NS_1959-02.pdf

(1195 KB) Pobierz
455795313 UNPDF
NA STRAŻY
ZWIASTUN OBECNOŚCI
CHRYSTUSA PANA
I WYPEŁNIAJĄCYCH SIĘ
PROROCTW BIBLIJNYCH
W HISTORII ŚWIATA
Numer 2
marzec – kwiecień 1959
Redaguje: Kolegium Redakcyjne
Wszelką korespondencję i uwagi krytyczne, jak również i słowa zachęty w postaci ciekawych
materiałów i artykułów, prosimy kierować na adres sekretarza Redakcji
br Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow Chrzanów
„Misjonarz i murzyn”
Biednynieświadomydzikiprzyszedłdopobożnegomisjonarzaktórypragnąłwybawićgozjego
nieświadomościiudzielićmubłogosławieństwcywilizacjiabymuzadaćkilkapytań
„Powiadaszżemampracować?”
„RozumiesięmójbiednyumiłowanybracieDlapróżnującychrąkszatanznajdujedoczynienia
zło”
„Ktotojestszatan?”
„Tojestdiabeł”
„Czyżonmieszkawtwoimkraju?”
„Omójgrzesznyprzyjacieluonmieszkawszędzie”rzeczemisjonarz
„Aleonmijeszczenigdynieuczyniłniczegozłego”powiadadziki„Przetomyślężejestlepiej
abympozostałjakimjestem”
„Nienie!krzyczymisjonarz„twojepróżniaczeżyciejestgrzeszne!”
„Czywtwoimkrajuwszyscyludziepracują?”
„Tak!”
„Czypracująciężko?”
„O– większośćznich!”
„Aczywszyscycopracująciężkosąszczęśliwi?”
„E– nie”odpowiadamisjonarznieśmiało
„Dlaczegonie?”
„Owiesztamjestbardzodużobiedy”tłumaczypoczciwiec
„Cowśródtychcopracująciężko?”– pyta zdumiony dziki.
„Owszemtakjestfaktycznie”potwierdzapoczciwiec
„Tedy– uważam– tymconiepracująwcalewiedziesięokropnieźle”
OnieOnisątakbogaciżewcaleniepotrzebująpracować”
Dzikichwilęzamyślasięapotempyta
„Cotyrozumieszprzezbiedę?”
„Niemiećdosyćdojedzeniaanidobregodomunamieszkanie”wyjaśniamisjonarz
„Cotymówisz?Czywtwoimkrajubrakujeżywności?”
„Nie”powiadawolnopoczciwiec„jestdosyćżywnościalewidziszonisąbiedniimająmało
pieniędzyaprzetooczywiścieniemogąkupićsobiedostatecznejilościjedzeniaanizapłacić
ładnegomieszkania”
„Ale– sądzę– mówiłeśżeciężkopracują”powiadadzikizcierpliwościąwobectępościswego
rozmówcy
„Takistotnie”
„Dlaczegoonitakciężkopracują?”
„Ażebyotrzymalipieniądzeikupilijedzenie”odpowiadamisjonarzzmałąniecierpliwością
wobectępościnieświadomego
„Czemużoniniekupująjedzenia”pytadziki„czylubiąbyćgłodni?”
„Oczywiścieżeniealeonizamałozarabiają”
„Ajednakpracujątakciężkojakmogą?”
„Tak”
Dzikichwileczkęnamyślasiępotempowiada
„NatejwyspiejawcaleniepotrzebujępracowaćJeślijestemgłodnybioręsobiepożywieniez
drzew i z morza. Ale – jakżetwójkrajsięnazywa?”
„Cywilizacja”powiadapoczciwieclekkosięrumieniąc
„Niesądzężedobrzebyłobyzaprowadzićtutajwaszeobyczaje”powiadadzikizastanawiając
się„WybaczmiPaniealejamyślężekrajtwójtomiejsceokropne”
PAMIĄTKOWE OBCHODZENIE
WIECZERZY PAŃSKIEJ
PamiątkoweobchodzenieWieczerzyPańskiej
Znowu zbliżamy się do rocznicy śmierci naszego drogiego Odkupiciela; ponownie
przypominamynaszymczytelnikomlekcjęjakiejwieluznaswubiegłychlatachsięnauczyło
mianowicie że około tej pory roku przychodzą z pewnych niewyjaśnionych powodów
szczególniejszedoświadczeniaipróbynaludpoświęconyPanuatorównasięzczasem
szczególniejszychcierpieńismutkówjakichdoświadczałPanJezusicierpieńprzezjakie
przechodzili pierwsi uczniowie Pan Jezus wiedząc że będzie ukrzyżowany starał się
przygotowaćswoichuczniówdotejpróbywięcnakrótkoprzedudaniemsiędoJeruzalemo
tymimprzepowiadałPrawdopodobnieprzytejokazjipowiedziałimżetylkociktórzyjedzą
ciałoJegoipijąkrewJegomogąmiećżywotna cowieluz Jego bliskichnaśladowców
oświadczyło„TwardaćtojestmowaktóżjejsłuchaćmożeiwięcejzNimniechodzili”– Jan
6:60.
ZarazpoprzepowiedniPanawypowiedzianejdopozostałychdwunastużezbliżasięczasJego
ukrzyżowaniaapostołPiotrzawołał„ZmiłujsięsamnadsobąPanie!Nieprzyjdzietonacię”
Lecz Pan odpowiadającmurzekł„Idźodemnieszataniejesteśmizgorszeniemalbowiemnie
pojmujesztegocojestBoskiegoalecojestludzkiego”(Mat162223)
TwojamyśliradajestprzeciwnaBoskiemurozporządzeniugdyżSynczłowieczyabymógł
wejśćdochwałyswojejidokonaćpowierzonego Mu dzieła zbawieniaKościoła iświata
nieodzownymjestabywpierwponiósłśmierćofiarniczą
Później gdy czas próby się zbliżał przyszła też i szczególniejsza próba na Judasza
Przypominamysobiejakjegomiłośćpieniędzypobudziłagonajprzóddosprzeciwieniasię
onemupomazaniuMistrzakuJegopogrzebowianastępniedoprowadziłagodotegoże
sprzedałswojegoMistrzazatrzydzieścisrebrnikówzdradzającGopocałunkiemPamiętamy
takżejakniecopóźniejwszyscyuczniowiezostalizatrwożenizpowoduaresztowaniaich
MistrzaitymżeOndobrowolniesięnatozgodziłToichzdziwiłoiprzestraszyłodotakiego
stopniaże„opuściwszyGowszyscyuciekli”(Mar1450)PamiętamyitojakPiotrzostał
zaskoczonypoważnąsłabościąizaparłsięswegoPanaiMistrzanawetzprzysięgąizaklinaniem
się
ByćmożeżenamsiętylkozdajeżepodobnieinaludPanaotymczasieprzychodząwiększe
próbyaniżeliwinnejporzerokuamożeteżbyćżejesttorzecząistotnąiodpowiedniąaby
członkowieCiałaChrystusowegowtejwłaśnieporzeprzechodziliprzezszczególniejszepróbyi
dziwnetrudnościjakoteżdoświadczeniewiaryposłuszeństwaiwierności
Pora Wielkiego Postu
Zdajesiężepodobnemyśliwyżejprzytoczonejużdawnotemunasuwałysięiinnymludziomi
doprowadziłydoustanowieniawporzeprzedwielkanocnejtakzwanegoWielkiegoPostuw
którymwiernizachęcanisądowiększegoczuwaniaimodlitwJestrzecząpewnążepostten
obserwowanybyłprzezKościółrzymskijużod wielustuleciatakżeobserwowanyjestprzez
Kościółanglikańskiluterańskiawpewnejmierzeiprzezinnekościoły
Aczkolwiekwiększośćludziobserwującpostjedynietylkojakozewnętrznąformęiobrządek
bezserdecznegoocenieniaaprzetoniemożebyćprzyjemnymPanutojednakowożwierzymy
żewdawnychczasachwielupościłozjaknajlepszychpobudekiżejeszczeterazniektórzytak
poszcząNienasząjestrzecząsądzićlubkogośpotępiaćleczjesteśmypewniiżwieluprzyznaiż
w sprawie postu rzeczsiętakmawrzeczywistościjaktopowyżejprzytoczyliśmyMasię
rozumiećiżniemożliwymjestustanowićjakiekolwiekprawalubregułyktórebyrządziły
sercamiludzioneaniciałemrządzićniemogą
WtakichsprawachmyteżnieuznajemyżadnychokreślonychregułlubprawSamopodanie
myślipowinnowystarczyćtymktórzywjedzeniuzsercapragnąuprawiaćwstrzemięźliwość
TegorodzajumyślmamypodanąprzezsamegoMistrzażepoJegoodejściunaśladowcyJego
będąpościć(Mat915)KilkaprzykładówtakiegoposzczeniajestzanotowanychwPiśmie
ŚwiętymitakowemogąbyćuważanezaodpowiedniewzorydlaJegonaśladowcówzktórych
żadennieznajdujesiępodżadnymprawemaniprzykazaniemodnośniejedzeniapicialub
innychczynnościwcodziennymżyciu.
Pewnamiaradobrowolnegoposzczeniajestkorzyściądlanastakfizyczniejakiduchowo– a
szczególniewwiosennejporzerokuMocniejszepokarmysąpotrzebnewporzezimowejlub
mrozówleczsąonemniejpotrzebnewmiaręocieplaniasiępowietrzaWielechoróbktóre
trapiąludzipodczaswiosnyjestbezwątpieniawynikiemobjadaniasięchorobomtymmożna
bywznacznejmierzezaradzićprzezstosowanieodpowiedniegopostu– przez wstrzymywanie
sięodłakociimocnychpokarmówPonadtogdyorganizmprzeładowanyjestpokarmemumysł
stajesiętępyminiezdolnymdowyższychczynnościumysłowychaszczególnietychktóre
odnosząsiędonaszegostosunkuzrzeczamiduchowymi
Powyższąmyślpodsuwamyniewintencjinakładanianakogokolwiekjarzmalubnakazu lecz
radzimykażdemuabywtymczasienailemutojegowłasnesumieniedyktujepościłimodlił
sięabytoczyniącmógłdostąpićduchowychbłogosławieństwodpowiedniodogorliwego
naśladowaniaPanatakwtejjakiwkażdejinnejsprawie
Data WieczerzyPańskiej
JaktojużpoprzedniozaznaczyliśmyPanJezusniedałżadnegopoleceniaswoimuczniomjak
wieluchrześcijanprzypuszczamianowicieżeWieczerzęPańskąnależyobchodzićcotydzieńco
miesiąccodwalubcotrzymiesiąceNajpewniejszymjestżeWieczerzaPańskapodobniejak
wszystkieinneżydowskieobrządkizostałaustanowionaabyzająćmiejscefiguralnejPaschyi
figuralnegoBarankaWielkanocnegoibyłaobchodzonarazwrokuMyzwykliśmyobchodzićtę
Pamiątkę tak blisko właściwej jej rocznicy jak tylko mogliśmy to wyrozumieć według
żydowskiego sposobu obliczania czasu to jest w wieczór poprzedzający 14-ty dzień
żydowskiegomiesiącaNisanPrzezwzglądnatentakdługoprzeznasobserwowanyzwyczaji
przezwzglądnatożeniektórzyniemoglibysiędopatrzyćżadnegopożytkuzezmianyorazina
tożemoglibypopaśćwzamieszanieiprzypuszczaćżeprzedtemnieobchodziliwłaściwie
dajemypierwszeństwotemuzwyczajowiRadzimywięcabytędrogąPamiątkęobchodzićw
odpowiednim czasie wedługkalendarzażydowskiego
PanJezusbyłukrzyżowany14-godniapierwszegomiesiącacowtymrokuprzypadniewdniu
22-go kwietnia Lecz Wieczerza Pamiątkowa która miała przedstawiać Jego śmierć była
obchodzona poprzedniego wieczoru, przeto zgodnie z naszym poprzednim zwyczajem
polecamyabywszyscywjednościduchaimyślizgodzilisięwobchodzeniutejwielkiejrocznicy
śmierciOdkupicielawewtorek21-go kwietnia 59 r. po godz. 6-ej wieczorem. Nawet wtenczas
niebędziemymogliobchodzićtejPamiątkiwszyscyojednejitejsamejgodzinieponieważw
różnych częściach świata czas się różni lecz jednak obchodzona ona będzie prawie że
jednocześnienacałymświecieMyślotejogólnejspólnościniechajnamdodaradościiskupienia
duchaimyśliprzytejokazjiZachęcamyabywszyscyktórzymiłująPanaiktórzypoświęcilisię
byczynićJegowolęażdośmierciabybraliudziałwtejpamiątcektóratakwielkieznaczeniema
dla nas wszystkich.
OnanajpierwuprzytamnianamofiarędrogiegonaszegoOdkupicielazłożonązaKościółiza
wszystkierodzajeziemiNastępnieprzypominażeśmyślubowaliPanuiżbędziemypostępować
JegoślademżebędziemycierpiećzNimpićzJegokielichaichrzcićsięJegochrztemśmierci
Wumysłachisercachnaszychmusimysię zawszekarmićzłamanymciałemJezusairozumieć
wiarążeprzezNiegodostąpiliśmynajpierwnaszegousprawiedliwieniajedynieprzezNiego
mogliśmybyćpoczytanizaczłonkówJegoCiałaiprzezNiegodoszłynaswszystkienadzieje
przyszłegożywota
Po drugietocoprzedstawianamkielichmusimymiećudziałwJegosmutkachmusimybyć
uczestnikamicierpieńChrystusowychdopełniaćostatekJegouciskówpostępującwiernieJego
śladem– nawetażdośmierciKielichktóryOjciecnalałnaszemuPanuOnwypił AzłaskiBożej
zostaliśmyuprzywilejowanidobraniaudziałuwtymkielichubo„jeślizNimcierpimyzNimteż
królowaćbędziemy”JeżelizaśunikniemycierpieńChrystusowychiniestaniemysiężywymi
ofiarami z Nim, to tym samym utracimy chwalebne przywilejeiprawodoJegoKrólestwa
W.T. 1911-40
Myśli i zdania
Niejesttobiedażebiedęcierpimy
lecztożebiedycierpiećnieumiemy
Takie nasze przeznaczenie,
rodzimysięnacierpienie
STRÓŻU, CO SIĘ STAŁO W NOCY?
„OndzieńPańskiprzyjdziejakozłodziejwnocywktóryniebiosazwielkim
trzaskiemprzeminąażywiołyrozpaloneogniemstopniejąaziemiairzeczy
któresąnaniejspalonebędą”„OtoidądnimówiPanżeoraczżeńcezajmieaten
cotłoczywinnejagodyrozsiewającenasienie”– 2 Piotra 3:10; Amos 9:13.
WtakisposóbnatchnionyapostołPiotrwpowyżejdobrzeujętymopisiedodajeswojeprorocze
świadectwodoinnychktórzypodobniejakonpatrzyliprzezteleskopwizjiproroczejiujrzeli
największązewszystkichzmianęjakazachodzi obecnie w sprawach i w zwierzchnictwie ziemi?
NazywajądniemPańskimiłączyjązpowrotemZbawicielaiustanowieniemJegoKrólestwa
Wiernisłudzyobecnegowiekupatrzącnaokołosiebieniemajątrudnościrozpoznaniażeten
„dzieńjużsięrozpoczął” żejestonDniemJegoObecnościiapostołwdalszychsłowach
wzmiankujeżedlatychcozajmująstanowiskowiaryiposłuszeństwoBoguczasobecny
nastręczaniezwykłekorzyściibłogosławieństwaOkowiaryjest okiem duchowej wizji , a ten
przymiot jest cennym skarbem ostatnich żyjących członków Kościoła tak jak był on
dziedzictwemwszystkichpomazanychduchemświętymprzezcaływiek
Zgłoś jeśli naruszono regulamin