Ustalanie aspektów.pdf

(31 KB) Pobierz
38933652 UNPDF
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
Ustalanie aspektów
Autor: Administrator
21.12.2006.
Zmieniony 21.12.2006.
USTALANIE ASPEKTÓW Aspekty główne, czyli astrologicznie najwa¿niejsze, najłatwiej ustalaæ ju¿
po wyrysowaniu horoskopu. Sprawdzamy, które planety maj± warto¶ci stopni takie same lub zbli¿one (do
5° ró¿nicy dla aspektów głównych), a nastêpnie patrzymy na rysunku o ile pełnych znaków s± od siebie
odległe. Poniewa¿ wszystkie główne aspekty s± wielokrotno¶ci± trzydziestu stopni, bez trudu ustalamy
rodzaj aspektu miedzy danymi planetami.
W przypadku aspektów mniejszych, których stosowanie odradza siê pocz±tkuj±cym, jako ¿e s± one mało
wa¿ne, konieczny jest ju¿ bardziej skomplikowany sposób liczenia. Musimy mianowicie zamieniæ pozycje
planet w znakach na pozycje bezwzglêdne, liczone od 0° Barana, a nastêpnie odj±æ ka¿d± od ka¿dej i
stwierdziæ, które ró¿nice tworz± aspekty. Nale¿y pamiêtaæ, ze aspekty mniejsze maj± dopuszczalny
zakres niedokładno¶ci tylko l - 2°. Symbole aspektów wpisujemy w specjaln± tabelkê,
zamieszczon± zwykle na formularzu horoskopu. Mo¿emy te¿ zaznaczyæ najwa¿niejsze aspekty na samym
rysunku liniami ł±cz±cymi planety bêd±ce w aspektach do siebie. Aspekty ustalamy równie¿ do
Ascendentu, MC i Wêzła Ksiê¿ycowego.
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:44
38933652.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin