p27.pdf

(31 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p27 ODWO\243ANIE OD DECYZJI ZAK\243ADU UBEZPIECZE\321 SPO\243ECZNYCH.d\205)
Cz ħ stochowa, dnia ...................
S Ģ d Okr ħ gowy w Cz ħ stochowie
Wydział Ubezpiecze ı Społecznych
za po Ļ rednictwem
Zakładu Ubezpiecze ı Społecznych
Oddział w Cz ħ stochowie
Imi ħ , nazwisko, dokładny adres zamieszkania.
ODWOŁANIE
od decyzji Zakładu Ubezpiecze ı Społecznych z dnia .................... nr decyzji ............................ .
Zarzucam zaskar Ň onej decyzji ......................................................................................................... .
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
- odpis odwołania.
Odwołanie nale Ň y zło Ň y ę w ZUS O/Cz ħ stochowa.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin