Komiksowym Szlakiem - Obróbka szkicu w Photoshpie.pdf

(2420 KB) Pobierz
3806620 UNPDF
WARSZTATY
poziom trudności:
·
5 180 min Photoshop CS
16
lipiec/sierpień 2007 www.psdmag.org
3806620.055.png 3806620.066.png 3806620.077.png 3806620.088.png 3806620.001.png
 
WARSZTATY
szlakiem czyli jak pokolorować ołówkowy szkic
Jako dziecko uwielbiałem czytać komiksy. To co mnie w nich fascynowało to bogactwo barw. Fascynacja ta prze-
trwała do dziś, jednak nie wystarczyło mi już bycie tylko biernym obserwatorem. Sam postanowiłem spróbować
swoich sił jako kolorysta. Poniższy poradnik pozwoli poczynić wam pierwsze kroki w kolorowaniu szkiców oraz bę-
dzie niejako wstępem do zagadnienia, jakim jest światłocień. Będzie to przydatną umiejętnością w przyszłości.
przygotowanie szkicu
Pierwszym krokiem w kolorowaniu będzie przygotowanie szkicu. Ma
to bardzo duże znaczenie w dalszym etapie prac i od tego będzie za-
leżał efekt końcowy. Do tego ćwiczenia posłużyłem się pracą Randy’ego
Kintz’a (dostępna na jego stronie http://rantz.deviantart.com/gallery ).
Niestety, szkic wyjściowy wymaga trochę pracy zanim zaczniemy na-
kładać kolory.W zależności od tego, jaką pracą dysponujemy, operacje na
warstwach mogą się różnić od tych, których użyjemy w tym szkicu.
dobór koloru
Dobranie odpowiedniej kolorystyki jest kluczowym elementem, nie
należy jednak przesadzać z paletą barw, gdyż co za dużo, to niezdro-
wo. Dobrze jest już na początku wybrać odpowiednie kolory. W tym porad-
niku użyte zostały następujące barwy dla kobiety: skóra (jasny odcień):
#FFC49A, skóra (ciemny odcień): #AE7E5B, włosy: #C1323C, top/bluzka:
#716738, spodnie: #633617, buty: #9B7F6B
wzmocnienie konturu
Powiększamy pracę o 50% ( Image>Image size ), gdyż pierwotny roz-
miar jest trochę za mały. Operacja ta wpłynęła na jakość obrazka, dla-
tego musimy poprawić linie. Do tego celu używamy narzędzia Pen Tool ,
(operację tą wykonujemy na nowej warstwie ( Layer>New>Layer ). Z usta-
wieniami takimi jak na obrazku, dokładnie obrysowujemy postać i te ele-
menty, które ułatwią nam późniejszą pracę. Następnie klikamy prawym
przyciskiem myszy na naszą ścieżkę i wybieramy Stroke Path (wchodzi-
my w Window>Brushes , zmieniamy rozmiar pędzelka na 1px ).
Ukrywamy ścieżkę (View >Show >Target path).
nakładanie koloru
Zmniejszamy Opacity warstwy ze szkicem o około 50% (warstwa z kon-
turem pozostaje bez zmian). Pozwoli nam to skupić się na kolorach. Na
nowej warstwie ( Layer>New>Layer ) z Blending mode ustawionym na Mul-
tiply nakładamy kolor przy użyciu narzędzia Brush Tool starając się nie wy-
chodzić poza krawędzie obrysu. Jeśli już nam się to zdarzy, zbędny kolor
usuwamy narzędziem Eraser Tool . Tworzymy na nowej warstwie paletę ko-
lorów podstawowych z której będziemy korzystać podczas kolorowania po-
szczególnych elementów. Dobrze jest także każdy element umieszczać na
oddzielnej warstwie, żeby uniknąć mieszania się kolorów.
www.psdmag.org lipiec/sierpień 2007 17
komiksowym
0 1
0 3
0 2
0 4
3806620.009.png
 
3806620.010.png 3806620.011.png 3806620.012.png 3806620.013.png 3806620.014.png 3806620.015.png 3806620.016.png 3806620.017.png 3806620.018.png 3806620.019.png 3806620.020.png 3806620.021.png 3806620.022.png 3806620.023.png 3806620.024.png 3806620.025.png 3806620.026.png 3806620.027.png 3806620.028.png
WARSZTATY
0 5
cieniowanie skóry – etap pierwszy
Tworzymy nową warstwę ( Layer>New>Layer ) z atrybutem Multiply
i przy użyciu narzędzia Brush Tool nakładamy ciemniejszy odcień na-
szych bazowych kolorów w miejscach, na które będzie padał cień. Czę-
sto jednak nakładanie koloru bazowego na nowej warstwie Multiply po-
woduje, że jest on zbyt mocny, dlatego na tym etapie prac wskazane bę-
dzie zmniejszanie wartości Opacity poszczególnych warstw, żeby cie-
nie nie były zbyt intensywne. Samo nałożenie kolorów jest połową suk-
cesu, teraz cienie należy wygładzić przy pomocy narzędzia Smudge To-
ol. Patrz wskazówka.
cieniowanie włosów – etap drugi
Na rysunku umieściłem strzałki pomocnicze, które wskazują ruch
pociągnięć smug zarówno dla koloru ciemnego, jak i jasnego. Nale-
ży przy tym pamiętać, że rozmywanie wykonuje się od nasady włosów
po końcówki, nigdy na odwrót. Często trudno jest uzyskać odpowiednio
gładkie łuki, dlatego czynność rozmywania koloru należy powtórzyć.
0 6
cieniowanie skóry – etap drugi
Teraz należy nasz obrazek wzmocnić efektami światła. Posłuży nam
do tego narzędzie Brush Tool, którym będziemy rozprowadzali kolor
biały w miejscach, na które pada światło. Tworzymy nową warstwę z atry-
butem Color Dodge i nakładamy kolor. Kolejnym krokiem będzie zmniej-
szenie wartości Fill , co znacznie ułatwi nam wygładzanie koloru. Przy
użyciu Smudge Tool rozprowadzamy kolor uzyskując łagodne przejścia.
Jeśli efekt jest mało zadowalający czynność powtarzamy na kolejno two-
rzonych warstwach.
cieniowanie topu
Obieramy obszary zaciemnione i na nowej warstwie ( Blending mo-
de: Multiply ) nakładamy kolor bazowy bluzki i rozmywamy narzę-
dziem Smudge . W przypadku światła sytuacja jest podobna, z tą różni-
cą, że warstwa jest z atrybutem Color Dodge , a nakładany kolor jest biały.
Należy użyć pędzelka większych rozmiarów, żeby uzyskać efekt kulisto-
ści stanika jednym kliknięciem myszki. Ostatnim etapem jest padające
światło od spodu, które uzyskujemy poprzez delikatny kolor biały, dla-
tego oświetlenie tego obszaru uzyskane zostało przez użycie warstwy
z ustawionym Blending mode na Normal .
0 7
cieniowanie włosów – etap pierwszy
W przypadku cieniowania włosów narzędziem Smudge (s ize 9, Hard-
ness: 0 ) wartość Strength powinna wynosić około 75%, czyli mniej
więcej tyle, aby jednym pociągnięciem pozostawić po sobie długą smu-
gę koloru imitującą kosmyki włosów. Z ustawieniami narzędzia Smudge
jak powyżej cieniowany kolor powinien się tak właśnie rozmywać. Nakła-
damy na nowej warstwie ( Blend mode: Overlay, Opacity: 79%, Fill: 100% )
narzędziem Paint Brush kolor biały w poprzek włosów, wybieramy Smud-
ge Tool i rozmywamy w kierunku pionowym. Jeśli połysk jest zbyt inten-
sywny wówczas można zmniejszyć wartość Opacity .
cieniowanie spodni
W przypadku spodni ważne jest, aby uzyskać efekt zagięć na mate-
riale. Zaczynamy od nakładania cieni. Na nowej warstwie ( Blending
Mode: Multiply ) kolorem bazowym spodni (#633617) rozprowadzamy za-
ciemnienia. Rozmywamy je przy pomocy Smudge Tool w kierunku, który
wskazują strzałki. Zmniejszamy Opacity warstwy jeśli cienie są zbyt in-
tensywne.Tworzymy nową warstwę ( Blending mode : Color Dodge ) i po-
stępujemy analogicznie jak w przypadku nakładania cieni, z tą różnicą,
że kolorem bazowym będzie biały.
18
lipiec/sierpień 2007 www.psdmag.org
0 8
0 9
1 0
3806620.029.png 3806620.030.png 3806620.031.png 3806620.032.png 3806620.033.png 3806620.034.png 3806620.035.png 3806620.036.png 3806620.037.png 3806620.038.png 3806620.039.png 3806620.040.png 3806620.041.png 3806620.042.png 3806620.043.png 3806620.044.png 3806620.045.png 3806620.046.png 3806620.047.png 3806620.048.png 3806620.049.png 3806620.050.png 3806620.051.png 3806620.052.png 3806620.053.png
komiksowym szlakiem
czyli jak pokolorować ołówkowy szkic
spodnie – detale, etap pierwszy
Na nowej warstwie, używając Pen Tool rysujemy linię o kolorze jasne-
go brązu (#F2C79C). W Window>Brushes wybieramy rozmiar pędzel-
ka równy 3px . Klikamy prawym przyciskiem myszy na ścieżkę i wybiera-
my Stroke Path , a następnie Delete Path . Wybieramy Polygonal Lasso
Tool ( Feather : 0 px, Anti-alias: on ) i przy wciśniętym klawiszu [ Shift ] za-
znaczamy obszary, które chcemy usunąć (staramy się uzyskać równe
odstępy). Gdy już mamy zaznaczone obszary wciskamy klawisz [ Dele-
te ], a następnie prawym przyciskiem myszy Delete path.
podeszwa – etap drugi
Tworzymy nową warstwę ( Blending mode: Multiply, Opacity: 100%,
Fill : 100%). Obrysowujemy podeszwę narzędziem Polygonal Lasso
Tool . Wypełniamy zaznaczenie narzędziem Gradient Tool (kolor #A08673
wchodzący w przezroczystość) w taki sposób, aby kolor brązowy zani-
kał z dołu do góry.
spodnie – detale, etap drugi
Teraz nie pozostaje już nic innego jak przy pomocy świateł i cieni uzy-
skać efekt wypukłości w miejscach, gdzie sznurek jest schowany.
Postępujemy tak samo jak w przypadku cieniowania innych elementów.
Należy wzmocnić miejsca, w których sznurek chowa się pod materiał.
Tworzymy nową warstwę, ( Blending mode : Luminosity ), na której kolo-
rem czarnym zaznaczamy obszary, w których sznurek pojawia się i cho-
wa w materiał. Korzystamy ze Smudge Tool do rozmycia obszarów. Jeśli
cień jest zbyt intensywny wówczas zmniejszamy Opacity warstwy.
podeszwa – etap trzeci
Tworzymy nową warstwę ( Blending mode: Multiply ) i kolorem butów
(#9B7F6B) nakładamy kolejną warstwę cienia. Rozmywamy narzę-
dziem Smudge . Na nowej warstwie ( Blending mode : Multiply ) nakłada-
my kolorem bazowym drobne zaciemnienia między ząbkami podeszwy
i pęknięcia na podeszwie. Dodajemy padające światło na ząbkach i w dol-
nej części podeszwy oraz poprawiamy pęknięcia kolorem białym. Uzy-
skamy to tworząc warstwę z Blending mode : Luminosity i malując ele-
menty białym kolorem (możemy to zrobić zarówno Brush Tool’em , jak
i Line Tool’em ) rozmywać używając Smudge .
podeszwa – etap pierwszy
W tym etapie skupimy się tylko na kolorowaniu podeszwy. Pierw-
szym krokiem będzie jej ubrudzenie. Przechodzimy do warstwy z ba-
zowym kolorem buta. Wybieramy Burn Tool o rozmiarze 1 px i brudzimy
podeszwę wykonując pociągnięcia w różnych kierunkach.Na nowej war-
stwie ( Blending mode : Luminosity , Opacity : 37% Fill : 100%) nakładamy
teksturę dla podeszwy. Wyostrzamy dla uzyskania lepszej wyrazistości
( Filter>Sharpen>Sharpen ).
podkład
Tworzymy nową warstwę o nazwie podkład. Przechodzimy do View>
Show>Target path. Dzięki temu pojawi się nasza ukryta wcześniej
ścieżka. Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy Fill Path (musi-
my upewnić się, że ścieżka zostanie wypełniona kolorem białym). Prze-
suwamy warstwę na sam dół. Usuwamy ścieżkę (klikamy prawym przy-
ciskiem myszy na ścieżkę i wybieramy Delete path ).
www.psdmag.org lipiec/sierpień 2007 19
1 1
1 4
1 2
1 5
1 3
1 6
 
3806620.054.png 3806620.056.png 3806620.057.png 3806620.058.png 3806620.059.png 3806620.060.png 3806620.061.png 3806620.062.png 3806620.063.png 3806620.064.png 3806620.065.png 3806620.067.png 3806620.068.png 3806620.069.png 3806620.070.png 3806620.071.png 3806620.072.png 3806620.073.png 3806620.074.png 3806620.075.png 3806620.076.png 3806620.078.png 3806620.079.png
WARSZTATY
1 7
niebo – etap pierwszy
Przy użyciu Polygonal Lasso Tool zaznaczamy obszar, który będzie
niebem (nie ma potrzeby precyzyjnie zaznaczać, gdyż fragmenty
wychodzące poza krawędzie będą przykryte innymi warstwami). Na-
stępnie na nowej warstwie nakładamy trójkolorowy linear gradient (ko-
lor 1 – górny: #699ACB, kolor 2 – środkowy: #78D7FA, kolor 3 – dolny:
#D2F2FE) wewnątrz naszego zaznaczenia przeciągając wskaźnik z gó-
ry do dołu. Musimy upewnić się, że warstwa z niebem znajduje się pod
warstwą podkład.
liście I
Tworzymy nową warstwę (przesuwamy ją nad warstwami z nie-
bem) i przy użyciu Polygonal Lasso Tool obrysowujemy liście ze szki-
cu (warstwa ze szkicem jest włączona, nie może być przysłonięta przez
gradient nieba). Wypełniamy zaznaczenie narzędziem Paint Bucket Tool
używając ciemnego koloru zielonego (#1F230F). Usuwamy zaznaczenie
wybierając Deselect .
1 8
niebo – etap drugi
Kiedy tło bazowe mamy już zrobione, należałoby dodać kilka chmur.
W tym celu na nowo stworzonej warstwie ( Blending mode: Luminosi-
ty, Opacity : 82%) nakładamy teksturę zachmurzonego nieba. Aby to zro-
bić możemy pobrać jakieś darmowe zdjęcie. W przypadku tego poradni-
ka zdjęcie zostało znacznie zmniejszone ( Image>Image size, 50%) i wy-
ostrzone ( Filter>Sharpen>Sharpen ). Przy użyciu Brush Tool (kolor biały)
i narzędzia Smudge można dodać chmury w miejsca gdzie ich brakuje.
Najpierw malujemy Brush Toolem , a następnie rozmywamy w taki spo-
sób, aby obiekty te przypominały chmury.
liście II
Włączamy warstwy z niebem. Na nowej warstwie w kilku miejscach,
gdzie liście graniczą z niebem, używamy Brush Tool (kolor biały),
który następnie rozmywamy narzędziem Smudge Tool . Zmniejszamy
Opacity warstwy, jeśli światło jest zbyt mocne.
1 9
niebo – etap trzeci
Teraz dodajemy jasną poświatę w dolnej części nieba i ciemniejszą
w górnej. Wybieramy Eliptical Marquee Tool . W zależności od tego,
jak duże rozmycie chcemy uzyskać, wartość Feather będzie odpowied-
nio wyższa (około 30-40 px). W celu uzyskania jasnej poświaty tworzy-
my nową warstwę ( Blending mode : Overlay , Opacity : 68%, Fill : 100%),
w dolnej części robimy zaznaczenie i wypełniamy je kolorem białym. Ana-
logicznie postępujemy dla zaciemnienia w górnej części nieba tworząc
nową warstwę ( Blending mode : Color Burn , Opacity : 100%, Fill : 28%) i wy-
pełniając zaznaczenie kolorem czarnym.
usuwanie konturu
W tej chwili nasza postać wciąż wygląda komiksowo. Odbiega to od
reszty elementów – skał i kamiennego pierścienia. Usunięcie kon-
turu całkiem popsuje obrazek, dlatego musimy nadać mu kolor taki, by
był integralną częścią ilustracji. Przechodzimy do warstwy z konturem.
W zakładce Layers wybieramy Lock transparent pixels . Przy pomocy
Brush Tool malujemy kontur w takich barwach i tonacjach, aby był nie-
widoczny.
20
lipiec/sierpień 2007 www.psdmag.org
2 0
2 1
2 2
3806620.080.png 3806620.081.png 3806620.082.png 3806620.083.png 3806620.084.png 3806620.085.png 3806620.086.png 3806620.087.png 3806620.089.png 3806620.090.png 3806620.091.png 3806620.092.png 3806620.093.png 3806620.094.png 3806620.095.png 3806620.096.png 3806620.097.png 3806620.098.png 3806620.002.png 3806620.003.png 3806620.004.png 3806620.005.png 3806620.006.png 3806620.007.png 3806620.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin