SAW VI TS XviD miguel PL.txt

(35 KB) Pobierz
00:01:33: Pomocy!
00:01:40: Eddie!
00:01:41: Co?
00:01:42: Eddie, Obud� si�!
00:01:44: Nie ruszaj si�!
00:01:47: Cokolwiek zrobisz, nie pochylaj si� do przodu.
00:01:49: Co si� dzieje?
00:01:59: Witaj. 
00:02:02: chc� by� zagra� w gr�. 
00:02:04: Artefakty g�owy, Twoje s� symboliczne, 
00:02:07: rzeczy, jakie zrobi�e� dla innych. 
00:02:10: ludzi cenionych 
00:02:12: i ich mo�liwo�ci finansowych
00:02:14: i prosz�c 
00:02:16: wi�cej ni� mogliby zap�aci�. 
00:02:19: Jeste� drapie�nikem. 
00:02:22: Ale dzi�, stajesz si� ofiar�. 
00:02:24: i trzeba da� kawa�ek mi�sa, 
00:02:26: tak jak wymaga. To twoja wina 
00:02:29: To jest tw�j spos�b do wolno�ci. 
00:02:32: jednak tylko jedna z dnia mo�esz i��. 
00:02:36: I narz�dzia s� do ostatecznego po�wi�cenia. 
00:02:40: ofierze mi�so. 
00:02:42: przed|do znalezienia narz�dzi. 
00:02:46: rusza� si�, trzymaj�c uwag�, �e|masz 60 sekund. 
00:02:51: Kto dostarczy wi�cej|Mi�so b�dzie wolne ��cza. 
00:02:57: ... s� na g�rze przeciwnika|Ci, o czaszk�. 
00:03:02: Kto dostarczy wi�cej|mi�sa, aby zabi� innych 
00:03:06: Wyb�r nale�y do Ciebie. 
00:03:21: Nie umre dla ciebie, suko!
00:05:41: Saw VI 
00:05:49: pytam Agent Specjalny Strahm ... 
00:05:54: nauczyli si� nigdy nie|ufasz mi? 
00:05:56: Bo gdyby nie ten pok�j|jedno jest tw�j gr�b. 
00:05:59: kiedykolwiek b�dzie widzia�. 
00:06:01: cia�a nigdy nie mo�na znale��, 
00:06:04: i dziedziczenie m�j|stan� si� same. 
00:06:07: Wybierz 
00:07:30: To ...
00:07:37: Cze��, kochanie.
00:07:39: C�, pos�uchaj, jestem|so sorry,
00:07:42: ale nie mog� doj�� do wsparcia.
00:07:45: I do pracy z op�nieniem.
00:07:47: Mam do spe�nienia|adwokat
00:07:49: i �e b�d� blokowa�|reszt� popo�udnia.
00:07:55: Wiem, �e to twoje urodziny, ale|I b�dzie Revan i A. obiecuje.
00:08:02: Kocham ci�.
00:08:07: - Co ty m�wisz?|- M�wi�c o swoim depoziþia.
00:08:10: Nie martw si�, Debby. Adwokat|ma�ych pr�buje podnie�� drzwi a.
00:08:14: To sprawi, �e mi co� powiedzie�|z czego nie chc� powiedzie�.
00:08:16: Nie martw si� w tej materii,|ale jako prawnik i tej aukcji
00:08:18: je�li ci� oszuka�,|Moje problemy s� przekazywane.
00:08:21: Co powiedzie� Pa�stwo przygotowa� depoziþia?
00:08:23: - Jezu!|- Pami�tasz cz�owiek Abbet Hill?
00:08:27: William mam Padern Cassie|linii.
00:08:29: Masz wiadomo�� Addy.|Wzywam was w tym tygodniu ...
00:08:32: raz.|Nadal.
00:08:36: Gdy rada poprosi o|Pan Abbet, jak reagujesz?
00:08:39: Odpowiadasz, m�wi�c, �e funkcja|Wiceprzewodnicz�cy
00:08:43: to jest m�j obowi�zek
00:08:45: aby sprawdzi� ka�d� umow� zawieszone.
00:08:46: W rzeczywisto�ci, Pan Abbet jest|tylko dla Ciebie
00:08:50: Kiedy om�wione po��czenia.
00:08:53: Nie rozumiem.
00:08:55: By�em z t� firm�|Ubezpieczony od ponad 10 lat.
00:08:58: Wiem, Harold, ale niestety|po sprawdzeniu wniosku
00:09:02: nie uda�o si� nam|poprzedniego stanu.
00:09:04: W jakim stanie?|Nie ma warunku.
00:09:08: M�wi tu, �e trzeba by�o interwencji|ustnej chirurgiczne poziomie policzek.
00:09:12: To absurd.|Mam serce stanie!
00:09:14: To nie ma nic wsp�lnego z|ustnej interwencji
00:09:16: - Mieli�my 13 lat temu.|- Wszelkie ustnej interwencji
00:09:18: pozostawi� blizny.
00:09:20: Bliznowacenie mo�e prowadzi� do|Choroby dzi�se�,
00:09:23: kt�re mog� powodowa�|uszkodzenia serca.
00:09:26: Wiesz co�.|Jeste� zab�jc�.
00:09:30: Ty pieprzysz karnego.
00:09:34: Zap�aci�em 10 lat dostarczaj�c|nawet bez grypy
00:09:38: a teraz jeste� chory|Nie chc� si� wydatki na leczenie?
00:09:42: - Mam rodzin�!|- S� to zasady, Harold.
00:09:44: Przykro mi, ale dzia�ania|Twoje spowodowa� tym.
00:09:49: I teraz dawa� kary �mierci.|Teraz, kt�rzy j� finansuj�?
00:09:54: Jeste� pot�piony.
00:09:58: I mam rodziny, wi�c mog�|wsp�czucie dla argument przeciw.
00:10:02: Ale facet k�ama�, kiedy|przygotowa� wniosek.
00:10:04: - Uwa�aj, Will.|- Co?
00:10:06: My�lisz, �e|celowo?
00:10:12: Nie jest moim zadaniem jest zapewnienie|kt�re s� jego zamiary,
00:10:15: To by� m�j obowi�zek sprawdzi�|prawid�owo�ci stosowania.
00:10:18: Ka�dy uwa�a nas|Ch�opcy s� �li.
00:10:19: Nikt nie wspomina o milionach|os�b, kt�re ka�dego roku pomagamy
00:10:22: bez wypadku,|lub miliony dolar�w
00:10:24: w mi�o�ci ka�dego roku
00:10:27: lub bezp�atne kliniki|obs�uguje ...
00:10:29: Kr�tkie odpowiedzi, Will.|Kr�tkie odpowiedzi.
00:10:31: w�asno�ci� jednej z|Maj cunoscuþi morderca, 
00:10:34: John Kramer 
00:10:36: zosta�y przeniesione.|By�y to g��wnie w nieruchomo�ci, 
00:10:39: ale badania ...
00:10:41: Pytanie.|Kto znalaz� b��d w aplikacji?
00:10:47: Praca w zespo�ach.
00:10:49: Je�li jest luka w aplikacji
00:10:51: znajd� sze��.
00:10:53: - Panie, mo�na czeka� w sali konferencyjnej.|- Bardzo dobrze.
00:10:56: Co dzisiaj?
00:11:01: Znalaz�em dwa wnioski o klienta.|To praktyczne i mieszkasz w szafie.
00:11:09: - A mi�o�� i jeszcze raz!|- Wr�c� za kilka godzin.
00:11:13: Sprawdzi� r�wnie�, Hank.
00:11:17: Kto dostarczy wi�cej|mi�sa aby ratowa� �ycie. 
00:11:21: Umre dla ciebie, suko! 
00:11:36: Tak?
00:11:38: Jestem na drodze.
00:11:54: - Co si� dzieje?|- Federalni przejd� do zbrodni.
00:11:56: Pytali do zobaczenia wkr�tce.
00:12:10: Erickson!
00:12:13: Nie my�l, �e ci si� uda|, aby wyj�� z ty�u biura.
00:12:15: Wyj�tki Doda� do odcisk�w palc�w|znalezione na miejscu zbrodni Jigsaw.
00:12:21: Patrz��.
00:12:25: Istnieje wiele.
00:12:28: - Czy ustali�e�?|- Tak.
00:12:32: Jestem Piotra Strahm.
00:12:34: Kiedy dowiedzia�em si�, �e on i Perez|Jigsaw to cele zosta�y przyj�te,
00:12:37: Musia�em by� bardziej ostro�ni,|ale oczekuje si�, �e.
00:12:42: - A nie od Piotra Strahm.|- Ka�dy z nas by�y i ocali.
00:12:45: Tak, ale ...
00:12:49: co�, co wiedzia�em.
00:12:53: P�jd� za Mn�.
00:13:00: Lizzie.
00:13:06: Detektyw Parkman.
00:13:07: Perez?
00:13:13: To by�a moja decyzja, detektyw.|Wiedzia�em, �e Jigsaw nie dzia�a sam,
00:13:17: ale dop�ki nie wiedzia� na pewno|Kto nam pomo�e
00:13:19: I nie m�g� zapewni� ochron�.
00:13:21: Wi�c mam pozwalaj� wierzy�|�e jest martwy?
00:13:23: C�, kt�rzy znali|do zaufania.
00:13:27: Co jeszcze pan ukryj mnie?
00:13:30: Wiemy, �e agent Strahm LED|pi�� os�b w bran�y nieruchomo�ci.
00:13:33: Ofiary tr�by, �e|Erickson uzna� je.
00:13:36: - Sk�d wiesz, �e?|- Strahm i zbada�a po po�arze.
00:13:39: Powiedzia�, �e wszystkie pi��|mo�e by� skazany,
00:13:42: Ale po kilku �wiadk�w|zacz�a zanika�|142
00:13:43: nie skar�y�a.
00:13:46: Strahm nie chc� pozwoli� im uciec,
00:13:48: Tak wi�c umie�ci� w pu�apki, a|Masakra zosta�a jedynym wyj�ciem.
00:13:51: Wi�c co to by�o?|M�ciwo��?
00:13:53: Powiedz mu, co chcesz,
00:13:55: ale znalaz�em.
00:14:00: Chcia�bym pracowa�|wsp�pracy w tej dziedzinie.
00:14:03: ty pozwalasz my�le� o �mierci|i chcesz pracowa� ze mn�?
00:14:07: Od tej pory b�dziemy pracowa� z przodu, detektywi.
00:14:09: Od teraz nie wiem|jeste� i ty.
00:14:12: ty masz racje?
00:14:23: Detektyw Parkman, kt�re m�wi�|kr�tkie o�wiadczenie?
00:14:25: Pamela Jenkins.
00:14:28: - Wystarczy powiedzie�, �e fakty, detektyw.|- To nie? John Kramer ...
00:14:34: Je�li chcesz z�o�y� o�wiadczenie|Bardzo chcia�bym napisa� to w d�.
00:14:37: Organy b�d� wypaczone|historia lepiej?
00:14:39: Twoim obowi�zkiem.
00:14:41: Teraz, Przepraszam.
00:14:43: Wiem wi�cej o John Kramer|ni� my�lisz.
00:14:47: - W�tpi�.|- Kramer �ona opu�ci�a go w pole b�dzie.
00:14:51: - I wiedzieli, �e?|- Mo�e tak, mo�e nie.
00:14:54: - Wiesz, gdzie?|- Od s�du.
00:14:56: Jest to plik publicznych|je�li wiesz gdzie zapomnisz.
00:14:58: C�, co naprawd�?
00:15:00: Jill Tucker.
00:15:02: Pom� mi dosta� si� do niego|oraz d��y� do sensacji.
00:15:05: Naprawd�?
00:15:08: Zobaczmy, co mo�na zrobi�.
00:15:22: Nie wiem, jak mam tam.
00:15:25: Otworzy�em oczy i I. ..
00:15:28: Da� mi to.
00:15:30: Kto to zrobi�?
00:15:33: Jigsaw.
00:15:34: Tam odci�� r�k�.
00:15:37: ja ja ja cio�am,
00:15:40: ale mnie do tego.
00:15:42: A dlaczego?
00:15:44: Bo co ja|i Eddie robi� by�o z�e.
00:15:50: Zniszczy� ludzkie �ycie.
00:15:58: Chcia� si� uczy�.
00:16:00: A ty nauczy�e�?
00:16:05: Sp�jrz mi!
00:16:08: To moje rami�.
00:16:10: Co nale�y nauczy� si� z tym?
00:16:13: Ta moja r�ka!
00:16:15: Co?|Co nale�y nauczy� si� z tym?
00:16:18: Sp�jrz mi!
00:16:27: Gillian Hi!
00:16:40: k�ad� gdzie� tutaj. 
00:16:45: Ta nami.|To daje rodzinie szcz�liwy.
00:16:49: my kochamy twojego syna i czekamy.
00:17:07: Jill, to patrz�c na to 
00:17:08: I odszed� z tego �wiata. 
00:17:11: Czy pozostawi� pole Dzisiaj|a jego tre�� 
00:17:15: ma wielkie znaczenie. 
00:17:56: teraz istniej�, ale, prosz�,|zostawi� wiadomo��. 
00:17:59: Pani Tucker, d�wi�ki|Pamela Jenkins. 
00:18:02: chcia� co� wyja�ni�|zwi�zane z m�em .. 
00:18:11: Czy detektyw 
00:18:13: Mo�na za�o�y�, �le|�e to koniec. 
00:18:24: my�lisz idziesz niesprawdzenie 
00:18:32: Ta ...
00:18:33: S� to cz�ci|Poprzednich ofiar Jigsaw's.
00:18:39: S� one brane|z ostatnich ofiar.
00:18:42: - Wygl�da na odpoczynek.|- To, co powiedzia�em i listopadzie.
00:18:46: Gruzu wskazuje, �e sk�ra by�a|wykonana z z�mb�w ostrza no�a.
00:18:54: I co?
00:18:55: poslugiwal si� z no�em|chirurgiczn� precyzj�.
00:19:02: Strahm z pewno�ci� u�ywa|Inne no�e ni� John Kramer.
00:19:04: Tak, ale to si� nam i Curio i wzi��em|Plik do por�wnania.
00:19:08: Sam n� zosta�|wykorzystywany jedynie do kolejnej ofiary.
00:19:11: I �e ofiara by�a Seth Baxter.
00:19:15: Facet, kt�ry zabi� swoj� siostr�.
00:19:17: Ty mi powiedz, �e
00:19:20: wida� ze zdj�cia, �e|u�yto innego no�a?
00:19:22: Nie, ale mog�.
00:19:24: Mam zbada� t� jednostk�.
00:19:27: Zbadali�my ka�d�|ofiar� Jigsaw.
00:19:29: Zroboine.
00:19:31: Pude�ko na ostatni� ofiar� brakowa�o|Tak patrzymy na polu Seth firmy Baxter.
00:19:35: Za co?
00:19:37: Je�li kto� wyci�� kawa�ek,|mo�e by�, �e kto� zrobi� i na pude�ku.
00:19:42: - Strahm.|- Tak, mo�e.
00:19:45: Strahm g�os na ta�mie|b�dzie ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin