RM-DREW.pdf

(523 KB) Pobierz
DREW-2
Program komputerowy RM-DREW -
moduĀ pakietu RM wspĀpracujĥcy z
programem gĀwnym RM-WIN - do
zintegrowanego wymiarowania prĪ-
tw konstrukcji drewnianych, zgodnie z zasa-
dami i wymaganiami PN-B-03150:2000.
nia siħ z programem głównym pakietu. Oznacza to, Ňe
wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN , majĢ-
ce wpływ na wymiarowanie, sĢ automatycznie uwzglħdnia-
ne przez moduł RM-DREW i odwrotnie - zmiany dokonywa-
ne w module RM-DREW , majĢce wpływ na stan sił w prħ-
tach konstrukcji, sĢ automatycznie uwzglħdniane przez pro-
gram główny RM-WIN . Posługiwanie siħ modułem RM-
DREW polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowa-
nia ĻciĻle powiĢzanymi z poszczególnymi normowymi wa-
runkami stanów granicznych noĻnoĻci i uŇytkowania wspo-
magane opcjami automatycznego okreĻlania miarodajnych
warunków stanu granicznego noĻnoĻci lub uŇytkowania.
Do najwaŇniejszych cech modułu RM-DREW naleŇy zaliczyę:
V pełna zgodnoĻę z wymaganiami i zaleceniami normy PN-
B-03150:2000,
V moŇliwoĻę wymiarowania przekrojów złoŇonych ujħtych w
normie,
V wymiarowanie połĢczeı deklarowanych na koıcach prħ-
ta,
V automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania
jakim dany prħt powinien podlegaę, co zaleŇy od przypi-
sanego mu rodzaju przekroju oraz warunków jego pracy
statycznej,
V uwzglħdnianie aspektów wymiarowania wynikajĢcych z
przestrzennej pracy prħta konstrukcji,
V automatyczne wyznaczanie długoĻci wyboczeniowych
prħtów dla potrzeb wymiarowania,
V zmianħ parametrów przekroju z automatycznĢ aktualiza-
cjĢ wyników obliczeı statycznych,
V automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego nor-
mowego warunku noĻnoĻci prħta,
V automatyczne ustalanie kombinacji grup obciĢŇeı, która
decyduje o noĻnoĻci prħta,
V wyĻwietlanie słupkowego diagramu noĻnoĻci prħtów ze
wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wy-
korzystaniu noĻnoĻci oraz kombinacji obciĢŇeı (w przy-
padku gdy diagram jest wygenerowany z uwzglħdnieniem
wyników obliczeı dla pełnej kombinatoryki obciĢŇeı).
V automatyczne wyszukiwanie prħta w konstrukcji, dla któ-
rego decydujĢcy normowy warunek noĻnoĻci jest najnie-
korzystniejszy,
V automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w
formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeı
"rħcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z moŇ-
liwoĻciĢ permanentnego podglĢdu, bezpoĻredniego wy-
druku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów
tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na
szczegółowe Ļledzenie wpływu zmian parametrów wy-
miarowania na warunki wymiarowania, a takŇe automa-
tyczne łĢczenie wyników wymiarowania z innymi czħ-
Ļciami dokumentacji technicznej sporzĢdzanej przy po-
mocy popularnych edytorów tekstu,
V generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw.
metapliku, rysunku połĢczeı, który moŇe byę importowa-
ny w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD)
jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wy-
miarowanego prħta.
W aktualnej wersji modułu RM-DREW moŇliwe jest zadekla-
rowanie nastħpujĢcych typów połĢczeı prħta:
V połĢczenie na gwoŅdzie,
V połĢczenie na wkrħty,
V połĢczenie na Ļruby i sworznie,
V połĢczenie na płytki kolczaste
V wrĢb pojedynczy,
V wrĢb podwójny.
C H A R A K T E R Y S T Y K A M O D U Ł U
Moduł RM-DREW jest integralnym składnikiem pakietu RM
przeznaczonym do wymiarowania konstrukcji drewnianych
wg PN-B-03150:2000 . Moduł wykorzystuje mechanizm tzw.
dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) do komunikowa-
129030992.028.png 129030992.029.png
Przykład dokumentacji wymiarowania pr ħ ta kratownicy :
Stan graniczny u Ň ytkowania
:
A
Z
y
Y
B
z
Wyniki dla x a =0,11 m; x b =0,78 m, przy obci ĢŇ eniach „ CD” .
Przemieszczenia wyznaczono licz Ģ c od ci ħ ciwy pr ħ ta dla modułu spr ħ -
Ň ysto Ļ ci
40
Wymiary przekroju:
h=100,0 mm b=40,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=333,3; Jyg=53,3 cm 4 ; A=40,00 cm 2 ; ix=2,9; iy=1,2 cm;
Wx=66,7; Wy=26,7 cm 3 .
E = E 0,mean / (1 + k def ) = 12000 / (1 + 0,60) = 7500 MPa
Ugi ħ cie graniczne
u net,fin = l / 150 = 6,0 mm
Ugi ħ cie wzgl ħ dem osi Z
u z,fin = 0,0 < 6,0 = u net,fin
POŁ ġ CZENIE NA PŁYTKI KOLCZASTE W W Ħń LE
:
Przyj ħ to 1 klas ħ u Ň ytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i
wilgotno Ļ ci powy Ň ej 65% tylko przez kilka tygodni w roku ) oraz klas ħ
trwania obci ĢŇ enia: Stałe ( wi ħ cej ni Ň 10 lat, np. ci ħŇ ar własny ).
K mod = 0,60
2x płytka M14
ȳ M =1,3
Cechy drewna: Drewno C30 .
f m,k = 30,00
230
f m,d = 13,85 MPa
f t,0,k = 18,00
f t,0,d = 8,31 MPa
f t,90,k = 0,40
f t,90,d = 0,18 MPa
f c,0,k = 23,00
f c,0,d = 10,62 MPa
f c,90,k = 5,70
f c,90,d = 2,63 MPa
160
f v,k = 3,00
f v,d = 1,38 MPa
E 0,mean = 12000 MPa
E 90,mean = 400 MPa
E 0,05 = 8000 MPa
G mean = 750 MPa
Ⱦ k = 380 kg/m 3
Sprawdzenie no Ļ no Ļ ci pr ħ ta
Sprawdzenie no Ļ no Ļ ci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obli-
czeniach uwzgl ħ dniono ekstremalne warto Ļ ci wielko Ļ ci statycznych przy
uwzgl ħ dnieniu niekorzystnych kombinacji obci ĢŇ e ı .
No Ļ no Ļę na rozci Ģ ganie
B 10,0x4,0
Moment zginaj Ģ cy:
M = 0,000 kNm
Siła poprzeczna:
Q = 0,000 kN
Siła osiowa:
N = -2,997 kN
Obci ĢŇ enia: „DF”.
Przyj ħ to poł Ģ czenie na dwie jednostronne płytki kolczaste typu M14 , dla
których kierunek główny płytki pokrywa si ħ z osi Ģ pr ħ ta ł Ģ czonego nr 23.
No Ļ no Ļ ci płytki kolczastej przyj ħ to z literatury.
No Ļ no Ļę poł Ģ czenia ze wzgl ħ du na docisk kolców do drewna :
Po obu stronach styku przyj ħ to pola efektywne wynosz Ģ ce odpowiednio
A ef = 37,96 i A’ ef = 168,00 cm 2 .
Na jedn Ģ płytk ħ działa siła wypadkowa F A = 1,499 kN nachylona pod
k Ģ tem ŋ = 57,5° do kierunku głównego płytki. K Ģ t pomi ħ dzy kierunkiem
działania siły i kierunkiem włókien, dla elementów ł Ģ czonych wynosi
odpowiednio Ȳ = 0,0° i Ȳ = 57,5°.
Siły działaj Ģ ce na jednostk ħ powierzchni jednej płytki:
ŏ F,d = F A / A ef = 1,499 / 37,96 ×10 3 = 39,477 N/cm 2
ŏ M,d = M A r max / I p = 0,000×6,35 / 356,2 ×10 5 = 0,000 N/cm 2
ŏ F,d = 39,477 < 89,358 = f a, ŋ , Ȳ ,d
ŏ M,d = 0,000 < 60,000 = f a,90,90,d
ŏ F,d + ŏ M,d = 39,477 < 180,000 = 1,5×120,000 = 1,5 f a,0,0,d
ŏ F,d = F A / A’ ef = 1,499 / 168,00 ×10 3 = 8,920 N/cm 2
ŏ M,d = M A r’ max / I’ p = 0,000×11,24 / 7070,0 ×10 5 = 0,000 N/cm 2
ŏ F,d = 8,920 < 64,906 = f a, ŋ , Ȳ ’,d
ŏ M,d = 0,000 < 60,000 = f a,90,90,d
ŏ F,d + ŏ M,d = 8,920 < 180,000 = 1,5×120,000 = 1,5 f a,0,0,d
No Ļ no Ļę płytki:
Siły działaj Ģ ce na płytk ħ w styku dla k Ģ ta nachylenia styku ȳ = 57,5° oraz
siły od momentu zginaj Ģ cego F M = 2 M / l = 2×0,000 / 23,0 ×10 2 = 0,000
kN.
:
Wyniki dla x a =0,00 m; x b =0,90 m, przy obci ĢŇ eniach „GI”.
Pole powierzchni przekroju netto A n = 40,00 cm 2 .
Ŏ t,0,d = N / A n = 4,445 / 40,00 ×10 = 1,111 < 8,31 = f t,0,d
No Ļ no Ļę na Ļ ciskanie
:
Wyniki dla x a =0,00 m; x b =0,90 m, przy obci ĢŇ eniach „ACD”.
- długo Ļę wyboczeniowa w płaszczy Ņ nie układu(wyznaczona na podsta-
wie podatno Ļ ci w ħ złów):
l c = Ⱥ l = 1,000×0,895 = 0,895 m
- długo Ļę wyboczeniowa w płaszczy Ņ nie prostopadłej do płaszczyzny
układu:
l c = Ⱥ l = 1,000×0,895 = 0,895 m
Długo Ļ ci wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych
do osi głównych przekroju, wynosz Ģ :
l c,y = 0,895 m; l c,z = 0,895 m
Współczynniki wyboczeniowe:
ȹ y = l c,y / i y = 0,895 / 0,0289 = 31,02
ȹ z = l c,z / i z = 0,895 / 0,0115 = 77,54
Ŏ c,crit,y = ʩ 2 E 0,05 / ȹ 2 y = 9,87×8000 / (31,02) 2 = 82,07 MPa
Ŏ c,crit,z = ʩ 2 E 0,05 / ȹ 2 z = 9, 87×8000 / (77,54) 2 = 13,13 MPa
ȹ rel,y =
f
c
0, / s
,
k
c
crit
,
y
= 23/82,07 = 0,529
0, / s = 23/13,13 = 1,323
k y = 0,5 [1 + Ȳ c ( ȹ rel,y - 0,5) + ȹ 2 rel,y ] = 0,5×[1+0,2×(0,529 - 0,5) +
(0,529) 2 ] = 0,643
k z = 0,5 [1 + Ȳ c ( ȹ rel,z - 0,5) + ȹ 2 rel,z ] = 0,5×[1+0,2×(1,323 - 0,5) +
(1,323) 2 ] = 1,458
k c,y =
f
c
k
c
crit
,
z
F x,d = F cos ŋ + F M sin ȳ = 1,499×0,538 + 0,000×0,843 = 0,806 kN
F y,d = F sin ŋ + F M cos ȳ = 1,499×0,843 + 0,000×0,538 = 1,263 kN
No Ļ no Ļę płytki:
R x,d = max{ f ax,0,d sin ȳ ; f v,0,d cos ȳ } l = max{1580,000×0,843;
520,000×0,538} ×23,0×10 -3 = 30,633 kN
R y,d = max{ f ax,90,d cos ȳ ; f v,90,d sin ȳ } l = max{530,000×0,538;
880,000×0,843} ×23,0×10 -3 = 17,061 kN
Warunek no Ļ no Ļ ci:
( F x,d / R x,d ) 2 + ( F y,d / R y,d ) 2 = (0,806 / 30,633) 2 + (1,263 / 17,061) 2 = 0,006 < 1
1
/(
k
+
k
2
+
l
2
)
= 1/(0,643 + 0,643² - 0,529² ) = 0,992
y
y
rel
,
y
= 1/(1,458 + 1,458² - 1,323² ) = 0,483
Powierzchnia obliczeniowa przekroju A d = 40,00 cm 2 .
No Ļ no Ļę na Ļ ciskanie:
Ŏ c,0,d = N / A d = 11,274 / 40,00 ×10 = 2,819 < 5,13 = 0,483×10,62 = k c f c,0,d
1
/(
k
z
+
k
2
+
l
2
rel
,
z
)
Własno Ļ ci techniczne drewna
,
ȹ rel,z =
,
,
k c,z =
z
129030992.030.png 129030992.031.png 129030992.001.png 129030992.002.png 129030992.003.png 129030992.004.png 129030992.005.png 129030992.006.png 129030992.007.png 129030992.008.png 129030992.009.png 129030992.010.png 129030992.011.png 129030992.012.png 129030992.013.png 129030992.014.png 129030992.015.png 129030992.016.png 129030992.017.png 129030992.018.png 129030992.019.png 129030992.020.png 129030992.021.png 129030992.022.png 129030992.023.png 129030992.024.png 129030992.025.png 129030992.026.png 129030992.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin