Ta strona zarobi dla Ciebie 15000 zł!.txt

(9 KB) Pobierz
Ta strona zarobi dla Ciebie 15000 z�! 
Zamykaj�c j� "wyrzucasz" 15000 z�. Przeczytaj t� stron� do ko�ca a gwarantuje, �e nie po�a�ujesz! Nie zmarnuj swojej szansy! Nie przejmuj si�, �e tekst jest troch� d�ugi! Warto przeczyta�! To nie �aden �art!
Nie wierzysz? To oczywiste, kto da 15000 z� za nic? A jednak. Po pierwsze nie za nic, bo wk�ad wynosi 5 z� po drugie potrzebujesz troszk� pracy dos�ownie 20 - 30 minut jednorazowo (np. dzi� albo jutro!). Zarobisz jak ka�dy, kto bierze w tym udzia� ok. 15000 z� w okr�g�y miesi�c! (ja dok�adnie zarobi�em 25435 z� w miesi�c bo po�wi�ci�em 3 godzinki a nie 30 minut! Op�aca�o si�.). Ten spos�b wymy�li� Roberto T. Kiyosaki - najbogatszy inwestor na �wiecie, kt�ry w dodatku nie ma pracy... i tak si� rozesz�o a� trafi�o do mnie i do Ciebie!
Opowiem jakie to �atwe i proste, ale je�li nie masz teraz 5 minut �eby spokojnie o tym przeczyta� zapisz t� stron� i wr�� kiedy b�dziesz mie� czas : )
Tak wi�c pomy�l czy warto si� troszk� zaanga�owa� zanim pochopnie "wyrzucisz" tyle forsy (co miesi�c 15000 z� lub wi�cej). To zale�y od Ciebie. Gdy opowiedzia�em o tym kolegom, wy�miali mnie... A jednak wzi��em w tym planie udzia�. Moi znajomi wyci�gn�li si� jak zobaczyli moje konto, a m�wi�em od razu wejd�cie w to, wiadomo nawet znajomi czasami s� nieufni. Hehe, teraz si� z tego �miej�. Jak sobie przypomn� ich miny, jak opowiadali o tym gdy zajrzeli na konta. Zreszt� mi te� g�ba opad�a jak zobaczy�em konto! A moje konto wci�� ros�o i dalej ro�nie. Jak tak dalej p�jdzie zostan� milionerem z jednego internetowego biznesu - czy jest to mo�liwe?! Nawet teraz jak to pisze, dziwi mnie ile os�b musi ci�ko pracowa� by utrzyma� dom, swoje dzieci lub po prostu zbiera na kino lub komputer. Dzi�kuj� teraz temu, kto wys�a� mi t� wiadomo�� i przedstawi� mi ten pomys�, dzi�kuj� �e nak�oni� mnie do tego, aby zrobi� jeden ma�y skok w bok od szarego �ycia i zainwestowa� pieni�dze po to by w�o�one - pracowa�y dla mnie - a nie ja na te pieni�dze. Nigdy nie zarobi�em mniej ni� 14 000 z� z ka�dej okazji.
Teraz udowodni� Ci, i� jest to LEGALNY BIZNES! Nie potrzebujesz niczego sprzedawa�! Nie potrzebujesz rozmawia� o tym z przyjaci�mi, rodzina lub z nikim innym (chyba, �e chcesz). W dodatku, je�li jeste� nie�mia�y(a) to problem masz z g�owy - bo nie musisz mie� bezpo�redniego kontaktu z drugim cz�owiekiem. Ktokolwiek, kto trzyma r�k� na pulsie mo�e osi�gn�� sukces i wzbogaci� si� o kilkadziesi�t tysi�cy z�otych. Je�li wierzysz, �e ka�dy ma swoje pi�� minut to po prostu zr�b krok po kroku tak jak jest to napisane poni�ej! To Twoja szansa na zmian� Twojej przysz�o�ci!
To jest NAJTA�SZA, NAJSZYBSZA I NAJPROSTSZA droga do zarobienia prawdziwych pieni�dzy przez Internet w tak KR�TKIM czasie. OK. to zaczynamy, bo si� rozgada�em. Ten program dzia�a i niewa�ne z jakiego kraju jeste� albo w jakim przebywasz. NIE wa�ne ile masz lat. I na dodatek NIE b�dziesz potrzebowa� specjalnej wiedzy lub talentu. NIE b�dziesz przegl�da� stron internetowych, NIE b�dziesz nigdzie dzwoni�, klika� w bannery, lub SPAMowa�, NIE b�dziesz tak�e p�aci� za reklamy itp. Wszystko czego potrzebujesz to: - Konto w banku (najlepiej z mo�liwo�ci� obs�ugi przez Internet, ale nie koniecznie),
- Oko�o 20-30 minut twojego czasu jednorazowo!
Je�eli masz chocia� 13 lat, to mo�esz za�o�y� swoje w�asne konto w banku. Nie wierzysz? Proponuj� ci mBank. Wejd� na WWW.mbank.pl i znajd� ofert� izzyKonto. Zobaczysz, �e maj�c zaledwie 13lat mo�esz mie� ju� w�asne prawdziwe konto w banku.

KROK 1
Niezaprzeczalne prawo natury jest takie, �eby zarobi� musisz cos od siebie da�! Wi�c pierwsze co musisz zrobi� to zainwestowa� TYLKO 5 Z�. Jak m�wi Robert T. Kiyosaki- "jesli nic nie zainwestujesz - nic wi�kszego nie zyskasz!". Im szybciej zainwestujesz tym szybciej zaczniesz zarabia� z powi�kszaj�c� si� rzesz� ludzi! Tak wi�c, przelej 5 z� na PIERWSZE znajduj�ce si� poni�ej konto bankowe z notka m�wi�c� (tytu�em):
"Prosz�, dodaj mnie do swojej listy mailowej."
CHC�, �EBYS WIEDZIA� (A), �E JEST TO PO TO, ABY UTRZYMA� TEN PROGRAM LEGALNYM!
To naprawd� proste! Gdy przelejesz 5z� na pierwsze konto z poni�szej listy, to mo�esz ju� si� szeroooko u�miechn�� :). Nie wiem czy wiesz, ale ju� czerpiesz z tego programu wielkie korzy�ci. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
Oto obecna lista:
1. Nr konta: 50 2490 0005 0000 4000 5760 5598
2. Nr konta: 77 1160 2202 0000 0000 9448 5760
3. Nr konta: 40 1160 2202 0000 0000 5954 5571
4. Nr konta: 66 1160 2202 0000 0000 9790 3462
5. Nr konta: 97 8309 0000 0078 0243 3000 0010
PAMI�TAJ! Wp�a� 5 z� na konto nr.1 i jako nazw� odbiorcy wpisz "xxx" ze wzgl�du na ochron� danych, a je�eli dobrze przepiszesz numer konta to pieni�dze i tak dojd�!
KROK 2
Gdy ju� przela�e� 5 z� na konto znajduj�ce si� na 1. miejscu listy (wraz z T� dodatkow� notk� - TO BARDZO WA�NE!), nast�pn� rzecz�, kt�r� musisz zrobi� to zrobi� kopi� tej strony (tekstu na niej zawartego),p�niej konto nr.1 skasuj, a na dole (na 5. miejscu) dopisz swoje konto przesuwaj�c konta nr 2 , 3 , 4 , 5 do przodu. NIE WPISUJ SWOJEGO NUMERU KONTA NA 1. POZYCJ�, PONIEWA� SAM NA TYM STRACISZ (CZYTAJ DALEJ). NIE B�DZ ZACH�ANNY! Robisz to wszystko po to by wys�a� ten ca�y tekst ponownie (korzystaj�c z twojej ksi��ki mailowej albo reklamowa� na swojej stronie WWW- tak jak ja zrobi�em) do np. 40 os�b (zapami�taj, �e 40 os�b to dobra liczba do wzbogacenia si�, ale mo�esz zareklamowa� to w darmowy spos�b w Internecie przez co wi�cej ludzi to zobaczy i mo�esz wi�cej zarobi�!
POTRZEBUJESZ DOWOD�W? Tutaj s� przyk�adowe 4 osoby, oczywi�cie NIE s� to wszystkie, kt�re bra�y udzia� w tym programie i kt�re zainwestowa�y nic innego jak 5 z� i 30 minut swojego czasu.
"Jaki wspania�y plan! Zrobi�em wszystko co mi poradzili�cie z jakie� 3 tygodnie temu i co prawda nie uda�o mi si� uzbiera� 15 000 o kt�rych m�wili�cie, ale te 9 135zl tez mnie powali�y, a jest jeszcze tydzie�! "
Tomasz Watorek , Warszawa
"Cze��. Tu Justyna! No c�, co mog� powiedzie�? DZI�KUJ� BARDZO BARDZOOO MOCNO wys�a�am 40 maili tak jak m�wili�cie i w sumie zapomnia�am o ocalej tej sprawie bo tak naprawd� nie wierzy�am w to, a te 5 z�otych to jeszcze nikogo nie uratowa�o. Ale jak zobaczy�am moje konto po kilku tygodniach to si� za�ama�am! W tym dobrym znaczeniu! By�o tam prawie 15 000 z�otych! I jak ja to teraz wydam tak szybko? Przecie� za kolejnych 30 dni b�d� mie� tego wi�cej! Dzi�kuje jeszcze raz!"
Justyna Tojan, Strzelce Opolskie
"By�em zaskoczony kiedy zobaczy�em moje konto! Przez 3 tygodnie na moim koncie znalaz�o si� 9 440zl. Na pocz�tku my�la�em, �e to jaki� b��d wkrad� im si� do komp�w. Ale potem wyp�aci�em pieni�dze i kupi�em sobie super kompa! Nareszcie! Dzi�ki, dzi�ki, dzi�ki!"
Ryszard Bodler, Gda�sk
"Mam 14 lat i wzi��em udzia� w tym planie (dla �cis�o�ci mam konto w banku od 13 lat), powysy�a�em maile, zrobi�em stron� i og�lnie zapomnia�em o tym. Po miesi�cu sprawdza�em w Internecie stan mojego konta i normalnie spad�em z krzes�a. Na moim koncie by�o ok. 15000 z� (by�em wtedy tak podniecony, �e zapomnia�em dok�adnie ile by�o wtedy kasy na koncie). Bardzo, bardzo dzi�kuje!"
Marcin Koszty�, Bia�ystok
Kilka miesi�cy temu, ka�dy z tych ludzi robi� dok�adnie to samo co Ty teraz w tej chwili, czyta� to i si� zastanawia�.
A tutaj troszk� matematyki :
Kiedy wy�lesz swoje maile (lub rozpowszechnisz t� stron� w inny spos�b, b�dziesz na 5 miejscu listy. To najlepsza pozycja po to by zarobi� powa�ne pieni�dze! �aden inny program nie daje tak wysokich i realnych pieni�dzy z r�nych powod�w, kt�re wyt�umacz� poni�ej. Jak d�ugo b�dziesz wysy�a� t� wiadomo�� do ludzi, kt�rzy b�d� zainteresowani programem, mo�esz spodziewa� si�, �e �rednio odpowie na nie 25% ludzi. Ale b�dzmy bardziej pesymistyczni i dajmy na to, �e tylko 12,5%, dla utrudnienia.
Gdy wy�lesz 40 maili do r�nych os�b, mo�esz spodziewa� si� ze 5 z nich zrobi dok�adnie to co Ty (12,5% z 40= 5). Ale tym razem tw�j numer konta przesunie si� na 4 pozycje. Wtenczas ju� b�dzie o tym programie wiedzia�o 200 os�b (5 x 40).
Z tych 200 ludzi, udzieli si� 25 (12.5% z 200=25), wi�c dalsze 1 000 maili (25 x 40), podnios� Tw�j numer konta na 3 pozycje.
Z tych 1 000 ludzi, mo�esz spodziewa� si�, ze udzieli si� 125 os�b (12.5% z 1000=125), wi�c dalsze 5000 maili (125 x 40) podniesie Twoje konto na 2 pozycje w li�cie.
A z tych 5 000 ludzi, mo�esz spodziewa� si� 625 os�b, kt�re si� udziela (12.5% z 5000=625), wi�c kolejne 25 000 os�b (625x40) podniesie TW�J NUMER KONTA NA 1 POZYCJ�!
I teraz, z 25 000 ludzi, mo�esz spodziewa� si�, ze 3125 z nich odpowie (12.5% z 25 000=3 125). A w tym czasie to Ty b�dziesz na 1 miejscu! Wi�c dostaniesz: 15 625 z�otych! (3125 x 5z�).
Wi�c, jak Tw�j numer znajdzie si� na 1 pozycji przez kolejne kilka dni, to b�dzie Tw�j czas na to by zbiera� pieni�dze! Przez serie 30 dni, te pieni�dze b�d� wys�ane przez kilka tysi�cy ludzi tak jak Ty to zrobi�e�!
Powodzenia, PROSZ�, nawet je�li si� nie zdecydowa�e� (as) jeszcze, nie wyrzucaj adresu tej strony. DOBRZE CI RADZ�!
Ma�o, kto wierzy ze mo�na tyle zarobi�, ludzie s� bardzo sceptycznie nastawieni do takich spraw, ale to jest naprawd� realne, a te 5 z� "zaryzykowa�" to nie du�o. Dlaczego w cudzys�owiu? Bo je�eli zrobisz to co by�o napisane wy�ej, nie ma �adnego ryzyka! Tylko zyski!
Zach�cam Ci� jeszcze raz do wzi�cia udzia�u w tym wspania�ym planie! Na pewno nie po�a�ujesz!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin