O astrologii.pdf

(31 KB) Pobierz
38933656 UNPDF
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
Ogólnie o Astrologii
Autor: Administrator
21.12.2006.
Zmieniony 21.12.2006.
Astrologia - jest bardzo obszern± i od lat fascynuj±c± dziedzin± wiedzy zaliczan± do kompetencji
parapsychologii. Pokazuje, ¿e wszystkie elementy składaj±ce siê na otaczaj±cy nas wszech¶wiat
/Kosmos/ tworz± jeden wspólny organizm - wzajemnie na siebie oddziaływuj±c.. Ziemia jako jeden z
elementów kosmosu odbiera zatem emanacje kosmiczne, czyli cała przyroda nieo¿ywiona i o¿ywiona na
ziemi podlega im tak¿e. Człowiek jako ¿ywy organizm, podlega wszelkim prawom natury ziemskim i
kosmicznym. Na przestrzeni lat Astrologia podzieliła siê na nastêpuj±ce działy: 1. Astrologia
urodzeniowa /natalna/ skupia siê na indywidualno¶ci człowieka. Zyskała sobie najwiêksz± popularno¶æ i
znaczenie. Jej podstaw± jak i ka¿dej innej dziedziny astrologii, jest horoskop urodzeniowy /radix/.
Dziêki niemu mo¿emy dokładnie opisaæ cechy fizyczne i psychiczne człowieka, okre¶liæ jego osobowo¶æ i
jej progresywny kierunek. Kosmogram radixowy opisuje predyspozycje, ich rozwój na przestrzeni
całego ¿ycia i sposób oraz zakres ich mo¿liwego wykorzystania. Pokazuje na interakcje człowieka z
otaczaj±c± go rzeczywisto¶ci±, jego sposób reakcji na ni±, wskazuje na predyspozycje chorobowe, cechy
rodzinne i wiele innych. Horoskop urodzeniowy pamiêtajmy niczego nie przes±dza. Pokazuje
mo¿liwo¶ci, ograniczenia, trudno¶ci, ułatwienia etc., od samej jednostki zale¿y co z tym zrobi, jak
pokieruje swoim ¿yciem i jak swój potencjał wykorzysta. 2. Astrologia porównawcza - zajmuje siê
relacjami osób i wzajemnym ich na siebie oddziaływaniem /mał¿eñstwo, partnerstwo, spółki etc./ 3.
Astrologia mundalna, zajmuj±ca siê sprawami pañstw, nacji oraz katastrofami ¿ywiołowymi na ziemi. 4.
Astrometerologia - zaznajamia nas z wpływami planetarnymi na warunki meteorologiczne. 5. Astrologia
medyczna - przekazuje informacje n/t konstytucji naszego organizmu czy wrodzonych skłonno¶ci do
chorób oraz okre¶la podatno¶ci na nie. 6. Astrologia horarna - pomaga wybraæ najwła¶ciwszy moment
na jakie¶ przedsiêwziêcie /jeszcze przed jego zaistnieniem/ np. kupno domu czy samochodu, zało¿enie
firmy, zawarcie ¶lubu itp. ¶wiadomie wybieraj±c odpowiedni± chwilê, powodujemy, i¿ nasze d±¿enia
pozostaj± zgodne z aktualnym układem planetarnym, a "gwiazdy" zaczynaj± nam sprzyjaæ. 7.
Astrologia prognostyczna - zajmuje siê przewidywaniem przyszłych zdarzeñ w naszym ¿yciu,
wykorzystywana do ró¿nych prognoz. Uwzglêdnia wiele technik, które to umo¿liwiaj± dokonanie ró¿nych
obliczeñ i interpretacji w zale¿no¶ci od potrzeb /m-c, rok, na dane miejsce itp.
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:43
38933656.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin