stopniu się temu poddaje, co nie
oznacza, iŜ traktowana jest przedmiotowo, gdyŜ to ona określa, co ma dla niej znaczenie (podjęcie lub
niepodjęcie tematu);
- asymetria komunikacji, co wiąŜe się z tym, Ŝe badany głównie mówi, a diagnosta głównie słucha,
choć nie oznacza to, Ŝe nie ma wpływu na przebieg i ukierunkowanie rozmowy;
- asymetria funkcji badania, która oznacza respektowanie etycznej zasady dokonywania rozpoznania
wedle reguł wyznaczających bezpośrednio dobro badanego, zaś uzyskiwanie osobistych gratyfikacji przez
diagnostę ma wymiar jedynie pośredni, wynikający z np. zdobywanego doświadczenia i umiejętności
(Geller, Król 1991).
Podkreślić tu naleŜy, iŜ kontakt diagnostyczny spełnia specyficzną rolę i funkcję dla obu podmiotów
relacji. Dla osoby badanej wiąŜe się to z akceptacją typu diagnostycznego, co jest wysoce nagradzające i
wzbudza motywację badanego, a takŜe wiarę, Ŝe jest szansa na rozwiązanie problemu, co wzmaga
koncentrację na sobie, uświadamiając jednostce rzeczy, o których wcześniej nie myślała. Akceptacja
ponadto wzmaga przekonanie, Ŝe problemy, z którymi jednostka nie daje sobie rady, są istotne i waŜne, Ŝe
ona sama jest teŜ waŜna. Dla diagnosty oczywistością jest, Ŝe dobry kontakt warunkuje
prawidłowądiagnozę, gdyŜ wiąŜe się to z ograniczeniem hipotez samopotwierdzających ("jeśli załoŜę,
czego się dowiem, tego właśnie się dowiem"), zaś emocjonalne zaangaŜowanie w sprawy badanego
uruchamia tzw. proces recypatii, czyli zdobywanie informacji na temat tego, jak osoba badana moŜe być
odbierana w swoim otoczeniu, co wskazuje pośrednio drogi zaradzenia temu i włączenia środowiska w
działalnośćinterwencyjną.
Chcąc kontrolować własne postępowanie w relacji z osobą badaną, diagnosta musi umieć dokonywać
samoobserwacji, a takŜe obserwacji zachowań osoby badanej. Dlatego teŜ warto uświadomić sobie, co
wskazuje na "dobry" kontakt diagnostyczny, co zaś moŜe wskazywać na jego zaburzenia, czyli
zafałszowanie - "pozorny" kontakt diagnostyczny. Wskaźniki te mają charakter behawioralny, wówczas
łatwiej je zaobserwować, lub introspekcyjny, wówczas diagnosta musi wykazać się szczególną uwagą,
wraŜliwością i empatią. Wskaźniki introspekcyjne i behawioralne dobrego i "pozornego" kontaktu diagno-
stycznego zostały zestawione w tabeli 1.
Tworzenie prawidłowej atmosfery kontaktu jest szczególnie istotne w przypadku wywiadu czy
rozmowy, której celem głównym jest diagnoza dla celów praktycznych, czyli pomoc osobie badanej w
rozwiązaniu jej problemów (terapia). W wywiadach czy rozmowach, których cel jest bardziej teoretyczny,
poznawczy, warunki te nie muszą być przestrzegane tak rygorystycznie. JednakŜe niezaleŜnie od celu
badania, efektywność procesu diagnostycznego zawsze uzaleŜniona jest od charakteru relacji pomiędzy
obu podmiotami (badany - badający), czyli cech kontaktu diagnostycznego, który wyzwala w jednostce
badanej gotowość do współpracy i ułatwia szczere udzielenie informacji. Warto teŜ zwrócić uwagę na to,
Ŝe jakość kontaktu ma znaczenie takŜe wówczas, gdy stosowane są inne techniki diagnozy, czyli zbierania
informacji o człowieku i jego otoczeniu, gdyŜ zawsze musimy przekonać badanego, Ŝe warto udzielić
informacji, Ŝe ma to swój cel i Ŝe jest to dla niego bezpieczne.
Tabela 1. Wskaźniki introspekcyjne i behawioralne prawidłowego i "pozornego" kontaktu diagnostycznego
Wskaźniki prawidłowego kontaktu
Wskaźniki kontaktu pozornego
- diagnosta jest autentycznie zaintereso-
- informacje, których udziela osoba ba-
wany wypowiedziami osoby badanej,
dana, są zbyt konwencjonalne, stereo-
chce ją zrozumieć, a nie ocenić; jest
typowe, np. takie, jak ogólnie powin-
w stanie zaakceptować treść wypowiedzi;
na funkcjonować osoba w danym
(nie znaczy to, Ŝe uznaje je za sluszne, ale
wielu, roli i sytuacji Ŝyciowej
Ŝe jednostka ma do nich prawo), ma po-
czucie, Ŝe rozumie osobę badaną po-
- forma wypowiedzi jest nieadekwatna
znawczo i emocjonalnie
do treści (z wyjątkiem sytuacji, gdy
stanowi to formę obrony przed trau-
matycznymi doświadczeniami)
Wskaźniki prawidłowego kontaktu
Wskaźniki kontaktu pozornego
- osoba badana ma poczucie, Ŝe kaŜda jej
- rola diagnosty w zbieraniu informa-
wypowiedź, niezaleŜnie od treści, spo-
cji jest nadmierna ("wyciąganie in-
tka się z akceptacją, Ŝe diagnosta jest
formacji" przez diagnostę) lub zni-
zainteresowany poruszanymi proble-
koma ("zalew, potok słów" ze
mami, Ŝe nie wykorzysta udzielonych
strony badanego)
mu informacji niezgodnie zjej interesa-
mi, a takŜe, iŜ w sposób niezniekształco-
- we wszystkich wypowiedziach bada-
ny rozumie treść i poznawczo-e mocjo-
nego zauwaŜalny jest wspólny mia-
nalne konsekwencje wypowiedzi, a więc
nownik, np. przedstawianie się w lep-
osoba badana powinna mieć poczucie,
szym świetle, wzbudzanie
Ŝe moŜe mówić, Ŝe warto mówić i Ŝe
współczucia, konstruowanie wypo-
ma prawo bezkarnie odsłonić nawet
wiedzi zbyt logicznie i konsekwentnie
bardzo kontrowersyjne z ogólnego
- historia opowiedziana w sposób kla-
punktu widzenia fakty i postawy
syczny, standardowy
- osoba badana nie przejawia oznak opo- - diagnosta odczuwa znuŜenie, które
ru, a więc udziela odpowiedzi, nie mil- nie wynika z zewnętrznych przy-
czy, nie odpowiada zdawkowo, co nie czyn, co wskazuje na brak szczero-
oznacza jeszcze, Ŝe nie przeŜywa nie- ści badanego, gdyŜ znuŜenie diagno-
pokoju, lęku, winy
sty moŜe stanowić wynik braku
autentyzmu badanego, a diagnosta
- osoba badana przejawia adekwatne reak -
ma poczucie, Ŝe sytuacja zamknęła
cje emocjonalne w stosunku do tego, co
się w kręgu spraw oczywistych
3582309.001.png
mówi, ajej informacje wydają się być
wiarygodne (np. trudno uwierzyć, Ŝe
- diagnosta ma poczucie, Ŝe doskonale
nigdy nie przeŜywała uczucia złości wo-
wie, co za chwilę powie osoba ba-
hec jakiejś bliskiej osoby), co oznacza, Ŝe
dana, co wskazuje, iŜ przedstawia
nie ma tendencji do przedstawiania siebie
własną sytuację standardowo, kieru-
w lepszym świetle, zaś w konsekwencji
jąc się zmienną aprobaty społecznej,
wskazuje, Ŝe kontakt diagnostyczny jest
stosuje idealizację lub normalizuje
na tyle dobry, iŜ osoba badana jest w sta-
swoje doświadczenia
nie być szczera i otwarta
- diagnosta ma poczucie zrozumienia
- w stosunku wypowiedzi spontanicz-
poszczególnych wypowiedzi, bez zro-
nych do udzielanych na wyraźne Ŝąda-
zumienia calości sytuacji, co wskazu-
nie diagnosty zachwianie proporcji
je, iŜ nie ma ona swojej naturalnej,
w kierunku większej ilości wypowie-
wewnętrznej logiki, gdyŜ przedsta-
dzi spontanicznych jest wskaźnikiem
wiane treści są wzajemnie sprzeczne
dobrego kontaktu
(części nie przystające do siebie)
Źródło: oprac. własne (na podstawie Geller, Król 1991)
Dynamika kontaktu wyznaczana jest właściwościami i zachowaniem podmiotów relacji
diagnostycznej oraz cechami sytuacji, w której ta interakcja zachodzi. W przebiegu relacji jest wiele
momentów krytycznych, począwszy od jej nawiązania, przez jej rozwój, eliminowanie zakłóceń
pojawiających się w trakcie wzajemnych interakcji, do ich zakończenia, czyli wyjścia z relacji. WaŜne jest
tu umiejętne stosowanie podstawowych technik nawiązywania, budowania i podtrzymywania kontaktu.
1. Technika nawi ą zywania kontaktu. Niezmiernie istotna jest tu rola pierwszego wraŜenia, tzw. hallo
efekt - wyrabianie sobie opinii o drugim człowieku na podstawie pierwszego wraŜenia, co ma daleko idą-
ce konsekwencje dla dalszego przebiegu kontaktu (dotyczy obu stron kontaktu diagnostycznego).
Kolejny problem stanowi zachowanie prawidłowego dystansu psychologicznego między partnerami
relacji diagnostycznej. Diagnosta powinien być tu partnerem, nie zaś osobą zaznaczającą wyŜszość wła-
snej pozycji, gdyŜ zwiększa to dystans, utrudniając otwarcie się i szczerość osoby badanej. Równość
pozycji jest tu co prawda kwestią dyskusyjną, gdyŜ to diagnosta kieruje przebiegiem kontaktu, co jest
naturalną cechą tej relacji. Nie naleŜy tego jednakŜe sztucznie powiększać, np. przez fizyczne wskaźniki
dystansu (jedna osoba stoi - druga siedzi, jedna siedzi wyŜej - druga niŜej, jedna za biurkiem w
wygodnym fotelu - druga na twardym krześle) czy formalizm kontaktu, np. waŜna jest tu kwestia
przedstawienia się, własnej roli i zadań oraz okazywanie zainteresowania osobą badaną (zainteresowanie
badanym nie moŜe być okazywane teŜ zbyt nachalnie).
Bardzo istotna jest dla nawiązania kontaktu rola pierwszych pytań, które występują głównie w funkcji
wzbudzania motywacji, stąd naleŜy zadawać pytania ogólne, które są mniej formalne i mniej zagraŜające
dla osoby badanej. W dalszym toku kontaktu diagnostycznego moŜemy dopiero stopniowo je
uszczegóławiać i konkretyzować.
W tym kontekście do najwaŜniejszych czynników utrudniających nawiązanie kontaktu naleŜą: a) zbyt
obcesowe i szybkie przejście do pytań, które mogą być odebrane przez badanego jako zagraŜające, b)
zadawanie pytań, które nawet bardzo pośrednio zawierają ocenę, a takŜe c) nadmierna i nienaturalna
ekspresja pozytywnego ustosunkowania do badanego.
2. Technika podtrzymywania kontaktu. WiąŜe się ona z umiejętnością radzenia sobie z naturalnie
występującym w relacji diagnosta badany oporem, który moŜe wynikać z niepokoju, wstydu lub poczucia
winy badanego, stanowiących pochodną treści rozmowy. Dlatego niezmiernie waŜne jest
minimalizowanie poczucia zagroŜenia badanego przez proste teoretycznie, lecz w praktyce umykające z
pola uwagi diagnosty zachowania.
Jednym z nich jest sygnalizowanie akceptacji, zrozumienia i zainteresowania, które przybiera formę
werbalnych i niewerbalnych komunikatów przekazywanych w sposób naturalny, wynikający z kontekstu
sytuacyjnego. WaŜne jest, by były one zmienne w formie, a nie zafiksowane na jednym przejawie, gdyŜ to
3582309.002.png
sugeruje ich automatyzm. Ponadto konieczna jest tu wewnętrzna zgodność przekazu werbalnego i nie-
werbalnego, bowiem próby fałszowania naturalnych reakcji diagnosty są natychmiast wychwytywane
przez badanego, który jest szczególnie wyczulony na jego zachowanie.
Bardzo waŜną reakcją diagnosty dynamizującą kontakt jest prośba o rozwinięcie tematu połączona z
parafrazą, którą stosuje się jeśli kontakt ulega zakłóceniu (np. milczenie) lub dla lepszego zrozumienia czy
uświadomienia badanemu jego problemu bądź teŜ dla uzgadniania znaczeń, czyli potwierdzenia
zrozumienia istoty problemu.
Niezmiernie waŜne jest tu takŜe wyraŜanie akceptacji i odzwierciedlanie uczuć osoby badanej,
polegające na potwierdzaniu akceptacji dla emocjonalnego przeŜywania przez badanego danej sytuacji, co
nie oznacza, Ŝe diagnosta stwierdza, iŜ sam czułby podobnie, a jedynie, Ŝe badany ma prawo tak czuć i
jest to zrozumiałe.
Paradoksalną techniką podtrzymywania kontaktu jest milczenie, które występuje tu w funkcji
wyraŜania szacunku dla przeŜyć "tu i teraz" osoby badanej. Stosuje się je w sytuacjach trudnych emocjo-
nalnie dla badanego, czyli powtórnego doświadczania traumy w momencie dotykania spraw bolesnych w
trakcie rozmowy. Wówczas milczenie diagnosty jest wskaźnikiem zrozumienia osoby badanej i szacunku
dla jej przeŜyć.
2.2. Opór jako przejaw zaburze ń w kontakcie diagnostycznym - objawy, ź ródła i techniki
radzenia sobie z oporem
Opór osoby badanej stanowi z jednej strony waŜny wskaźnik jakości kontaktu diagnostycznego, zaś z
drugiej strony jest naturalnym zjawiskiem pojawiającym się w sytuacjach trudnych, a do takich naleŜy
relacja między diagnostą a badanym. Opór moŜna zatem zdefiniować jako świadome lub nieświadome
unikanie przez badanego penetracji pewnego obszaru treściowego, które moŜe wynikać z
uświadomionego lub nieświadomego poczucia zagroŜenia (Geller, Król 1991).
Opór moŜe być zakamuflowany w postaci kontaktu pozornego, ale teŜ moŜe przybrać formę
całkowitego zerwania kontaktu.
2.2.1. Sygnały oporu
Sygnały oporu, czyli wskaźniki jego pojawienia się mogą być na
stępujące:
- przedłu Ŝ aj ą ce si ę milczenie - moŜe oznaczać, Ŝe osoba badana przeŜywa emocje, które
uniemoŜliwiają jej udzielenie odpowiedzi, wskazując, iŜ jest to dla niej temat trudny, a więc waŜny z
punktu widzenia dokonywanego rozpoznania;
- zmiana tematu rozmowy - jest wynikiem działania mechanizmów obrony przed zagroŜeniem
wypływającym z poruszanych w rozmowie treści;
- intelektualizacja - polega na tym, iŜ badany obronnie w kontekście określonych treści opowiada o
tym, jak być powinno bądź jak zwykle bywa;
- racjonalizacja - dotyczy przeŜywanych emocji, ich usprawiedliwiania, co moŜe przyjąć formę
podpierania się abstrakcyjnymi zasadami;
- bezosobowa forma przedstawiania do ś wiadcze ń - przedstawianie treści w taki sposób, jakby
dotyczyły one osób trzecich lub nikogo konkretnego, czyli wszystkich;
- zmniejszenie gł ę boko ś ci i konkretno ś ci wypowiedzi - polega na zauwaŜalnej zmianie w
kontekście zawartości wcześniej formułowanych wypowiedzi, zarówno w odniesieniu do ilości
podawanych informacji, jak i sposobu ich wyraŜania, czyli - prosto rzecz ujmując ich ogólnikowość;
- zmiana sposobu mówienia - związana jest z niewerbalnym przekazem informacji, a więc moŜe
przejawiać się tonem głosu, intonacjączy natęŜeniem przekazu werbalnego;
- zapominanie pytania - stanowi pochodną włączenia się mechanizmu obronnego przed
Zgłoś jeśli naruszono regulamin