Zagubienie, uuszkodzenie, reklamacja KK.txt

(1 KB) Pobierz
Zagubienie, Uuszkodzenie Karty 
Zagubienie, uszkodzenie kart kierowcy lub przedsi�biorcy 

Za�wiadczenie wydaje si� w odpowiedzi na zg�oszenie u�ytkownika karty. Zgodnie z art. 16 ust. 3 Rozporz�dzenia rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urz�dze� rejestruj�cych stosowanych w transporcie drogowym �Kierowca mo�e kontynuowa� jazd� bez karty kierowcy w maksymalnym okresie 15 dni kalendarzowych lub w okresie d�u�szym, je�li konieczne jest odstawienie pojazdu do jego bazy, pod warunkiem, �e mo�e on udowodni� niemo�no�� przedstawienia lub u�ycia karty podczas tego okresu.�

O zgubieniu karty mo�esz poinformowa� wysy�aj�c Zg�oszenie: 
Fax-em na nr (0 22) 332-92-50
E-mailem na adres tacho-utrata@pwpw.pl 

O uszkodzeniu karty mo�esz poinformowa� wysy�aj�c Zg�oszenie: 
Fax-em na nr (0 22) 332-92-50
E-mailem na adres tacho-uszkodzenie@pwpw.pl
===========================================

Reklamacja Karty 
Informacje dotycz�ce reklamacji oraz formularz


Reklamacje b�d� rozpatrywane tylko w momencie przys�ania do PWPW S.A. nast�puj�cych dokument�w:
Formularza Reklamacyjnego (do pobrania poni�ej),
nowego Wniosku o kart�,
kompletu wymaganych za��cznik�w, 
nowej op�aty za kart�,
uszkodzonej karty.

Je�eli uszkodzenie Karty lub wadliwe jej dzia�anie nast�pi�o z winy PWPW, wymiana Karty nast�pi na koszt PWPW, przy czym wniesiona op�ata zostanie zwr�cona Wnioskodawcy w ca�o�ci.
Informujemy r�wnie�, �e Karta zostanie wyprodukowana i wys�ana w ci�gu 5 dni roboczych od daty  otrzymania kompletu dokument�w.
Proces rozpatrywania reklamacji wynosi 20 dni roboczych.


Wniosek Reklamacyjny wraz z za��cznikami prosimy przes�a� na adres:
Polska Wytw�rnia Papier�w Warto�ciowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
�Reklamacja STC�
Zgłoś jeśli naruszono regulamin