ekspert-budowlany-gniazda-wtykowe.pdf

(1439 KB) Pobierz
__EB_numer_3_2007.indb
mgr inż. Karol Kuczyński
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH
Przepływ prądu przez przewód (żyłę)
powoduje wydzielenie się ciepła, którego
ilość zależy od wielkości prądu i rezystan-
cji przewodu. Wytworzone ciepło powodu-
je wzrost temperatury przewodu. Tempera-
tura ta nie powinna przekroczyć temperatu-
ry dopuszczalnej, po której mogłoby nastąpić
uszkodzenie (zniszczenie) izolacji przewo-
du. Odbiorniki energii elektrycznej powin-
ny być zasilane napięciem o wartości zbli-
żonej do znamionowej w celu zapewnienia
poprawnej ich pracy. Wymaga to niekiedy
zastosowania przewodów o większym prze-
kroju niż wynika to z obciążalności prądo-
wej. Dopuszczalny spadek napięcia w instala-
cjach elektrycznych nieprzemysłowych w ob-
wodach odbiorczych, od licznika do dowol-
nego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powi-
nien przekraczać 3%, a od licznika do złącza
0,5%, przy mocy przesyłanej do 100 kVA i 1%
przy mocy od 100 do 250 kVA [1].
16. Natom iast i nsta la-
cje odbiorów trójfazowych (kuchnia, przepły-
wowy podgrzewacz wody) zaleca się wykonać
przewodem miedzianym o minimalnym prze-
kroju 5×2,5 mm 2 , w rurkach o średnicy
Φ
Ze względu na sposób montażu, w insta-
lacjach elektrycznych wyróżnia się trzy ro-
dzaje gniazd wtyczkowych [2]:
Podtynkowe – instalacja wykonana jest
pod tynkiem za pomocą rur cienkościennych
ułożonych w wykutych bruzdach.
Wtynkowe – instalacja montowana jest
w tynku, a osprzęt charakteryzuje się spe-
cjalną budową. W miejscach rozgałęzień in-
staluje się puszki wtynkowe. Mają one za-
ciski do łączenia przewodów i szczęki do
przyłączania osprzętu. Wszelkiego rodzaju
osprzęt, w tym gniazda wtyczkowe są wy-
posażone w styki nożowe, które wchodzą
do szczęk puszek wtynkowych. Tego typu
osprzęt można spotkać w budownictwie z lat
50., 60. i 70. Charakteryzuje się on jednak ni-
ską obciążalnością styków nożowych w przy-
padku gniazd wtynkowych.
Natynkowe – instalacja i osprzęt insta-
lowany są na powierzchni ściany.
Ze względu na budowę, gniazda wtyko-
we można podzielić na pojedyncze i po-
dwójne , z bolcem ochronnym i bez bol-
ca oraz gniazda bryzgoszczelne o stopniu
ochrony obudowy nawet IP44 (rys. 2) . In-
nym interesującym przykładem jest gniaz-
21.
Przewody i rurki pod tynkiem należy układać
pionowo i poziomo [1]:
poziome odcinki instalacji na ścianach na-
leży układać w odległości 0,3 m od sufitu,
pionowe odcinki instalacji powinno się
prowadzić w odległości 0,15 m od krawę-
dzi ościeżnicy lub prostopadle od puszki
do gniazda,
przewód biegnący od gniazda do gniaz-
da powinien znajdować się na wysokości
0,3 m nad podłogą.
Na rysunku 1 przedstawiono przykła-
dowy plan instalacji gniazd wtyczkowych
w budynku jednorodzinnym. Gniazda o prą-
dzie nominalnym 16 A ze stykiem ochron-
nym należy montować [1]:
w pokojach – na wysokości 0,3 m od po-
dłogi,
w łazience – na wysokości 1,3 m od po-
dłogi,
w kuchni – na wysokości 1,2 m od po-
dłogi.
Φ
Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania
Instalację gniazd wtyczkowych jednofa-
zowych oraz obwodów zasilających urządzenia
grzewcze należy wykonać przewodem miedzia-
nym o minimalnym przekroju 3×2,5 mm 2 ,
KOS – ELEKTRO SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 43, 62-300 Września
tel. (061) 438 65 29
kos@kos.pl
SYSTEM RAMKOWY COSMO MAXI
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V;
Stopień ochrony: IP40; Opis produktu:
Gniazdo pojedyncze 2P z przesłoną torów
prądowych; Sposób montażu: podtynkowy:
na wkręty lub pazurki rozpierające + opcja:
natynkowy na wkręty; Wymiary zewnętrzne:
80x80x10 mm; Dostępne kolory: biały, beżo-
wy, złoty, srebrny, popiel, zieleń mięty, niebie-
ski, mahoń, sosna
Prąd znamionowy: 16A; Napięcie: 250V;
Stopień ochrony: IP40; Opis produktu:
Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłoną torów
prądowych; Sposób montażu: podtynkowy:
na wkręty lub pazurki rozpierające + opcja:
natynkowy na wkręty; Wymiary zewnętrzne:
80x80x10 mm; Dostępne kolory: biały, beżo-
wy, złoty, srebrny, popiel, zieleń mięty, niebieski,
mahoń, sosna
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V;
Stopień ochrony: IP20; Opis produktu:
Gniazdo podwójne 2x2P; Sposób montażu:
podtynkowy: na wkręty lub pazurki rozpiera-
jące + opcja: natynkowy na wkręty; Wymiary
zewnętrzne: 80x102x17 mm; Dostępne kolo-
ry: biały, beżowy, złoty, srebrny, popiel, zieleń
mięty, niebieski, mahoń, sosna
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V;
Stopień ochrony: IP20; Opis produktu:
Gniazdo podwójne 2x2P+Z; Sposób montażu:
podtynkowy: na wkręty lub pazurki rozpiera-
jące + opcja: natynkowy na wkręty; Wymiary
zewnętrzne: 80x102x17 mm; Dostępne kolo-
ry: biały, beżowy, złoty, srebrny, popiel, zieleń
mięty, niebieski, mahoń, sosna
Cena brutto: 7,32 zł
Cena brutto: 7,72 zł
Cena brutto: 7,11 zł
Cena brutto: 7,61 zł
90
www.ekspertbudowlany.pl
nr 3/2007
w rurkach o średnicy
26687385.010.png 26687385.011.png 26687385.012.png 26687385.013.png 26687385.001.png
Rys. 1. Przykładowy plan instalacji gniazd wtyczkowych w budynku jednorodzinnym [1].
Rys. 2. Budowa natynkowego jednofazowego
gniazda bryzgoszczelnego [3].
mentowego. W instalacjach ogrzewania pod-
łogowego, układanych w podłogach drew-
nianych na legarach, kable grzejne należy
kłaść bezpośrednio na izolacji termicznej,
nie przykrywając ich warstwą zaprawy. Po-
między elementami grzejnymi a drewnianą
posadzką należy pozostawić pustą przestrzeń
– około 0,03-0,05 m [1].
Grzejniki konwekcyjne należy ustawiać
przy ścianach zewnętrznych, pod oknami.
Otwory wylotowe konwektora nie mogą być
niczym osłonięte. Montując grzejnik na ścia-
nie, należy zachować odpowiednie odległo-
ści od podłogi i ściany, co najmniej 0,01 m.
Grzejniki mocuje się na ścianie, używając
specjalnych uchwytów, przystosowanych
do konkretnego modelu. Załączanie gru-
py obwodów zasilających obwody grzewcze
może być realizowane za pomocą automaty-
ki lub ręcznie.
Rys. 3. Potrójne gniazdo umożliwia podłączenie
trzech urządzeń bez konieczności stoso-
wania rozgałęźnika [3].
do typu „schuko”, w którym bolec ochron-
ny zastąpiony jest przez dwa styki znajdujące
się na obwodzie wtyczki (przykład tego typu
gniazda przedstawiony jest w zestawieniu
firmy Ospel na zdjęciu 2 od lewej).
Instalacje przewodów grzejnych ogrze-
wania podłogowego zaleca się montować
na warstwie izolacji termicznej, styropia-
nu lub wełny mineralnej przykrytej folią
ochronną i cienką warstwą masy betono-
wej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak np.
łazienki i kuchnie, izolację przeciwwilgo-
ciową należy umieścić tuż pod posadzką.
Przewody grzejne należy upinać na taśmie
lub siatce montażowej w odpowiednich od-
ległościach, a następnie pokryć warstwą za-
prawy betonowej z dodatkiem plastyfikato-
ra albo warstwą jastrychu gipsowego czy ce-
Pomieszczenia wyposażone
w wannę lub basen natryskowy
Zgodnie z PN-IEC 60364-7-701:1999,
w pomieszczeniach wyposażonych w wannę
lub brodzik (basen natryskowy) wyróżnia się
cztery strefy (rys. 4) :
Strefa 0 stanowi wnętrze wanny
lub brodzika. Sprzęt i osprzęt zainstalowane
w tej strefie powinny mieć stopień ochrony
nie mniejszy niż IPX7.
Strefa 1. jest ograniczona płaszczy-
znami: pionową – przebiegającą wzdłuż ze-
wnętrznej krawędzi obrzeża wanny/brodzika
lub w odległości 0,60 m od prysznica w przy-
padku braku brodzika oraz poziomą – prze-
biegającą na wysokości 2,25 m nad pozio-
mem podłogi. Sprzęt i osprzęt zainstalowa-
ne w tej strefie powinny mieć stopień ochro-
nr 3/2007
26687385.002.png
OSPEL S.A.
ul. Główna 128
Wierbka, 42-436 Pilica
GAZELA
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V; Sto-
pień ochrony: IP20; Opis produktu: Gniazdo
pojedyncze z uziemieniem, również w wersji
zprzesłonami torów prądowych; Sposób
montażu: za pomocą wkrętów lub pazurków;
Wymiary zewnętrzne: 94x82x14 mm; Dostęp-
ne kolory: biały, biały z pastelową ramką ze-
wnętrzną, metalizowany: satyna, srebro+tytan
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V; Sto-
pień ochrony: IP20; Opis produktu: Gniazdo
pojedyncze z uziemieniem schuko, również
wwersji z przesłonami torów prądowych;
Sposób montażu: za pomocą wkrętów lub pa-
zurków; Wymiary zewnętrzne: 94x82x14 mm;
Dostępne kolory: biały, biały zpastelową
ramką zewnętrzną, metalizowany: satyna, sre-
bro+tytan
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V; Sto-
pień ochrony: IP44; Opis produktu: Gniazdo
pojedyncze, bryzgoszczelne z uziemieniem
schuko, również w wersji z przesłonami torów
prądowych; Sposób montażu: za pomocą
wkrętów lub pazurków; Wymiary zewnętrzne:
94x82x14 mm; Dostępne kolory: biały, biały
z pastelową ramką zewnętrzną, metalizowany:
satyna, srebro+tytan
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V;
Stopień ochrony: IP20; Opis produktu:
Gniazdo podwójne z uziemieniem, również
w wersji z przesłonami torów prądowych;
Sposób montażu: za pomocą wkrętów lub pa-
zurków; Wymiary zewnętrzne: 94x88x17 mm;
Dostępne kolory: biały, biały z pastelową
ramką zewnętrzną, metalizowany: satyna,
srebro+tytan
Cena netto: 8,25 zł
Cena netto: 8,80 zł
Cena netto: 11,50 zł
Cena netto: 9,00 zł
TEMA 2 Sp. z o.o.
ul. Boryny 7, 02-257 Warszawa
tel. (022) 878 03 45
www.gira.pl
E22
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V;
Stopień ochrony: IP20; Opis produktu: Gniaz-
do z bolcem oraz podświetleniem LED załącza-
nym czujnikiem zmierzchowym; ze stali szla-
chetnej, aluminium oraz białego poliwęglanu;
Sposób montażu: podtynkowy; mocowanie na
łapki, śrubki lub wkręty; Wymiary zewnętrzne:
90,6x90,6 mm
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V; Sto-
pień ochrony: IP44; Opis produktu: Gniazdo
z bolcem, hermetyczne IP44; ze stali szlachetnej,
aluminium oraz białego poliwęglanu; Sposób
montażu: podtynkowy; mocowanie na łap-
ki, śrubki lub wkręty; Wymiary zewnętrzne:
90,6x90,6 mm
Prąd znamionowy: 10 A; Napięcie: 250 V; Sto-
pień ochrony: IP20; Opis produktu: Gniazdo
dwusystemowe bez bolca; ze stali szlachetnej,
aluminium oraz białego poliwęglanu; Sposób
montażu: podtynkowy; mocowanie na łap-
ki, śrubki lub wkręty; Wymiary zewnętrzne:
90,6x90,6 mm
Prąd znamionowy: 16 A; Napięcie: 250 V;
Stopień ochrony: IP20; Opis produktu: Gniaz-
do schuko z zabezpieczeniem przepięciowym,
ze stali szlachetnej, aluminium oraz białego
poliwęglanu; Sposób montażu: podtynkowy;
mocowanie na łapki, śrubki lub wkręty; Wy-
miary zewnętrzne: 90,6x90,6 mm
Cena brutto: ok. 188 zł
Cena brutto: ok. 52 zł
Cena brutto: ok. 62 zł
Cena brutto: ok. 480 zł
ny nie mniejszy niż IPX5, np. podgrzewacz
prysznicowy IP25 zainstalowany na stałe, za-
bezpieczony wyłącznikiem ochronnym róż-
nicowoprądowym 30 mA.
Strefa 2. jest ograniczona płaszczyzna-
mi: pionową – przebiegającą w odległości
0,60 m na zewnątrz od płaszczyzny ograni-
czającej strefę 1. oraz poziomą – przebiegają-
cą na wysokości 2,25 m nad poziomem pod-
łogi. Sprzęt i osprzęt w tej strefie powinny
mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX4
(IPX5 w strefie 2. w łazienkach publicznych),
np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany
na stałe (gniazdo w strefie 3.), oprawy oświe-
tleniowe w II klasie ochronności (wyłącznik
w strefie 3.).
Strefa 3. jest ograniczona płaszczyzna-
mi: pionową – przebiegającą w odległości
2,40 m na zewnątrz od płaszczyzny ograni-
czającej strefę 2. oraz poziomą – przebiegającą
na wysokości 2,25 m nad poziomem podło-
gi. Sprzęt i osprzęt zainstalowane w tej stre-
fie powinny mieć stopień ochrony nie mniej-
szy niż IPX1 (IPX5 w strefie 3. w łazienkach
publicznych), np. podgrzewacz wody zain-
stalowany na stałe, pralka, grzejnik ścien-
ny IP24, oprawy oświetleniowe w II klasie
ochronności, wyłączniki oświetlenia, gniaz-
da wtyczkowe z bolcem, o stopniu ochrony
obudowy IP44.
W pomieszczeniach tych obowiązują
następujące podstawowe zasady w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej oraz instalo-
wania sprzętu, osprzętu, przewodów i od-
biorników [1]:
1. Wykonanie połączeń wyrównaw-
czych dodatkowych (miejscowych), łączą-
cych wszystkie części przewodzące ze sobą
oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to
takich części przewodzących jak: metalowe
wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju rury,
baterie, krany, grzejniki wodne, podgrze-
92
www.ekspertbudowlany.pl
nr 3/2007
26687385.003.png 26687385.004.png 26687385.005.png 26687385.006.png
Rys. 4. Strefy zagrożenia w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub basen [1].
długotrwale (układ SELV – Safety Extra-Low
Voltage ).
3. Instalowanie przewodów wieloży-
łowych izolowanych w powłoce izolacyj-
nej lub przewodów jednożyłowych w rurach
z materiału izolacyjnego.
4. Instalowanie puszek, rozgałęźników
oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu łącze-
niowego poza strefami 0, 1. i 2.
5. Instalowanie w strefie 1. jedynie elek-
trycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2.
jedynie opraw oświetleniowych o II klasie
ochronności oraz elektrycznych podgrzewa-
czy wody.
6. Możliwość stosowania w strefie 0 na-
pięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ
SELV), jednak źródło zasilania powinno być
usytuowane poza tą strefą.
7. Możliwość stosowania w strefie 3.
przenośnych odbiorników w II klasie ochron-
ności, np. suszarka, golarka, lokówka.
wacze wody, armatura, konstrukcje i zbro-
jenia budowlane. W przypadku zastosowa-
nia w instalacjach wodociągowych zimnej
i ciepłej wody oraz w instalacjach ogrzew-
czych wodnych, w miejsce rur metalowych,
rur wykonanych z tworzyw sztucznych, po-
łączeniami wyrównawczymi należy objąć
wszelkiego rodzaju elementy metalowe, któ-
re mogą mieć styczność z wodą w tych ru-
rach, jak na przykład armaturę i grzejniki.
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych
w strefie 3. lub w odległości nie mniejszej niż
0,60 m od otworu drzwiowego prefabryko-
wanej kabiny natryskowej. Gniazda te nale-
ży zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi
różnicowoprądowymi o znamionowym prą-
dzie różnicowym nie większym niż 30 mA
albo zasilać indywidualnie z transformatora
separacyjnego lub napięciem nie przekracza-
jącym napięcia dotykowego dopuszczalnego
Literatura:
1. Praca zbiorowa „Współczesne instalacje elek-
tryczne w budownictwie jednorodzinnym – po-
radnik elektroinstalatora”, COSiW SEP, Warsza-
wa 2006.
2. K. Pazdro, A. Wolski „Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpo-
wiedziach”, WNT, Warszawa 1997.
3. Materiały firmy Schneider Electric.
reklama
nr 3/2007
www.ekspertbudowlany.pl
93
26687385.007.png 26687385.008.png 26687385.009.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin