Obliczanie horoskopu.pdf

(34 KB) Pobierz
38933658 UNPDF
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
Obliczanie horoskopu
Autor: Administrator
21.12.2006.
Zmieniony 21.12.2006.
OBLICZANIE HOROSKOPU Horoskop jest niczym wiêcej jak tylko diagramem przedstawiaj±cym w
schematyczny sposób stan Układu Słonecznego w jakim¶ ¶ci¶le okre¶lonym momencie czasu i z
okre¶lonego miejsca na ziemi. Zatem horoskop to rysunek, a nie, jak czêsto biednie u¿ywa siê tego
terminu, opis charakteru czy prognoza przyszłego rozwoju. Taka czê¶æ opisowa jest dopiero Interpretacj±
samego horoskopu, przeprowadzon± w oparciu o przekazane przez tradycjê astrologiczn± i weryfikowane
przez niezliczone pokolenia astrologów zasady i symboliczne znaczenia poszczególnych elementów
horoskopu. Na elementy te składaj± siê cztery podstawowe kategorie, które zostan± pobie¿nie
przedstawione poni¿ej. Zodiak. Gdyby¶my obserwowali ruch Słoñca na tle gwiazd zauwa¿yliby¶my, ¿e
codziennie Słoñce przesuwa siê w stosunku do nich nieco w kierunku wschodnim (w przybli¿eniu niecały
1° dziennie), w ci±gu całego roku przemierzaj±c drogê 360° czyli pełnego koła. Droga ta zwana jest
ekliptyk±, a Zodiak to pas biegn±cy po obu stronach ekliptyki, w którym mieszcz± siê analogiczne drogi
planet po nieboskłonie (nachylone do ekliptyki pod niewielkim k±tem). Zodiak podzielony jest na
dwana¶cie znaków czyli równych odcinków, z których ka¿dy liczy 30°. Umownym pocz±tkiem Zodiaku jest
pocz±tek znaku Barana czyli 0° tego¿ znaku (inaczej punkt równo nocy wiosennej, w którym ekliptyk±
przecina siê z równikiem niebieskim), a nastêpne znaki id± za nim w podanej ni¿ej kolejno¶ci. Poniewa¿
Słoñce przemierza ka¿dy z tych dwunastu odcinków Zodiaku mniej wiêcej w tym samym czasie ka¿dego
roku, stosunkowo łatwo jest ustaliæ ten element horoskopu (tzn. miejsce Słoñca w którym¶ ze znaków w
momencie urodzenia). Pozycja Słoñca w znaku okre¶la "pod jakim znakiem" siê kto¶ urodził, co jest
podstaw± popularnej "astrologii gazetowej". Jest to jednak tylko jeden (choæ znacz±cy) z bardzo du¿ej
ilo¶ci elementów składowych ka¿dego horoskopu Zodiak stanowi w horoskopie podstawowy układ
odniesienia, stały i niezmienny, w stosunku do którego okre¶lamy pozycje innych elementów. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e znaki zodiaku stosowanego powszechnie w astrologii europejskiej nie pokrywaj± siê z
odpowiadaj±cymi im nazw± gwiazdozbiorami, co wynika z tzw. ruchu precesyjnego punktów równo nocy,
który spowodowany jest przesuwaniem siê osi obrotu Ziemi. Zodiak taki nazywa siê zwrotnikowym lub
tropikalnym, natomiast stosowany niekiedy (np. w astrologii indyjskiej) Zodiak liczony od wybranej
gwiazdy stałej nazywany jest gwiazdowym lub syderycznym. Domy. Tak jak Zodiak reprezentuje
roczny ruch Ziemi wokół Słoñca, tak samo domy horoskopu przedstawiaj± ruch dzienny Ziemi dokoła
własnej osi. Oczywi¶cie w astrologii stosujemy terminologie geocentryczn± (podobnie jak w astronomii
sferycznej, nawigacji, itd.) i mówimy o ruchu Słoñca i ruchu sfery niebieskiej. Na diagramie horoskopu
domy wyznaczone s± przez linie podziału wewn±trz pier¶cienia Zodiaku. Jest ich równie¿ dwana¶cie, ale
zwykle s±, w przeciwieñstwie do znaków, nierównej długo¶ci. Pocz±tkiem cyklu domów jest pocz±tek
(czyli wierzchołek) domu pierwszego, bêd±cy punktem przeciêcia ekliptyki i horyzontu. Innymi słowy jest
to punkt wschodz±cy Zodiaku okre¶lany mianem Ascendentu. Po stronie przeciwnej, odległy o 180°,
znajduje siê Descendent czyli wierzchołek domu VII. Dom X to punkt górowania ekliptyki, a wiêc stopieñ
ekliptyki znajduj±cy siê najwy¿ej ponad horyzontem, czêsto nazywany tradycyjnym terminem Medium
Coeli (MC). Po przeciwnej stronie mamy wierzchołek domu IV czyli Imum Coeli (1C). Te cztery
wierzchołki domów s± punktami astronomicznymi, z których wyprowadza siê pozostałe. Problem stanowi
tu jednak sposób, w jaki te pozostałe wierzchołki s± ustalane, co jest jedn± z najwiêkszych kontrowersji
astrologicznych od wielu wieków. Obecnie istniej± zwolennicy co najmniej kilkunastu ró¿nych systemów
podziału na domy, które ró¿ni± siê miêdzy sob± wła¶nie pozycjami domów po¶rednich. Najczê¶ciej
stosowany jest system podziału Placidusa powstały w XVIIi wieku, dla którego obliczona jest wiêkszo¶æ
publikowanych tablic domów. Maj±c takie tablice mo¿na te¿ stosowaæ co najmniej dwa inne podziały, a
mianowicie Domów Równych i Porfiriusza, o czym bêdzie mowa w dalszej czê¶ci. Planety.Jak ju¿
zostało wspomniane, w pobli¿u ekliptyki, wewn±trz pasa Zodiaku, kr±¿± wokół Słoñca planety naszego
układu. Planeta Symbol ¦redni ruch dzienny Cykl pełnego obiegu Słoñce C 00° 59' 08" 365 dni
Ksiê¿yc 3> 13° 10' 35" 28 dni Merkury 5 01° 23' 00" 88 dni Wenus 9 01° 12'00" 225 dni Mars o-
00° 31'27" 687 dni Jowisz 4 00° 04'59" 12 lat Saturn t, 00° 02'01" 29,5 lat Uran * 00° 00'42" 84
lata Neptun * 00° 00' 24" 165 lat Pluton y 00° 00'15" 248 lat Obserwowane z Ziemi, podobnie jak
Słoñce, przesuwaj± siê na tle gwiazd, w ka¿dym dowolnym momencie znajduj±c siê w jednym ze znaków
Zodiaku. W diagramie horoskopu s± one wpisane w odpowiednich pozycjach, wła¶nie ze wzglêdu na ich
poło¿enie w znakach, a tak¿e w domach. Ka¿da planeta porusza siê z inna prêdko¶ci±, tak wiêc ich
ka¿dorazowa pozycja w znaku Zodiaku nie zale¿y od pory roku, ale musi byæ ustalona na podstawie tablic
zwanych efemerydami Najszybciej poruszaj± siê planety najbli¿ej Słoñca, a najwolniej - najdalsze.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w astrologii planetami nazywa siê równie¿ umownie Słoñce i Ksiê¿yc, choæ w
rzeczywisto¶ci nale¿± one do innych kategorii ciał niebieskich. Oprócz planet w tym samym miejscu na
rysunku horoskopu wpisuje siê czasem jeszcze inne, dodatkowe elementy, takie jak np. Wêzły
Ksiê¿ycowe, planetoidy, gwiazdy stałe, Punkty Arabskie, itd., które maj± jednak znaczenie drugo i
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:47
38933658.001.png
 
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
trzeciorzêdne, i nie stanowi± zasadniczej czê¶ci horoskopu. Aspekty. Planety, poruszaj±ce siê bez
przerwy i z ró¿nymi prêdko¶ciami, stale zmieniaj± odległo¶ci miêdzy sob±. Kiedy odległo¶ci te osi±gaj±
pewne tradycyjnie ustalone wielko¶ci, mówimy o zaistnieniu aspektów. Innymi słowy zatem, aspekt jest
to ¶ci¶le okre¶lona odległo¶æ miedzy dwiema planetami. Zazwyczaj aspekty nie s± wpisywane w
diagram horoskopu, ale odnotowywane w osobnej tabelce, choæ niekiedy najwa¿niejsze z nich zaznaczone
s± równie¿ na rysunku liniami ł±cz±cymi poszczególne planety. W horoskopie urodzeniowym aspekt nie
musi byæ całkowicie dokładny, ale mo¿e mieæ pewien zakres niedokładno¶ci .
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:47
38933658.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin