sjphw.pdf

(1216 KB) Pobierz
3802024 UNPDF
O.ELIZEUSZ BAGIŃSKI OCD
ŚWIADKOWIE
JEHOWY
POCHODZENIE - HISTORIA
WIERZENIA
WYDANIE DRUGIE
przejrzane i uaktualnione
(ze świadectwami)
O Maryjo, Niepokalana Dziewico i nasza Matko, do
Ciebie zwracamy się pokornie za tymi, którzy się do
Ciebie nie uciekają. Wyproś im wszystkim łaskę zna-
lezienia prawdy w Twoim Synu, a naszym Panu Jezu-
sie Chrystusie. Amen.
2004
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
31 - 222 KRAKÓW, UL. Z. GLOGERA 5
Redaktor
o. Sebastian Ruszczycki OCD
SŁOWO WSTĘPNE
DO WYDANIA DRUGIEGO
Redakcja techniczna i skład komputerowy
o. Elizeusz Bagiński OCD
Minęło już kilka dobrych lat od pierwszego wydania tej
książki (1997). W międzyczasie była ona dwukrotnie wzna-
wiana. Przygotowanie tego drugiego wydania, stało się więc
koniecznością. W samej organizacji Świadków Jehowy za-
szły pewne zmiany, np. od 2000 r. ich nowym prezydentem
(prezesem Towarzystwa Strażnica) jest Don Adams.
Dodatkowym bodźcem, który skłonił autora tej książki
do opracowania nowego jej wydania, były bezustannie na-
pływające do Wydawnictwa na nią zamówienia, pomimo że
na dodrukach widniał ciągle ten sam rok - 1997. Ale też
prawdą jest, że książka ta od razu spotkała się z wyjątkowo
ciepłym przyjęciem licznych czytelników (już po 3 miesią-
cach rozszedł się jej cały nakład!), wśród których nie zabra-
kło oczywiście, co najbardziej cieszy jej autora, Świadków
Jehowy, którzy opuścili szeregi sekty. To dzięki nadesłanym
przez nich do Wydawnictwa listom z różnymi uwagami
i prośbami, mogły ukazać się kolejne cztery książki poświę-
cone Świadkom Jehowy {Siewcy kąkolu 1998, Królestwo
Boże w nauczaniu Świadków Jehowy 1998, Świadkowie
Jehowy od wewnątrz 1999, Wiara Świadków Jehowy nie
prowadzi do zbawienia 2001). Dlatego im wszystkim pragnę
w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować. Zwłasz-
cza książka Świadkowie Jehowy od wewnątrz, została napi-
sana jako uzupełnienie niniejszej.
Dzięki wysiłkom wielu ludzi i różnych organizacji
(zwłaszcza coraz liczniejszych ośrodków pomocy i informacji
IMPRIMATUR
+ Jan Szkodoń
Kraków, dnia 1 sierpnia 1997 r.
L. 974/97
Wydawnictwo Karmelitów Bosych
31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5
tel.: (012) 416-85-00, 416-85-01
fax: (012) 416-85-02
e-mail: wydawnictwo@wkb.krakow.pl
http://www.wkb.krakow.pl
www.karmel.pl
ISBN 83-7305-102-3
SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA DRUGIEGO
SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA DRUGIEGO
o sektach i nowych ruchach religijnych)*, sekta Świadków
Jehowy przeżywa u nas w ostatnich latach dosyć głęboki
kryzys. W roku 2000 Świadkowie musieli nawet przyznać
się do jednoprocentowego w Polsce spadku liczby swoich
głosicieli, co nie zdarzyło się im dotąd przynajmniej od 10
la;* . Niemniej, Świadkowie Jehowy są nadal jedną z najgroź-
niejszych sekt (słusznie przez wielu zaliczaną do sekt destruk-
cyjnych), która każdego roku wciąga w swoje szeregi tysiące
polskich katolików (w 2002 r. było ich prawie 4 tys.).
Świadkowie nie przestają też poszerzać w Polsce swojej bazy
materialnej i szkoleniowej, zwłaszcza poprzez wznoszenie
w wielu miastach i miasteczkach nowych Sal Królestwa i tzw.
Centrów Kongresowych Świadków Jehowy, mogących po-
mieścić tysiące ludzi. Stale również rosną nakłady ich dwóch
podstawowych pism, które wychodzą dwa razy w miesiącu:
„Strażnicy" (obecnie ukazuje się w 147 językach i nakładzie
ponad 25 milionów egz.) i „Przebudźcie się!" (w 86 języ-
kach i nakładzie blisko 23 milionów egz.). Każdego też roku
Świadkowie otrzymują z Brooklynu, gdzie mieści się ich
centrala, jakieś nowe podręczniki do „studiowania" ich
„prawdy" (zawsze powtarzają, że „chodzą w prawdzie"), np.
w ub. roku były to zwłaszcza dwie książki: Oddawaj cześć
jedynemu prawdziwemu Bogu (nowa wersja książki: Zjedno-
czeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, wyd.
ang. - 1983, wyd. poi. - 1989) i Zbliż się do Jehowy. Obok
książek, Ciało Kierownicze Świadków Jehowy w Brookly-
nie przygotowuje im stale nowe broszury i tzw. traktaty,
które natychmiast są tłumaczone na różne języki i masowo
kolportowane.
Dziś nieocenionym źródłem informacji o Świadkach Je-
howy jest Internet. Dotarcie do tych informacji jest niezwy-
kle łatwe (wystarczy wpisać do wyszukiwarki „Świadkowie
Jehowy" albo imiona i nazwiska autorów często piszących
o tej sekcie, np. Jan Lewandowski, Iszbin, Włodzimierz
Bednarski, Jarosław Zabiełło, Marcin Majchrzak, Joanna
Czapska, Piotr Andryszczak...). Jeden z ostatnich numerów
kwartalnika informacyjno-profilaktycznego „Sekty i Fakty"
zamieścił adresy stron internetowych o Świadkach Jehowy,
które warto odwiedzać'.
Uzupełnieniem książki będą świadectwa osób, które
były w jakiś sposób (bezpośrednio czy pośrednio) związane
z organizacją Świadków Jehowy. Świadectwa te mają poka-
zać „owoce" (mówiąc wprost: „zatrute owoce") (por. Mt 7,
16), jakie rodzi , jedyna prawdziwa religia", za jaką uważają
się Świadkowie Jehowy. Większość z nich zaczerpnęliśmy
nieprzypadkowo z książek p. Tadeusza Kundy, człowieka,
który jest w Polsce sztandarową postacią w walce z tą sektą
(od ponad 40 lat!). Tadeusz Kunda wydał już 4 książki ze
świadectwami nawróconych Świadków: Abyś nie wpadł
w sidła Złego! (1991), Wróć..., synu, wróć z daleka (1995),
Odnalazłem zagubione owce (1999) i Wreszcie, synu, wróci-
łeś... lak czekałem! (2002). Wszystkie te wybrane przez nas
świadectwa (czasami z konieczności tylko fragmentaryczne),
pragną być gorącą zachętą do sięgnięcia do tych książek.
Można bowiem długo snuć różne teoretyczne rozważania
nad takimi czy innymi błędami doktrynalnymi danego wy-
znania, ale to dopiero w konkretnym życiu widać, jakie
owoce wydaje wiara, którą wyznajemy. Tylko dobre drzewo
może wydawać dobre owoce (por. Ml 7, 17-20).
*
Na koniec pragnę serdecznie podziękować Dyrektoro-
wi Wydawnictwa Karmelitów Bosych w Krakowie, Ojcu
Krzysztofowi Twarowskiemu, który zdopingował mnie do
szybkiego przygotowania tej książki.
W naszej książce, czytelnik znajdzie trochę nowych przy-
pisów, które zwrócą uwagę na różne (nowsze) zagadnienia
1 które będą czasami odsyłały do nowszej literatury.
* Zob. Z. Marzpc, P. Andryszczak, Walka na wersety. Prowadzenie
rozmów ze Świadkami Jehowy, Kraków 2003, s. 141-146.
" Zob E. Bagiński OCD, Mniej Świadków Jehowy w Polsce, art.
w: „Nasz Dziennik" 27/2000, s. 11.
ł Zob. „Sekty i Fakty" 1/2003, s. 42.
WSTĘP DO WYDANIA PIERWSZEGO
WSTĘP
DO WYDANIA PIERWSZEGO
tylko usprawiedliwić jakoś swój początek od C.T. Russella.
Wymyślono więc określenie „nowożytna historia Świadków
Jehowy". Jeżeli więc istnieje „nowożytna historia", to mu-
siała też być i „starożytna", czyli biblijna. I w taki oto prosty
sposób Świadkowie Jehowy stali się najstarszą religią świata!
Z kilkuosobowej grupki skupionej wokół C.T. Russella
sekta rozrosła się do ponad 5 milionów (w Polsce ok. 130
tysięcy -jeśli wierzyć oficjalnym danym) i jest obecna prawie
we wszystkich krajach świata (w 232)*. Liczba Świadków
Jehowy nie jest może imponująca w porównaniu z innymi
wyznaniami, ale jeśli weźmie się pod uwagę, że prawie
wszyscy oni są aktywnymi głosicielami, ich wpływ może
okazać się znacznie większy, niż sądzimy. Wystarczy sobie
uświadomić, że tylko w samej Polsce każdego dnia człon-
kowie sekty odwiedzają tysiące rodzin!
Wobec tak dużego zagrożenia Kościoła ze strony sekty,
staje się więc naglącą potrzebą zaznajomienie jak najszer-
szych rzesz wiernych z historią i wierzeniami Świadków
Jehowy. Niestety, doświadczenie mówi, że wiedza religijna
wielu katolików bardzo często nie może sprostać wyzwaniu,
jakie niosą sekty. Nic więc dziwnego, że znaczna liczba wier-
nych łatwo pada łupem takich Świadków Jehowy (w Polsce
na stronę sekty przechodzi w skali rocznej do 8 tysięcy osób,
głównie katolików!). Winę za taki stan rzeczy ponosimy za-
równo my, kapłani, jak i sami wierni, którzy niewiele przy-
kładają się do pogłębienia własnej wiary, chociaż o tym
obowiązku ciągle przypomina Kościół.
Trzeba też niestety z przykrością powiedzieć, że jest
niezwykle trudno zdobyć w Polsce jakąś książkę na temat
Świadków Jehowy. Nawet w tak dużym mieście jak Kra-
ków, należy mieć dużo szczęścia, aby trafić na chwilę, gdy
na półce księgarskiej ukaże się jakaś „nowość" z tego zakre-
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy
zdrowej nauki nie będą znosili, ale
według własnych pożądań - ponie-
waż ich uszy świerzbią - będę sobie
mnożyli nauczycieli. Będą się odwra-
cali od słuchania prawdy, a obrócą
się ku zmyślonym opowiadaniom (2
Tm 3-4).
Ale wy, bracia - przypominał św. Paweł Tesalonicza-
nom - nie jesteście w ciemnościach (...) Wszyscy wy bowiem
jesteście synami światłości i synami dnia (1 Tes 5, 4-5).
Czyż nie jest czymś zastanawiającym, że sami członkowie
sekty wiążą swe powstanie z nocą? Jeśli wierzyć A. H. Mac-
millanowi, bliskiemu współpracownikowi drugiego prezy-
denta sekty, J.F. Rutherforda, myśl o powołaniu do istnienia
Świadków Jehowy przyszła prezydentowi o drugiej w nocy,
tuż przed rozpoczęciem się przełomowego kongresu w Co-
lumbus (USA) w 1931 r. Można tylko sobie wyobrazić za-
skoczenie uczestników zjazdu, którzy musieli w jednej chwili
zapomnieć, że byli dotąd Badaczami Pisma Świętego, by
przeistoczyć się w nikomu nie znanych jeszcze „Świadków
Jehowy"! Sprawozdanie z kongresu donosi, że po krótkiej
ciszy, jaka nastąpiła po ogłoszeniu woli prezydenta co do
nowej nazwy, zgromadzonych ogarnął entuzjazm. Niedługo
po tym wydarzeniu Świadkowie Jehowy dowiedzieli się, że
jednym z nich był już biblijny Abel - pierwszy na ziemi
świadek Jehowy! Teraz kierownictwu sekty pozostało już
* Według sprawozdania z działalności Świadków Jehowy w „roku
służbowym" 2002 było na świecie - w 234 krajach - 6 304 645
głosicieli (w Polsce - 126 538, skupionych w 1774 zborach)
(„Strażnica" 1/2003, s. 12-15).
10
WSTĘP DO WYDANIA PIERWSZEGO
WSTĘP DO WYDANIA PIERWSZEGO
11
su. nie mówiąc już o pozycjach wcześniej wydanych. Jeszcze
mniej można liczyć na antykwariaty! Pomimo tych trudno-
ści, piszącemu te słowa udało się w przeciągu kilkunastu
lat zgromadzić sporą literaturę, bez pomocy której nie by-
łoby możliwe napisanie tej książki (zob. Bibliografia na
końcu książki).
Pierwsza część książki podejmuje głównie tematykę hi-
storyczną. Skromne rozmiary książki nie pozwoliły na peł-
niejsze przedstawienie dziejów sekty. W tej części główny
akcent położono na osobę założyciela, C.T. Russella. Drugą
część poświęcono krytycznej ocenie wierzeń Świadków Je-
howy. Za podstawę nauki sekty przyjęto cztery najważniej-
sze podręczniki (zob. Wprowadzenie do cz- II ). Przy jej
opracowywaniu autor korzystał z tych samych w zasadzie
źródeł, co przy pisaniu części pierwszej (doszły tylko różne
pomoce biblijne). Każdy z rozdziałów opracowano według
przyjętego schematu, który obejmuje trzy elementy: (1) od-
powiedni fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego (naj-
bardziej miarodajnego źródła wiary katolickiej), (2) naukę
Świadków Jehowy i wreszcie (3) jej ocenę. Poszczególne
argumenty (najczęściej biblijne) oddzielono trójkącikami,
co powinno ułatwić ich odszukanie, gdy zajdzie tego potrzeba.
Przy opracowywaniu drugiej części (doktrynalnej) wielką
pomoc oddała autorowi książka Włodzimierza Bednarskiego:
Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, którą należałoby
gorąco polecić tym wszystkim, którzy pragnęliby jeszcze
bardziej pogłębić znajomość błędnych wierzeń sekty. W swej
książce Autor zebrał i przystępnie opracował najważniejsze
argumenty biblijne przeciwko naukom sekty i dodatkowo
uzupełnił je świadectwami Ojców Kościoła (pisarzy chrze-
ścijańskich z pierwszych wieków), na których czasami po-
wołują się Świadkowie Jehowy, aby - wypaczając ich myśli
- dyskredytować Kościół i chrześcijaństwo*.
Autor ma nadzieję, że jego niemały trud włożony w napi-
sanie tej książki nie pójdzie na marne i pozwoli niejednemu
wiernemu ustrzec się przed tymi, którzy chcieliby „przekręcić
Ewangelię Chrystusową" (Ga 1, 7), by następnie oderwać ich
od „wiary raz tylko przekazanej świętym" (Jud 3).
Ukazanie się tej książki było możliwe dzięki życzliwo-
ści i modlitwie wielu ludzi. Im wszystkim, a szczególnie
Dyrektorowi Wydawnictwa Karmelitów Bosych, Ojcu Be-
nedyktowi Belgrau, składam serdeczne podziękowanie.
Osobne podziękowanie pragnę skierować w stronę Ojca
Sebastiana Ruszczyckiego, długoletniego i zasłużonego redak-
tora naszego Wydawnictwa. Ojciec Sebastian jako pierwszy
zetknął się z maszynopisem tej książki i, pomimo nawału
innych prac, życzliwie zgodził się na jej zredagowanie. Jego
liczne i krytyczne uwagi pod adresem książki, znacznie
ulepszyły tekst, który stał się jeszcze bardziej jasny i kla-
rowny.
Wszystkim zainteresowanym poruszoną w tej książce
tematyką, pragnę z góry podziękować za nadesłanie swoich
uwag i spostrzeżeń. Listy proszę kierować na nazwisko auto-
ra i adres Wydawnictwa (31-222 Kraków, ul. Z. Glogera 5).
* Kilka lat temu wyszło poszerzone wydanie tej cennej książki
Włodzimierza Bednarskiego pt. W obronie wiary. Pismo Święte
a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich,
Gdańsk 1997. Książkę można jeszcze nabyć, pisząc na adres: Punkt
Poradnictwa Religijnego, ul. J. Zator-Przytockiego 3,80-245 Gdańsk.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin