Obliczanie pozycji wierzkołków domów.pdf

(32 KB) Pobierz
38933654 UNPDF
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
Obliczanie pozycji wierzchołków domów
Autor: Administrator
21.12.2006.
Zmieniony 21.12.2006.
OBLICZANIE POZYCJI WIERZCHOŁKÓW DOMÓW
Czas gwiazdowy jest to czas mierzony według pozornego ruchu sfery niebieskiej (czyli ruchu Ziemi
wokół własnej osi). Doba gwiazdowa to okres miêdzy dwoma kolejnymi górowaniami wybranego punktu
na sferze niebieskiej, zwykle punktu 0° Barana, i jest krótsza od doby słonecznej o 3 m 57 S . Poniewa¿
układ domów to wła¶nie wzajemna relacja ekliptyki (a wła¶ciwie całej sfery niebieskiej) i układu horyzont
- południk miejscowy, dla ustalenia pozycji wierzchołków domów musimy obliczyæ czas gwiazdowy dla
danego czasu i miejsca urodzenia. Godzina urodzenia, jak± mamy z danych wyj¶ciowych, podana jest
zazwyczaj w czasie urzêdowym, czyli obowi±zuj±cym na danym obszarze {w danym kraju) na mocy
ustawy czy innego aktu prawnego reguluj±cego te sprawy. W okresie przed rokiem 1884 obowi±zywały
ró¿ne lokalne zarz±dzenia, ale w zasadzie mo¿na przyj±æ, ¿e godziny urodzenia dla tego okresu
podawane s± w ¶rednim czasie miejscowym czyli ¶rednim czasie słonecznym, który jest czasem
mierzonym według górowania Słoñca na południku miejscowym. Ró¿ni siê on minimalnie od prawdziwego
czasu słonecznego pokazywanego przez zegary słoneczne, poniewa¿ nie uwzglêdnia pewnych
nieregularno¶ci ruchu obrotowego Ziemi. Od roku 1884 stopniowo wprowadzano w poszczególnych
krajach czas strefowy jako prawnie obowi±zuj±cy. Cała powierzchnia ziemi podzielona została na 24
strefy czasowe, w ramach których obowi±zuje ten sam czas, a czas stref s±siednich ró¿ni siê o pełn±
godzinê. W Polsce obowi±zuje czas ¶rodkowoeuropejski, podobnie jak w całej Europie za wyj±tkiem ZSRR
Finlandii, Bułgarii, Grecji, Cypru, Rumunii, Jugosławii (czas wschodnioeuropejski). Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Islandii i Portugalii (czas Greenwich). Przed przyst±pieniem do obliczeñ musimy zamieniæ
posiadany czas urzêdowy na czas Greenwich (GMT), który jest czasem miejscowym południka 0°, a który
obowi±zuje na całym ¶wiecie jako punkt odniesienia wszelkich obliczeñ astronomicznych i ustalania
czasów strefowych. Czas GMT jest te¿ nazywany czasem uniwersalnym i ró¿ni siê o kilkadziesi±t sekund
od czasu efemeryd, co wynika ponownie z nieregularno¶a ruchu obrotowego Ziemi (czas efemeryd jest
czasem obliczeniowym, płyn±cym jednostajnie). KROK 1: Zamiana czasu urzêdowego na czas GMT
Aby zamieniæ czas strefowy na czas GMT musimy ustaliæ ile stref czasowych ró¿ni dane miejsce na ziemi
od Greenwich. Nastêpnie dla półkuli wschodniej odejmujemy tak± sama ilo¶æ pełnych godzin, a dla półkuli
zachodniej - dodajemy. Dla Polski zawsze odejmujemy jedn± godzinê. Posłu¿my siê przykładem osoby
urodzonej 21.06.1962 roku o godzinie 8.45 w Poznaniu. 8 h 45 m
- godzina urodzenia w czasie urzêdowym - jedna strefa czasowa na wschód od Greenwich
745T Nie jest to jednak jeszcze czas GMT, musimy bowiem uwzglêdniæ równie¿ tzw. czas letni.
wprowadzany okresowo praktycznie we wszystkich krajach ¶wiata od 1915 roku.
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:46
38933654.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin