TRB.doc

(4936 KB) Pobierz             

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

      Akademia Techniczno-Rolnicza

          im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

                  w Bydgoszczy

              

 

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 1

Z przedmiotu: TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 

 

 

 

PROJEKT WYKONANIA ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT ZIEMNYCH

 

 

 

 

        Wykonały                                           Anna Gąsiorowska

                                                                                    Aleksandra Kozłowska

                                                                                    Magdalena Tęcza

                                                                                    budownictwo, KBI, grupa B

 

 

        Prowadzący:                             dr inż. Lucyna Korona

                            Katedra Ekonomii, Zarządzania

                            i Procesów Technologicznych

                                                                                        Zakład Organizacji, Zarządzania

                                                                                            i Technologii Budowy

 

 

 

Bydgoszcz,  listopad 2006r.

 

SPIS TREŚCI

                                                             

1. Charakterystyka i warunki realizacji budowy…………………………………....3

    1.1. Informacje ogólne o obiekcie……….……………………………………….3

              1.2. Warunki hydrograficzne i topograficzne…………………………………....3

                  1.3. Istniejące urządzenia i uzbrojenie terenu………………….……………….3

    1.4. Roboty przygotowawcze…………………………………………………..….3

    1.5. Roboty ziemne…………………………………………………………………4

    1.6. Zwięzła charakterystyka techniczna obiektu…………………...…………..6

2. Plan warstwicowy z naniesioną siatką niwelacyjną………………………...…..7

3. Bilans robót ziemnych, z uwzględnieniem niedoboru bądź nadwyżki mas ziemnych…………………………………………………………………............8

              3.1. Obliczenia objętości warstwy ziemi roślinnej ………………………..…….8

              3.2. Obliczanie objętości robót niwelacyjnych metodą kwadratów ………..8

              3.3. Obliczanie objętości robót niwelacyjnych metodą trójkątów….……..13

     3.4. Ostateczny bilans mas ziemnych……………………………………….…17

4. Plan terenu budowy z granicami wykopów fundamentowych…………..……18

5. Plan przemieszczenia mas ziemnych………………………………………..19

6. Obliczenie mas ziemnych wykopów fundamentowych……………...……..20

7. Dobór maszyn do robót niwelacyjnych i wykopów…………………..…......…13

              7.1. Kryterium doboru maszyn…………………………………………………13

              7.2. Charakterystyka ogólna…………………………………………………...13

              7.3. Dobór koparki………………………………………………………………14

              7.4. Dobór spycharki……………………………………………………………21

              7.5. Dobór środka transportowego (samochodu samowyładowczego)……26

8. Charakterystyka techniczna wybranych maszyn……..……………………...29

8.1. Spycharka gąsienicowa………………………………..………………….29

8.2. Samochód samowyładowczy……………………….…………………….29

8.3. Koparka………………………………………………..……………………30

9. Obliczenie cykli pracy zastosowanych typów maszyn……………………….32

              9.1. Obliczenie cyklu roboczego koparki………………..…………………….32

              9.2. Obliczenie cyklu roboczego spycharki…………………………………...33

              9.3. Obliczenie cyklu roboczego samochodu…………..…………………….34

10. Zasady wykonywania robót ziemnych……………….………………………35

              10.1. Wykonywanie wykopów………………………………………………….37

              10.2. Zasypywanie wykopów…………………………………………………...41

              10.3. Wykonywanie nasypów…………………………………………………..41

              10.4. Prowadzenie robót w warunkach zimowych…………………………...42

              10.5. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem………………………….42

              10.6. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych……….43

              10.7. Transport maszyn do robót ziemnych…………………………………..44

11. Sieć technologiczna poszczególnych procesów i harmonogram wykonywanych robót.………………………………………………………….45

12. Literatura………………………………………………………………………...46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Charakterystyka i warunki realizacji budowy.

 

1.1. Informacje ogólne o obiekcie:

 

Realizowany obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym, o konstrukcji murowej. Jest to budynek wolnostojący. Nie przewiduje się wykonania innych obiektów w pobliżu projektowanego.

 

1.2. Warunki topograficzne i hydrologiczne:

 

Teren budowy stanowi działka o wymiarach 150×150m, tj. o łącznej powierzchni 22500m2. Są to nieużytki rolne. Grunt jest kategorii IV, gliny małowilgotne, półzwarte i zwarte oraz lessy suche, o gęstości pozornej γs=2000kg/m3 i współczynniku spulchnienia Ss=1,3.

 

Na podstawie wierceń stwierdzono, że wody gruntowe znajdują się poniżej głębokości posadowienia obiektu (a zatem również poniżej dna projektowanego wykopu). Całość terenu pokryta jest trawą, chwastami, drobnymi krzewami oraz nielicznymi drzewami. Spadek terenu jest nierównomierny, ze wzniesieniem w północnej części działki. Grubość warstwy ziemi roślinnej h=15cm. Ziemia roślinna będzie składowana na czas wykonywania robót w południowej części działki.

 

1.3. Istniejące urządzenia i uzbrojenie terenu:

 

Na terenie działki budowlanej nie istnieją żadne budynki i nie występuje uzbrojenie terenu w postaci jakichkolwiek instalacji. Zewnętrzne trasy instalacyjne będą wykonywane przed rozpoczęciem budowy obiektów kubaturowych. Roboty te nie wchodzą w zakres niniejszego projektu.

 

1.4. Roboty przygotowawcze:

 

Roboty przygotowawcze obejmują oczyszczenie terenu z drzew, krzewów i korzeni po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich usunięcie od stosownych instytucji. Najistotniejszą jednak rzeczą wchodzącą w skład robót przygotowawczych jest prawidłowe zdjęcie i odpowiednie składowanie wierzchniej warstwy gleby (humusu). Humus musi być odspajany bardzo uważnie tak, aby podczas tej czynności nie uległ częściowej degradacji. Drugim ważnym etapem dotyczącym tej warstwy gleby jest prawidłowe jej składowanie. Zakłada się, że będzie ona odspajana spycharkami. Spycharki zaczynają pracę od północnej części placu i przemieszczają warstwę urodzajną do południowej krawędzi placu robót ziemnych i tam układają na hałdach tak, aby nie przeszkadzała ona w dalszych pracach. Po zakończeniu robót ziemnych i budowlanych grunt ten musi w stanie nienaruszonym trafić ponownie na miejsce wcześniejszych robót i musi w dalszym ciągu spełniać funkcję ziemi urodzajnej.

 

 

 

 

 

1.5. Roboty ziemne:

 

Wykonywane  na  projektowanym  terenie  roboty  ziemne  obejmują:

·         wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem            poza obręb robót ziemnych,

·         oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów występujących na  terenie przewidywanej budowy,

·         usunięcie  darniny i ziemi  roślinnej  należy dokonać  w  granicach  wytyczonej  budowli  z dodaniem  po  1m  po  każdej  stronie,

·         grunty  próchnicze należy przewieźć w odpowiednie miejsce celem ich ponownego zagospodarowania, grunty te można usunąć np. przy użyciu zgarniarki (rys.1),

 

 

rys.1. Zgarniarka usuwająca humus.

 

·         przewidziano przeprowadzenie niwelacji terenu do planowanej niwelety (59,00m),

·         wykonanie wykopu pod fundament,

·         uporządkowanie i zagospodarowanie terenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Zwięzła charakterystyka techniczna obiektu:

 

Na działce zlokalizowany będzie czterokondygnacyjny budynek mieszkalny. W podziemiu są piwnice o ścianach monolitycznych żelbetowych, o grubości 30cm oraz żelbetowym stropie Filigran grubości 22cm. Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych o szerokości 1,2m. Wymiary budynku w planie przedstawiono na załączonym rysunku (rys.2  )....

Zgłoś jeśli naruszono regulamin