p28.pdf

(36 KB) Pobierz
Microsoft Word - p28 pozew o alimenty.doc
Cz ħ stochowa, dnia ...................
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód małol: .............., zast Ģ piony przez matk ħ ......., oboje zam. ..................................
Pozwany:
........................................, zam. ...................................................
(Imi ħ i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)
POZEW O ALIMENTY
Imieniem małoletniego powoda wnosz ħ o:
1) zas Ģ dzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniego ........................... tytułem
alimentów kwoty po ............ zł miesi ħ cznie, płatn Ģ do r Ģ k matki małoletniego ..........................
od dnia .................. poczynaj Ģ c, do dnia .....-go ka Ň dego miesi Ģ ca wraz z ustawowymi
odsetkami na wypadek zwłoki w płatno Ļ ci którejkolwiek z rat;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia si ħ pozwanego na rozpraw ħ ;
3) nadanie wyrokowi klauzuli wykonalno Ļ ci;
4) zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz mał. powoda kosztów procesu.
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu nale Ň y wskaza ę : składniki kosztów utrzymania dziecka, okre Ļ li ę kwotowo koszt jego
miesi ħ cznego utrzymania, sytuacj ħ rodzinn Ģ , zarobkow Ģ i maj Ģ tkow Ģ ka Ň dego z rodziców: osoby b ħ d Ģ ce
na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysoko Ļę zarobków, posiadany maj Ģ tek).
.........................................
(własnor ħ czny podpis)
Zał Ģ czniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, je Ň eli dziecko jest ze zwi Ģ zku mał Ň e ı skiego,
3) odpis zupełny aktu urodzenia - je Ň eli dziecko jest pozamał Ň e ı skie,
4) za Ļ wiadczenie o wysoko Ļ ci dochodów.
S Ģ d Rejonowy
w Cz ħ stochowie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin