Human Target [1x08] Baptiste.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{36}{120}T�umaczenie:  wm
{352}{417}Hej, masz par� dolc�w?
{418}{458}Odejd�.
{480}{587}Hej, kolego.|Nie s�yszysz?
{683}{777}No tak. Wi�c to rozb�j?
{778}{819}Forsa. Ju�.
{820}{918}Co� ty? Popatrz na maje ubranie.
{921}{1005}Jak my�lisz, ile mo�esz ode mnie dosta�?
{1006}{1074}My�l cz�owieku.
{1079}{1117}Dawaj fors�.
{1148}{1213}I zegarek.
{1216}{1279}Zegarek dla m�czyzny do specjalna rzecz.
{1280}{1376}Jak go kradniesz,|to jakby� krad� jego dusz�.
{1472}{1587}Zr�b sobie przys�ug� i zmykaj,|s�odziutki. Ju�.
{1803}{1897}Zabicie mnie przy tych wszystkich|�wiadkach nie przyjdzie ci �atwo.
{1899}{1997}- Wisi mi to.|- O, nieprawda.
{2026}{2117}Prawd� m�wi�c, nawet za bardzo.
{2119}{2237}Jak strzelisz do mnie, tamci policjanci|zaczn� strzela� do ciebie.
{2238}{2292}Strza�y dosi�gn� przypadkowych cywili.
{2295}{2381}Ludzie pospadaj� z peronu na tory.
{2388}{2458}Wybuchnie prawdziwa pan...
{2482}{2553}Panika.
{2582}{2750}I nawet je�li prze�yjesz, b�dzie ci� to|prze�ladowa� do ko�ca �ycia.
{2805}{2915}Za cztery minuty przyjedzie tu|poci�g, Baptisto.
{2917}{2983}Jak tylko wszyscy wsi�d�, nie b�dzie|tu nikogo, kto by wszed� w drog�.
{2984}{3093}Co? Zastrzelisz mnie|Z zimn� krwi�?
{3138}{3264}Wiesz, warto by�o tu zosta�,|bo ciekaw jestem,
{3265}{3342}czy masz jeszcze, czy nie,|jaja, �eby to zrobi�.
{3343}{3439}C�... Przekonamy si�, nie?
{3596}{3666}/8 godzin wcze�niej.
{3668}{3747}To do niego niepodobne, �eby|zostawi� tak cia�o na widoku publicznym.
{3748}{3824}Nie mieli�my znale�� cia�a.
{3834}{3882}Kt�ry z was to Winston?
{3884}{3966}Policja.|Winston to ja. A to jest Seaver.
{3968}{3999}Dzi�kuj� za zabezpieczenie|dla nas miejsca zbrodni.
{4002}{4057}Dziwnie to wygl�da�o, wi�c|poszuka�em w bazie danych.
{4058}{4127}Wtedy wyskoczy�o pa�skie nazwisko|w zwi�zku ze star� spraw�.
{4129}{4251}Ofiara nieznana, brak dowodu, odciski|pac�w rozpuszczone jakim� kwasem.
{4252}{4313}Rana wej�ciowa od du�ego kalibru.|Brak ran wyj�ciowych.
{4316}{4371}Coroner wyci�gnie kul�|i spr�buje do czego� doj��.
{4378}{4460}Nie da rady. Na pewno mia�a polimerowy|p�aszcz i odwr�cony sto�ek.
{4462}{4515}Specjalny typ, nie do kupienia|w �adnym sklepie.
{4517}{4603}Zab�jca zostawi� obr�czk�,|ale zabra� zegarek.
{4604}{4706}- Cia�o znaleziono w kontenerze na �miecie?|- Tak. Zupe�ny przypadek.
{4709}{4795}W��cz�ga zanurkowa� do kontenera|i trafi� na cia�o.
{4808}{4856}Czy to sprawa seryjnego mordercy?
{4858}{4917}Nie zupe�nie - nasz go��|to p�atny zab�jca
{4919}{4965}Pozby� si� cia�a tak, �eby,|nawet je�li zostanie znalezione,
{4968}{5035}nie mo�na by�o go zidentyfikowa�|przez przynajmniej dob�.
{5036}{5148}Dlatego rozpu�ci� linie papilarne.|Facet ma bzika na punkcie plan�w B...
{5149}{5212}I zegark�w na r�k�.
{5227}{5275}To Baptiste.
{5276}{5371}Je�li to p�atny zab�jca, to czy|sko�czy� ju� zlecenie.
{5372}{5408}Nie. Dopiero zaczyna.
{5409}{5508}Dzi�kuje, panie detektywie. Prosz�|o telefon, jak si� pan czego� dowie.
{5510}{5654}Wi�c mamy zawodowca od VIP-�w,|w mie�cie pe�nym VIP-�w.
{5656}{5699}I ma nad nami 6 godzin przewagi.
{5700}{5753}M�wi�em, �e jeszcze wystawi g�ow�.
{5754}{5817}Wiem, wiem.
{5843}{5951}S�uchaj. Wiem, co ten cz�owiek ci|odebra� i co chcesz mu zrobi�.
{5952}{6016}Nikt na �wiecie|nie pot�pi�by ci� za to.
{6018}{6090}- Ale?|- �adnych "ale".
{6092}{6191}Daj� ci woln� r�k�.|Chod�.
{6536}{6577}- To ty!|- Ja.
{6578}{6656}�wietnie wygl�dasz.|Dla kogo tak si� wystroi�a�?
{6677}{6735}- Jeste� aresztowany.|- Za co? Za pukanie do drzwi?
{6737}{6838}Na pocz�tek za utrudnianie �ledztwa.|Uciek�e� z ambasady!
{6840}{6903}Nie zosta� nikt, kto m�g�by potwierdzi�|moj� wersj�. Nikt mi nie uwierzy�!
{6904}{6943}Co to za r�nica?|Przecie� dopadli�my winnego.
{6945}{7006}Zosta�am upokorzona|i zawieszona na tydzie�.
{7007}{7102}Zatrzymali mi wyp�at�|i wpisali nagan� do akt.
{7116}{7140}Przepraszam.
{7141}{7181}/Wszystko w porz�dku?
{7182}{7229}Cze��, jak leci? A�.
{7230}{7265}Emmo, co si� tu dzieje?
{7267}{7348}Wszystko pod kontrol�.|Mo�esz mi poda� kajdanki.
{7349}{7419}Mam je w komodzie w sypialni.|Dolna szuflada.
{7420}{7488}- Trzymasz kajdanki w swojej...|- Zamknij si�!
{7489}{7591}�wietnie si� bawi� i w og�le,|ale troch� si� �piesz�
{7592}{7659}Emmo, chyba w�a�nie nad czym� pracujesz.
{7660}{7733}- Dzi�ki za zrozumienie.|- Przepraszam. Tak praca.
{7735}{7864}Od��my to do soboty.|Zam�w mi Citronelle. Zadzwoni�!
{7888}{7984}Mo�emy teraz pom�wi� o mojej sprawie?
{8044}{8137}Tego bym nie robi�. Jak mnie zamkn�,|kto� bardzo wa�ny dzisiaj zginie.
{8140}{8173}Kto jest tym "kim� bardzo wa�nym"?
{8176}{8296}Nie znam celu, ale znam zab�jc�.|To Baptiste. Jest tu w Waszyngtonie.
{8297}{8365}To wyj�tkowa sprawa i w�a�nie ci j� oddaj�.
{8366}{8459}Daj mi par� minut, to wyja�ni�.
{8581}{8682}Premier Argentyny. Wypadek lotniczy|senatora Stentona p� roku temu.
{8684}{8727}Co maj� ze sob� wsp�lnego?
{8728}{8775}Przypadkowe �mierci, kt�re mog�y|nie by� przypadkowe.
{8776}{8830}To nie wypadki.|To perfekcyjne zab�jstwa.
{8833}{8874}Zab�jstwa Baptisty.
{8876}{8912}Dlatego p�ac� mu du�e pieni�dze.
{8913}{8992}On nie pope�nia pomy�ek i nie|zostawia �lad�w. Jakby nie istnia�.
{8993}{9052}Czemu my�lisz, �e uderzy dzisiaj?
{9053}{9104}Niezidentyfikowana ofiara|pojawi�a si� par� godzin temu.
{9106}{9212}Styl Baptisty - specjalne kule, brak|dowodu osobistego, wypalone linie papilarne.
{9213}{9321}Ofiara mia�a na sobie garnitur od Huntsmana|i koszul� od Bergdorfa z Pi�tej alei.
{9322}{9421}W kieszeni kwit na p�aszcz z Rose Cafe|na rogu 44-tej i Pierwszej alei.
{9423}{9461}R�g 44-tej i Pierwszej?
{9462}{9545}- Wiesz, co jest po drugiej stronie?|- Budynek ONZ.
{9546}{9701}Baptiste skrad� to�samo��,|Europejczyka pracuj�cego dla ONZ.
{9703}{9758}Zabi� go, �eby zdoby� wst�p.
{9761}{9830}A to oznacza, �e chce zamordowa�|zagranicznego dygnitarza.
{9831}{9903}Ma przewag� na starcie, a jego|fa�szywa to�samo�� jest bez zarzutu.
{9904}{10021}Rozpracowa� ju� procedury, personel|i s�abo�ci osobistej ochrony celu.
{10022}{10117}Przewidzia� ka�d� ewentualno��, kt�ra|nawet nie przysz�aby ci do g�owy.
{10118}{10172}Nie zawiedzie,|chyba �e go powstrzymamy.
{10173}{10300}Jest tak dobry, �e zdejmuje g�owy|pa�stw i nikt nie wie, �e to zamach.
{10301}{10468}To duch. A jednak wiesz, �e tu jest.|Znasz jego metody i �yciorys.
{10482}{10616}Jak to jest, �e nikt o tym nie wie|opr�cz ciebie?
{10617}{10700}Bo to ja go wyszkoli�em.
{10741}{10849}Human Target|(s01e08) Baptiste
{10861}{10945}T�umaczenie:  wm
{11748}{11847}Nie rozumiem ci�.|Stanowili�my zgrany zesp�.
{11849}{11952}A ty musia�e� zosta�...|dobrym Samarytaninem.
{11957}{12022}Panem "Nikt nie zas�uguje na �mier�".
{12024}{12119}Ka�dy zas�uguje.
{12120}{12261}Gdy chodzi o kogo�...|Taka ju� jest ludzka natura.
{12264}{12408}- Sam mnie tego nauczy�e�.|- Nie mia�em racji.
{12487}{12539}I co dalej robisz?
{12542}{12616}Odwracasz si� i wyruszasz na jak��...
{12617}{12683}krucjat�.
{12702}{12774}�eby ratowa� ludzi.
{12798}{12899}Nawet nie �apiesz ironii tego,|�e mimo twoich wysi�k�w,
{12901}{13059}najbardziej ucierpi� ci,|na kt�rych ci najbardziej zale�y.
{13060}{13114}A je�li by�y co do tego jakie� w�tpliwo�ci,
{13115}{13204}to dzisiejsze wypadki zupe�nie je rozwia�y.
{13206}{13266}Nieprawda�?
{13314}{13362}Wyszkoli�e� zab�jc�?
{13363}{13398}Tak.
{13400}{13502}�eby wyszkoli� zab�jc�,|sam musia�by� nim by�.
{13503}{13569}Nie o to chodzi. Chodzi o to,|�e chc� uratowa� czyje� �ycie.
{13570}{13669}Nie. Chodzi o to, czy ci mog� ufa�.|Nawet nie wiem jak si� nazywasz!
{13671}{13738}Christopher Chance.
{13769}{13810}Cze��.
{13813}{13877}Przepraszam, �e przeszkadzam,|ale ko�czy nam si� czas.
{13880}{13923}Pami�tam ci� z ambasady.
{13924}{13954}Cze��. �adna sukienka.
{13955}{14013}- Co robisz do diab�a?|- Po prostu �ci�gnij mi je.
{14014}{14086}- Mo�esz gdzie� to powiesi�?|- Na jasne. Czy s� ju� wszyscy?
{14087}{14136}Przepraszam, to troch� ci�kie.
{14139}{14190}Kim s� ci ludzie i co si� dzieje?
{14191}{14244}To Guerrero, Winston i nowa dziewczyna.
{14245}{14274}- Layla.|- Prosz� bardzo.
{14275}{14330}Zniszczyli�my jej firm� i chcemy|da� jej szans�. Przynajmniej tyle.
{14331}{14364}- A to jest Agent Barnes.|- Cze��.
{14365}{14405}Sie masz.
{14407}{14441}Hej. Ustaw to tutaj.
{14443}{14517}Zaraz. Co jest?|Nie ruszaj tego!
{14520}{14580}Wymy�li�e� ju�,|jaki plan ma Baptiste?
{14582}{14683}My�la�em, �e co� w stylu West Point,|ale nie mia�by czasu zdoby� munduru.
{14685}{14726}Potem pomy�la�em, o odwrotnej|�odzi ratunkowej.
{14728}{14872}No tak, ee... s�uchaj... ona...
{14906}{14954}Widzia�em, jak patrzy�e� na ni�|w ambasadzie.
{14955}{15016}- Tylko ci si� zdaje.|- Na jasne. Mam nadziej�, �e
{15017}{15093}b�dzie ci� umia�a utrzyma� na dystans
{15095}{15143}i traktowa� t� spraw� obiektywnie...
{15146}{15232}O dobry Bo�e.
{15287}{15371}To wygl�da jak szkolna szafka|nastolatki.
{15372}{15419}Zarys szcz�ki wyszed� troch� ci�ko,|nie s�dzicie?
{15420}{15488}To otwarte �ledztwo FBI.|Wypraszam sobie.
{15491}{15577}- Czego ode mnie chcecie?|- Najlepiej bia�ej listy.
{15580}{15613}Bia�ej listy?
{15616}{15699}Szczeg�owej trasy i harmonogramu|spotka� dygnitarzy.
{15702}{15769}Wiem, co to bia�a lista,|ale nie mam do niej dost�pu.
{15771}{15810}Zast�pca Dyrektora Lynch ma.
{15812}{15920}I co mam jej powiedzie�? �e duch,|na kt�rego poluj� od czasu ambasady,
{15921}{15999}jest w moim mieszkaniu i twierdzi,|�e nieistniej�cy zab�jca
{16000}{16064}kogo� dzisiaj zamorduje, chyba �e|go powstrzymamy?
{16066}{16167}Okropny pomys�. Lepiej w�ammy si�|do jej biura i po prostu we�my t� list�.
{16168}{16239}My�licie, �e pomog� wam w�ama� si�|do budynku Edgara Hoovera?
{16240}{16301}Od strony technicznej,|to twoja przepustka da nam dost�p.
{16304}{16349}A my w�amiemy si� do jej biura.
{16352}{16437}- Ch...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin