Nigdy nie mów żegnaj CD2.txt

(38 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{44}{140}Ju� nie m�j... Mam zamiar|przesta� podr�owa� poci�giem.
{308}{404}Kupi� sobie nowy samoch�d.|Fajny, niebieski samoch�d.
{668}{764}Lubisz niebieski? Ja lubi� niebieski.
{1076}{1172}Czas na nas...
{1988}{2084}Twoje �ycie jest puste,|widz� to w twoich oczach.
{2156}{2204}Kiedy ostatnio ci� dotkn��em?
{2204}{2276}Poca�owa�em? Cokolwiek? Pami�tasz?
{2276}{2372}Ka�dego dnia opuszczam stacj�, ale|my�li o tobie mnie nie opuszczaj�.
{2396}{2468}�eby dzieli� z kim� b�l i rado��,|jedno musi troszczy� si� o drugie.
{2468}{2540}A ty nigdy nie robi�a�|tego w stosunku do mnie.
{2540}{2564}Skoro oboje tkwimy w|zwi�zkach ma��e�skich
{2564}{2660}co robimy na stacji w �rodku nocy?
{2660}{2756}B�dziesz musia�a powiedzie� mi|prawd�. Dlaczego za mnie wysz�a�?
{2804}{2876}Po jakim� czasie przyja��|zajmuje miejsce mi�o�ci,
{2876}{2972}bo nie ma ju� dla niej miejsca.
{2996}{3092}Prawda jest taka, Maya, �e|nigdy za mnie nie wysz�a�...|Posz�a� na kompromis.
{3188}{3284}Pos�uchaj odpowiedzi...|Kocham ci�, Maya!
{3332}{3428}I ty mnie te�.
{3476}{3572}A co, je�li znajd� t� mi�o�� po �lubie?
{4221}{4317}Dev!
{4581}{4677}Lubi� niebieski...
{5565}{5661}*Tylko sp�jrz na to,*|*co si� wydarzy�o*
{5733}{5829}*Jestem tw�j,*|*ty jeste� moja*
{5853}{5949}*Jestem poruszona,*|*co mam ci powiedzie�?*
{5997}{6093}*Dlaczego ksi�yc wzszed� za dnia?*
{6141}{6237}*�ycie, cho� na jawie, *|*wci�� gubi si� w marzeniach*
{6285}{6381}*Zagubione, zagubione �ycie*
{6429}{6525}*Tylko sp�jrz na to,*|*co si� wydarzy�o*
{6573}{6669}*Jestem tw�j,*|*ty jeste� moja*
{7701}{7797}*Serce jest odurzone,*|*cia�o tonie w aromacie*
{7845}{7941}*W tej �wietlistej aurze,*
{7989}{8085}*miejsce, gdzie jeste�my my*|*wype�ni�o si� kolorami, kt�re*
{8157}{8253}*by�y w naszych oczach.*
{8277}{8373}*Przez b��kitne, b��kitne niebo*
{8445}{8541}*przebija nik�y promie�...*
{8565}{8661}*Tylko sp�jrz na to,*|*co si� wydarzy�o*
{8709}{8805}*Jestem tw�j,*|*ty jeste� moja*
{8829}{8925}*Jestem poruszona,*|*co mam ci powiedzie�?*
{8997}{9093}*Dlaczego ksi�yc wzszed� za dnia?*
{9861}{9958}*Nie wiedzia�am, �e co� takiego mo�e si� zdarzy�*
{10006}{10102}*�e mi�o�� mo�e mnie tak wype�ni�*
{10126}{10222}*Ta obietnica jest prawdziwa*|*Ta mi�o�� jest prawdziwa*
{10270}{10366}*Wszystkie inne s� k�amstwem*
{10414}{10510}*Ciche d�wi�ki mi�o�ci*|*mieszaj� si� z moim oddechem*
{10678}{10774}*Tylko sp�jrz na to,*|*co si� wydarzy�o*
{10846}{10942}*Jestem tw�j,*|*ty jeste� moja*
{10966}{11062}*Jestem poruszona,*|*co mam ci powiedzie�?*
{11134}{11230}*Dlaczego ksi�yc wzszed� za dnia?*
{11254}{11350}*�ycie, cho� na jawie, *|*wci�� gubi si� w marzeniach*
{11422}{11518}*Zagubione, zagubione �ycie*
{12286}{12382}Byli�my szaleni. Byli�my|inni. Byli�my r�ni.
{12382}{12478}Bardzo r�ni... Niekompletni|osobno, ale tak kompletni razem...
{12478}{12574}Nie chodzili�my po ziemi...|Opu�cili�my j� dawno temu.
{12622}{12670}Latali�my po niebie,|rozmawiali�my z chmurami.
{12670}{12766}Nie obchodzi� nas ten �wiat,|bo stworzyli�my sobie nasz.
{12814}{12910}Nasz �wiat. �wiat Mayi i Deva.
{12910}{13006}�wiat naszych sn�w.
{13246}{13342}Ale sny ko�cz� si�, kiedy si�|budzisz i wracasz do rzeczywisto�ci.
{13414}{13462}No dalej, wypij szybko swoje mleko.
{13462}{13534}Nie chc� tego pi�...|- Pij!
{13534}{13558}Daj...|- Poradz� sobie.
{13558}{13654}Poradz� sobie, Dev. Dzi�kuj�.
{13678}{13750}Nie wiem, co mam robi�, Sam.
{13750}{13822}Chcia�am prosi� ci� o|rad� i dowiedzia�am si�,
{13822}{13894}�e w twoim domu jest ta|sama sytuacja. Bo�e!
{13894}{13942}Ka�dy dom zdaje si�|prze�ywa� co� podobnego.
{13942}{14014}Sko�czy�a� ju� ten md�y wyw�d?
{14014}{14062}Sam, cho� raz b�d� powa�ny.
{14062}{14110}Jaki jest sens w byciu powa�nym? Sp�jrz.
{14110}{14158}Tw�j syn to osio�.
{14158}{14206}Nic nie zrobi.
{14206}{14278}Maya nie czuje si� winna,|wi�c te� nic nie zrobi.
{14278}{14326}Wi�c co zrobimy, Kamlu?
{14326}{14374}Wiem... Masz racj�.
{14374}{14446}Cokolwiek by trzeba zrobi�,|musz� zrobi� to Rhea i Rishi.
{14446}{14542}Ale oboje s� tacy|uparci... Kto ich przekona?
{14566}{14638}A co, je�li sami|nawzajem si� przekonaj�?
{14638}{14710}A niby dlaczego mieliby to|zrobi�? Ledwo si� znaj�.
{14710}{14806}Dok�adnie. Dw�jka obcych|ludzi... ta sama sytuacja...
{14806}{14878}Potem przyja�� i problem|rozwi�zany... Pami�tasz?
{14878}{14974}Ale jak si� spotkaj�?
{14998}{15046}Tato, co my tu robimy?!
{15046}{15070}Ju� dawno nie kupi�em|ci �adnego prezentu,
{15070}{15094}wi�c pomy�la�em sobie,|�e zrobi� to dzisiaj.
{15094}{15166}Kole�, to sklep z zabawkami.|- Taak, i co z tego?
{15166}{15238}Przeznaczony dla dzieci.
{15238}{15310}Dla mnie zawsze b�dziesz dzieckiem.
{15310}{15358}Mamo, mam to kupi� Arjunowi?
{15358}{15454}Tak, kup to. Jest|�liczne, fantastyczne...
{15454}{15502}Masz bardzo dobry gust, to|naprawd� wspania�y pies...
{15502}{15598}Tato, co mia�e� na �niadanie?
{15598}{15646}Nie wiem, nie pami�tam|jak mia�a na imi�.
{15646}{15694}OK, wezm� go.
{15694}{15790}Bo�e! Jaki okropny czerwony|kundel! Zostaw to...
{15790}{15863}Kamaljit... Co za niespodzianka!
{15863}{15911}Och, Samarjit. Jak mi�o ci� widzie�.
{15911}{15959}Ze wszystkich miejsc w Nowym Jorku|musieli�my spotka� si� tutaj...
{15959}{16055}C� za zbieg okoliczno�ci...|Zbieg okoliczno�ci...
{16055}{16079}Jak si� macie?
{16079}{16127}Przy okazji, co tu robicie?
{16127}{16223}Musieli�my tu przyj��, �eby kupi� jak��|pluszow� zabawk� dla mojego wnuka.
{16247}{16271}Tak�, do kt�rej m�g�by|si� przytuli� w nocy.
{16271}{16367}Ja te� rozgl�da�em si� za czym�|takim... I zobaczy�em ciebie.
{16391}{16487}Nie jestem ani pluszowa, ani|tym bardziej nie jestem|zabawk�. Wi�c prosz�, odsu� si�.
{16583}{16655}Bardzo mi�a rozmowa,|ale czy mo�emy ju� i��?
{16655}{16727}Oczywi�cie, oczywi�cie.
{16727}{16823}Tutaj jest tak du�o �adnych|rzeczy... czerwonych...|niebieskich... zielonych...
{16967}{17039}Chod�, s�o�ce, pom� mi z tym...
{17039}{17111}Nie uwa�asz, �e to by�o|co najmniej dziwne?
{17111}{17159}My�lisz, �e podrywa� moj� te�ciow�?
{17159}{17207}Och, nie, nie musisz si� o to martwi�.
{17207}{17255}On podrywa wszystko, co si� rusza.
{17255}{17303}OK, zaraz si� sp�ni�. Musz� i��.
{17303}{17351}Dok�d idziesz?|- Do pracy, skrzy�owanie 55-tej i 5-tej.
{17351}{17399}O, �wietnie. Odprowadz� ci�.|- Dobrze.|- No to...
{17399}{17495}Sam, my�l� �e to dzia�a!
{17567}{17615}Wi�c... m�wi�a�, �e jak masz na imi�?
{17615}{17711}Charlotte...|- Charlotte... Jeste� cudowna!
{17783}{17855}Dlaczego ludzie w Nowym|Jorku s� tacy szcz�liwi?
{17855}{17927}Poniewa� nie s�|po �lubie. Oto dlaczego.
{17927}{17951}Tak jest, s� samotni.
{17951}{17999}�adnego napi�cia w �yciu,|�adnych problem�w...
{17999}{18023}�adnego stresu...
{18023}{18071}Wracaj� do domu, bior�|prysznic, od�wie�aj� si�,
{18071}{18119}ogl�daj� telewizj�... A potem|wychodz� na miasto i si� ciesz�.
{18119}{18191}A my... my wracamy do|domu i si� martwimy.
{18191}{18239}Prawda. Wracamy do domu, do|zgorzknia�ego cz�owieka,
{18239}{18287}kt�remu nic ani nikt si� nie podoba.
{18287}{18359}Nawet my. To znaczy, sp�jrz na nas.
{18359}{18407}Ty jeste� super seksowna, ja|jestem gor�cym ogierem...
{18407}{18455}Ale czy oni kiedykolwiek|nam to powiedzieli?|- Nigdy!
{18455}{18527}Wci�z tylko narzekaj�,|j�cz�, narzekaj�...
{18527}{18551}Bla, bla, bla, bla.
{18551}{18599}I tak dalej, i wci��.|- I ci�gle, i ci�gle...
{18599}{18647}M�j Bo�e, jak my si� o nich martwimy!
{18647}{18671}Jak nas zasmucaj�!
{18671}{18695}Drwi� z nas!|- Rani� nas...
{18695}{18767}Dlaczego w og�le brali�my �lub?
{18767}{18863}Ja wiem. M�zgi nam si� przegrza�y.
{18863}{18935}Wiesz co? Pownni�my by� singlami.
{18935}{18983}Tak, single!
{18983}{19007}Single rz�dz�!
{19007}{19055}Single to spos�b na �ycie!|- Chc� by� singlem!
{19055}{19079}Te� chc�!
{19079}{19103}Single!|- Single!
{19103}{19199}Single...|- Single...
{19199}{19223}I wiesz co?|- Co?
{19223}{19271}My...|- Taak?
{19271}{19367}...k�amiemy.|- Co?
{19367}{19415}Naprawd� j� kocham.
{19415}{19487}Ja te� naprawd� go kocham.
{19487}{19511}Kocham ci�, Maya.
{19511}{19607}Od rana dzwoni�e� do mnie z|pi�� razy. Masz jaki� problem?
{19607}{19655}Problem polega na tym,|�e przez moj� prac�
{19655}{19751}nie mam czasu na wyra�anie uczu�.
{19751}{19823}A ja wyra�am je ca�y czas.
{19823}{19919}Wi�c co ci� dzi� powstrzymuje?
{19943}{19991}Tobie te� nikt tego nie zabrania...
{19991}{20039}Lubisz diamenty, Maya?
{20039}{20063}Diamenty?
{20063}{20135}Du�e, pi�kne... Drogie diamenty.
{20135}{20159}Tak, oczywi�cie.
{20159}{20207}�wietnie. Powiedz swojemu|m�owi, �eby ci takie kupi�.
{20207}{20231}Dev...
{20231}{20303}Ja kupi�em ci kwiaty.
{20303}{20399}Zadzwo� do Deva.|Zadzwo� do niego. Teraz.
{20471}{20543}OK. Zadzwoni� do niego,|je�li ty zadzwonisz do Mayi.
{20543}{20615}Dlaczego mam z tob� dalej rozmawia�?|Za pi�� minut si� spotkamy.
{20615}{20711}To rozmawiaj ze mn� jeszcze|przez cztery i p� minuty.
{20783}{20879}Zaj�te!
{20927}{21023}Maya... Ja tu si� obra�am,|a ty nawet nie starasz|si� udawa�, �e ci zale�y.
{21023}{21119}No dalej, poka�, �e ci zale�y.
{21143}{21191}Powiedz lub zr�b co� takiego,|�ebym wiedzia�, �e jeste� moja.
{21191}{21287}Tylko moja. Maya... T�skni� za tob�!
{21383}{21479}Hej, Dev. Pos�uchaj, musimy|porozmawia�. To zasz�o za daleko.
{21479}{21527}Nie chc� si� ju� wi�cej k��ci�.
{21527}{21623}Je�eli te� tego chcesz,|daj mi jaki� znak.
{21648}{21743}Tylko znak. Prosz� ci�,|sko�czmy z tym. Kocham ci�.
{21888}{21936}Do zobaczenia!
{21936}{22032}Pa.
{25176}{25272}Dev... Ty? Tutaj?
{25296}{25368}W�a�nie wyszed�em ze stacji.
{25368}{25464}A te kwiaty?
{25560}{25656}Dla ciebie.
{25800}{25848}To s�odkie!
{25848}{25944}Do zobaczenia w domu!
{25944}{26040}OK. Do zobaczenia.
{27696}{27793}Kwiaty maj� sw�j w�asny j�zyk.
{27793}{27889}Przekazuj� tak ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin