Horoskop chiński.pdf

(35 KB) Pobierz
8749840 UNPDF
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
Horoskop - Chiñski
Niebieski zwierzyniec
Gwiazdozbiór Dalekiego Wschodu
Stara legenda buddyjska głosi, ¿e Budda nadał ludziom cechy zwierz±t i poszczególne lata
kalendarzowe nosz± ich nazwy.
Ka¿demu ze zwierz±t tego gwiazdozbioru przypisano inny ¿ywioł.
¿ywioł wody - Wieprz, Szczur, Bawół ¿ywioł drzewa - Tygrys, Kot
(Królik), Smok ¿ywioł ognia - W±¿, Koñ, Koza ¿ywioł metalu - Małpa, Kogut, Pies
Symbole Niebieskiego Zwierzyñca i poszczególne lata:
Szczur 1900;1912;1924;1936;1948;1960;1972;1984;1996 --------------
----------------------------- Bawół
1901;1913;1925;1937;1949;1961;1973;1985;1997 -------------------------------------------
Tygrys 1902;1914;1926;1938;1950;1962;1974;1986;1998 --------------------
----------------------- Kot 1903;1915;1927;1939;1951;1963;1975;1987;1999
------------------------------------------- Smok
1904;1916;1928;1940;1952;1964;1976;1988;2000 -------------------------------------------
W±¿ 1905;1917;1929;1941;1953;1965;1977;1989;2001 -----------------------
-------------------- Koñ 1906;1918;1930;1942;1954;1966;1978;1990;2002
------------------------------------------- Koza
1907;1919;1931;1943;1955;1967;1979;1991;2003 -------------------------------------------
Małpa 1908;1920;1932;1944;1956;1968;1980;1992;2004 ---------------------
---------------------- Kogut 1909;1921;1933;1945;1957;1969;1981;1993;2005
------------------------------------------- Pies
1910;1922;1934;1946;1958;1970;1982;1994;2006 -------------------------------------------
¦winia 1911;1923;1935;1947;1959;1971;1983;1995;2007
Horoskop Szczur - ostro¿ny, bystry i zdolny. Dokładno¶æ i wytrwało¶æ pomaga
mu w przyswajaniu wiedzy. Na pozór spokojny jest pełen niepokoju i nerwowo¶ci. Ludzie urodzeni
w roku Szczura rzadko s± zadowoleni ze swojej sytuacji ¿yciowej. Kobiety - s± miłe i
poci±gaj±ce, ale potrafi± te¿ atakowaæ nie przebieraj±c w słowach. Lubi± robiæ zapasy. Cieszy Je
gdy posiadaj± du¿o rzeczy, nawet je¶li ich nie u¿ywaj± Mê¿czy¼ni - s± cierpliwi i
uło¿eni. Intelektuali¶ci nie lubi±cy du¿o mówiæ. Z niechêci± patrz± na ciê¿k± pracê. Lubi± sztukê i
literaturê. S± oszczêdni. W miło¶ci potrafi± kochaæ nawet bez wzajemno¶ci. -------
-------------------------------------------------------------- Bawół - jest spokojny i
zrównowa¿ony. Powolny i dokładny. Nie troszczy siê o po¿ywienie, znajduje je wszêdzie.
Kobiety - lubi± przebywaæ w domu. S± dobrymi gospodyniami, cechuje je pracowito¶æ.
Szczerze wypowiadaj± swoje pogl±dy, nie licz±c siê ze zdaniem innych. S± wiernymi ¿onami,
dobrymi matkami Mê¿czy¼ni - odpowiedzialni, pracowici i wytrwali. Pracê wykonuj±
zawsze według wytyczonego planu. W pracy najlepszym szefem dla siebie s± Oni sami. Mimo
ponoszonych nieraz strata, staraj± siê zawsze dotrzymaæ słowa. Lubi± ciepło rodzinnego domostwa.
--------------------------------------------------------------------- Tygrys
- odwa¿ny, nie cofa siê przed trudno¶ciami. Jego ¿ycie układa siê na ogół pomy¶lnie. Jest
bystry. Dba o presti¿, lubi siê chwaliæ. Z natury nie jest człowiekiem miłosiernym, ale potrafi byæ
dobry, je¶li zdobêdzie tê cechê. Kobiety - maj± w sobie magnetyzm, który zniewala
mê¿czyzn. Czêsto wyznaj± miło¶æ, chocia¿ nie s± jej pewne. Czêsto ich miłostki koñcz± siê
cierpieniem. Mê¿czy¼ni - wci±¿ niezadowoleni. Lubi± byæ o¶rodkiem zainteresowania,
przewodziæ innym. S± niezdecydowani, nieposłuszni, kłótliwi. -----------------------
---------------------------------------------- Kot lub Królik - bystry i przebiegły. Rodzinny i
nieustêpliwy. Urodzony dyplomata. Czêsto zmienia pogl±dy pod warunkiem, ¿e bêdzie miał z nich
korzy¶ci. Kobiety - wierne i czułe ¿ony. Dbaj± o spokój w domu rodzinnym. Poci±gaj±
ludzi swoj± serdeczno¶ci±. Mê¿czy¼ni - lubi± podró¿e. Poci±ga ich mistyka. Maj±
charakter spokojny, łagodny. Nie s± bogaczami, ale pracê i pieni±dze potrafi± znale¼æ.
--------------------------------------------------------------------- Smok - bystry
i pojêtny. Snuje wielkie plany. Marzy o wielko¶ci, lubi bogactwo. Ceni przyja¼ñ ludzi o
szlachetnym charakterze. Je¶li siê zawiedzie jest niebezpieczny. Kobiety - na ogół
to intelektualistki małomówne i tajemnicze. S± poci±gaj±ce. W sprawach sercowych kieruj± siê
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 21 January, 2008, 09:31
8749840.001.png
 
Portal Internetowy CyberSieæ - Avatar, Darmowa Poczta, Darmowe MP3, Emotikony, Galeria Fotek, Gry On-line, Horoskop, Opisy GaduGadu, Kalery On-line Sennik, Gotowe SMS, Tapety na Komórki
rozs±dkiem, a nie uczuciem. Mê¿czy¼ni - s± uparci i z łatwo¶ci± siê obra¿aj±. Chc± byæ
kochani, ale rzadko siê odwzajemniaj±. Gadatliwi, pełni optymizmu i rado¶ci ¿ycia.
--------------------------------------------------------------------- W±¿ - zwinny,
sprytny i podejrzliwy. Lubi wywieraæ nacisk na innych. Kobiety - miłe i zrêczne. S±
dobrymi gospodyniami. Nie przebieraj± w ¶rodkach, je¶li napotkaj± trudno¶ci w d±¿eniu do obranego
celu. Maj± miêkkie serce i s± zazdrosne. Mê¿czy¼ni - s± podejrzliwi i zazdro¶ni.
Uwielbiaj± wolno¶æ i nie chc± wi±zaæ siê z nikim na stałe. Nie lubi± przebywaæ w du¿ym
towarzystwie. ---------------------------------------------------------------------
Koñ - jest lubiany, o poci±gaj±cej osobowo¶ci. Dba o ubiór i lgnie do bogactwa. Mo¿na mu
zaufaæ, gdy¿ dotrzymuje danego słowa. Ma łatwo¶æ do adaptacji w ka¿dych warunkach.
Kobiety - s± wesołe, lubi± byæ w centrum zainteresowania. Ciesz± siê popularno¶ci±. Nie lubi±
krytyki ze strony najbli¿szych im osób. Mê¿czy¼ni - s± dobrymi politykami i
dyplomatami. Szybko orientuj± siê sytuacji. Lubi± siê wywy¿szaæ. S± pilni i wytrzymali w drodze do
osi±gniêcia wybranego celu. Lubi± podró¿e, swobodê i wolno¶æ. --------------------
------------------------------------------------- Koza - boi siê po¶wiêceñ i ofiar. Jest
pyszna i zarozumiała. Nigdy nie jest zadowolona z sytuacji w jakiej siê znajduje. Boi siê przyszło¶ci.
Nie lubi byæ uzale¿niona od innych osób, mimo i¿ stara siê o swój los zadbaæ. Kobiety
- s± praktyczne. Na pozór zimne, poniewa¿ panuj± nad emocjami. Mało rozmowne, skryte ze
swoimi uczuciami. Mê¿czy¼ni - dbaj± tylko o własne dobro i korzy¶ci. S± zazdro¶ni. W
rywalizacji z przeciwnikiem, chc± wygraæ za wszelk± cenê. S± poci±gaj±cy. -------
-------------------------------------------------------------- Małpa - zwinna,
¿ywa, lubi±ca ¿artowaæ, maj±ca du¿o pomysłów. Dobrze siê czuje w du¿ym towarzystwie.
Kobiety - zwodnicze kusicielki. Nie s± lubiane, wtr±caj± siê nie do swoich spraw. Zmieniaj±
czêsto partnerów kpi±c sobie z nich. Czêsto wzbudzaj± nienawi¶æ. Mê¿czy¼ni - zmienni.
Lubi± wolno¶æ osobist±. Inteligentni, zdolni, łatwo rozwi±zuj± problemy. Lubi± czytaæ ksi±¿ki i
przyswajaæ now± wiedzê. --------------------------------------------------------------------
- Kogut - samochwała. Boi siê przyszło¶ci. Jest pracowity i wytrwały.
Uwa¿aj±, ¿e s± najm±drzejsi i zawsze maj± racjê. Kobiety - chc± byæ podziwiane,
ale s± zarozumiałe. Potrafi± partnerowi sprawiæ przykro¶æ, je¿eli ten nie sprosta ich wymaganiom.
Mê¿czy¼ni - s± niestali i pyszni. Mimo i¿ s± uparci, łatwo mo¿na ułaskawiæ ich
czułymi słówkami. Ubieraj± siê, aby zwróciæ na siebie uwagê otoczenia. Nieraz postêpuj± dziwacznie
i niezrozumiale. Nie cofaj± siê przed trudno¶ciami. ----------------------------------
----------------------------------- Pies - ma twardy charakter, chce zawsze
przewodziæ grupie. Ma wzniosłe plany. Wy¶miewa słabostki innych. Pokonaæ mo¿na go czuło¶ci±.
Kobiety - pracowite. Potrafi± ładnie i rzeczowo mówiæ. Lubi± krytykowaæ innych. S± wierne
partnerowi. Do spraw mał¿eñstwa podchodz± pesymistycznie, przewiduj±c, ¿e bêdzie ono
nieudane. Mê¿czy¼ni - pilni i pracowici. Oszczêdne, a¿ do sk±pstwa. Je¿eli maj±
komu¶ pomóc, musz± byæ przekonani o konieczno¶ci udzielenia tej pomocy. S± krytyczni,
sprytni. Zawsze potrafi± udowodniæ, ¿e to oni maj± racjê. --------------------------
------------------------------------------- ¦winia - leniwa, nie lubi ciê¿kiej pracy. Łatwo
przystosowuje siê do ka¿dej sytuacji. Do samozadowolenia du¿o jej nie potrzeba. Jest lubiana w
towarzystwie. Pogodna, radosna i szczera wobec innych. Nie miewa wrogów. Kobiety
- wol± obserwowaæ zakochanych, ni¿ same w tym uczestniczyæ. Nie s± kochliwe. Je¿eli maj±
przyjaciół, to s± to ludzie bardzo im oddani. Mê¿czy¼ni - s± uczciwi. Lubi± pomagaæ
innym. Dobrze dogaduj± siê z przyjaciółmi. Czêsto ¿yj± ponad stan.
http://www.portalcs.pl
Kreator PDF
Utworzono 21 January, 2008, 09:31
8749840.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin