WZN 1-2 2007.pdf

(3982 KB) Pobierz
265698029 UNPDF
POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE
Oddzial we Wrodawiu
ZAPISKI
'
' k
NUMIZMATYCZNE
Nr 1-2/2007 (33-34)
WROCLAW 2007
265698029.002.png
r
WROCLAWSKIE ZAPISKI NUMIZMATYCZNE
Nr 1-2/2007 (33-34)
NUMER SPECJALNY
SPISTRESCI:
STR.
I Seminarium Autorow Wroctawskich Zapisk6w Numizmatycznych.
4
Sesja I: Moneta na Slqsku w sredniowieczu
1. Barbara BUTENT-STEFANIAK: Stan badan nad wczesno-
10
sredniowiecznymi
znaleziskami
monet
na
Slajsku
(X-pot. XII w.).
2. Borys PASZKIEWICZ: Mennictwo dolnoslaskie XI-XIII wieku:
19
nowe ustalenia i stare watpiiwosci.
Sesja II: Monety Piastow slqskich
3. Kazimierz CHOROS: Grosiki Chrystiana wotowskiego i Ludwiki
28
regentki bite w ksi^stwie legnicko-brzesko-wotowskim
w II pot. XVII w.
Sesja III: Wspofczesna numizmatyka ive Wroctawiu
4. Robert PIElsiKOWSKI: Polsko-czeskie kontakty numizmatyczne
38
po II wojnie swiatowej.
5. Lukasz KONIAREK:
Dzieje
koiekcji
numizmatycznych
44
w Ossolineum.
Wystawa numizmatyczna ,,Ze skarbca Gabinetu Numizmatyczno-
56
Sfragistycznego", przygotowana przez Cabinet Numizmatyczno-
Sfragistyczny Zakladu Narodowego im. Ossoiiriskich we Wrodawiu.
Redakcja Wroctawskich Zapiskow Numizmatycznych
60
265698029.003.png
Na oktedce prezentujemy awers medalu z 1824 roku, po§wie.conego
hr. Jdzefowi Maksymilianowi Ossolirtskiemu, autorstwa wiedertskiego
medaliera J6zefa Mikotaja Langa (ze zbior6w Gabinetu Numizmatyczno-
Sfragistycznego Zaktedu Narodowego im. Ossolirtskich).
Braz, bicie, Srednica 45 mm, waga 43,3 g, obrzeze lekko wypukte. . ; «
Awers: popiersie fundatora Zakiadu Narodowego im. Ossolirtskich z twarza,
skierowang, w prawo, wedfug rysunku Jana Wincentego Ba^kowskiego.
Hrabia odziany zgodnie z 6wczesna_ moda, w surdut z szerokimi klapami i
duzym kotnierzem. Na piersi widoczny krzyz komandorski Orderu
sw. Stefana. Napis dookolny: IOS. MAX. DE T^CZYN C. OSSOLINSKI
SUP. RR. GAL. ET LOD.MARE. O.S. STE. COMM, u dofu sygnatura
wytworcy: JOS.LANG:F.
Jeden z artykut6w bieza,cego numeru WZN prezentuje historie, Zaktadu
Narodowego im. Ossolirtskich, w lym takze dzieje kolekcji numizmatycznej
hr. Jdzefa Maksymiliana Ossoliriskiego.
(SSN 1732-8942
WROCLAWSKIE ZAPISKI NUMIZMATYCZNE
Wrocfawskie Zapiski Numizmatyczne wydawane sg. przez
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne od kwietnia 1949 roku
Numer okolicznoSciowy, zawieraj^cy referaty
wygtoszonc na I Seminarium Autor6w
Wroclawskich Zapiskow Numizniatycztiych,
ktflre odbylo si§ 7 lipca 2007 roku w Sail Rady
Kuratordw
Za tre§6 artykufow odpowiadajsi. autorzy.
Wrocfawskie Zapiski Numizmatyczne rozprowadzane sg,
bezptatnie w^r6d czfonk6w i sympatyk6w PTN.
Zakhidu
Narodowego
im.
ZAPRASZAMY til
Ossoliiiskich we Wrociawiu.
Polskie Towarzyslwo Numizmatyczne Qddziaf we Wroofawiu zaprasza na swoje
zebrania, ktore odbywajq s/§ w pierwsza_ Srvdq po 1-ym i po 15-ym kazdego
miesiaca (o He ta sroda jest dniem swiajecznym, to w nastQpnaj w Muzeum
Histoiycznym - ul. Cieszyftskiego 9 (w Arsenale - w poblizu Rynku).
Zebrania rozpoczynajq s/g o godz. 16?°, a ich gf6wnym punktem jest prelekcja
na tematy numizmatyczne lub medalierskie. Natomiast po zebraniach
do godziny 19 istnieje mozliwosG dyskusji, a takze kupna oraz wymiany
monet, medal! i literatury numizmatycznej.
-2-
-3
265698029.004.png
KazimierzCHOROS
Wroclaw
I SEMINARIUM AUTOROW
WROCtAWSKICH ZAPISKOW NUMIZMATYCZNYCH
Autorami publikacji we Wroclawskich Zapiskach Numizmatycznych sg_ zarowno
czfonkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziafu we Wroctewiu lub
innych oddziaf6w PTN, jak i pracownicy uczelni wyzszych, gabinetow
numizmatycznych i instytucji muzealnych. Tematyka publikacji jest szeroka, choc
Redakcja WZN preferuje szczegolnie te, dotycza.ce numizmatyki slg,skiej. Mimo
wieloletniej wsp6fpracy nie wszyscy Autorzy znaja, sle lub nawet jesli mieli okazje. si?
poznac, to nie mieli sposobnosci na swobodna, dyskusj?, czy wrecz numizmatyczna,
pogaw?dk§. Zrodzifa sie wiec idea zorganizowania Spotkania Autorow, ktore
przybrafo w efekcie charakter r6wniez seminarium o charakterze naukowym.
Pierwsze Spotkanie i Pierwsze Seminarium Autorfiw Wrootawskich Zapisk6w
Numizmatycznych odbyfo si? w sobote 7 lipca 2007 roku. Do wziecia udziatu w tym
integracyjnym spotkaniu i Seminarium zaproszeni zostali Autorzy publikacji
poprzedzajajsych 5 lat, czyli w latach 2003-2007. Z zaproszonych 21 Autorow
w Seminarium 7.07.2007 r. wzieto udziat 15 os6b. Spotkanie i Seminarium miato
wiec charakter elitarny.
Organizatorami Seminarium byla Redakcja Wroctewskich Zapiskow
Numizmatycznych oraz Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny Zaktadu
Narodowego im. Ossolirtskich. Seminarium odbyfo si? w pieknej, stylowej Sali Rady
Kurator6w w ZNiO we Wrocfawiu, przy ulicy Grodzkiej.
Cabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny, bedg_cy cz^scia, Muzeum XX.
Lubomirskich, gromadzi nie tylko Tnonety i pleczecie, ale tak±e medale i obiekty
falerystyczne. Na zbiory Gabinetu sktadajg, sie nastepujajse kolekcje:
- kolekcja monet antycznych,
- kolekcja monet polskich,
- kolekcja banknotow polskich,
- kolekcja monet obcych,
- kolekcja banknot6w obcych,
- kolekcja falerystyczna,
- kolekcja medali,
- kolekcja numizmatyczna Stanistawa Garczyriskiego,
- kolekcja numizmatyczna Jadwigi i Jana Nowak6w-Jezioranskich,
- kolekcja bonbw i kart zywnosciowych, pienie.dzy zast^pczych, cegietek
sktadkowych, odwaznikbw, nozy do papieru ftp. (varia),
- depozyty monet, przekazanych przez wrocfawskie instytucje archeologiczne,
przede wszystkim przez Katedr? Archeologii Uniwersytetu Wracfawskiego.
Redakcja WZN wspotpracuje od wielu lat z Gabinetem Numizmatyczno-
Sfragistycznym, a pracownicy Gabinety coraz czeSciej publikuja, wyniki swoich
badart na temach WZN.
Fot 1. Uczestnicy I Seminarium Autor6wWroctawskich Zapisk6w
Numizmatycznych w dniu 7 lipca 2007 roku na dziedzificu Zaktadu Narodowego
im. Ossoliriskich przed pomnikiem hr. J.M. Ossoliriskiego.
Od lewej: Robert Piertkowski, Kazimierz Choros, Roman Czajkowski, Ryszard
Chwalirtski, Borys Paszkiewicz, tukasz Koniarek, Magdalena Karnicka, Zblgniew
Kutrzeba, Mariusz Kieca, Barbara Butent-Stefaniak, Wiestaw Wosik, Barbara
Kozarska-Orzeszek, Andrzej MusiaK Janusz Kujat i Zdzislaw Piwko.
Program I Seminarium AutordwWZN byt nastepujg_cy:
10.30-11.00
Powitanie uczestnikow Seminarium Autor6w WZN
(K.ChoroS - Redakcja WZN, t-.Koniarek - Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny).
Autoprezentacja uczestnikdw.
11.15-12.15 Sesja I: Moneta naSla^sku wsredniowieczu
Referat 1.
Borys PASZKiEWICZ: Sredniowieczne mennictwo dolnoSla^skie: stan badari i
perspektywy.
Referat 2.
Barbara BUTENT-STEFANIAK: Stan badari nad wczesnosredniowiecznymi
skartaami sla.skimi.
Przerwa na kawe.
-4
-5-
265698029.005.png
12.30 -13.00 Sesja II: Monety Piastow slaskich
Referat 3.
Kazimierz CHORO& Grosiki Chrystiana wotowskiego oraz Ludwiki regentki bite
w ksi^stwie legnicko-brzesko-wofowskim w II pot. XVII w.
Fot. 2, Borys Paszkiewicz, omawiaja_c sredniowieczne mennictwo dolno§la.skie,
zaprezentowat m.in. wrocfawskiego denara Bolestawa Szczodrego.
Fot. 4. ,,Mate jest pi§kne" to motto referatu, kt6ry wygfosO Kazimierz Chores.
Zaproponowaf w nim m.in. klasyfikacj§ grosikow sla.skich, uwzgl@dniaja.ca.
r6znorodne dodatkowe kryteria klasyfikacji, takie jak wizerunek orta,
ksztaft tarcz oraz wystepowanie element6wzdobniczych.
Z przyczyn losowych nie mogfa przybyG na seminatium jedna z Autorek WZN i dlatego
na sesji dotyczacej monet Piast6w SlBsklch zaprezentowany zostat tytko jeden referat.
Przerwa na kaw@.
Zwiedzanie historycznych sal budynku ZNiO.
14.00 -15.00 Sesja III: Wsp6tczesna numizmatyka we Wroctawiu
Referat 4.
Robert PIEKlKOWSKI: Polsko-czeskie kontakty numizmatyczne po II wojnie
swiatowej.
Referat 5.
Lukasz KONIAREK: Dzieje kolekcji numizmatycznych wOssolineum.
Fot. 3. Barbara Butent-Stefaniak zaprezentowafa stan badari
nad wczesnos>edniowiecznymi skarbami §lg_skimi.
Przerwa na kaw§.
15.15-16.30
tukasz KONIAREK: Prezentacja najciekawszych numlzmatdw na wystawie
numizmatycznej, "Skarby Ossolineum", przygotowanej przez Cabinet
Numizmatyczno-Sfragistyczny-Zaktadu Narodowego im. Ossolinskich.
-6-
-7-
265698029.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin