wonsik-pl-katalog-aukcja-8.pdf

(10241 KB) Pobierz
227675080 UNPDF
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
AUKCJA Nr 8
Sobota, 24 października 2009 roku, godz. 11.00
Miejsce aukcji:
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. (0-42) 632-86-40
227675080.001.png 227675080.002.png
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
AUKCJA nr 8
Sobota, 24. 10. 2009 roku, godz. 11.00
Miejsce aukcji:
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. 0-42 632-86-40
ca 300 m. od dworca PKP Łódź-Fabryczna
Katalog dostępny w internecie
www.wonsik.pl
e-mail: kazimierz.wonsik@neostrada.pl
ISBN 978-83-925901-1-8
REGULAMIN AUKCJI
DOMU AUKCYJNEGO w ŁODZI
1.
Ceny podane w katalogu są cenami szacunkowymi i jednocześnie cenami wywołania.
2.
Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właściciela licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.
3.
Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie katalogu oraz wykupienie numeru licytacyjnego
stanowiącego wadium. Dom Aukcyjny może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.
4.
Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny.
5.
Do ceny wylicytowanej nie dolicza się żadnych opłat.
6.
Obowiązek zapłaty podatku od czynności kupna-sprzedaży reguluje art.9 ust.6 ustawy z dnia 9 września
2000 roku „O podatku od czynności cywilnoprawnych” (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 68 poz. 450).
7.
Opisy przedmiotów podane są w dobrej wierze, a ich autentyczność jest zagwarantowana,
chyba że stwierdza się inaczej. Przystępujący do licytacji będą traktowani jakby widzieli
i studiowali stan monet. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie określeń monet w katalogu przyjmowane będą
tylko na piśmie przed rozpoczęciem licytacji. Po rozpoczęciu aukcji reklamacje nie będą uwzględniane.
8.
Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne przedmiotów wystawionych na aukcje,
jak również za ukryte wady fizyczne.
9.
Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty przysłanej do organizatora
wraz z kopią dowodu wpłaty wadium w wysokości 25 % ceny szacunkowej.
10.
Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu wykupić wylicytowany przedmiot
w ciągu 7 dni od dnia licytacji, po tym terminie naliczane będą ustawowo odsetki.
11.
Aukcję prowadzi licytator w/g następujących stopni przebicia:
do 100 zł.
10 zł.
od 100 zł. do 500 zł.
20 zł.
od 500 zł. do 1000 zł. 50 zł.
od 1000 zł. do 2000 zł. 100 zł.
od 2000 zł.
200 zł.
Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przebicia.
12.
Przystąpienie do aukcji oznacza zaakceptowanie regulaminu aukcji.
13.
Uprzejmie informuję, że przedmioty starsze niż 55 lat mogą być wywiezione za granicę Państwa
tylko po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Kultury i Sztuki.
14.
Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
15.
Korespondencję proszę kierować na adres kontaktowy:
Łodź, ul. Piotrkowska 42, tel.(0-42) 633-18-98, lub komórkowy 0603-882-279
16.
Podczas aukcji będzie czynny telefon komórkowy 0603-882-279
17.
Wszelkie należności proszę wpłacać na konto bankowe:
Bank PKO w Łodzi 15 1240 1545 1111 0010 0097 5646
Zgłoś jeśli naruszono regulamin