p22.pdf

(52 KB) Pobierz
Microsoft Word - p22 Wzor163.doc
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
S Ģ d Gospodarczy
w Cz ħ stochowie
Wierzyciel: Gra Ň yna Panda, wła Ļ cicielka Zakładu
Urz Ģ dze ı Domowych, Cz ħ stochowa, ul. Wysoka 18.
Dłu Ň nik: Stanisław Sroka, wła Ļ ciciel Zakładu
Produkcyjno-Handlowego "Stach" w Cz ħ stochowie,
ul. Krzywa 5.
WNIOSEK
wierzyciela o ogłoszenie upadło Ļ ci
Wnosz ħ o:
1) ogłoszenie upadło Ļ ci dłu Ň nika Stanisława Sroki, wła Ļ ciciela Zakładu Produkcyjno-
Handlowego "Stach" w Cz ħ stochowie, ul. Krzywa 5, obejmuj Ģ cej likwidacj ħ maj Ģ tku
dłu Ň nika.
Przede wszystkim za Ļ wnosz ħ o:
2) wezwanie i wysłuchanie wierzycieli i dłu Ň nika, b Ģ d Ņ za ŇĢ danie od niego wyja Ļ nie ı na
pi Ļ mie, w celu ustalenia wielko Ļ ci gotowych wyrobów i miejsca ich składowania;
3) zał Ģ czenie i przeprowadzenie dowodu z akt sprawy komornika S Ģ du Rejonowego
w Cz ħ stochowie - sygn. akt VII Km 1868/06;
4) zabezpieczenie maj Ģ tku dłu Ň nika przez zakaz zbywania wyrobów gotowych i przenoszenia
ich poza stały magazyn dłu Ň nika w Cz ħ stochowie, ul. Krzywa 5.
UZASADNIENIE
(przytoczy ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Gra Ň yna Panda
.......................................
.
Zał Ģ czniki:
1) odpis wniosku,
2) za Ļ wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno Ļ ci gospodarczej.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin