konsekwencje zroznicowania jezykowego.txt

(2 KB) Pobierz
Temat: Konsekwencje zr�nicowania j�zykowego


J�zyk towarzyszy cz�owiekowi od zarania dziej�w. Z czasem pewne grupy ludzi zacz�y zamyka� si� w okre�lonych obszarach i tworzy� j�zyk specyficzny, zrozumia�y dla zbiorowo�ci �yj�cych w danym regionie. Ludzie tam �yj�cy tworzyli obyczaje kultur� charakterystyczna dla swojego kraju. Tak wi�c j�zyk jest cecha charakterystyczna dla danego regionu geograficznego. Mo�na powiedzie� �e zawiera si� w granicach kraju na terenie kt�rego mo�na si� nim porozumiewa�. Je�eli wskutek wojen znika�o jakie� pa�stwo z mapy �wiata, najcz�ciej j�zyk owego pa�stwa umiera� �mierci� naturaln�, zaczyna� natomiast obowi�zywa� j�zyk tego kraju kt�ry przyczyni� si� do aneksji. Wiele pa�stw musia�o przyj�� j�zyki kolonizator�w. Je�eli umiera j�zyk umiera pa�stwo. J�zyk bowiem jest no�nikiem my�li motorem rozwoju i post�pu daje ludziom poczucie wsp�lnoty i przynale�no�ci. Dominuj�cym j�zykiem w XX w. jest j�zyk angielski dzi�ki niemu mo�emy porozumiewa� si� w wielu krajach nawet tych kt�rych oficjalnym j�zykiem jest inny j�zyk. My�l� �e nigdy nie nast�pi taki czas, kiedy na ca�ym globie pos�ugiwa� si� b�dziemy jednym j�zykiem, bowiem jak ju� wcze�niej zaznaczy�em j�zyk to konkretne pa�stwo zamkni�te w swoich granicach z charakterystyczna dla siebie kultur�, polityka, religia, sposobem my�lenia i odczuwania. J�zyk stanowi o to�samo�ci pa�stwa, z historii wiemy �e podczas zabor�w czy okupacji ludzie nara�ali swoje �ycie chc�c zachowa� odr�bno�� j�zykow�. Mieli g��bok� �wiadomo��, �e je�eli zginie j�zyk zgin� i oni. M�wi si� coraz cz�ciej ze �wiat jest globaln� wioska ale mam nadzieje ze w�a�nie w tej wiosce b�dzie wci�� s�ycha� r�ne j�zyki, narzecza a nawet gwary. W cz�owieku d�emie t�sknota do porozumiewania si� ponad barierami j�zykowymi, dowodem na to jest j�zyk esperanto zwanym sztucznym kt�rego tw�rc� by� Polak Ludwik Zamenhof (�y� w latach 1859-1917). Dzi�ki niemu ludzie pos�uguj�cy si� r�nymi j�zykami mog� pos�ugiwa� si� stworzonym przez niego j�zykiem. Nie jest to jednak j�zyk kt�ry wypar� by istniej�ce do tej pory j�zyki 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin