p13.pdf

(44 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p13 wniosek o wyznaczenie obro\361cy z urz\352du.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ......................
S Ģ d Rejonowy Cz ħ stochowa
Wydział .........................
S Ģ d Okr ħ gowy
Wydział .........................
Sygn. akt ...................
Imi ħ , nazwisko, adres zamieszkania
WNIOSEK O WYZNACZENIE OBRO İ CY Z URZ Ħ DU
Wnosz ħ o ustanowienie mi obro ı cy z urz ħ du, poniewa Ň znajduj ħ si ħ w trudnej sytuacji
materialnej i nie jestem w stanie ponie Ļę kosztów obrony bez uszczerbku dla niezb ħ dnego
utrzymania siebie i rodziny.
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnor ħ czny podpis
Zał Ģ czniki: (nale Ň y wybra ę odpowiednie w zale Ň no Ļ ci od sytuacji materialnej
wnioskodawcy)
- za Ļ wiadczenie o dochodach,
- za Ļ wiadczenie z Urz ħ du Pracy,
- za Ļ wiadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS,
- za Ļ wiadczenie o dochodach współmał Ň onka lub osób pozostaj Ģ cych we wspólnym
gospodarstwie domowym z wnioskodawc Ģ ,
- ostatni odcinek emerytury lub renty,
- kopia PIT-u za dany rok
(nale Ň y poda ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin