BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE.odt

(35 KB) Pobierz

09.10.2010 BEZPIECZEŃTWO SPOŁECZNE

1.                1/14 ISTOTA I ZAKRES BEZPIECZEŃTWA SPOŁECZNEGO. POLITYKA SPOŁECZNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO.

 

Literatura:

1.                 Urnban A. „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”

2.                 Sienkiewicz-Małyjurek K,Niczyporuk Z.  Bezpieczeństwo publiczne Zarys problematyki”

3.                 Wolalin „Zarys teorii Społeczeństwa obywateli”

4.                 Nowak A Wysoka E. „Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym elementy patologii społecznej i kryminologii”

5.                 „Problemy społeczne w grze politycznej współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie” pod red. nauk Jadwigi Królikowskiej

 

Definicja Bezpieczeństwa: (subiektywne- nasze własne poczucie i obiektywne)

 

Ryzyko- prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy.

 

Rodzaje bezpieczeństwa:

a- Podmiotowe,

b- przedmiotowe,

c- przestrzenne,

d- Sposobu organizowania się,

e- czasowe

 

Piramida potrzeb Maslowa

1.                 potrzeby fizjologiczne

2.                 potrzeby bezpieczeństwa

3.                 potrzeby miłości i przynależności

4.                 potrzeby Szacunku i uznania

5.                 potrzeby samorealizacji

 

Bezpieczeństwo Państwa

Stan w którym nie są zagrożone byt, suwerenność, przetrwanie państwa oraz istnieją warunki do realizacji interesów narodowych i osiągania celów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest Ono „ukierunkowane na przetrwanie państwa  i narodu, tym elementom podporządkowane są inne dziedziny tj, biologiczne przeżycie ludności, poziom rozwoju społeczno- gospodarczego prawa i swobody obywatelskie, styl i jakość życia przyjazne środowisko.

 

Bezpieczeństwo:

lokalne-regionalne-wewnętrzne–zewnętrzne-międzynarodowe

 

 

 

Bezpieczeństwo człowieka- stan w którym członkowie danej wspólnoty nie odczuwają zagrożenia czy lęku związanego z polityką innych państw. (Bezpieczeństwo zewnętrzne) lub też wynikającego z działań władz państw ( lub ich zaniechania) którym podlegają ( bezpieczeństwo wewnętrzne).

 

Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym o samorządzie województwa, o działach administracji państwowej

 

Bezpieczeństwo zewnętrzne: suwerenność, niepodległość, nienaruszalność terytorialna

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne: publiczne, społeczne, ład konstytucyjno prawny, ochrona ludności i majątku narodowego przed zagrożeniami i skutkami klęsk żywiołowych, jakość życia

 

Definicja bezpieczeństwo społeczne:

- ogół środków i realizacji interesów społeczeństwa i państwa w sferze społecznej i socjalnej

- rozwój socjalnej struktury i stosunków w społeczeństwie systemów zapewniania życia i socjalizacji ludzi

- bezpieczeństwo obywateli spokój społeczny czy praworządność

- stan społeczeństwa zapewniający nie tylko trwanie i przetrwanie narodu lecz również jego rozwój.

 

Bezpieczeństwo społeczne zależy od:

                      Państwa- pomoc społecznego

                      Rynku – praca zarobkowa

                      Rodziny

 

Wartości i cele narodowe: siła moralna i materialna państwa, wysoka pozycja międzynarodowa, byt, dobrobyt, rozwój stabilność gospodarcza, zachowanie tożsamości narodowej.

 

Dziedziny działalności państwa: Dyplomatyczna, Edukacyjna, Gospodarcza, Naukowa, Ekologiczna, kulturowa, Społeczna, inne

 

Edukacja- kultura bezpieczeństwa

                      wynik indywidualnych i grupowych wartości, podstaw, postrzegania, nawyków, kompetencji i wzorów zachowań

                      wynik stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem w każdej organizacji.

                       

Elementy kultury bezpieczeństwa:

                      wiedza - rozumienie natury zagrożenia  ryzyka ich wystąpienia

                      sprawność – podstawy w trakcie rozumienia różnego rodzaju czynności

                      postawy- działania w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa

                      zachowania- uwzględnienie zagrożeń i ryzyka w bieżącej działalności oraz potrzeba świadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa i właściwego zachowania się w sytuacjach kryzysowych

                      przyzwyczajenia- zmiana zapatrywania z filozofii rozumowania „ może zdarzyć się innym” na filozofię „Może zdarzyć się mnie”

                      Motywacja- wykształcenie chęci do bezpiecznego postępowania, rozumienia konieczności pro bezpiecznych zachowań

                      orientacja- znajomość funkcjonowania administracji, instytucji i organizacji odpowiedzialność za bezpieczeństwo

 

2/14 POLITYKA SPOŁECZNA I SOCJALNA W ZAKRESIE BEZPIECEŃSTWA

 

1.                 NADRZĘDNY CEL DZIAŁANIA PAŃSTWA- UTRZYMANIE ZDOLNOIŚCI DO REAGOWANIA – ODPOWIEDNIEGO DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI – W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECEŃSTWA POWSZECHNEGO, ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ PORZĄDKU PRAWNEGO, ŻYCIA  I ZDROWIA OBYWATELI ORAZ MAJĄTKU NARODOWEGO PRZED BEZPRAWNYMI DZIAŁANIAMI ORAZ SKUTKAMI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF NATURALNYCH I AWARII TECHNICZNYCH.

 

 

Funkcje Państwa:

                      wewnętrzna

                      gospodarczo organizatorska

                      socjalna

                      kulturalno-wychowawcza

                      zewnętrzna

 

Polityka Społeczna:

                      oznacza politykę rządów dotyczącą  działania mającego bezpośrednio wpływ na dobrobyt obywateli przez dostarczanie im usług lub dochodu

                      jako nauka teoretyczna zajmuje się formułowaniem i weryfikowaniem twierdzeń dotyczących związków między celową działalnością grup społecznych oraz ciał publicznych a zmianami struktury społecznej

                      jako nauka praktyczna docieka jak w oparciu o te twierdzenia uzyskać zamierzone zmiany społeczne zgodne z dobrem człowieka.

 

W 2000 roku odbył się szczyt Lizboński, gdzie określono cele polityki społecznej dla Unii Europejskiej.

Istota:

1.                 wzrost znaczenia samorządów lokalnych i sektora obywatelskiego

2.                 dowartościowanie wolontariatu

3.                 wzrost roli edukacji

4.                 wzrost roli rodziny i więzi społecznych

 

 

 

 

Modele polityki społecznej

 

 

1.                 model liberalny- potrzeby społeczne realizowane są w ramach rynku prywatnego i w rodzinie, polityka społeczna to działania selektywne, świadczenia są z reguły selektywne

2.                 model redystrybucyjny- odpowiedzialność za niebezpieczeństwo socjalne jednostki ponosi społeczeństwo, polityka społeczna dokonuje redystrybucji dochodów, świadczenia z reguły powszechne

3.                 model motywacyjny- programy socjalne nie powinny zakłócać procesów gospodarki rynkowej, polityka społeczna wykorzystuje m.in. lokalny potencjał społeczny, świadczenia z reguły zależą od statusu jednostki na rynku pracy

 

Cele polityki społecznej

1.                 wyrównywanie warunków życia i pracy obywateli

2.                 równy dostęp do korzystania z praw obywatelskich

3.                 walka z nierównościami społecznymi

4.                 kształtowanie stosunków społecznych

 

Obszary polityki społecznej

1.                 ubóstwo

2.                 bezrobocie

3.                 problemy rodzinne

4.                 bezdomność

5.                 niepełnosprawność

6.                 uzależnienia patologiczne itp.

 

Polityka socjalna a społeczna

----------------------

Polityka socjalna

Poliytyka społeczna

Przedmiot

Materialne warunki bytu, dochody pieniężne, poziomu życia, komsumpcja towarów i usług

Społeczeństwo, stosunki społeczne, organizacja życai społecznego jakość życia

cele

poprawa materialna warunków bytu (szczególnie najbiedniejszych) zwrost komsumpcji , pokój socjalny,

Postpo społeczny, równowaga porządek społeczny dobro wspólne moc narodu harmonia między celami osobistymi  a społecznymi

Sposób działania:

Ratowanie, interwencja odnowa

instytucjonalizacja

 

Pomoc społeczna- instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 

Świadczenia społeczne:

 

Wszelkie środki pieniężne, dobra materialne i usługi które służą zaspokojeniu potrzeb jednostek i rodzin uzyskiwane bez ekwiwalentnie czyli nie będące bezpośrednim wynagrodzeniem za pracę, finansowane ze środków publicznych, gromadzenia i wydatkowanie środków na ten cel odbywa się z udziałem instytucji państwa lub pod ich nadzorem.

 

Usługi społeczne- wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych (dzieci nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzie z problemami psychospołecznymi etc)

 

Zabezpieczenie społeczne: Ubezpieczenie społeczne, Świadczenia zaopatrzeniowe, Świadczenia opiekuńcze

 

Cechy usług społecznych

                      zaspokojenie potrzeb poprzez dobra materialne

                      zapewnienie stabilnego funkcjonowania zbiorowości społecznych

                      źródło: instytucje publiczne i prywatne (organizacje pozarządowe)

                      mogą być bez ekwiwalentne, odpłatne lub nieodpłatne.

 

Literatura: Ustawa o pomocy społecznej

 

Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych,

 

Świadczenie niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie, pomoc rzeczowa itp.

 

Główne problemy polityki społecznej

Polityka społeczna- narzędzie kształtowania ładu społecznego, łagodzi skutki intensywnych przemian ekonomicznych

 

3/14

Podział władzy w Polsce:

Władza Ustawodawcza-Sejm i Senat

Władza Wykonawcza- Prezydent i Rada Ministrów

Władza Sądownicza- Sądy: Sąd Najwyższy, Sądy powszechne, administracyjne wojskowe. Trybunały:  Trybunał Konstytucyjny Trybunał Stanu.

 

Podział aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa:

1.                 Ustawy określające ustrój państwa podział władzy, uprawnienia i zadania

2.                 Ustawy ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom( ustawy kompetencyjne dotyczące organów władzy i administracji w zakresie bezpieczeństwa, Akty prawne regulujące problematykę przeciwdziałania poszczególnym rodzajom zagrożeń, ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa)

3.                 Akty wykonawcze obejmujące wytyczne, dyrektywy rządowe oraz plany działania

 

AKTY PRAWNE:

1.                 Konstytucja RP Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art 31 Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin